Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0314(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0170/2016

Внесени текстове :

A8-0170/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/05/2016 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0232

Приети текстове
PDF 548kWORD 72k
Четвъртък, 26 май 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Швеция *
P8_TA(2016)0232A8-0170/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 май 2016 г. относно предложението за решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Швеция в съответствие с член 9 от Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета и член 9 от Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2015)0677),

—  като взе предвид член 78, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0017/2016),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0170/2016),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 5
(5)  Швеция е изправена пред извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети държави на нейна територия, дължащ се на рязка промяна на миграционните потоци. На 8 декември 2015 г. Швеция поиска официално да бъде спряно изпълнението на задълженията ѝ, произтичащи от решения (ЕС) № 2015/1523 и (ЕС) № 2015/1601 на Съвета.
(5)  Швеция е изправена пред извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети държави на нейна територия, дължащ се на рязка промяна на миграционните потоци. На 8 декември 2015 г. Швеция поиска официално да бъде спряно изпълнението на задълженията ѝ, произтичащи от решения (ЕС) № 2015/1523 и (ЕС) № 2015/1601 на Съвета, тъй като беше изправена пред двойно предизвикателство като държава на първо пристигане и държава на крайно местоназначение.
Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 9
(9)  През 2015 г. Швеция отчете най‑големия брой кандидати за международна закрила на глава от населението в ЕС (11 503 кандидати на един милион жители).
(9)  През 2015 г. Швеция отчете най‑големия брой кандидати за международна закрила на глава от населението в ЕС (11 503 кандидати на един милион жители), а през март 2016 г. Швеция прие общо 170 104 кандидати, от които 73 331 са деца, като 36 181 от тях са непридружени ненавършили пълнолетие лица.
Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 10
(10)  Швеция освен това е в затруднено положение поради значително увеличилия се напоследък брой непридружени ненавършили пълнолетие лица, тъй като всеки четвърти кандидат твърди, че е непридружено ненавършило пълнолетие лице.
(10)  Швеция освен това е в затруднено положение поради значително увеличилия се напоследък брой непридружени ненавършили пълнолетие лица, тъй като една четвърт от кандидатите твърдят, че са непридружени ненавършили пълнолетие лица, а тези лица имат специални нужди и съответно изискват допълнителни ресурси с оглед на получаването на достъп до здравни грижи, достойно настаняване и образование съгласно правилата на Съюза относно предоставянето на убежище.
Правна информация