Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2041(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0196/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0196/2016

Συζήτηση :

PV 23/06/2016 - 2
CRE 23/06/2016 - 2

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2016 - 8.13
CRE 23/06/2016 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0292

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 549kWORD 184k
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια
P8_TA(2016)0292A8-0196/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (2016/2041(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τους Τίτλους XX για το περιβάλλον και XXI για την ενέργεια,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον Τίτλο IX για την απασχόληση και τον Τίτλο XVIII για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το Πρωτόκολλο (αριθ. 26) για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και το Πρωτόκολλο (αριθ. 28) για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (COM(2015)0293) και τα εθνικά σχέδια,

–  έχοντας υπόψη την 21η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 21) στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC) και την 11η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λειτουργεί ως συνεδρίαση των συμβαλλομένων μερών στο Πρωτόκολλο του Κυότο (CMP 11), που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015 καθώς και τη Συμφωνία του Παρισιού,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Στρατηγικής ενεργειακής τεχνολογίας (ΣΕΤ): Επιτάχυνση του μετασχηματισμού του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος» (C(2015)6317),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη» (COM(2016)0051),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/1513 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/EΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές(3),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της ΕΟΚΕ σχετικά με τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τίτλο «Αλλάζοντας το μέλλον της ενέργειας: η κοινωνία των πολιτών ως βασικός παράγοντας στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια, του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Άαρχους, της 25ης Ιουνίου 1998, για την « πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με ένα πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την «πορεία προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι»(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την επίτευξη του στόχου του 10% ηλεκτρικής διασύνδεσης – Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση»(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0196/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται συνολικά σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων του 2020 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά απαιτούνται περαιτέρω εντατικές ενέργειες σε ορισμένα κράτη μέλη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που, σε συνδυασμό με την πρόοδο της τεχνολογίας όσον αφορά την παραγωγή και την αποθήκευση, καθιστά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ολοένα και πιο ανταγωνιστική έναντι της συμβατικής παραγωγής ενέργειας, και ταυτόχρονα προσφέρει μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της μετάβασης προς ένα βιώσιμο, μακρόπνοο ενεργειακό σύστημα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ενεργειακή απόδοση, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, τη βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πόρων της Ευρώπης, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις ευφυείς υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένα μακροπρόθεσμο, σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο της στους συγκεκριμένους τομείς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 194 ΣΛΕΕ, η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική πρέπει να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και τον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς και να προωθεί την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμευτικοί εθνικοί και ενωσιακοί στόχοι, οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων και τα μέτρα διευκόλυνσης είναι οι κύριοι μοχλοί της ασφάλειας των επενδύσεων και της επέκτασης της ικανότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ, καθώς και των υποδομών μεταφοράς και διανομής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία COP21 του Παρισιού, η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να συμμορφωθεί με τον συμφωνηθέντα στόχο της διατήρησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια οικονομία που θα βασίζεται 100% στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και της ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλόδοξες πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με την ενεργειακή απόδοση αποτελούν σημαντική κινητήριο δύναμη για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές και των συνολικών εξωτερικών ενεργειακών της δαπανών και ενισχύουν την ασφάλεια του εφοδιασμού έναντι εξωτερικών προμηθευτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εισάγει πάνω από το ήμισυ της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει, με ημερήσιο κόστος που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει πάνω από το 20% του συνόλου των εισαγωγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιθάνθρακα είναι ιδιαίτερα υψηλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δαπάνη για εισαγωγή καυσίμων που αποφεύγεται ως αποτέλεσμα της αύξησης της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται σε τουλάχιστον 30 δισεκατομμύρια EUR ετησίως·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και της ενεργειακής κυριαρχίας, στην εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της τεχνολογικής πρωτοκαθεδρίας της ΕΕ, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα συμβάλουν στην παροχή σταθερής, οικονομικά προσιτής, βιώσιμης ενέργεια στους ευρωπαίους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στα πλέον ευάλωτα άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να επωφελούνται από την ιδιοπαραγωγή και τον προβλέψιμο ενεργειακό εφοδιασμό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή ένωση θα πρέπει να βασίζεται στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο, μακρόπνοο ενεργειακό σύστημα με κύριους πυλώνες την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τις ευφυείς υποδομές·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πολλές από τις οποίες είναι ΜΜΕ, απασχολούν 1,15 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη και κατέχουν μερίδιο 40% του παγκόσμιου συνόλου των ευρεσιτεχνιών για τις τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, γεγονός που καθιστά την ΕΕ πρωτοπόρο σε παγκόσμια κλίμακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, μέχρι το 2020 μπορούν να δημιουργηθούν έως και 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία, κάτι που συνιστά σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα που ανήκουν σε ΜΜΕ, συνεταιρισμούς και ιδιώτες παίζουν σημαντικό ρόλο στην καινοτομία και την ανάπτυξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεσμεύτηκε να φέρει την Ευρώπη στην πρώτη θέση ανά τον κόσμο στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, πράγμα που συνιστά επιτακτική ανάγκη για τη βιομηχανική πολιτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει καταστεί παγκοσμίως πρωτοπόρος στις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ οι επενδύσεις στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 21%, από 54,61 δισεκατομμύρια EUR (62 δισεκατομμύρια USD) το 2014 σε 42,99 δισεκατομμύρια EUR (48,8 δισεκατομμύρια USD) το 2015, δηλαδή στα χαμηλότερα επίπεδα τα τελευταία εννέα χρόνια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απαιτεί τόσο μια φιλόδοξη ηγετική συμμετοχή και δέσμευση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα όσο και ένα μακροπρόθεσμο, σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής συνεπές προς τις δεσμεύσεις της ΕΕ για το κλίμα που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, προσπάθειες που έχουν μεγάλες προοπτικές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στην Ευρώπη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλόδοξοι και ρεαλιστικοί στόχοι – δημόσια συμμετοχή, παρακολούθηση και επιτήρηση, σαφείς και απλοί κανόνες πολιτικής και στήριξη σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων (με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και της βιομηχανίας) και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών – έχουν καθοριστική σημασία και πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω για την επιτυχή ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας είναι σημαντικός στο πλαίσιο της προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν ευκαιρία για μεγαλύτερη ενεργειακή δημοκρατία στις αγορές ενέργειας, με το να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά, επί ίσοις όροις με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά ενέργειας, να παράγουν και να καταναλώνουν οι ίδιοι, να αποθηκεύουν και να πωλούν ανανεώσιμη ενέργεια που παράγουν οι ίδιοι, ατομικά ή υπό συλλογική διαχείριση, καθώς και μέσω δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, περιλαμβανομένων των αποκεντρωμένων μορφών παραγωγής ενέργειας που προωθούνται από πόλεις, περιφέρειες και τοπικές δημόσιες αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να επιτρέπουν στους πολίτες να ελέγχουν περισσότερο την ενεργειακή τους κατανάλωση και την ενεργειακή μετάβαση, και να προωθούν την άμεση συμμετοχή τους στο σύστημα ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπεράκτια αιολική ενέργεια στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας έχει τη δυνατότητα να παράγει πάνω από το 8% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη μέχρι το 2030·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε έναν μόνο προμηθευτή ορυκτών καυσίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι χάρη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξοικονομήθηκαν 30 δισεκατομμύρια ευρώ από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 7%, πράγμα που ενισχύει με τον τρόπο αυτό την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια της Ευρώπης, η οποία παραμένει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας παγκοσμίως·

