Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2683(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0731/2016

Teksty złożone :

B8-0731/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/06/2016 - 12.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0272

Teksty przyjęte
PDF 342kWORD 81k
Środa, 8 czerwca 2016 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Zmodyfikowany genetycznie goździk (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4)
P8_TA(2016)0272B8-0731/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji w sprawie wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji w sprawie wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (D044927/02),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG(1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 akapit pierwszy,

–  uwzględniając art. 11 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(2),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 15 grudnia 2015 r.(3),

–  uwzględniając opinię Komisji z dnia 10 listopada 2014 r.(4),

–  uwzględniając wynik głosowania komitetu regulacyjnego z dnia 25 kwietnia 2016 r.,

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w marcu 2013 r. powiadomienie (nr referencyjny C/NL/13/01) dotyczące wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) zostało przedłożone przez firmę Suntory Holdings Limited (Osaka, Japonia) właściwemu organowi w Holandii;

B.  mając na uwadze, że zakres powiadomienia C/NL/13/01 obejmuje przywóz, dystrybucję i sprzedaż detaliczną w Unii ciętych kwiatów zmodyfikowanego genetycznie goździka SHD-27531-4 wyłącznie do zastosowania dekoracyjnego;

C.  mając na uwadze, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. komitet regulacyjny nie wydał opinii, przy czym siedem państw członkowskich reprezentujących 7,84% ludności głosowało przeciwko projektowi decyzji wykonawczej Komisji, sześć państw członkowskich reprezentujących 46,26% ludności wstrzymało się od głosu, 11 państw członkowskich reprezentujących 36,29% ludności zagłosowało za projektem, a cztery państwa członkowskie nie były reprezentowane;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z opinią EFSA panel EFSA ds. GMO zdaje sobie sprawę z tradycji kulinarnych w pewnych społecznościach polegających na celowym jedzeniu płatków goździka używanych do przystrajania dań;

E.  mając na uwadze, że panel EFSA ds. GMO nie ocenił jednak możliwych konsekwencji celowej konsumpcji zmodyfikowanych genetycznie goździków przez ludzi;

F.  mając na uwadze, że zarówno kwestia celowego, jak i przypadkowego spożycia kwiatów zmodyfikowanego genetycznie goździka przez zwierzęta nie była ujęta w opinii EFSA;

G.  mając na uwadze, że goździk należy do gatunku Dianthus caryophyllus powszechnie hodowanego rodzaju Dianthus;

H.  mając na uwadze, że przedstawiciele rodzaju Dianthus, w tym gatunki dzikie i udomowione, charakteryzują się dużą różnorodnością, ponieważ pochodzą one z różnych miejsc, od południowej Rosji czy górskich rejonów Grecji, po góry we francuskiej Owernii; mając na uwadze, że Dianthus spp. przystosował się do chłodniejszych regionów górskich Europy i Azji, ale występuje również na obszarach przybrzeżnych Morza Śródziemnego; mając na uwadze, że D. caryophyllus jest powszechnie hodowany jako roślina ozdobna w Europie, zarówno w szklarniach, jak i na otwartych plantacjach (np. we Włoszech i w Hiszpanii), oraz że czasem jest udomawiany w niektórych krajach śródziemnomorskich, jednak wydaje się być ograniczony do regionów przybrzeżnych Morza Śródziemnego w Grecji, we Włoszech, na Sycylii, Korsyce i Sardynii(5);

I.  mając na uwadze, że do głównych krajów hodujących goździka należą Włochy, Hiszpania i Holandia; mając również na uwadze, że dzikiego Dianthus caryophyllus można przede wszystkim znaleźć we Francji i Włoszech (6);

J.  mając na uwadze, że Cypr sprzeciwił się powiadomieniu, a panel EFSA ds. GMO zgodził się z Cyprem, że rozmnażanie goździka SHD-27531-4 (np. ukorzenianie) przez osoby prywatne nie może zostać wykluczone; mając na uwadze, że EFSA uważa, iż obcięte pędy z materiałem wegetatywnym mogą być rozmnażane przez ukorzenianie lub mikrorozmnażanie i uwalniane do środowiska (np. w ogrodach);

K.  mając na uwadze, że w naturze zapylanie krzyżoweDianthus spp. odbywa się przy udziale owadów zapylających, w szczególności Lepidoptera, które mają dostatecznie długie trąbki, aby dostać się do miodników na dnie kwiatu; mając na uwadze, że panel EFSA ds. GMO uważa, że potencjalne rozprzestrzenianie pyłków zmodyfikowanego genetycznie goździka SHD-27531-4 przez Lepidoptera na dziki gatunek Dianthus nie może zostać wykluczone;

