Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2228(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0153/2016

Внесени текстове :

A8-0153/2016

Разисквания :

PV 25/05/2016 - 22
CRE 25/05/2016 - 22

Гласувания :

PV 26/05/2016 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0235

Приети текстове
PDF 630kWORD 178k
Четвъртък, 26 май 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Бедността през призмата на равенството между половете
P8_TA(2016)0235A8-0153/2016

Резолюция на Европейския парламент от 26 май 2016 г. относно бедността през призмата на равенството между половете (2015/2228(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 8, 9, 151, 153 и 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно нейните разпоредби относно социалните права и равенството между мъжете и жените,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенция от Истанбул),

—  като взе предвид стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и по-специално нейната цел за намаляване с 25% до 2020 г. на броя на европейските граждани, които живеят под националните прагове на бедността, като по този начин се помогне на над 20 милиона души да излязат от състоянието на бедност, и като има предвид необходимостта да се разгърнат напълно системите за социална сигурност и пенсии на държавите членки, за да се осигури подходящо подпомагане на доходите,

—  като взе предвид пакета от мерки на Комисията в областта на социалните инвестиции от 2013 г.,

—  като взе предвид общността за обмяна на практики относно свързаните с пола аспекти (GenderCop) в рамките на Европейския социален фонд, и по-специално нейната работна група относно бедността и приобщаването,

—  като взе предвид член 7 от Регламента за общоприложимите разпоредби за структурните фондове за периода 2014—2020 г.,

—  като взе предвид годишния конвент за 2014 година на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване,

—  като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите,

—  като взе предвид Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО,

—  като взе предвид пътната карта на Комисията от август 2015 г. относно ново начало за справяне с предизвикателствата на равновесието между професионалния и личния живот, пред които са изправени работещите семейства,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 3 декември 2015 г., озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.“ (SWD(2015)0278),

—  като взе предвид резултатите от проучването относно лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица в ЕС, извършено от Агенцията на Европейския съюз за основните права и публикувано на 17 май 2013 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 октомври 2005 г. относно жените и бедността в Европейския съюз(1) и своята резолюция от 3 февруари 2009 г. относно преодоляването на дискриминацията на основание пол и солидарност между поколенията(2),

—  като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 20 октомври 2010 г.(3), с оглед на приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директивата за отпуска по майчинство,

—  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно облика на бедността сред жените в Европейския съюз(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2011 г. относно приоритетите и очертаването на новата политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2011 г. относно положението на жените, наближаващи пенсионна възраст(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно положението на самотните майки(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г., съдържаща препоръки към Комисията относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 февруари 2013 г. относно 57-ата сесия на Комисията по статута на жените към ООН (КСЖ): изкореняване и предотвратяване на всички форми на насилие спрямо жени и момичета(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно последиците от икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г.(12),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2015 г. относно прилагането на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите(13),

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Самотните родители и заетостта в Европа“, от април 2014 г., възложено от Комисията,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси относно постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата, както и приложеното становище на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0040/2016),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по култура и образование (A8‑0153/2016),

А.  като има предвид, че според последните данни на Евростат броят на жените в състояние на бедност остава трайно по-висок от този на мъжете, като понастоящем около 64,6 милиона жени са в състояние на бедност в сравнение с 57,6 милиона мъже(14); като има предвид, че бедността оказва различно въздействие върху жените и мъжете; като има предвид, че жените са били особено засегнати от риска от изпадане в бедност в ЕС‑28 през 2014 г., като процентът е 46,6% преди социални трансфери и 17,7% след социални трансфери; като има предвид, че равнищата на бедност сред жените се различават значително в отделните държави членки; като има предвид, че независимо от това колко специфични са рисковите групи, като например възрастни жени, несемейни жени, самотни майки, лесбийки, бисексуални жени, транссексуални жени и жени с увреждания, равнището на бедност сред жените мигранти и жените от етническите малцинства е еднакво в целия ЕС; като има предвид, че 38,9% от населението и 48,6% от несемейните жени в ЕС‑28 не са в състояние да се справят с неочаквани разходи; като има предвид, че по данни на Върховния комисар на ООН по правата на човека мнозинството от най-бедните хора в света са жени и броят на жените, които живеят в бедност в селските райони, е нараснал с 50% от 1975 г.; жените изработват две трети от работните часове в света и произвеждат половината от световната храна, но получават само 10% от световния доход и притежават по-малко от 1% от имуществото в световен мащаб;

Б.  като има предвид, че равенство между половете, постигнато в областта на пазара на труда чрез увеличаване на социалното и икономическото благополучие, е от полза не само за жените, но за икономиката и за обществото като цяло; като има предвид, че целта за гарантиране на равенството между мъжете и жените датира от Римския договор от 1957 г.;

В.  като има предвид, че посредством Конвенцията за правата на детето на ООН и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие правителствата са поели ангажимент да гарантират, че всички момчета и момичета завършват пълния цикъл на първоначалното образование; като има предвид, че Парламентът организира проява под надслов „Овластяване на момичетата и жените посредством образованието“, която се проведе на Международния ден на жената през май 2015 г.; като има предвид, че и формалното образование, и самостоятелното учене са от основно значение за преодоляване на маргинализацията и множеството различни форми на дискриминация чрез диалог, откритост и разбирателство между общностите и чрез овластяване на маргинализираните общности;