Πρόοδος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

1.  επικροτεί τις δεσμεύσεις της Επιτροπής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· θεωρεί, όσον αφορά την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ότι ο υφιστάμενος συνδυασμός δεσμευτικών εθνικών στόχων, εθνικών σχεδίων δράσης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και διετούς παρακολούθησης έχει αποτελέσει βασικό μοχλό της ανάπτυξης της ικανότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ορίζοντα το 2020 και να προτείνει φιλόδοξο νομοθετικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι απαιτείται ένα σταθερό μακροπρόθεσμο ρυθμιστικό πλαίσιο που να περιλαμβάνει στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ενταγμένους στην πλέον αποτελεσματική πορεία προς τους μακροπρόθεσμους (2050) κλιματικούς στόχους της Ένωσης·

2.  Μολονότι σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ΕΕ βρίσκεται συνολικά σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της για το 2020, εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό χωρών (Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) οι οποίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής στην έκθεση προόδου 2015 για τις ανανεώσιμες πηγές την περίοδο 2014-2020, ενδέχεται να πρέπει να ενισχύσουν τις πολιτικές και τα μέσα τους ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων τους για το 2020, ενώ η υλοποίηση των στόχων αυτών δεν είναι επίσης βέβαιη στην περίπτωση της Ουγγαρίας και της Πολωνίας· καλεί τα κράτη μέλη που υστερούν, να λάβουν πρόσθετα μέτρα για να καλύψουν το χαμένο έδαφος· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει ή θα επιτύχουν πολύ σύντομα τους στόχους τους για το 2020, πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο, όπως η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Εσθονία, η Κροατία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Φινλανδία και η Σουηδία·