L.  mając na uwadze, że po zakończeniu funkcji ozdobnej zmodyfikowany genetycznie Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4, stanie się odpadem, który, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, będzie najprawdopodobniej kompostowany, jednak mając również na uwadze, że EFSA nie przeanalizował wpływu takiego uwolnienia do środowiska;

M.  mając na uwadze, że w przypadku uwolnienia do środowiska za pomocą żywych nasion, pyłków lub ukorzeniania roślin, panel EFSA ds. GMO uważa, że goździk SHD-27531-4 nie wykaże zwiększonych cech przetrwania, chyba że będzie eksponowany na herbicydy sulfonylomocznikowe;

N.  mając na uwadze, że genetycznie zmodyfikowany goździk zawiera gen kodujący zmutowane białko syntazy acetomleczanu SuRB (als) otrzymane z Nicotiana tabacum, które nadaje tolerancję na sulfonylomocznik;

O.  mając na uwadze, że zgodnie z Pesticide Action Network UK „niektóre herbicydy są wysoko toksyczne dla roślin już w bardzo niskich dawkach, takie jak herbicydy sulfonylomocznikowe, sulfonamidy i herbicydy imidazolinowe. Herbicydy sulfonylomocznikowe zastąpiły inne herbicydy, które są bardziej toksyczne dla zwierząt. Eksperci przestrzegają, że rozpowszechnione użycie herbicydów sulfonylomocznikowych może mieć drastyczny wpływ na produktywność upraw niebędących celem oprysków oraz naturalne zbiorowiska roślin i łańcuch pokarmowy w dzikiej przyrodzie(7);

P.  mając na uwadze, że sulfonylomocznik jest powszechną terapią wtórną przy cukrzycy typu 2 oraz że łączy się je z podwyższonym ryzykiem epizodów sercowo-naczyniowych w porównaniu z innymi lekami na cukrzycę(8);

Q.  mając na uwadze, że tworzenie rynku roślin odpornych na sulfonylomocznik zachęci do powszechnego stosowania tego lekarstwa na cukrzycę jako herbicydu;

R.  mając na uwadze, że stosowanie leku do celów innych niż zdrowie publiczne, które prowadzi do niekontrolowanego mnożenia się w ekosystemach, może mieć ogólnoświatowe szkodliwe oddziaływanie na bioróżnorodność i spowodować chemiczne skażenie wody pitnej;

1.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji nie realizuje celu ochrony zdrowia i środowiska, o czym mowa w dyrektywie 2001/18/WE, a zatem wykracza poza uprawnienia wykonawcze przyznane mocą tej dyrektywy;

2.  wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.
(2) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(3)Panel ds. GMO (panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie), 2015 r. Scientific Opinion on a Part C notification (reference C/NL/13/01) from Suntory Holdings Limited for the import, distribution and retailing of carnation SHD-27531-4 cut flowers with modified petal colour for ornamental use (Opinia naukowa dotycząca powiadomienia zgodnie z częścią C (nr referencyjny C/NL/13/01) przez firmę Suntory Holdings Limited w sprawie przywozu, dystrybucji i sprzedaży detalicznej ciętych kwiatów goździka SHD-27531-4 ze zmodyfikowanym kolorem płatków do zastosowania dekoracyjnego). Dziennik EFSA 2015 r.,13(12): 4358 [19 s.] (doi: 10.2903/j.efsa.2015.4358).
(4) Panel ds. GMO (panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie), 2014 r. „Scientific Opinion on objections of a Member State to a notification (Reference C/NL/13/01) for the placing on the market of the genetically modified carnation SHD-27531-4 with a modified colour, for import of cut flowers for ornamental use, under Part C of Directive 2001/18/EC from Suntory Holdings Limited” (Opinia naukowa w sprawie sprzeciwu państwa członkowskiego wobec powiadomienia przez firmę Suntory Holdings Limited (nr referencyjny C/NL/13/01) dotyczącego wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka SHD-27531-4 o zmodyfikowanym kolorze, przywozu kwiatów ciętych do zastosowania dekoracyjnego, zgodnie z częścią C dyrektywy 2001/18/WE.) Dziennik EFSA 2014 r.; 12(11):3878 [9 s.] (doi:10.2903/j.efsa.2014.3878).
(5) Tutin i in., 1993.
(6) http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf
(7) http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf
(8) http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext

Informacja prawna