Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2683(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0731/2016

Predkladané texty :

B8-0731/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/06/2016 - 12.20
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0272

Prijaté texty
PDF 272kWORD 78k
Streda, 8. júna 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Geneticky modifikovaný klinček (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4)
P8_TA(2016)0272B8-0731/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (D044927/02),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS(1), a najmä na jej prvý pododsek článku 18 ods. 1,

–  so zreteľom na článok 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z 15. decembra 2015(3),

–  so zreteľom na stanovisko EFSA z 10. novembra 2014(4),

–  so zreteľom na výsledok hlasovania regulačného výboru z 25. apríla 2016,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže spoločnosť Suntory Holdings Limited, Osaka, Japonsko predložila v marci 2013 príslušnému orgánu Holandska oznámenie (ref. č. C/NL/13/01) o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh;

B.  keďže rozsah pôsobnosti oznámenia C/NL/13/01 sa vzťahuje na dovoz, distribúciu a maloobchodný predaj rezaných kvetov geneticky modifikovaného klinčeka SHD-27531-4 v Únii, a to len na okrasné účely;

C.  keďže regulačný výbor 25. apríla 2016 neprijal žiadne stanovisko, pričom sedem členských štátov predstavujúcich 7,84 % obyvateľstva hlasovalo proti návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, šesť členských štátov predstavujúcich 46,26 % obyvateľstva sa zdržalo hlasovania a jedenásť členských štátov predstavujúcich 36,29 %obyvateľstva hlasovalo za návrh, pričom štyri členské štáty neboli zastúpené;

D.  keďže v stanovisku EFSA sa uvádza, že vedecká skupina EFSA pre GMO si je vedomá stravovacieho návyku istej časti obyvateľstva, ktorá zámerne konzumuje okvetné lístky klinčekov ako prílohu;

E.  keďže vedecká skupina EFSA pre GMO napriek tomu neposúdila možné následky úmyselnej konzumácie geneticky modifikovaných klinčekov na ľudí;

F.  keďže stanovisko EFSA sa nezaoberalo úmyselnou ani náhodnou orálnou konzumáciou kvetov geneticky modifikovaných klinčekov zvieratami;

G.  keďže klinček patrí k druhu Dianthus caryophyllus z rodu Dianthus, ktorého pestovanie je veľmi rozšírené;

H.  keďže zástupcovia rodu Dianthus vrátane divorastúcich aj zdomácnených druhov predstavujú pomerne rôznorodú skupinu, pričom jej pôvod siaha od južného Ruska po vysokohorské oblasti Grécka a francúzske pohorie Auvergne; keďže zástupcovia rodu Dianthus spp. sú prispôsobení chladnejším vysokohorským oblastiam Európy a Ázie a vyskytujú sa aj v pobrežných oblastiach Stredozemného mora; keďže D. caryophyllus je okrasná rastlina, ktorej pestovanie je v Európe veľmi rozšírené, a to v skleníkoch aj na voľnom priestranstve (napríklad v Taliansku a Španielsku), a ktorá sa príležitostne udomácnila v niektorých stredomorských krajinách, pričom jej výskyt je zdanlivo obmedzený na pobrežné stredomorské oblasti Grécka, Talianska, Sicílie, Korziky a Sardínie(5);

I.  keďže hlavnými krajinami pestujúcimi klinčeky sú Taliansko, Španielsko a Holandsko a keďže divorastúci Dianthus caryophyllus sa vyskytuje najmä vo Francúzsku a Taliansku(6);

J.  keďže Cyprus podal námietku proti oznámeniu a vedecká skupina EFSA pre GMO s ním súhlasila v tom, že rozmnožovanie klinčeka SHD-27531-4 (napríklad zakoreňovaním) jednotlivcami nemožno vylúčiť; keďže EFSA sa domnieva, že odrezky stoniek s vegetatívnymi výhonkami by sa mohli rozmnožiť zakoreňovaním alebo mikropropagáciou a mohli by byť uvoľnené do životného prostredia (napríklad v záhradách);