Г.  като има предвид, че в период на икономическа рецесия хората, изложени вече на риск от живот в бедност — които е по-вероятно да бъдат жени, се намират в уязвима позиция на пазарите на труда и по отношение на социалната сигурност, особено групите, подложени на множествена дискриминация; като има предвид, че проучването относно ЛГБТ лицата в ЕС констатира, че лесбийките, бисексуалните и транссексуалните жени са изправени пред непропорционален риск от дискриминация въз основа на тяхната сексуална ориентация или полова идентичност, дискриминация в областта на заетостта (19%), образованието (19%), жилищното настаняване (13%), здравеопазването (10%) и достъпа до социални услуги (8%); като има предвид, че това води до непропорционален риск за тяхното икономическо и социално благополучие;

Д.  като има предвид, че политиките на бюджетни ограничения, изискани от Комисията и осъществени от държавите членки, в допълнение към икономическата криза от последните няколко години, увеличиха неравенството и засегнаха най-вече жените, което изостри проблема с бедността сред жените и доведе до все по-голямото им изключване от пазара на труда; като има предвид, че мрежата от обществени услуги и инфраструктура, предоставяща грижи за децата, възрастните и болните, както и предлагането на тези висококачествени и безплатни обществени услуги се ограничиха;

Е.  като има предвид, че семействата с един родител са изложени на по-голям риск от бедност или социално изключване (49,8% в сравнение с 25,2% при средностатистическите домакинства с деца на издръжка, въпреки че има големи разлики между държавите членки)(15); като има предвид, че по данни на Евростат през 2014 г. жените са съставлявали 56,6% от домакинствата с един родител в ЕС; като има предвид, че бедността оказва значително въздействие върху личностното развитие и образованието на децата, а последиците могат да се проявяват цял живот; като има предвид, че разликата по отношение на образованието между деца от различни социално-икономически прослойки е нараснала (в 11 държави осигуряването на образование за децата на ранна възраст и грижи за децата между 0 и 3 години достига обхват от не повече от 15%); като има предвид, че съществува голяма вероятност от предаване на бедността на няколко поколения; като има предвид, че липсата на качествено образование е фактор, който значително увеличава риска от детска бедност и социално изключване на децата, както и че редица фактори, свързани със семейния живот, като липсата на стабилност, насилието или лошите жилищни условия, значително увеличават риска от преждевременно напускане на училище;

Ж.  като има предвид, че жените, които живеят в селските райони, са особено засегнати от бедността; като има предвид, че много жени, които живеят в селските райони, дори не са регистрирани на пазара на труда или като безработни; като има предвид, че процентът на безработица сред жените в селските райони е изключително висок и онези, които работят, са с много ниски доходи; като има предвид, че жените в селските райони имат ограничен достъп до образование, ранно диагностициране на рак и до здравеопазване като цяло;

З.  като има предвид, че животът в риск от бедност води до социално изключване и липса на участие в живота на обществото по отношение на достъпа до образование, правосъдие, първични здравни услуги, приемливо жилище и приемлив хранителен режим, вода и енергия, достъп до и участие в култура и информация, спорт и обществен транспорт; като има предвид, че инвестирането в политики за подкрепа на жените подобрява условията на живот на семействата им, и по-специално тези на техните деца;

И.  като има предвид, че разликата в заплащането на мъжете и жените възлиза на 16,3% и като има предвид, че нетипичните и несигурните форми на трудови договори също засягат в по-голяма степен жените, отколкото мъжете;

Й.  като има предвид, че много често жените, които възнамеряват да започнат стопанска дейност, изпитват затруднения при получаването на достъп до кредит, тъй като традиционните финансови посредници не са склонни да предоставят заеми, защото считат, че жените предприемачи са изложени на риск в по-голяма степен и са по-малко склонни да разрастват своята дейност и да извършват доходоносни инвестиции;

К.  като има предвид, че жените често биват наемани като домашни работници, в много случаи извън обхвата на националното трудово законодателство; като има предвид, че по-специално жените без документи са изложени на риска да бъдат принудени да работят и да бъдат експлоатирани в тази област;

Л.  като има предвид, че по-често жените, отколкото мъжете, поемат отговорност за полагане на грижи за възрастни или болни членове на семейството или членове на семейството на издръжка, както и за децата, и по-често се случва временно да преустановят своята кариера, което води до по-ограниченото им участие и дълги периоди на неактивност на пазара на труда; като има предвид, че създаването на качествени и достъпни социални услуги и учреждения за образование и грижи в ранна детска възраст или полагане на грижи на други зависими лица като възрастни хора намалява риска от обедняване; като има предвид, че съвсем малко държави членки са постигнали или надминали целите от Барселона, които трябва да бъдат разглеждани като основна предпоставка за напредък по отношение на равната подялба на отговорностите за полагането на грижи;

М.  като има предвид, че в контекста на измеренията на бедността между различните поколения предприемането на мерки по отношение на положението на момичетата и младите жени, изправени пред социално изключване и бедност, е ключов фактор за справяне с феминизирането на бедността;

Н.  като има предвид, че в ЕС-27 като цяло, 34% от самотните майки в активна възраст са изложени на риск от бедност, в сравнение със 17% в случая на другите семейства в активна възраст с деца;

О.  като има предвид, че разликата по отношение на пенсионните права достига средно 40% в резултат на различия, създавани от трайното неравенство по отношение на заплатите и достъпа до заетост, дискриминацията, както и разлика в заплащането на жените и мъжете на пазара на труда; като има предвид, че разминаването в пенсиите съставлява пречка за икономическата независимост на жените и е една от основните причини, поради които с напредването на възрастта жените се оказват под прага на бедността; като има предвид, че са необходими действия, за да се гарантира еднакъв достъп на жените до адекватни пенсионни схеми; като има предвид, че разликата в пенсиите е намаляла между 2006 г и 2012 г. в държавите членки, в които Директива 2006/54/ЕО е била приложена(16);

П.  като има предвид, че нарастващият риск от бедност е тясно свързан с бюджетните съкращения, засягащи образованието, системите за социална сигурност и полагане на грижи; като има предвид, че жените и децата бяха по-силно засегнати от кризата и мерките за строги икономии, въведени в редица европейски държави;

