Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0096(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0367/2015

Ingediende teksten :

A8-0367/2015

Debatten :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Stemmingen :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Stemverklaringen
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Aangenomen teksten
PDF 247kWORD 88k
Donderdag 23 juni 2016 - Brussel Definitieve uitgave
Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn ***I
P8_TA(2016)0286A8-0367/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 juni 2016 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0180),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0118/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 1 juli 2015(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 13 april 2016 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie visserij (A8-0367/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(2);

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 383 van 17.11.2015, blz. 100.
(2) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 19 januari 2016 (Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0003).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 23 juni 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad
P8_TC1-COD(2015)0096

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2016/1627.)

Juridische mededeling