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η έκθεση προόδου της Επιτροπής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν προτείνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις για να προσαρμόσει κάθε χώρα τις πολιτικές της και τα μέσα που διαθέτει ώστε να διασφαλίζεται ότι θα υλοποιήσει τους στόχους της με ορίζοντα το 2020· τονίζει ότι η πρόσβαση σε κεφάλαιο έχει καίρια σημασία, όμως το κόστος του κεφαλαίου στην ΕΕ των 28 παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει χάσμα μεταξύ Βορειοδυτικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης· επισημαίνει ότι η ύπαρξη πολλών διαφορετικών πολιτικών για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω διεύρυνσης του χάσματος ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη θέσπισης χρηματοδοτικού μηχανισμού σε επίπεδο ΕΕ με στόχο τη μείωση του υψηλού λόγω κινδύνου κόστους κεφαλαίου των έργων ανανεώσιμης ενέργειας·

4.  τονίζει εν προκειμένω τη σημασία του προσδιορισμού και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη σημασία της προώθησης της έγκρισή τους βάσει ενός περισσότερο εναρμονισμένου ευρωπαϊκού μοντέλου, στο πλαίσιο του οποίου ευνοείται η αυξημένη συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τον ρόλο της όσον αφορά την παρακολούθηση της προόδου και την ενεργό υποστήριξη της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αξιολογούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, τη σχέση κόστους-αποδοτικότητας και τη συμβολή τους στη γεωπολιτική σταθερότητα και στους στόχους για την κλιματική αλλαγή·

5.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα εθνικά σχέδια και οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στην παρακολούθηση της προόδου των κρατών μελών και θεωρεί ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να ενισχυθούν για την περίοδο μετά το 2020· αναγνωρίζει ότι ο καθορισμός του ενεργειακού μείγματος των κρατών μελών παραμένει εθνική αρμοδιότητα στο πλαίσιο του άρθρου 194 ΣΛΕΕ, με αποτέλεσμα κάθε κράτος μέλος να προωθεί την ανάπτυξη των δικών του ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, οπότε τα ενεργειακά μείγματα συνεχίζουν να παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση·

6.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προβλέπονται απλές, προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές και αποτελεσματικές διοικητικές διαδικασίες·

7.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις μελλοντικές εκθέσεις προόδου στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αξιολόγηση του αντικτύπου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κόστος και τις τιμές, ιδίως στις τιμές για τα νοικοκυριά·

8.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υποβάλει η ΕΕ νομοθετική πρόταση σχετικά με τους κανόνες της αγοράς ενέργειας, καθώς μια πιο ολοκληρωμένη αγορά έχει καίρια σημασία για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία·

9.  τονίζει τη σημασία των σταθερών και οικονομικά αποδοτικών προγραμμάτων στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, τα οποία εξακολουθούν να ανταποκρίνονται και να μπορούν να προσαρμόζονται βραχυπρόθεσμα, ταιριάζουν δε στις εθνικές ανάγκες και περιστάσεις, με αποτέλεσμα να διευκολύνουν τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για ώριμες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επικροτεί το γεγονός ότι πολλές τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γίνονται με ταχύ ρυθμό πιο ανταγωνιστικές από άποψη κόστους σε σύγκριση με τις συμβατικές μορφές παραγωγής· τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση εξαρτάται από τη διαφάνεια, τη συνέπεια και τη συνέχεια των νομικών, χρηματοδοτικών και ρυθμιστικών πλαισίων με σκοπό να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις αναδρομικές αλλαγές στα προγράμματα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες αλλοιώνουν την απόδοση των επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί· καλεί τα κράτη μέλη να κοινοποιούν πάντα οιεσδήποτε προσαρμογές των προγραμμάτων στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να οργανώνουν ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη πολύ πριν προβούν στις προσαρμογές αυτές· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει τη συμβατότητα των εθνικών προγραμμάτων στήριξης με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να αποφευχθούν περιττές καθυστερήσεις στην εφαρμογή τους και να ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς·

10.  τονίζει ότι οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υπενθυμίζει το στόχο του Κοινοβουλίου για τη διάθεση του 85% της χρηματοδότησης για μη ορυκτά καύσιμα δυνάμει του κεφαλαίου «Ενέργεια» του προγράμματος «Ορίζων 2020»· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν περαιτέρω την αποτελεσματική χρήση όλων των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε κεφάλαιο, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, και να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αποθήκευσής τους και της ανάπτυξης των σχετικών προϊόντων, προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικότερος ο κλάδος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΕ, να καταστεί δυνατή η καλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να αποφευχθεί η περαιτέρω διεύρυνση του χάσματος ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών της ΕΕ·

11.  τονίζει ότι η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην παροχή ευελιξίας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και στην εξισορρόπηση των διακυμάνσεων που οφείλονται στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· επαναλαμβάνει ότι στην ισχύουσα οδηγία 2009/72/ΕΚ για την ηλεκτρική ενέργεια δεν αναφέρεται η αποθήκευση και τονίζει ότι στην επικείμενη αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πολλαπλές υπηρεσίες που μπορεί να παράσχει η αποθήκευση ενέργειας· θεωρεί ότι η αποσαφήνιση της θέσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης θα έδινε στους διαχειριστές συστημάτων μεταφορών και δικτύων τη δυνατότητα να επενδύσουν σε υπηρεσίες αποθήκευσης ενέργειας·