Р.  като има предвид, че жените са основен фактор за икономическото и социално развитие и че доброто образование е една от най-ефективните налични стратегии за излизане от цикъла на бедността; като има предвид, че значителната финансова тежест, свързана с платеното образование, като се отчитат съответните преки и непреки разходи, представлява значителна пречка за бедните хора да придобият по-добри квалификации; като има предвид, че момичетата постигат по-добри резултати в училище от момчетата, но често се сблъскват с по-големи трудности или са възпрепятствани да трансформират този успех в образованието в професионални постижения поради семеен или друг натиск;

С.  като има предвид, че стереотипите, ширещи се в обществото, се коренят в патриархалната структура и поставят жените в подчинена роля в обществото, като допринасят за феминизирането на бедността; като има предвид, че тези стереотипи се развиват още от детска възраст и се отразяват в избора на образование и обучение и на пазара на труда; като има предвид, че жените твърде често остават ограничени да изпълняват „по-благоприятни“ за тях функции, за които те не са подходящо възнаградени, и остават слабо представени в някои области като математиката, науките, бизнеса, ИКТ и инженерството, както и на отговорни позиции; като има предвид, че тези стереотипи, в съчетание с факта, че секторите, доминирани от мъже, определят нормата по отношение на възнагражденията, водят до дискриминация, основана на пола;

Т.  като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ за превръщането на ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика съдържа амбициозни цели като например равнище на заетост от 75% и намаляване с поне 20 милиона на броя на лицата, засегнати или застрашени от бедност и социално изключване до 2020 г.; като има предвид, че целите на програма Европа 2020 предвиждат намаляване на равнището на ранно напускане на училище под 10%;

У.  като има предвид, че една от целите на „Европа 2020“ е 40% от лицата на възраст от 30 до 34 години да имат университетско образование в сравнение със средната стойност към момента от 37,9%; като има предвид, че средният процент при жените надхвърли 42,3% в сравнение с мъжете, при който този дял е 33,6%;

Ф.  като има предвид, че изпълнението на целта на стратегията „Европа 2020“ за борба с бедността, която е една от петте измерими цели на стратегията, изискват значителен нов политически тласък; като има предвид, че тези цели не могат да бъдат изпълнени, ако политиката за борба с бедността не включва значително измерение във връзка с пола, като бъдат приети национални политики за защита на жените, в частност от риска от бедност;

Х.  като има предвид, че бедността и социалното изключване, както и икономическата зависимост на жените могат да бъдат фактори, засилващи насилието срещу жените и момичетата, както и обратното, тъй като насилието има последствия за здравето на жените и често води до загуба на работното място, до бездомничество, социално изключване и бедност; като има предвид, че това включва диспропорционална уязвимост спрямо трафика на хора и сексуалната експлоатация; като има предвид освен това, че много жени, засегнати от тази форма на насилие, продължават да живеят с малтретиращите ги лица, тъй като са икономически зависими;

Ц.  като има предвид, че равенството между половете предоставя инструмент за борба с бедността сред жените, тъй като оказва положително въздействие върху производителността и икономическия растеж и води до по-голямо участие на жените на пазара на труда, което, на свой ред, е свързано с много социални и икономически ползи;

Бедност и баланс между професионалния и личния живот

1.  Подчертава решаващата роля на висококачествените обществени услуги за борбата срещу бедността, особено бедността сред жените, тъй като те зависят в по-голяма степен от подобни услуги;

2.  Подчертава, че мъжете трябва да бъдат насърчавани и ангажирани да насърчават равенството между половете във всички области и на всички равнища на пазара на труда;

3.  Счита, че държавите членки следва да отдават приоритетно значение на въпроса за съвместяването на личния и професионалния живот чрез въвеждането на съобразени с нуждите на семействата условия на труд, например гъвкаво работно време и възможност за дистанционна работа; отбелязва, че липсата на достъпни и качествени услуги за полагане на грижи за деца, зависими лица и възрастни хора, в частност недостигът на детски ясли, детски градини и заведения за дългосрочни грижи, допринася за социалното изключване, разликата в заетостта между половете и свързаната с тях разлика в заплащането и пенсиите на жените и мъжете; подчертава, че равният достъп до безплатно висококачествено образование в ранна детска възраст и грижи на достъпни цени, до формално, неформално и неофициално образование и до услуги за подкрепа на семейството е от основно значение за насърчаването на жените да навлизат и да остават на пазара на труда при осигуряване на равни възможности и чрез прекъсване на цикъла на бедността, тъй като това помага на жените да придобият самостоятелност и квалификации, които служат за осигуряването на заетост;

4.  Изразява съжаление във връзка с политиките на строги икономии, които заедно с икономическата криза допринасят за повишаването на равнището на бедността, особено сред жените;

5.  Призовава държавите членки и Комисията да разработват и използват наличните политически и финансови инструменти, включително пакета за „социални инвестиции“ за постигане на целите от Барселона; в този контекст призовава за оптимизиране на Европейския социален фонд (ЕСФ) и на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), за отдаване на приоритетно значение на създаването на публични и частни инфраструктури за грижи и помощ за деца и други зависими лица при ползването на социалните инвестиции и на Регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); предлага Комисията да предостави специфични ресурси чрез механизъм за съфинансиране за насърчаване на мерки за стимулиране на конкретни територии, страдащи от недостиг на образование и грижи в ранна детска възраст (ECEC) и в които процентът на заетост при жените е изключително нисък;

