Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2683(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0731/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0731/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0272

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 435kWORD 81k
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Γενετικώς τροποποιημένο γαρύφαλλο (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4)
P8_TA(2016)0272B8-0731/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (D044927/02),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 15 Δεκεμβρίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε η EFSA στις 10 Νοεμβρίου 2014(4),

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Κανονιστικής Επιτροπής στις 25 Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο 2013, υποβλήθηκε από τη Suntory Holdings Limited, Οσάκα (Ιαπωνία), στην αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών κοινοποίηση (στοιχεία αναφοράς C/NL/13/01) για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοποίηση C/NL/13/01 καλύπτει την εισαγωγή, διανομή και λιανική πώληση στην Ένωση κομμένων ανθέων του γενετικώς τροποποιημένου (ΓΤ) γαρύφαλλου SHD-27531-4 αποκλειστικά για διακοσμητικούς σκοπούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Απριλίου 2016, η Κανονιστική Επιτροπή δεν εξέδωσε γνώμη, με επτά κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 7,84 % του πληθυσμού να ψηφίζουν κατά του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, έξι κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 46,26 % του πληθυσμού να απέχουν, έντεκα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 36,29 % του πληθυσμού να ψηφίζουν υπέρ και τέσσερα κράτη μέλη να μην εκπροσωπούνται·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη της EFSA αναφέρει ότι η ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ τελεί εν γνώσει μια διατροφικής συνήθειας ορισμένων ομάδων πληθυσμού που ηθελημένως καταναλώνουν πέταλα γαρύφαλλου ως γαρνιτούρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ δεν αξιολόγησε, εντούτοις, τις πιθανές συνέπειες της ηθελημένης κατανάλωσης γενετικώς τροποποιημένων γαρυφάλλων από τον άνθρωπο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ηθελημένη όσο και η τυχαία πρόσληψη από το στόμα γενετικώς τροποποιημένων ανθέων γαρύφαλλου από τα ζώα εξαιρέθηκαν από τη γνώμη της EFSA·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γαρύφαλλο ανήκει στο είδος Dianthus caryophyllus του γένους Dianthus που καλλιεργείται ευρέως·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη του γένους Dianthus, συμπεριλαμβανομένων των άγριων και των εγκλιματισμένων ειδών, ποικίλλουν αρκετά, ανάλογα με τους τόπους προέλευσής τους που εκτείνονται από τη νότιο Ρωσία έως τις αλπικές περιοχές της Ελλάδας και τα όρη της Auvergne στη Γαλλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Dianthus spp. προσαρμόζεται στις ψυχρότερες αλπικές περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας, και απαντάται επίσης στις μεσογειακές παράκτιες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το D. caryophyllus είναι ένα καλλωπιστικό φυτό που καλλιεργείται ευρέως στην Ευρώπη, τόσο σε θερμοκήπια όσο και σε εξωτερικούς χώρους (δηλαδή στην Ιταλία και την Ισπανία), και σε αρκετές περιπτώσεις έχει εγκλιματιστεί σε ορισμένες μεσογειακές χώρες, αλλά φαίνεται να περιορίζεται στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σικελία, τη Κορσική και τη Σαρδηνία(5)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες χώρες παραγωγής γαρυφάλλων είναι η Ιταλία, η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες και ότι το άγριο Dianthus caryophyllus απαντάται κατά κύριο λόγο στη Γαλλία και την Ιταλία(6)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος εναντιώθηκε στην κοινοποίηση και η ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ συμφώνησε με την Κύπρο ότι η αναπαραγωγή του γαρύφαλλου SHD-27531-4 (για παράδειγμα η φύτευση) από ιδιώτες δεν μπορεί να αποκλειστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA θεωρεί ότι οι κομμένοι μίσχοι με βλαστούς θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν μέσω φύτευσης ή μικροπολλαπλασιασμού και να ελευθερωθούν στο περιβάλλον (π.