12.  τονίζει ότι τα προγράμματα στήριξης σε όλα τα επίπεδα πρέπει να εστιάζουν στις τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και/ή στην αύξηση της απορρόφησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την αγορά·

13.  θεωρεί ότι η μελλοντική στρατηγική για την Ε&Α πρέπει να εστιάσει στη διευκόλυνση της ανάπτυξης ευφυών δικτύων και έξυπνων πόλεων· θεωρεί επιπλέον ότι ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών, η έξυπνη φόρτιση οχημάτων και η τεχνολογία όχημα-προς-δίκτυο θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της δυνατότητας χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

14.  θεωρεί ότι το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων που έχουν καθοριστεί από την οδηγία 2009/28/ΕΚ και από το Πλαίσιο 2030 για το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και στη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας που αφορούν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης· υπογραμμίζει τη σημασία της θεματικής συγκέντρωσης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, η οποία αναμένεται να συμβάλει στη διοχέτευση επενδύσεων προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως υπό το φως του εξέχοντος ρόλου του θεματικού στόχου «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον σκοπό αυτό, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τις ευκαιρίες που υπάρχουν για την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· υπενθυμίζει τις κοινές διατάξεις στο ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής που υποστηρίζουν την επιλεξιμότητα των σχεδίων που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ιδιωτικά νοικοκυριά, δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις και πιστεύει ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί με αυτήν τη χρηματοδότηση, θα αποτελούσε σημαντική συμβολή της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο αυτό·

15.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού στο εσωτερικό και μεταξύ των κρατών μελών και περιφερειών και για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις, και τη χρηματοδότηση τους, στην βελτίωση της τεχνολογίας, την ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων δικτύων, την προσαρμογή και ικανότητα των δικτύων, την έξυπνη μέτρηση, την αποθήκευση, τη διαχείριση της ζήτησης, την ενεργειακή απόδοση και την καινοτόμο παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

16.  τονίζει ότι σε πολλά κράτη μέλη τα δίκτυα δεν έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές· τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των ενεργειακών δικτύων είναι απαραίτητος για την αφομοίωση των αλλαγών στην παραγωγή και τη μεταφορά·

17.  ζητεί επειγόντως να ενισχυθεί η διαφάνεια και η συμμετοχή του κοινού, και πιο συγκεκριμένα η συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών σε πρώιμο στάδιο στην ανάπτυξη εθνικών σχεδίων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την τρέχουσα έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τονίζει ότι απαιτούνται λεπτομερέστερες διετείς εκθέσεις από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο της όσον αφορά την παρακολούθηση και υποστήριξη της προόδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση της εξουσίας επιβολής που διαθέτει·

18.  τονίζει τη σημασία της συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, καθώς και τις ενώσεις, στην εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού μοντέλου ενεργειακής παραγωγής, κατανάλωσης και ιδιοκατανάλωσης που θα βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη στήριξη που προσφέρει στο Σύμφωνο των Δημάρχων, στην πρωτοβουλία «Έξυπνες πόλεις και έξυπνες κοινότητες» και στις κοινότητες που χρησιμοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό 100%, πράγμα που επιτρέπει την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών·

19.  επισημαίνει ότι η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση της περαιτέρω ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2013 η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατέστησε δυνατή την αποτροπή της δημιουργίας περίπου 388 εκατομμυρίων τόνων ολικής χωρητικότητας διοξειδίου του άνθρακα και οδήγησε σε μείωση της ζήτησης ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ κατά 106 μεγατόνους ισοδύναμου πετρελαίου·

21.  υπογραμμίζει τις τεράστιες δυνατότητες για δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εργασιακά πρότυπα δεν θα υποβαθμιστούν ως αποτέλεσμα της ενεργειακής μετάβασης, που θα πρέπει να βασίζεται στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για το μέλλον

22.  τονίζει ότι οι στόχοι για τις ΑΠΕ πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τους κλιματικούς στόχους που συμφωνήθηκαν από 195 χώρες στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015· σημειώνει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για στόχο της τάξης του 27% όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για το 2030· υπενθυμίζει το αίτημα του Κοινοβουλίου σχετικά με δεσμευτικούς στόχους για μερίδιο ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες τουλάχιστον 30%, οι οποίοι θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσω εθνικών στόχων, προκειμένου να διασφαλιστούν η αναγκαία επενδυτική ασφάλεια και η ασφάλεια δικαίου· θεωρεί ότι υπό το πρίσμα της πρόσφατης συμφωνίας COP21 είναι επιθυμητό να αυξηθεί σημαντικά το επίπεδο φιλοδοξίας· εμμένει ότι ο καθορισμός σαφών και φιλόδοξων στόχων στο πλαίσιο αυτό αποτελεί εργαλείο για τη βελτίωση της ασφάλειας και για τη διασφάλιση της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια πιο φιλόδοξη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 που αυξάνει τον στόχο της ΕΕ για ΑΠΕ σε τουλάχιστον 30% ο οποίος θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω επιμέρους εθνικών στόχων·