6.  Призовава държавите членки да прилагат политики, които защитават, подобряват и насърчават безплатни и висококачествени обществени услуги, най-вече в областта на здравеопазването, образованието, социалната сигурност и правосъдието; припомня, че е изключително важно обществените служби да разполагат с необходимите финансови и човешки ресурси, за да изпълняват своите цели;

7.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат необходимите мерки, за да насърчават съвместяването на професионалния и личния живот, за да дадат възможност на жените, особено на тези, които са изложени на най-голям риск от бедност, да продължат кариерата си на пълно работно време или ако предпочитат, да имат достъп до работа на непълно или на гъвкаво работно време;

8.  Призовава Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, да предприеме всеобхватна законодателна инициатива с оглед на посрещането на нуждите на майки и бащи във връзка с различните видове отпуск, а именно по отношение на отпуска по майчинство, отпуска по бащинство, отпуска за отглеждане на дете и отпуска за полагащите грижи лица, по-специално за да се помогне на мъжете да играят активна роля като бащи и по този начин да се дадат на жените равни възможности за участие на пазара на труда, което от своя страна ще повиши икономическата им независимост; отчита факта, че някои държави членки вече са приели законодателство по този въпрос, който излиза извън обхвата на разпоредбите на правото на Съюза; призовава държавите членки да обмислят изготвянето на законодателство за защита или увеличаване на правата във връзка с майчинството, бащинството и на правата на родителите; подчертава факта, че през 2010 г. едва 2,7% от лицата, ползвали правото си на родителски отпуск, са мъже, което показва необходимостта от конкретни действия, за да се гарантира правото на родителски отпуск;

9.  Отново изразява своето разочарование поради оттеглянето на директивата относно отпуска по майчинство след години на усилия, насочени към намиране на изход от безизходицата и по този начин гарантиране на по-добра защита на гражданите на ЕС; призовава Комисията да представи ново предложение и да предложи задължително право на платен отпуск по бащинство; счита, че трябва да бъдат взети конкретни мерки във всички държави членки за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот за жените; настоятелно призовава Комисията да включи по-стабилно социално измерение и цели, насочени към равенството между половете, в европейския семестър;

10.  Приветства предложението за въвеждане на отпуск за лицата, полагащи грижи, предвидено в пътната карта на Комисията относно ново начало за справяне с предизвикателствата на равновесието между професионалния и личния живот, пред които са изправени работещите семейства;

Бедност и работа

11.  Призовава Комисията и държавите членки да осъществяват политики за насърчаване на заетостта на жените и на интегрирането на пазара на труда на маргинализирани в социално отношение групи от жени в контекста на постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, да укрепват и подобряват образованието и да инвестират повече в кампании за обучение и информация, за да се гарантира, че квалификациите имат предимство в последващото интегриране на жените на пазара на труда, като се поставя акцент върху ученето през целия живот, тъй като то осигурява на жените необходимите умения за достъп до висококачествени работни места и дава възможност на жените да се преквалифицират в условията на постоянно променящ се пазар на труда; призовава за по-голямо насърчаване на учебните предмети в областта на НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика), насочени към млади момичета, с цел да се преодолеят своевременно съществуващите стереотипи в образованието и да се предприемат действия срещу дълготрайните пропуски по отношение на заетостта и заплащането; призовава за разработване на качествени и достъпни обществени услуги за предоставяне на грижи, гъвкави, но не и несигурни трудови договори, които носят ползи и на жените, и на мъжете, и на мерки за борба срещу сегрегацията на мъжете и жените по занятие и сектор, включително в света на бизнеса и в управленските длъжности;

12.  Изтъква, че достъпът до кредити, финансови услуги и консултиране е от основно значение за предоставянето на възможности на жените, изправени пред социално изключване в предприемачеството, както и засилване на тяхното представяне в сектора; призовава Комисията и държавите членки да предприемат ефективни мерки за осигуряване на по-голям достъп до финансиране за жени, които искат да започнат собствен бизнес или инвестиционни проекти, и да насърчават предприемачеството сред жените, тъй като то допринася за общото икономическо и социално развитие, да улесняват достъпа до кредитиране също чрез инструменти за микрокредитиране, по-специално по отношение на уязвимите жени, които са изправени пред множествена дискриминация, и да разработват и разширяват програмите за самостоятелна заетост по начин, който не поражда несигурност; подчертава значението в този контекст на обмена и насърчаването на най-добрите практики, наставничеството, женските ролеви модели и други форми на подкрепа за безработните жени;

13.  Подчертава решаващото значение на: реформирането на макроикономическите, социалните и трудовите политики чрез привеждането им в съответствие с политиките в областта на равенството между половете, за да се гарантира икономическа и социална справедливост за жените; преразглеждането на методите, използвани за определяне на равнището на бедност, и разработването на стратегии за насърчаване на справедливото разпределение на благата;

14.  Отбелязва, че жените по-често биват наемани на несигурни, ниско платени работни места и на нестандартни трудови договори; отбелязва, че едно от проявленията на несигурността на заетостта е делът на непълно работно време не по собствен избор, който допринася за опасността от бедност и се е увеличил от 16,7% на 19,6% от общата заетост; призовава държавите членки и Комисията да увеличат усилията си в борбата срещу недекларирания труд, несигурните работни места и злоупотребата с атипични форми на трудови договори, включително договори за нулево работно време в някои държави членки; подчертава високите равнища на недеклариран труд, извършван от жените, което се отразява отрицателно върху техните доходи, социална сигурност и закрила и има вредно влияние върху БВП на ЕС; настоятелно призовава държавите членки да разгледат възможността за прилагане на препоръките на Международната организация на труда (МОТ), предназначени за намаляване на мащаба на несигурните условия на труд(17), като например анализиране и ограничаване на обстоятелствата, при които могат да се използват несигурни договори и ограничаване на продължителността на времето, през което работниците могат да бъдат наемани по последователни договори от този тип, след което би следвало да им се даде възможност за постоянен договор;

