Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2050(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0181/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0181/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 26/05/2016 - 6.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0230

Usvojeni tekstovi
PDF 350kWORD 84k
Četvrtak, 26. svibnja 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
P8_TA(2016)0230A8-0181/2016
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. svibnja 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Grčke – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir pet prethodnih zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a koji su se odnosili na maloprodajni sektor,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. travnja 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)(4),

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0181/2016),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla u ponovnom uključivanju na tržište rada; budući da se sredstvima Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) pomaže otpuštenim radnicima malih i srednjih poduzeća i multinacionalnih poduzeća, neovisno o politikama i interesima zbog kojih su ona zatvorena, posebno ona multinacionalna; budući da bi se u Uredbi o EGF-u i trgovinskoj politici Unije dodatnu pozornost trebalo posvetiti pitanju kako poslove, proizvodnju, znanje i iskustvo zadržati u Uniji;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima kojima je potrebna trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji EGF-a;

C.  budući da je Grčka podnijela zahtjev EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 47 NACE-a Rev. 2 (Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima) u regijama razine NUTS 2 Srednja Makedonija (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) i Tesalija (Θεσσαλία) (EL14) te budući da se očekuje da će mjerama biti obuhvaćeno 557 otpuštenih radnika, kao i 543 mlade osobe u dobi do 30 godina iz istih regija koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (tzv. skupina NEET); budući da su radnici otpušteni zbog odlaska u stečaj i zatvaranja Supermarketa Larissa ABEE;

D.  budući da je zahtjev podnesen na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u kojima se zahtijeva da je u referentnom razdoblju od četiri mjeseca otpušteno najmanje 500 radnika poduzeća u državi članici, uključujući radnike koje su otpustili dobavljači i daljnji proizvođači i/ili samozaposlene osobe koje su prestale obavljati djelatnost;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Grčka stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 6 468 000 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 10 780 000 EUR;

2.  napominje da je financijski doprinos namijenjen 557 otpuštenih radnika, od kojih je 194 muškaraca i 363 žene;

3.  podsjeća da bi još 543 mlade osobe u dobi do 30 godina iz istih regija koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju mogle dobiti usluge prilagođene potrebama poput profesionalnog usmjeravanja u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih;

4.  napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka zahtjeva grčkih vlasti 26. studenoga 2015. u kojem je morala dovršiti svoju ocjenu usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa, što je napravila 14. travnja 2016. te o tome obavijestila Parlament 15. travnja 2016.;

5.  napominje da se očekuje da će osim 557 otpuštenih radnika mjerama biti obuhvaćene i 543 mlade osobe u dobi do 30 godina iz istih regija koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) te će dobiti usluge prilagođene potrebama sufinancirane iz EGF-a; napominje da su grčke vlasti ponijele zahtjev da se tim mjerama obuhvati i skupina NEET zbog nedostatka radnih mjesta u regiji u usporedbi s velikim brojem osoba u potrazi za poslom, od čega je u Tesaliji 73,5 % osoba nezaposleno duže od 12 mjeseci (Eurostat);

6.  napominje da je zbog duboke recesije grčkog gospodarstva, nakon koje je uslijedio pad potrošnje i kupovne moći kućanstava, obujam prometa u trgovini na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima od početka krize 2008. do 2015. smanjen za više od 30 %; napominje da je prodaja Supermarketa Larissa pretrpjela jednak pad;

7.  primjećuje, stoga, da se Supermarket Larissa, zadruga malih prodavaonica prehrambenih proizvoda osnovana 1986., s 42 prodavaonice i 600 radnika, nije mogao nositi s gubicima te je u drugom tromjesečju 2014. morao zatvoriti svoje prodavaonice; ističe da to nisu spriječile ni mjere štednje, i to smanjenje plaća za 30 %, ponovno pregovaranje o uvjetima najmova i produženje rokova dospijeća računa; napominje da je do te situacije došlo i zbog znatnog smanjenja kreditiranja poduzeća, a usto se kvantitativnim popuštanjem Europske središnje banke nije uspjelo potaknuti kreditiranje; primjećuje da je taj slučaj tragična posljedica stalnog pritiska koji vjerovnici vrše na Grčku i europske politike štednje;

8.  pozdravlja činjenicu da su grčke vlasti pogođenim radnicima počele pružati usluge prilagođene njihovim potrebama 26. veljače 2016., prije nego što je donesena odluka o odobrenju potpore iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

9.  daje na znanje da će mjere potpore dohotku biti strogo ograničene na najviše 35 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, kao što je navedeno u Uredbi o EGF-u, te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

10.  napominje da je zadruga, iako je poduzela određene mjere štednje kao što su smanjenje plaća, ponovno pregovaranje o uvjetima najmova, produženje rokova dospijeća računa, ponuda jeftinijih proizvoda i smanjenje troškova poslovanja, morala zatvoriti svoje prodavaonice jednu za drugom;

11.  napominje da mjere za otpuštene NEET-ove koje Grčka planira provesti pripadaju sljedećim kategorijama: profesionalno usmjeravanje, osposobljavanje, prekvalifikacija i stručno osposobljavanje, poticaji za pokretanje poduzeća, naknada za sudjelovanje i osposobljavanje, naknada za mobilnost;

12.  prima na znanje prilično velik iznos (15 000 EUR) koji će radnici i NEET-ovi dobiti za pokretanje vlastitog poduzeća u okviru usluga prilagođenih potrebama; usto napominje da velik broj otpuštenih radnika ima poduzetničko iskustvo, što povećava njihove izglede za uspjeh u tom sektoru;

13.  prima na znanje da postoji mogućnost da neka od novih poduzeća postanu socijalne zadruge te u tom kontekstu pozdravlja nastojanja grčkih vlasti da osnaže sektor socijalnog gospodarstva u Grčkoj;

14.  napominje važnost pokretanja informativne kampanje namijenjene osobama koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju koje bi mogle ispunjavati uvjete za te mjere; ponavlja svoje stajalište o potrebi za time da pomoć osobama koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju bude trajna i održiva;

15.  pozdravlja to što je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama uspostavljen na temelju dodatnih savjetovanja s predstavnicima korisnika i socijalnim partnerima;

16.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati pomaku prema održivom gospodarstvu u kojem se na učinkovit način gospodari resursima;

17.  ističe nužnost povećanja zapošljivosti svih radnika s pomoću prilagođenog osposobljavanja te očekuje da će osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu odgovarati potrebama radnika i poslovnog okruženja;

18.  poziva Komisiju da u budućim prijedlozima preciznije utvrdi sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupi utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi reintegracije na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

19.  napominje da su grčke vlasti potvrdile da za mjere prihvatljive za financiranje iz EGF-a nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije;

20.  cijeni to što je Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje nepovratnih sredstava uvela poboljšani postupak; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

21.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

22.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

23.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2)SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0112.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

(zahtjev iz Grčke – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(Tekst ovog Priloga nije naveden ovdje jer odgovara Završnom aktu Odluke (EU) 2016/990.)

Pravna napomena