23.  τονίζει τη σημασία της νέας νομοθεσίας για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τον σχεδιασμό της αγοράς όσον αφορά τη δημιουργία νέου πλαισίου κατάλληλου για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο θα βασίζεται σε αξιόπιστα προγράμματα στήριξης και στην πλήρη συμμετοχή των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά·

24.  διαπιστώνει ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις αποτελούν ισχυρό κίνητρο για τη μετάβαση από την ενέργεια των ορυκτών καυσίμων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει την οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας και τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που παρεμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση αυτών των κινήτρων·

25.  τονίζει ότι οι στόχοι που έχουν ήδη συμφωνηθεί για το 2020 πρέπει να ληφθούν ως η ελάχιστη βάση κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μην βρεθούν κάτω από τον εθνικό στόχο του 2020 μετά το 2020· υπογραμμίζει ότι ο στόχος της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές απαιτεί συλλογική επίτευξη· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν εγκαίρως τα εθνικά τους σχέδια και ότι πρέπει να ενισχυθούν οι ικανότητες εποπτείας της Επιτροπής και πέραν του 2020, και να της δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία για αποτελεσματική και έγκαιρη παρακολούθηση, καθώς και η δυνατότητα να παρεμβαίνει σε περίπτωση αντιπαραγωγικών μέτρων· θεωρεί ότι η εν λόγω παρακολούθηση θα καταστεί δυνατή μόνον εφόσον η Επιτροπή καθορίσει για τα κράτη μέλη εθνικούς δείκτες αναφοράς, με βάση τους οποίους θα μπορεί να μετράται η πρόοδός τους στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

26.  επισημαίνει τις δυνατότητες που διανοίγει για την Ευρώπη η ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διαμορφωθούν μακροπρόθεσμες και ευνοϊκές συνθήκες για όλους τους παράγοντες της αγοράς·

27.  επισημαίνει τη σημαντική συμβολή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη μείωση των συνολικών εκπομπών άνθρακα· τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την επίτευξη των στόχων που συμφωνήθηκαν στην COP21·

28.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν την αιτιολογημένη χρήση των διατάξεων περί στατιστικών μεταβιβάσεων και την ανάπτυξη μηχανισμών συνεργασίας για να επιτύχουν τους στόχους τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, η οποία θα ήταν ευεργετική για τη βελτιστοποίηση του συστήματος, την αποτελεσματική παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους στον τομέα αυτό· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να παράσχει στα κράτη μέλη περαιτέρω κίνητρα, πληροφορίες, ανάλυση κόστους-οφέλους και καθοδήγηση·

29.  τονίζει την ανάγκη να καθοριστεί ένα ισχυρό, αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διακυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση του στόχου χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 2030, με τη δέουσα τήρηση των εθνικών αρμοδιοτήτων όσον αφορά τον καθορισμό του ενεργειακού μείγματος, και δυνατότητα, παράλληλα, για πλήρη δημοκρατικό έλεγχο των ενεργειακών πολιτικών· ζητεί την εντατική αναπαραγωγή του υφιστάμενου επιτυχούς συστήματος των εθνικών στόχων, των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και των διετών εκθέσεων· πιστεύει ότι θα τα ανωτέρω θα πρέπει να ενταχθούν στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την αξιόπιστη, αποτελεσματική και διαφανή παρακολούθηση των δεσμεύσεων των κρατών μελών και την εφαρμογή της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια μιας εύρυθμα λειτουργούσας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης·

30.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να καταρτιστούν ενιαία δεσμευτικά πρότυπα για τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, προκειμένου να διασφαλίζονται η συγκρισιμότητα, η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα για τους επενδυτές· θεωρεί ότι η πορεία και ο σχεδιασμός πολιτικής για κάθε κράτος μέλος πρέπει να συνεχίσουν να αναλύονται κατά τομέα, τεχνολογία και πηγή·

31.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κωδικοποιήσει στη νομοθεσία την αρχή προστασίας των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με στόχο να αποτραπούν οι αναδρομικές αλλαγές στους μηχανισμούς στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων·

32.  ζητεί την άρση των περιττών γραφειοκρατικών φραγμών, και την πραγματοποίηση επενδύσεων που καθιστούν δυνατή την επίτευξη του στόχου για ποσοστό ηλεκτρικής διασύνδεσης 10% έως το 2020· υπογραμμίζει ότι η αυξημένη περιφερειακή συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση της βελτιστοποίησης του κόστους ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές· υπενθυμίζει τη σημασία της ευρείας δημόσιας διαβούλευσης και συμμετοχής από πρώιμο στάδιο για τον σχεδιασμό έργων νέας ενεργειακής υποδομής με ταυτόχρονο συνυπολογισμό των τοπικών συνθηκών· υπενθυμίζει τη σημασία της παροχής τεχνικών συμβουλών και των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα παραγωγής και διανομής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

33.  επισημαίνει το χάσμα μεταξύ των διαθέσιμων δεξιοτήτων και των μεταβολών όσον αφορά τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας που απορρέουν από την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υπογραμμίζει ότι οι ενεργητικές στρατηγικές εκπαίδευσης/κατάρτισης και δεξιοτήτων έχουν καίρια σημασία κατά τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων· τονίζει τη σημασία των κοινωνικών εταίρων, καθώς και των δημόσιων αρχών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και προγραμμάτων κατάρτισης·

34.  επισημαίνει την ανάγκη να βρεθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ άλλων ελαχιστοποιώντας συνολικά τους κινδύνους των επενδύσεων με στόχο την παροχή κινήτρων για ευρεία χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Ενέργεια για τους πολίτες και τις κοινότητες

35.  θεωρεί ότι οι τοπικές αρχές, οι κοινότητες, τα νοικοκυριά και τα άτομα θα πρέπει να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της ενεργειακής μετάβασης και θα πρέπει να λάβουν ενεργό στήριξη προκειμένου να καταστούν παραγωγοί και προμηθευτές ενέργειας επί ίσοις όροις με άλλους παράγοντες στην αγορά ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί τη θέσπιση κοινού ολοκληρωμένου ορισμού της έννοιας του «παραγωγού-καταναλωτή» σε επίπεδο ΕΕ·

36.  θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας να θεσπιστεί βασικό δικαίωμα ιδιοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης, καθώς και το δικαίωμα αποθήκευσης και πώλησης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας σε δίκαιη τιμή·

37.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν, στη βάση της συμμετοχής του κοινού, ενεργειακή στρατηγική για τους πολίτες και τις κοινότητες και να περιγράφουν στα εθνικά τους σχέδια δράσης τον τρόπο με τον οποίο θα προωθήσουν τα μικρά και μεσαία έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς και τον τρόπο με τον οποίο θα τα εντάξουν στο νομοθετικό τους πλαίσιο, στις πολιτικές στήριξης και στην προσβασιμότητα στην αγορά·

38.  ζητεί την εισαγωγή νέου κεφαλαίου που θα αφορά την ενέργεια για τους πολίτες και τις κοινότητες στο πλαίσιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο την αντιμετώπιση των βασικών φραγμών της αγοράς και των διοικητικών φραγμών και τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου επενδυτικού περιβάλλοντος για την ιδιοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

39.  επισημαίνει ότι δεν έχουν θεσπιστεί ακόμα κατάλληλες διαδικασίες αδειοδότησης και διοικητικές διαδικασίες για όλες τις τεχνολογίες σε όλες τις χώρες· ζητεί από τα κράτη μέλη να άρουν τους διοικητικούς φραγμούς και τους φραγμούς της αγοράς στη νέα ικανότητα ιδιοπαραγωγής, να αντικαταστήσουν τις χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης με μια απλή απαίτηση κοινοποίησης, και να θεσπίσουν υπηρεσίες μίας στάσης για άδειες έργων, πρόσβαση στο δίκτυο και παροχή στήριξης με οικονομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και να διασφαλίσουν την πρόσβαση των παραγωγών-καταναλωτών σε μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή και την πλήρη συνέχιση εφαρμογής πέραν του 2020 των άρθρων 13 (διοικητικές διαδικασίες) και 16 (πρόσβαση και λειτουργία των δικτύων) της ισχύουσας οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

40.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ πολύ μικρών, μικρών και μεγάλων παραγωγών· σημειώνει την ανάγκη να αναπτυχθούν οι κατάλληλες συνθήκες και τα εργαλεία για τους «παραγωγούς-καταναλωτές» (ενεργοί καταναλωτές ενέργειας, όπως τα νοικοκυριά, τόσο ιδιοκτήτες όσο και ενοικιαστές, τα ιδρύματα και οι μικρές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είτε μόνοι τους είτε συλλογικά μέσω συνεταιρισμών, άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις ή φορείς συγκέντρωσης), με σκοπό αυτοί να συμβάλουν στην ενεργειακή μετάβαση και στη διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά ενέργειας· συνιστά να μειωθούν στο απόλυτο ελάχιστο οι διοικητικοί φραγμοί στη νέα ικανότητα ιδιοπαραγωγής, ιδιαίτερα μέσω της άρσης των περιορισμών πρόσβασης στην αγορά· προτείνει να συντομευτούν και να απλουστευτούν οι διαδικασίες έγκρισης καθιερώνοντας μια απλή απαίτηση κοινοποίησης· προτείνει να συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ειδικές διατάξεις με σκοπό την άρση των εμποδίων και την προώθηση κοινοτικών/συνεταιριστικών καθεστώτων ενέργειας μέσω «υπηρεσιών μίας στάσης» που θα διεκπεραιώνουν τις άδειες έργων και θα παρέχουν οικονομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις ήσσονος σημασίας εξαιρέσεις δυνάμει των ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, ούτως ώστε έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας να συνεχίσουν να επωφελούνται από δυναμικά τιμολόγια τροφοδότησης και να εξαιρούνται από περίπλοκες διαδικασίες πλειστηριασμών·

