Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2727(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0623/2016

Debatter :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Omröstningar :

PV 26/05/2016 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0233

Antagna texter
PDF 179kWORD 77k
Torsdagen den 26 maj 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Transatlantiska dataflöden
P8_TA(2016)0233RC-B8-0623/2016

Europaparlamentets resolution av den 26 maj 2016 om transatlantiska dataflöden (2016/2727(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artiklarna 6, 7, 8, 11, 16, 47 och 52 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(1) (nedan kallat dataskyddsdirektivet),

–  med beaktande av rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)(3), och av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF(4),

–  med beaktande av kommissionens beslut 2000/520/EG av den 26 juli 2000 (safe harbour-beslutet),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 27 november 2013 Återskapande av förtroendet för dataflöden mellan EU och Förenta staterna (COM(2013)0846),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 27 november 2013 om hur principerna om integritetsskydd (safe harbour) fungerar när det gäller EU:s medborgare och företag som är etablerade i EU (COM(2013)0847) (integritetsskyddsmeddelandet),

–  med beaktande av EU-domstolens dom av den 6 oktober 2015 i mål C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, (EU:C:2015:650),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 6 november 2015 om överföring av personuppgifter till Amerikas Förenta stater enligt direktiv 95/46/EG med anledning av domstolens dom i mål C-363/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  med beaktande av artikel 29-gruppens uttalande av den 3 februari 2016 om konsekvenserna av domen i målet Schrems,

–  med beaktande av lagen om rättslig prövning (Judicial Redress Act) från 2015, som undertecknades av president Obama och blev lag den 24 februari 2016 (H.R.1428),

–  med beaktande av USA:s frihetslag (USA Freedom Act) från 2015(5),

–  med beaktande av de reformer av Förenta staternas signalspaningsverksamhet som fastställdes i presidentens policydirektiv 28 (Presidential Policy Directive 28, nedan kallat PPD-28)(6),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 29 februari 2016 Transatlantiska dataflöden: Att återställa förtroendet genom starka skyddsmekanismer (COM(2016)0117),

–  med beaktande av artikel 29-gruppens yttrande 01/2016 av den 13 april 2016 om utkastet till beslut om adekvat skydd genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA,

–  med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2014 om amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU‑medborgarnas grundläggande rättigheter och på det transatlantiska samarbetet i rättsliga och inrikes frågor(7), och av sin resolution av den 29 oktober 2015 om uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare(8),

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I sin dom i mål C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner av den 6 oktober 2015, ogiltigförklarade Europeiska unionens domstol safe harbour-beslutet och klarlade att en adekvat skyddsnivå i ett tredjeland måste anses betyda att nivån är ”väsentligen likvärdig” med det skydd som erbjuds i unionen. något som föranledde det akuta behovet av att slutföra förhandlingarna om skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, för att tillförsäkra rättslig säkerhet om hur det ska gå till när personuppgifter överförs från EU till Förenta staterna.

B.  Dataskydd innebär att man skyddar de människor till vilka den information som bearbetas hänför sig. Detta skydd är en av de grundläggande rättigheter som erkänts av unionen (artikel 8 i stadgan och artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

C.  Rätten till skydd för personuppgifter, respekt för privatlivet och privata kommunikationer, rätten till säkerhet, rätten att ta emot och sprida uppgifter och rätten att bedriva affärsverksamhet är alla grundläggande rättigheter som ska upprätthållas och balanseras.

D.  När kommissionen granskar skyddsnivån i ett tredjeland måste den bedöma innehållet i de bestämmelser som är tillämpliga i landet i fråga till följd av landets inhemska lagstiftning eller på grund av landets internationella förpliktelser, samt det förfarande som ska se till att dessa bestämmelser iakttas, eftersom kommissionen enligt artikel 25.2 i dataskyddsdirektivet måste beakta alla de förhållanden som har samband med en överföring av personuppgifter till ett tredjeland. Denna bedömning ska inte bara avse lagstiftning och förfaranden med avseende på skyddet av personuppgifter för kommersiella och privata ändamål, utan även alla aspekter av den ram som är tillämplig för detta land eller denna sektor, framför allt, men inte uteslutande, brottsbekämpning, nationell säkerhet och respekt för de grundläggande rättigheterna.