15.  Призовава държавите членки да наблюдават правата на работещите жени, които все по-често работят на нископлатени работни места и са жертви на дискриминация;

16.  Посочва, че съществуват нови категории жени, живеещи в бедност, които се състоят от млади жени професионалисти, и които по този начин осъждат голям дял млади жени, завършили висше образование, на несигурна работа и доходи, които рядко успяват да надхвърлят прага на бедността („новите бедни“);

17.  Подновява своя призив към Комисията за преразглеждане на действащото законодателство с цел премахване на разликите в заплащането и пенсиите на мъжете и жените; отбелязва, че мерките за увеличаване на прозрачността на заплащането е от основно значение за преодоляване на разликите в заплащането между жените и мъжете, и призовава държавите членки да изпълняват препоръката на Комисията от 7 март 2014 г. относно укрепването на принципа на равното заплащане за мъжете и жените посредством прозрачност, включително прехвърляне на тежестта на доказване при оспорване на основана на пола дискриминация на работното място;

18.  Призовава Комисията да проведе проучване относно начина, по който процедурите, свързани с официалното признаване на смяната на пола на лицата, или липсата на такива процедури влияе на позицията на транссексуалните лица на пазара на труда, по-специално на достъпа им до заетост, ниво на възнаграждение, професионално развитие и пенсии;

19.  Отбелязва със загриженост, че жените често получават пенсии, които са на стойност съвсем малко над минималното равнище за прехрана, като има различни причини за това, като например това, че са прекъснали временно трудовата си заетост или са я прекратили, за да се грижат за семейството си, фактът, че в техния трудов стаж преобладават договорите за частично работно време, или пък че те са работили без заплащане за своя съпруг, основно в търговията или селското стопанство, и не са правили вноски в система за социално осигуряване;

20.  Приветства факта, че Комисията счита принципа за „равно заплащане за труд с равна стойност“ за една от ключовите области за действие в новата стратегия за равенство между половете; призовава Комисията да приеме съобщение за „Нова стратегия за равенството между половете и правата на жените в периода след 2015 г.“, така че включените цели и политики да могат да бъдат прилагани ефективно;

21.  Призовава държавите членки да гарантират, че всяко лице, прекъснало временно професионалната си дейност, за да се посвети на образованието на децата или грижите за възрастни лица, може да се завърне на пазара на труда и да заеме отново стария си пост и равнище на професионално развитие;

22.  Приканва Комисията да извърши оценка на въздействието на схемите за минимален доход в ЕС, както и да разгледа по-нататъшни стъпки, които да вземат предвид икономическите и социалните обстоятелства във всяка държава членка, а също и да направи оценка на това, дали схемите дават възможност на домакинствата да посрещат основни лични нужди; отново призовава настоятелно държавите членки да въведат минимална национална пенсия, която да не е по-ниска от прага на риск от бедност;

23.  Отбелязва, че групата на пенсионираните жени е най-уязвима и че те често живеят в бедност или са изложени на риск от бедност; призовава държавите членки да разглеждат въпроса за намаляване на разликата в пенсиите на жените и мъжете като икономическа цел; призовава държавите членки да реформират пенсионните системи с цел да гарантират винаги адекватни пенсии за всички и с оглед на премахване на разликата в пенсиите; счита, че инструментите за справяне с разликите в пенсиите включват адаптирането на пенсионните системи, за да се гарантира равенство между жените и мъжете, корекции в системите на образованието, професионалното планиране, родителския отпуск и останалите услуги за подкрепа на родителството; призовава държавите членки да обмислят възможността за предоставяне на споделени пенсионни права в случай на развод и законна раздяла, в съответствие с принципа на субсидиарност; отбелязва, че професионалните пенсионни схеми за старост все по-често се прилагат според застрахователни принципи, а това може да породи редица пропуски по отношение на социалната закрила(18); подчертава, че Съдът на ЕС е изяснил, че схемите за професионално пенсионно осигуряване трябва да се считат за заплащане и следователно принципът на равно третиране се прилага и за тези схеми;

Бедността: общи препоръки

24.  Отбелязва, че живеещите в бедност често плащат по-високи единични цени в сравнение с по-заможните прослойки, като това важи за същите стоки и услуги от първа необходимост за социалното и икономическото им оцеляване, по-специално в областта на далекосъобщенията, енергетиката и водоснабдяването; призовава държавите членки да работят в тясно сътрудничество с доставчиците и операторите за развитието на механизми за помощ и социално ценообразуване за най-нуждаещите се лица, особено по отношение на водоснабдяването и енергоснабдяването, за да се премахне енергийната бедност в домакинствата;

25.  Отново подчертава ролята на образованието в борбата срещу стереотипите, свързани с пола, за даването на права и възможности на жените и момичетата в социалната, икономическата, културната и политическата сфера и в попрището на науката, за прекъсването на цикъла на бедността чрез включване на жените в сектори, в които те са по-слабо представени, като например точни науки, технологии, инженерство и предприемачество, и призовава Комисията да включи целите за професионално обучение за жени в специфичните за всяка държава препоръки; подчертава ролята на неформалното образование; призовава държавите членки да включат инвестициите в образованието на момичетата и жените, насочени към засилването на техния потенциал, като неразделна част от своите икономики и планове за възстановяване; насърчава държавите членки да работят за подпомагане на младите жени в прехода между формалното образование и пазара на труда; подчертава, че е необходимо всички образователни институции да насърчават и популяризират демократичните ценности с оглед насърчаване на толерантността, активното гражданство, социалната отговорност и зачитането на различията, свързани с пола, малцинствата и етническите и религиозни групи; изтъква значението на спорта и физическото възпитание за преодоляването на предразсъдъците и стереотипите и техния потенциал за подпомагане на социално уязвими млади хора при преодоляването на житейските трудности;