41.  τονίζει τη σημασία της συμμετοχής του κοινού από πρώιμο στάδιο για την ενθάρρυνση των περιβαλλοντικά φιλικών έργων ανανεώσιμης ενέργειας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις τοπικές συνθήκες·

42.  τονίζει την ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία, μέσω κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς, μεταξύ της ανάπτυξης κεντρικής και αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υφίστανται διακρίσεις οι καταναλωτές που δεν έχουν τη δυνατότητα να γίνουν «παραγωγοί-καταναλωτές»· τονίζει την ανάγκη παροχής τεχνικών και διοικητικών μέσων για τη συλλογική διαχείριση της ενέργειας· υπογραμμίζει ότι η ιδιοπαραγωγή και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν την αιτία αύξησης των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη·

43.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς θα βοηθήσει την ΕΕ να τονώσει την ανταγωνιστικότητά της και θα συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας·

44.  τονίζει τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της ενέργειας και την ανάγκη να προωθηθούν συνέργειες μεταξύ και εντός των τομέων της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι ευέλικτες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας να συμπληρώσουν τις μεταβλητές πηγές ενέργειας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη στον ενεργειακό σχεδιασμό, καθώς και στον σχεδιασμό των προγραμμάτων στήριξης·

Ηλεκτρική ενέργεια

45.  τονίζει ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να ενσωματωθεί στα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα επίπεδα καθώς και στα συστήματα μεταφοράς, δεδομένων των αλλαγών προς ένα πιο ελαστικό και αποκεντρωμένο μοντέλο για την ενέργεια που λαμβάνει υπόψη την αγορά·

46.  επισημαίνει ότι οι μη μεταβλητές μορφές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, που μπορούν να κινητοποιούνται γρήγορα και είναι φιλικές προς το περιβάλλον, προσφέρουν τρόπο για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά·

47.  ζητεί να υιοθετηθεί ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ενεργειακή πολιτική, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και υπαγωγή σε ρυθμιστικό πλαίσιο του δικτύου, την αποθήκευση, τη διαχείριση από την πλευρά της ζήτησης και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τονίζει την ανάγκη να αποφευχθούν ο εγκλωβισμός σε τεχνολογίες που είναι ασύμβατες με τον στόχο της απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα·

48.  επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά απαιτεί ευέλικτες αγορές, τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης, και ότι αυτό θα απαιτήσει την κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των δικτύων και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αποθήκευσης·

49.  τονίζει ότι ο εξηλεκτρισμός των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, των μεταφορών και άλλων τομέων έχει καίρια σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

50.  υπογραμμίζει ότι, όσο το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι ανελαστικό, η κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η κατά προτεραιότητα διάθεσή τους είναι αναγκαίες για την προώθηση αναβαθμίσεων του δικτύου και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της αποθήκευσης και της ανταπόκρισης στη ζήτηση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση και την αποσαφήνιση των κανόνων σχετικά με την κατά προτεραιότητα πρόσβαση και διάθεση την περίοδο μετά το 2020· τονίζει ότι η πιθανότητα σταδιακής κατάργησης της κατά προτεραιότητα πρόσβασης και διάθεσης θα πρέπει να αξιολογηθεί με την ευκαιρία της ενδιάμεσης επανεξέτασης της μελλοντικής οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αναμένεται περί το 2024·

51.  τονίζει ότι η κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο δίκτυο και η κατά προτεραιότητα διάθεση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως ορίζεται στην ισχύουσα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν· ζητεί να θεσπιστεί κανονιστικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, το οποίο θα διασφαλίζει κατάλληλη αντιστάθμιση για τον περιορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

52.  επισημαίνει τη στρατηγική της Επιτροπής για την ενίσχυση των μηχανισμών ανταπόκρισης στη ζήτηση· τονίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να επιφέρει πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους πολίτες ή να αυξήσει το ενεργειακό κόστος για τους καταναλωτές· τονίζει ότι οι μηχανισμοί ανταπόκρισης στη ζήτηση θα μπορούσαν να αποτελέσουν ευκαιρία μείωσης του ενεργειακού κόστους και ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή στην ανταπόκριση στη ζήτηση ή στη δυναμική τιμολόγηση θα πρέπει να εξακολουθήσει να γίνεται αυστηρά κατ’ επιλογή·