χ. σε κήπους)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο φυσικό του περιβάλλον, η διασταυρούμενη επικονίαση του Dianthus spp. πραγματοποιείται από έντομα επικονιαστές, ιδίως από τα λεπιδόπτερα, που έχουν προβοσκίδες επαρκούς μήκους ώστε να φθάνουν έως τα νεκτάρια στη βάση των ανθέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ είναι της γνώμης ότι η πιθανή διασπορά της γύρης του γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου SHD-27531-4 από λεπιδόπτερα στα άγρια είδη του Dianthus δεν μπορεί να εμποδιστεί·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόλις εκλείψει η διακοσμητική αξία του, το γενετικώς τροποποιημένο γαρύφαλλο Dianthus caryophyllus L.,σειρά SHD-27531-4, θα καταστεί απόβλητο το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί μέσω λιπασματοποίησης, ενώ η EFSA δεν έχει αναλύσει τις επιπτώσεις της εν λόγω ελευθέρωσης στο περιβάλλον·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση διαφυγής στο περιβάλλον μέσω βιώσιμων σπόρων, γύρης ή έρριζων φυτών, η ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ θεωρεί ότι το γαρύφαλλο SHD-27531-4 δεν θα επιδείκνυε χαρακτηριστικά ενισχυμένης αντοχής, εκτός εάν εξετίθετο σε ζιζανιοκτόνα παράγωγα της σουλφονυλουρίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενετικώς τροποποιημένο γαρύφαλλο περιέχει το γονίδιο SuRB (als) που κωδικοποιεί έναν μεταλλάκτη ακετογαλακτικής συνθάσης (ALS), προερχόμενο από το Nicotiana tabacum, που προσδίδει ανοχή στη σουλφονυλουρία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το PAN UK, «ορισμένα ζιζανιοκτόνα είναι ιδιαίτερα τοξικά για τα φυτά σε πολύ χαμηλές δόσεις, όπως οι σουλφονυλουρίες, οι σουλφοναμίδες και οι ιμιδαζολινόνες. Οι σουλφονυλουρίες έχουν αντικαταστήσει άλλα ζιζανιοκτόνα που είναι πιο τοξικά για τα ζώα. Οι εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει ότι η εκτεταμένη χρήση σουλφονυλουριών «θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την παραγωγικότητα των μη στοχευόμενων καλλιεργειών και τη σύνθεση των φυσικών φυτοκοινωνιών και των φυσικών αλυσίδων τροφίμων»»(7)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σουλφονυλουρίες είναι συχνά δεύτερης τάξης επιλογή για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2 και συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων σε σύγκριση με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα(8)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας αγοράς φυτών που ανθίστανται στη σουλφονυλουρία θα ενθαρρύνει την παγκόσμια χρήση του εν λόγω φαρμάκου για το διαβήτη ως ζιζανιοκτόνου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φαρμάκου για σκοπούς άλλους από τη δημόσια υγεία που συνεπάγεται την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή του στα οικοσυστήματα μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, στη βιοποικιλότητα και να προκαλέσει χημική μόλυνση του πόσιμου νερού·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν επιτυγχάνει τον στόχο της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος που προβλέπεται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ και, ως εκ τούτου, υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Ομάδα ΓΤΟ (Ομάδα της EFSA για τους Γενετικώς Τροποποιημένους Οργανισμούς, 2015. Επιστημονική γνώμη σχετικά με την κοινοποίηση μέρους Γ (στοιχεία αναφοράς C/NL/13/01) από τη Suntory Holdings Limited για την εισαγωγή, τη διανομή και τη λιανική πώληση κομμένων ανθέων γαρύφαλλου SHD-27531-4 με τροποποιημένο χρώμα πετάλων για διακοσμητική χρήση. Δελτίο EFSA 2015·13(12):4358, 19 σ. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4358.
(4) Ομάδα ΓΤΟ (Ομάδα της EFSA για τους Γενετικώς Τροποποιημένους Οργανισμούς, 2014. Επιστημονική γνώμη σχετικά με τις αντιρρήσεις κράτους μέλους σε κοινοποίηση (στοιχεία αναφοράς C/NL/13/01) από τη Suntory Holdings Limited για τη διάθεση στην αγορά του γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου SHD-27531-4 με τροποποιημένο χρώμα, για την εισαγωγή κομμένων ανθέων για διακοσμητική χρήση, σύμφωνα με το μέρος Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Δελτίο EFSA 2014· 12(11):3878, 9 σ. doi:10.2903/j.efsa.2014.3878.
(5) Tutin και άλλοι, 1993.
(6) http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf
(7) http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf
(8) http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου