Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2727(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0623/2016

Разисквания :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Гласувания :

PV 26/05/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0233

Приети текстове
PDF 498kWORD 90k
Четвъртък, 26 май 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Трансатлантическите потоци от данни
P8_TA(2016)0233RC-B8-0623/2016

Резолюция на Европейския парламент от 26 май 2016 г. относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и членове 6, 7, 8, 11, 16, 47 и 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(1) (наричана по-долу „Директивата за защита на личните данни“),

—  като взе предвид Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричана по-долу„ Общ регламент относно защитата на данните“)(3); като взе предвид също така Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета(4),

—  като взе предвид Решение 2000/520/ЕО на Комисията от 26 юли 2000 г. (решението относно сферата на неприкосновеност на личния живот),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 27 ноември 2013 г. относно възстановяването на доверието в обмена на данни между ЕС и САЩ (СОМ(2013)0846),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 27 ноември 2013 г. относно функционирането на „сферата на неприкосновеност на личния живот“ („Safe Harbour“) от гледна точка на гражданите на ЕС и дружествата, установени в ЕС (COM(2013)0847) (съобщението относно сферата на неприкосновеност на личния живот),

—  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 6 октомври 2015 г. по Дело C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (EU:C:2015:650),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 6 ноември 2015 г. относно предаването на лични данни от ЕС на Съединените американски щати съгласно Директива 95/46/ЕО след решението на Съда по дело C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

—  като взе предвид изявлението на Работната група по член 29 относно последствията от решението по дело Schrems от 3 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид Закона за съдебната защита от 2015 г., който беше подписан от президента Обама на 24 февруари 2016 г. (H.R.1428),

—  като взе предвид Закона на САЩ от 2015 г. за свободата(5),

—  като взе предвид реформите във връзка с разузнавателните дейности на САЩ чрез прехващане на сигнали, предвидени в Президентски изпълнителен указ 28 (PPD‑28)(6),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 29 февруари 2016 г., озаглавено „Трансатлантически потоци от данни: възстановяване на доверието чрез солидни гаранции“ (COM(2016)0117),

—  като взе предвид Становище 01/2016 от 13 април 2016 г. на Работната група по член 29 относно проекта на решение относно адекватността на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ,

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи(7), както и своята резолюция от 29 октомври 2015 г. относно последващите действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС(8),

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в своето решение от 6 октомври 2015 г. по дело C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner Съдът на Европейския съюз обяви за невалидно решението относно сферата на неприкосновеност на личния живот и поясни, че адекватната степен на защита в дадена трета държава трябва да се разбира като „равностойна по същество“ на защитата, предоставяна в Съюза; като има предвид, че с това си решение Съдът породи спешна необходимост от приключване на преговорите относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, за да се обезпечи правна сигурност относно начините на предаване на личните данни от ЕС на САЩ;

Б.  като има предвид, че посредством защитата на данните се осигурява защита на хората, за които се отнася обработваната информация; като има предвид също така, че тази защита е едно от основните права, признати от Съюза (член 8 от Хартата на основните права и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз);

В.  като има предвид, че защитата на личните данни, зачитането на личния живот и на тайната на съобщенията, правото на сигурност, правото на получаване и разпространяване на информация и свободата на стопанска инициатива са основни права, които трябва да се подкрепят и да се поддържа равновесие между тях;

Г.  като има предвид, че при проучване на нивото на защита, осигурявано от дадена трета държава, Комисията трябва да прецени съдържанието на приложимите в тази държава правила, произтичащи от нейното вътрешно законодателство или от поетите от нея международни ангажименти, както и практиката, установена с цел спазване на тези правила, тъй като съгласно член 25, параграф 2 от Директивата за защита на личните данни тя трябва да вземе предвид всички обстоятелства, свързани с прехвърлянето на лични данни към трета държава; като има предвид, че тази оценка трябва не само да се позовава на законодателството и практиките, свързани със защитата на личните данни за търговски и лични цели, но и да обхваща всички аспекти на приложимата по отношение на тази държава или на този сектор рамка, и по-конкретно, но не само, правоприлагане, национална сигурност и зачитане на основните права;

Д.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) са най-бързо разрастващият се сектор на икономиката на ЕС и че те зависят във все по-голяма степен от свободното движение на данни; като има предвид, че МСП съставляват 60% от предприятията, които зависят от Споразумението относно сферата на неприкосновеност на личния живот, което им даде възможност да се възползват от рационализираните и икономически ефективни процедури по спазване;

Е.  като има предвид, че икономиките на ЕС и на САЩ формират над 50% от световния БВП, 25% от световния износ и над 30% от световния внос; като има предвид, че икономическите отношения между ЕС и САЩ са с най-висока стойност в света, като общият размер на трансатлантическия търговски обмен през 2014 г. се оценява на 1,09 билиона щатски долара в сравнение с общ размер на търговския обмен на САЩ с Канада и Китай на стойност съответно 741 и 646 милиарда щатски долара;

Ж.  като има предвид, че най-големите трансгранични потоци от данни в света са между Съединените щати и Европа – с 50% по-голям обем спрямо потоците от данни между САЩ и Азия и почти двойно по-големи от тези между САЩ и Латинска Америка; като има предвид също така, че предаването и обменът на лични данни са съществен компонент, укрепващ близките връзки между Европейския съюз и САЩ както в сферата на търговската дейност, така и в сектора на правоприлагането;