26.  Изразява своята загриженост, че срещу жените с деца се проявява дискриминация на работното място, защото са майки, а не защото тяхната ефективност на труда е по-ниска от тази на техните колеги; настоятелно призовава държавите членки да насърчават активно положителния образ на майките като работници и служители и да водят борба срещу явлението „наказание за майчинство“, както е констатирано в редица изследвания;

27.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че структурните и инвестиционните фондове, по-специално Европейският социален фонд (ЕСФ) и Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), биват използвани за подобряване на образованието и обучението с оглед на подобряването на достъпа до пазара на труда и за борба срещу безработицата, бедността и социалното изключване на жените; подчертава, че 20-процентният дял на Европейския социален фонд (ЕСФ), отпуснат за мерки за социално приобщаване и социално иновационни проекти, би могъл да се използва по-активно в подкрепа на инициативи, като например дребномащабни проекти на местно равнище, за даване на права и възможности на жените, живеещи в условия на бедност и социално изключване; настоятелно приканва държавите членки да провеждат повече информационни кампании относно възможностите за участие във финансирани от ЕС проекти;

28.  Призовава да се въведат механизми за финансиране с оглед на стимулирането на постигането на равно представителство в области, в които е налице неравновесие между половете, и подчертава необходимостта от данни, разбити по полов признак, с цел по-добро вникване в положението на момичетата, момчетата, мъжете и жените и съответно с цел да бъде възможно да се предприемат по-ефективни действия в отговор на дисбалансите; призовава Комисията да представи разграничени по пол и възраст данни за участието в програми за европейска мобилност с образователна цел, например в „Еразъм+“, „Творческа Европа“ и „Европа на гражданите“;

29.  Припомня по-специално правото на децата мигранти и децата бежанци — както момчета, така и момичета — на достъп до образование, като това е един от приоритетите на европейските общества; подчертава, съответно, че следва да се предприемат спешни мерки в областта на образованието на мигрантите както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, с оглед на продължаващата криза с мигрантите; подчертава, че образованието е ключов фактор за интеграцията и пригодността за заетост и че евентуалното несправяне на националните образователни системи с това предизвикателство може да предизвика допълнителна културна сегрегация и да задълбочи социалното разделение; изтъква, че достъпът до образование — както в бежанските лагери, така и в общините, в които бежанците са настанени — което да отговаря на съответните стандарти за качество и което да бъде придружено от езикова и психологическа подкрепа, не трябва да се възпрепятства от бюрократичните и административните въпроси, свързани с признаването на статута на бежанец;

30.  Подчертава приноса на доброволческите асоциации и на сектора на услугите в тази област и настоятелно призовава държавите членки да подкрепят усилията им; припомня високото равнище на участие на жените в незадължителното образование и други дейности, както и в оказването на подкрепа и в усилията за подобряване на възможностите за образование, например за бежанците и децата в неравностойно положение;

31.  Подчертава, че влиянието на бедността и социалното изключване върху децата може да трае цял живот и да доведе до предаване на бедност между поколенията; подчертава, че във всички държави членки рискът сред децата от бедност и социално изключване е тясно свързан с образователното равнище на техните родители, по-специално на техните майки, както и с положението на родителите на пазара на труда, тяхното социално положение и формите на семейна подкрепа, предоставяни от държавите членки; препоръчва държавите членки да гарантират това, че всички млади хора имат достъп до висококачествено безплатно държавно образование на всяка възраст, включително ранно детство; подчертава ролята на образователното насочване за децата, чиято цел е да им даде възможност да реализират пълния си потенциал; подчертава необходимостта от подкрепа, с целенасочени програми, за текущото образование на майките в юношеска възраст, за които преждевременното напускане на училище е първа стъпка към бедността; изтъква необходимостта от установяване на широкообхватен набор от мерки за справяне с бедността при децата и насърчаване на благосъстоянието на децата въз основа на три стълба: а именно достъп до достатъчно ресурси и съвместяване на професионалния и семейния живот; достъп до услуги с добро качество; и участие на децата в решения, които ги засягат, както и в културни, развлекателни и спортни дейности; отново изтъква необходимостта да се осигури лесен достъп до информация на равна основа, особено в областта на социалната сигурност, образованието за възрастните, здравеопазването и наличната икономическа подкрепа;

32.  Подчертава, че липсата на признаване на ЛГБТИ семействата от страна на много държави членки води до по-ниски приходи и по-високи разходи за ЛГБТИ лицата, като по този начин се увеличава рискът от бедност и социално изключване; счита, че законодателството за равно третиране е ключов инструмент за борба с бедността, произтичаща от маргинализацията и дискриминацията, засягащи сексуални и полови малцинства; във връзка с това призовава Съвета да приеме предложението от 2008 г. за директива за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; наред с това призовава в бъдеща преработка на Директивите за равенство между половете да бъде включена изрична забрана за дискриминация на основата на полова идентичност; продължава да бъде загрижен поради ниската осведоменост за правата и за съществуването на органи и организации, които предлагат подкрепа за жертвите на дискриминация; призовава в това отношение Комисията да наблюдава строго ефективността на националните органи и процедури за работа по жалби;

33.  Призовава за пълно прилагане на Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите, както и за това тя да бъде преразгледана с изискване предприятията да изготвят мерки или планове за равенство между половете, включително действия за премахване на сегрегацията, развитието на системи за заплащане и мерки за подкрепа на професионалното развитие на жените;