K.  keďže vo voľnej prírode zabezpečuje opeľovanie Dianthus spp. hmyz, predovšetkým zástupcovia Lepidoptera, ktorých cuciaky sú dostatočne dlhé na to, aby dosiahli na nektárium nachádzajúce sa na dne kvetov; keďže vedecká skupina EFSA pre GMO sa domnieva, že potenciálne rozšírenie peľu z geneticky modifikovaného klinčeka SHD-27531-4 na voľne rastúce klinčeky druhu Dianthus prostredníctvom zástupcov Lepidoptera nemožno vylúčiť;

L.  keďže po zániku ozdobnej hodnoty sa z geneticky modifikovaného klinčeka Dianthus caryophyllus L. línia SHD-27531-4 stane odpad, ktorý bude podľa zásad obehového hospodárstva pravdepodobne skompostovaný, keďže však EFSA neposúdila vplyv takéhoto uvoľnenia do životného prostredia;

M.  keďže vedecká skupina EFSA pre GMO sa domnieva, že klinček SHD-27531-4 v prípade rozšírenia do životného prostredia prostredníctvom životaschopných semien, peľu alebo zakorenených rastlín nebude vykazovať zlepšené úžitkové vlastnosti, okrem vystavenia sulfonylmočovinovým herbicídom;

N.  keďže geneticky modifikovaný klinček obsahuje gén SuRB (als) kódujúci mutovanú acetolaktát syntázu (ALS) z Nicotiana tabacum, ktorá zabezpečuje toleranciu voči sulfonylurei;

O.  keďže podľa PAN UK niektoré herbicídy sú pre rastliny mimoriadne toxické vo veľmi malých dávkach, napríklad sulfonylurea, sulfonamid a imidazolín. Sulfonylurea nahradila iné herbicídy, ktoré sú pre zvieratá toxickejšie. Experti varujú, že rozšírenie používania sulfonylurei by mohlo mať zničujúci vplyv na produktivitu necieľových plodín, zloženie prirodzených spoločenstiev rastlín a na potravinové reťazce vo voľnej prírode;(7)

P.  keďže sulfonylurea predstavuje bežnú druhú voľbu pri liečení cukrovky druhého typu a v porovnaní s inými liekmi proti cukrovke je spojená s vyšším výskytom kardiovaskulárnych príhod(8);

Q.  keďže vytvorenie trhu s rastlinami odolnými voči sulfonylurei bude podporovať celosvetové používanie tohto lieku proti cukrovke ako herbicídu;

R.  keďže používanie lieku na iné účely ako na zachovanie verejného zdravia môže viesť k jeho nekontrolovanému rozšíreniu do ekosystémov a môže mať celosvetovo negatívny vplyv na biodiverzitu a spôsobiť chemickú kontamináciu pitnej vody;

1.  sa domnieva, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nespĺňa cieľ ochrany zdravia a životného prostredia stanovený v smernici 2001/18/ES, a teda presahuje vykonávacie právomoci ustanovené v tejto smernici;

2.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vedecká skupina EFSA pre GMO (Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy), 2015. Vedecké stanovisko k oznámeniu podľa časti C (ref. č. C/NL/13/01) spoločnosti Suntory Holdings Limited o dovoze, distribúcii a maloobchodnom predaji rezaných kvetov klinčeka SHD-27531-4 s modifikovanou farbou okvetných lístkov na okrasné účely. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015); 13(12):4358, 19 s. (doi:10.2903/j.efsa.2015.4358).
(4) Vedecká skupina EFSA pre GMO (Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy), 2014. Vedecké stanovisko k námietkam členského štátu voči oznámeniu (ref. č. C/NL/13/01) spoločnosti Suntory Holdings Limited o umiestnení na trh a dovoze rezaných kvetov geneticky modifikovaného klinčeka SHD-27531-4 s modifikovanou farbou na okrasné účely podľa časti C smernice 2001/18/EC. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014); 12(11):3878, 9 s. (doi:10.2903/j.efsa.2014.3878).
(5) Tutin et al., 1993.
(6) http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf
(7) http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf
(8) http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext

Právne oznámenie