E.  Små och medelstora företag utgör den snabbast växande sektorn i EU:s ekonomi och blir mer och mer beroende av det fria dataflödet. Små och medelstora företag utgjorde 60 procent av de företag som förlitade sig på safe harbour-avtalet, så att de kunde dra nytta av förenklade och kostnadseffektiva förfaranden för efterlevnaden.

F.  Förenta staternas och EU:s ekonomier står för över 50 procent av världens BNP, 25 procent av världens export och över 30 procent av världens import. De ekonomiska förbindelserna mellan Förenta staterna och EU är de högst värderade i världen, i och med att den sammanlagda handeln över Atlanten under 2014 uppgick till 1 090 miljarder US-dollar, jämfört med ett sammanlagt värde för Förenta staternas handel med Kanada och Kina på 741 miljarder respektive 646 miljarder US-dollar.

G.  De gränsöverskridande dataflödena mellan Förenta staterna och Europa är de mest omfattande i världen – 50 % större än dataflödena mellan Förenta staterna och Asien och nästan dubbelt så stora som dataflödena mellan Förenta staterna och Latinamerika. Överföring och utbyte av personuppgifter är ett viktigt inslag som stärker de nära förbindelserna mellan EU och Förenta staterna både inom handelsverksamhet och brottsbekämpning.

H.  I sitt yttrande 01/2016 välkomnade artikel 29-arbetsgruppen de avsevärda förbättringar som skölden för skydd av privatlivet fört med sig, jämfört med safe harbour-beslutet. Såsom glädjande framsteg ansåg gruppen framför allt att det införts centrala definitioner, inrättats mekanismer för att säkerställa övervakning av förteckningen i samband med skölden, och att det numera blivit obligatoriskt med externa och interna översyner av efterlevnaden. Arbetsgruppen yppade också starka farhågor, både om de kommersiella aspekterna och om offentliga myndigheters åtkomst till data som överförts med stöd av skölden.

I.  Hittills har följande länder eller territorier, nämligen Andorra, Argentina, Kanada, Färöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Uruguay, Israel, Schweiz och Nya Zeeland erkänts ha en adekvat nivå av uppgiftsskydd, och beviljats positiv särbehandling i fråga om tillträdet till EU:s marknad.

1.  Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som kommissionen och Förenta staternas administration har gjort för att integritetsskyddet i skölden för skydd av privatlivet ska bli avsevärt bättre än i safe harbour-beslutet, framför allt att det införts centrala definitioner såsom ”personuppgifter”, ”bearbetning” och ”registeransvarig”, att det inrättats mekanismer för att säkerställa övervakning av förteckningen i samband med skölden, och att det numera blivit obligatoriskt med externa och interna översyner av efterlevnaden.

2.  Europaparlamentet framhåller vikten av de transatlantiska förbindelserna, som kvarstår som ett livsintresse för båda parter. Parlamentet betonar i detta sammanhang att en helhetslösning mellan Förenta staterna och EU bör respektera rätten till uppgiftsskydd och rätten till personlig integritet. Parlamentet erinrar om att EU har skyddet av personuppgifter som ett av sina grundläggande mål, också i samband med att uppgifterna överförs till EU:s största handelspartner.

3.  Europaparlamentet insisterar på att skölden för skydd av privatlivet måste vara förenlig med EU:s primär- och sekundärrätt samt med relevanta domar från både Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

4.  Europaparlamentet konstaterar att bilaga VI (skrivelse från Robert S. Litt vid den amerikanska underrättelsemyndigheten Office of the Director of National Intelligence, ODNI) gör det klart att den amerikanske presidentens policydirektiv 28 (Presidential Policy Directive 28, nedan kallat PPD-28) i sex fall fortfarande tillåter bulkinsamling av personuppgifter och personliga kommunikationer från personer som inte är amerikanska medborgare. Parlamentet påpekar att denna bulkinsamling endast måste vara ”så pass skräddarsydd som det låter sig göras” och ”rimlig”, något som inte uppfyller de striktare kriterierna för nödvändighet och proportionerlighet som fastställs i stadgan.