34.  Потвърждава значението на икономическото и финансовото образование в ранна възраст, тъй като това доказано подобрява вземането на решения с икономически характер по-късно в живота, включително при управлението на разходите и приходите; препоръчва обмена на най-добри практики и насърчаването на образователни програми, целево насочени към жени и момичета в уязвимите групи и маргинализираните общности, които са изправени пред бедност и социално изключване;

35.  Констатира, че липсата на доходи на един от партньорите може да бъде важен фактор, който допринася за бедността и социалното изключване на жените; отбелязва често затрудненото положение на вдовиците и разведените жени, както и на самотните майки, на които съдиите са предоставили родителските права върху децата, за които е необходимо да се определи подходящо равнище на издръжка; отбелязва, че неизплащането на издръжка може да доведе самотните майки до бедност; изтъква факта, че разведените жени често страдат от дискриминация и бедност и че това е доказателство, че жените все още не са напълно независими икономически, което показва необходимостта от бъдещи действия в областта на пазара на труда и преодоляването на различията в заплащането на мъжете и жените;

36.  Подчертава, че събирането на информация относно разходите и приходите на домакинствата трябва да бъде допълнено от индивидуализирани данни, за да се отчита основаната на пола неравенопоставеност в рамките на домакинствата;

37.  Изтъква, че макроикономическата политика трябва да бъде съвместима с политиката в областта на социалното равенство; заявява отново, че финансови институции, като ЕЦБ и националните централни банки, трябва да отчитат социалното въздействие при оформянето и вземането на решения за макроикономически парични политики или политики в областта на финансовите услуги;

38.  Заявява отново подкрепата си за инициативата за формулиране на съдържащ насоки референтен бюджет и призовава Комисията да включи свързаните с пола съображения при неговото изготвяне, в т.ч. неравнопоставеността между половете в рамките на домакинствата;

39.  Потвърждава необходимостта от извършване на изследвания относно бездомността сред жените и причините и факторите за нея, тъй като феноменът не е отразен достатъчно в настоящите данни; отбелязва, че елементите, свързани с пола, които следва да бъдат взети под внимание, включват основана на пола икономическа зависимост, временно жилищно настаняване и въздържане от социални услуги;

40.  Подчертава, че насилието над жените продължава да бъде съществен проблем в Европейския съюз като засяга своите жертви, и че съществува спешна нужда извършителите на това насилие да бъдат включени в мерки за борба срещу насилието над жени независимо от тяхната възраст, образование, равнище на доходите или социално положение, както и че неговото въздействие върху рисковете от маргинализация, бедност и социално изключване постоянно нараства; отбелязва, че икономическата независимост на жените играе основна роля за възможността им да избягват ситуации на насилие, основано на пола, като предприемат проактивни мерки; призовава държавите членки и местните органи да гарантират системи за социална закрила, гарантиращи социалните права на жените, които са жертви на каквато и да е форма на насилие, независимо дали е домашно насилие, трафик на жени или проституция, и да предприемат действия за тяхното реинтегриране на пазара на труда също и като използват инструменти като ЕСФ; изтъква необходимостта от увеличаване на наличността на информация, когато става дума за правни услуги за жертви на насилие;

41.  Подчертава необходимостта от решителни усилия за борба с домашното насилие, особено над жени; отбелязва, че икономическата независимост на жените играе решаваща роля в техния живот и за способността им да избегнат ситуации на домашно насилие, както и че жените, които са изчерпали правата си на платен отпуск са изложени на риск от загуба на своите работни места и икономическа независимост; отбелязва, че скорошното въвеждане на отпуск вследствие на понасяно домашно насилие в Австралия и САЩ предоставя на много работници защита по отношение на заетостта, когато трябва да се справят с последиците от домашно насилие, например като се предоставя време на засегнатите лица за провеждане на медицински прегледи, явявания в съда и други необходими процеси в подобни ситуации; призовава Комисията и държавите членки да разгледат осъществимостта и възможните резултати от въвеждането на система за платен специален отпуск за жертви на и оцелели от домашно насилие, когато липсата на платен отпуск е пречка за жертвите да запазят работното си място, като същевременно се гарантира тяхното право на неприкосновеност на личния живот; също така призовава Комисията и държавите членки да въведат допълнителни мерки, за да се повиши осведомеността относно проблема с домашното насилие, както и за да се оказва помощ на жертвите на подобно насилие, да се насърчава по-доброто познаване и защита на техните права и да се защитава тяхната икономическа независимост;

42.  Повтаря призива си към ЕС и държавите членки да ратифицират Истанбулската конвенция и изисква спешна инициатива за въвеждане на европейска директива за борба с насилието над жени; още веднъж призовава Комисията да представи Европейска стратегия за борба срещу насилието, основано на пола и да определи Европейска година за борба срещу насилието, основано на пола;

43.  Счита, че има необходимост от проактивна работа за преодоляване на насилието над жените чрез целенасочени действия срещу норми, които възхваляват насилието; подчертава, че срещу свързаните с пола стереотипи и структури, които са в основата на насилието от мъже над жени, трябва да се води борба чрез проактивни мерки с помощта на кампании и постоянно образование по отношение на въпроса за мачо културите на национално равнище;

44.  Изтъква, че новите технологии следва да се разглеждат като основно средство за създаването на нови работни места и като възможност за изваждане на жените от бедност;

45.  Насърчава държавите членки, в сътрудничество с регионалните и местните органи, да спомогнат за подобряването на качеството на живота на жените в селските райони, с цел да се ограничи рискът от бедност, като се предоставят качествени образователни програми с цел овластяване на жените в селските райони, както и качествени условията на труд и достойни доходи за тази група; насърчава държавите членки да предоставят качествени комунални, социални и обществени инфраструктури за подобряване на общите условия на живот в селските райони;