З.  като има предвид, че в своето Становище 01/2016 Работната група по член 29 приветства значителните подобрения, въведени с Щита за личните данни, в сравнение с решението за сферата на неприкосновеност на личния живот, и по-конкретно въвеждането на основни определения, механизмите, създадени, за да гарантират надзора на списъка по Щита за личните данни, както и вече задължителните външни и вътрешни прегледи на спазването; като има предвид също така, че Работната група изрази сериозни опасения относно търговските аспекти, както и достъпа на публичните органи до данни, предадени по линия на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ;

И.  като има предвид, че до момента следните страни/територии: Андора, Аржентина, Канада, Фарьорските острови, Гърнзи, остров Ман, Джърси, Уругвай, Израел, Швейцария и Нова Зеландия бяха признати за предоставящи адекватно равнище на защита на данните и им беше предоставен привилегирован достъп до пазара на ЕС;

1.  Приветства усилията, положени от Комисията и администрацията на САЩ за постигане на съществени подобрения в Щита за личните данни в сравнение с решението за сферата на неприкосновеност на личния живот, в частност въвеждането на основни определения, като „лични данни“, „обработка“ и „администратор“, механизмите, въведени, за да гарантират надзора на списъка по Щита за личните данни, както и вече задължителните външни и вътрешни прегледи на спазването;

2.  Подчертава значението на трансатлантическите отношения, които продължават да бъдат жизненоважни както за САЩ, така и за ЕС; подчертава, че едно всеобхватно решение между САЩ и ЕС следва да зачита правото на защита на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот; припомня, че една от основните цели на ЕС е защитата на личните данни, включително когато те се прехвърлят към неговия най-голям партньор в областта на международната търговия;

3.  Настоява, че договореността относно Щита за личните данни трябва да е в съответствие както с първичното, така и с вторичното право на ЕС, също както и със съответните решения на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека;

4.  Отбелязва, че приложение VI (писмо от Робърт С. Лит, Служба на директора на Националната разузнавателна служба) пояснява, че съгласно Президентския изпълнителен указ № 28 (наричан по-долу „PPD-28“) събирането на масиви от лични данни и комуникации на лица, които не са граждани на САЩ, все още е разрешено в шест случая; посочва, че подобно събиране на масиви от данни трябва да бъде „както пригодено, така и приложимо“ и „разумно“, което не отговаря на по-строгите критерии за необходимост и пропорционалност, посочени в Хартата;

5.  Припомня, че правната сигурност, и по-специално ясните и единни правила, са ключов елемент за развитието и растежа на предприятията, по-специално МСП, така че да се гарантира, че те не са изправени пред правна несигурност и не са засегнати от тежки последици за своята дейност и за своята способност да извършват стопанска дейност от двете страни на Атлантическия океан;

6.  Приветства въвеждането на механизма за правна защита на лицата във връзка с Щита за личните данни; призовава Комисията и администрацията на САЩ да отделят внимание на съществуващата понастоящем сложност, за да направят процедурата лесна за прилагане и ефективна;

7.  Призовава Комисията да положи усилия за изясняване на правния статус на „писмените уверения“, предоставени от САЩ;

8.  Приветства назначаването на омбудсман в Държавния департамент на САЩ, който ще работи съвместно с независими органи, за да предоставя отговор на надзорните органи на ЕС, отправящи индивидуални искания във връзка с държавното наблюдение; счита обаче, че тази нова институция не е достатъчно независима и че не е достатъчно адекватно оправомощена, за да упражнява и привежда в изпълнение ефективно своето задължение;

9.  Приветства водещата роля, предоставена от рамката на Щита за личните данни на агенциите по защита на данните в държавите членки при разглеждането и проучването на жалби, свързани със защитата на личните данни съгласно Хартата на основните права на ЕС, и при спирането на прехвърлянията на данни, както и задължението на Министерството на търговията на САЩ да взема решения по подобни жалби;

10.  Признава, че Щитът за личните данни е част от по-широк диалог между ЕС и трети държави, в това число Съединените щати, по отношение на неприкосновеността на данните, търговията, сигурността и свързаните права и цели от общ интерес; призовава следователно всички страни да работят заедно за създаването и устойчивото подобряване на практически осъществими и общи международни рамки и национално законодателство, които да постигнат тези цели;

11.  Настоява, че правната сигурност за прехвърлянето на лични данни между ЕС и САЩ е елемент от първостепенно значение за доверието на потребителите, за развитието на трансатлантическата стопанска дейност и за сътрудничеството в правоприлагането, което означава, че е наложително за тяхната ефективност и дългосрочно прилагане инструментите, позволяващи такова прехвърляне, да са в съответствие както с първичното, така и с вторичното право на ЕС;

12.  Призовава Комисията да изпълни изцяло препоръките, отправени от Работната група по член 29 в нейното Становище 01/2016 относно проекта на решение относно адекватността на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ;

13.  Призовава Комисията да изпълни своята отговорност съгласно Щита за личните данни и периодично да прави задълбочени прегледи на констатацията за неговата адекватност и на правните основания за това, особено с оглед на прилагането на новия Общ регламент относно защитата на данните след две години;

14.  Призовава Комисията да продължи диалога с администрацията на САЩ, за да договори по-нататъшни подобрения на договореността относно Щита за личните данни с оглед на съществуващите недостатъци;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и Конгреса на САЩ.

(1) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(2) ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.
(3) OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(4) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.
(5) https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf.
(6) https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities.
(7) Приети текстове, P7_TA(2014)0230.
(8) Приети текстове, P8_TA(2015)0388.

Правна информация