5.  Europaparlamentet erinrar också om att rättslig säkerhet, och framför allt klara och enhetliga regler, är utslagsgivande för företagens utveckling och tillväxt, framför allt för små och medelstora företag, för att de inte ska bli osäkra på vad som gäller rent juridiskt och få vidkännas svåra konsekvenser för sin verksamhet och sin förmåga att göra affärer på andra sidan Atlanten.

6.  Europaparlamentet välkomnar att privatpersoner fått en mekanism för rättslig prövning i skölden för skydd av privatlivet. Parlamentet uppmanar kommissionen och Förenta staternas administration att åtgärda den nuvarande komplicerade karaktären för att förfarandena ska bli användarvänliga och effektiva.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utverka klarläggande av den rättsliga statusen för Förenta staternas skriftliga försäkringar.

8.  Europaparlamentet välkomnar utnämningen av en ombudsperson i Förenta staternas utrikesdepartement, som kommer att samarbeta med oberoende myndigheter för att besvara förfrågningar, som inkommit från privatpersoner, handlar om statlig övervakning och förmedlats via EU:s tillsynsmyndigheter. Parlamentet anser dock att denna nya institution inte är tillräckligt oberoende och inte fått adekvata befogenheter för att effektivt fullgöra sina skyldigheter och verkställa dem.

9.  Europaparlamentet välkomnar att skölden för skydd av privatlivet gett medlemsstaternas dataskyddsmyndigheter en framträdande roll för att utreda och undersöka klagomål som hänför sig till skyddet av personuppgifter enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och för att tillfälligt inställa överföringen av data, liksom också att Förenta staternas handelsdepartement ålagts att lösa sådana klagomål.

10.  Europaparlamentet inser att skölden för skydd av privatlivet ingår som ett led i en mera brett upplagd dialog mellan EU och tredjeländer, bland dem också Förenta staterna, om dataintegritet, handel, säkerhet och rättigheter och mål av gemensamt intresse i anslutning till dem. Parlamentet uppmanar därför alla parter att samarbeta för att få till stånd fungerande, gemensamma internationella ramar och inhemska lagar som uppnår dessa mål, samt en fortgående förbättring av dem.

11.  Europaparlamentet insisterar på att rättssäkerheten med avseende på överföringen av personuppgifter mellan EU och USA är en väsentlig aspekt för konsumenternas förtroende, för utvecklingen av transatlantisk affärsverksamhet och för samarbetet inom brottsbekämpning, och därför är det en oeftergivlig förutsättning för effektivitet och ett långsiktigt genomförande att de instrument som möjliggör sådana överföringar är förenliga med både EU:s primär- och sekundärrätt.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut genomföra de rekommendationer som uttrycks i artikel 29-gruppens yttrande 01/2016 om utkastet till beslut om adekvat skydd genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i praktisk handling till fullo omsätta sitt ansvar enligt skölden för skydd av privatlivet, nämligen att med jämna mellanrum se över vad den kommit fram till om huruvida skyddet är likvärdigt och vilka juridiska motiveringar det finns till detta, framför allt mot bakgrund av att den nya allmänna dataskyddsförordningen ska börja tillämpas efter två år.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta dialogen med Förenta staternas administration för att förhandla fram ytterligare förbättringar av skölden för skydd av privatlivet mot bakgrund av dess nuvarande brister.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Förenta staternas regering och kongress.

(1) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) EUT L 350, 30.12.2008, s. 60.
(3) EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.
(4) EUT L 119, 4.5.2016, s. 89.
(5) https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf
(6) https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities
(7) Antagna texter, P7_TA(2014)0230.
(8) Antagna texter, P8_TA(2015)0388.

Rättsligt meddelande