46.  Счита, че множество аспекти на бедността, и особено на бедността сред жените, остават непознати, включително например изключването на жените от достъп до култура и социално участие, и следователно призовава държавите членки да предоставят необходимата подкрепа за гарантиране на това, че всички жени могат да се радват на култура, спорт и свободно време, като се отдава особено внимание на жените, живеещи в бедност, жените с увреждания и жените мигранти; счита, че съществуващите показатели за тежки материални лишения изключват фактори като достъпа до култура и социално участие и следователно предоставят само непълно разбиране за бедността; призовава за разработване на повече показатели за оценка на изключването по отношение на социалното, културното и политическото участие, и по-специално влиянието му върху порочния цикъл на бедността, както и неговите междупоколенчески въздействия;

47.  Посочва, че жените с увреждания често страдат от дискриминация в рамките на семейната среда и по отношение на образованието, че възможностите им за трудова заетост са ограничени и че социалните обезщетения, които получават, не са достатъчни, за да предотвратят тяхното изпадане в бедност; подчертава във връзка с това, че държавите членки и регионалните, и местните органи следва да предоставят на жените с увреждания специализираните грижи, от които се нуждаят, за да упражняват своите права, и следва да предлагат действия за подпомагане на тяхната интеграция на пазара на труда чрез допълнителни мерки за подкрепа, по-специално по отношение на образованието и обучението;

48.  Призовава за по-амбициозни действия за справяне с енергийната бедност, която в непропорционална степен засяга самотните жени, самотните родители, както и домакинствата, в които глава на семейството е жена; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да дадат определение на понятието „енергийна бедност“, което да взема под внимание свързаните с пола аспекти на явлението, и да включат това в бъдещата преработка на Директивата относно енергийните характеристики на сградите; изтъква важната роля на инициативите в рамките на общностите в областта на енергетиката, като например кооперации, за предоставяне на възможности на уязвимите потребители на енергия, и особено на жените, изправени пред бедност, социално изключване и маргинализация;

49.  Подчертава отново призива си към Комисията да се стреми към въвеждането на Европейска гаранция за детето, която ще гарантира, че всички европейски деца, изложени на риск от бедност, имат достъп до безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатни детски грижи, приемливо жилищно настаняване и подходящо хранене; подчертава, че тази политика трябва да вземе мерки по отношение на положението на жените и момичетата, особено в уязвими и маргинализирани общности; отбелязва, че инициативата „Гаранция за младежта“ трябва да включва перспектива, свързан с равенството между половете;

50.  Насърчава държавите членки и Комисията да събират статистически данни, разбити по полов признак, и да въведат нови отделни показатели по отношение на жените и бедността, като инструмент за наблюдение на въздействието на по-широки социални, икономически и свързани със заетостта политики върху жените и бедността, с цел развитие на обмена на най-добри практики относно законодателни и бюджетни инструменти за борба с бедността, като се акцентира върху групите, особено изложени на риск от бедност и без оглед на сексуална ориентация или полова идентичност;

51.  Изтъква ролята на социалните предприятия за овластяването и приобщаването на жените, изправени пред бедност, социално изключване и многостранна дискриминация;

52.  Изисква от Комисията и държавите членки да създадат процеси на ангажираност на заинтересованите страни, които да насърчават и улесняват директната ангажираност на лицата, изложени на риск от бедност и социално изключване, по-специално жените и момичетата, по отношение на създаването на политики относно социалното приобщаване на всички равнища;

53.  Призовава Комисията и държавите членки да въведат бюджетиране, съобразено с принципа на равенство между половете, като инструмент за гарантиране, че бюджетните решения отчитат равенството между половете и са насочени към преодоляване на различни въздействия;

54.  Призовава държавите членки да си сътрудничат в борбата срещу бедността с НПО, които работят успешно в районите, засегнати от крайна бедност, и които притежават ценно ноу-хау за местните общности; призовава държавите членки да подкрепят ефективното сътрудничество на местно равнище;

55.  Призовава държавите членки и Комисията да ангажират социалните партньори (професионалните съюзи и работодателите) и гражданското общество, включително органите за равенство между половете, в осъществяването на равенството между половете с оглед на поощряване на равното третиране; подчертава, че социалният диалог трябва да включва наблюдението и насърчаването на практики за равенство между половете на работното място, включително гъвкави условия на труд с цел улесняване на съвместяването на професионалния и личния живот; подчертава значението на колективните трудови договори в борбата срещу дискриминацията и насърчаването на равенството между мъжете и жените на работното място, както и на други инструменти като кодексите за поведение, научните изследвания, обмена на опит и добри практики в областта на равенството между половете;

o
o   o

56.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 233 E, 28.9.2006 г., стр. 130.
(2) ОВ C 67 E, 18.3.2010 г., стр. 31.
(3) ОВ С 70 Е, 8.3.2012 г., стр. 162.
(4) ОВ С 199 Е, 7.7.2012 г., стр. 77.
(5) ОВ С 296 Е, 2.10.2012 г., стр. 26.
(6) ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 9.
(7) ОВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 60.
(8) ОВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 75.
(9) OВ C 24, 22.1.2016 г., стр. 8.
(10) ОВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 6.
(11) Приети текстове, P8_TA(2015)0050.
(12) Приети текстове, P8_TA(2015)0218.
(13) Приети текстове, P8_TA(2015)0351.
(14) http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en
(15) „Спасете децата“, „Детската бедност и социалното изключване в Европа“, Брюксел, 2014 г., стр. 14.
(16) http:\\www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/547546/EPRS_STU(2015)547546_EN.pdf, стр. 11.
(17) Международна организация на труда, Политики и разпоредби за борба с несигурната трудова заетост, 2011 г.
(18) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf

Правна информация