53.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελέσει απαραίτητο στοιχείο στην ανάπτυξη και την ενσωμάτωση υψηλών επιπέδων ανανεώσιμης ενέργειας, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του δικτύου και παρέχοντας ένα μέσο για την αποθήκευση της πλεονάζουσας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· ζητεί την αναθεώρηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και την άρση των υφιστάμενων εμποδίων·

54.  τονίζει ότι το ζήτημα των σημείων συμφόρησης στην ηλεκτρική ενέργεια εξακολουθεί να εμποδίζει την ελεύθερη ροή ανανεώσιμης ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών και να επιβραδύνει την πρόοδο στη διαμόρφωση μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

55.  υπογραμμίζει ότι η θέση των καταναλωτών θα πρέπει να ενισχυθεί και να τους δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για να συμμετέχουν στις αγορές ενέργειας· επισημαίνει ότι οι δυναμικές, με βάση την αγορά τιμές θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες με σκοπό να αποσπούν τις κατάλληλες απαντήσεις στη ζήτηση από τους καταναλωτές και να ενεργοποιούν την απαραίτητη παραγωγή, καθώς και να διευκολύνουν την έξυπνη και αποδοτική κατανάλωση· συνιστά στην Επιτροπή να αναλύσει περαιτέρω τον αντίκτυπο των εν λόγω τιμών σε διάφορες ομάδες καταναλωτών·

56.  τονίζει ότι ορισμένοι καταναλωτές δεν έχουν περιθώρια αλλαγής της καταναλωτικής συμπεριφοράς τους και μπορεί να πληγούν από την εφαρμογή μηχανισμών αύξησης της αποδοτικότητας μέσω των τιμών· τονίζει εν προκειμένω ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν στα κράτη μέλη πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση, οι οποίες θα εστιάζουν στους καταναλωτές που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση·

57.  θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για ιδιοκατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας και για τις κοινότητες/συνεταιρισμούς ανανεώσιμης ενέργειας το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλα τα οφέλη κατά τον σχεδιασμό μηχανισμών πληρωμής για τις πωλήσεις της πλεονασματικής παραγωγής, την πρόσβαση και τη χρήση του δικτύου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ιδιοπαραγωγή ενέργειας και την εφαρμογή και διασύνδεση τοπικών δικτύων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπληρωματικά προς τις εθνικές ενεργειακές πολιτικές τους· τονίζει ότι οι «παραγωγοί-καταναλωτές» θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ενεργειακά δίκτυα και στην αγορά ενέργειας σε εύλογη τιμή και δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με πρόσθετους φόρους ή τέλη· εκφράζει την ανησυχία του για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν ορισμένα κράτη μέλη να παρεμποδίζουν την άσκηση του δικαιώματος για ιδιοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση·

58.  σημειώνει ότι οι καταναλωτές ελάχιστα συμβάλλουν επί του παρόντος στην επιδιωκόμενη οικοδόμηση νέας ικανότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όταν επιλέγουν τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία διατίθενται στην αγορά με ένα μείγμα καυσίμων που αποκαλύπτει 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ζητεί να θεσπιστεί ακριβής, αξιόπιστος και διαφανής μηχανισμός παρακολούθησης ούτως ώστε οι «πράσινοι» ισχυρισμοί να συνδέονται με μετρήσιμα κριτήρια σχετικά με τα πρόσθετα περιβαλλοντικά οφέλη·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα την παραγωγή θέρμανσης και ψύξης από γεωθερμία·

Θέρμανση και ψύξη

60.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη, αλλά υπογραμμίζει την έλλειψη προόδου και τους χαμηλούς στόχους που έχουν τεθεί για τις ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, ιδιαίτερα στα κτίρια· τονίζει τις σημαντικές δυνατότητες που διανοίγονται για συνεχή πρόοδο στη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης· σημειώνει ότι ο τομέας της θέρμανσης και της ψύξης αντιστοιχεί στο ήμισυ της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· αναγνωρίζει τα οφέλη της αύξησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης· τονίζει την αυξημένη ευελιξία των υποδομών και της αποθήκευσης θερμικής ενέργειας καθώς διευκολύνουν την ενσωμάτωση των ποικίλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της αποθήκευσης της ενέργειας υπό μορφή θερμότητας, και παρέχουν εξαιρετική απόδοση επένδυσης και ευκαιρίες για την ενίσχυση της ποιοτικής τοπικής απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να καλύψει τα ρυθμιστικά κενά στη νομοθετική δέσμη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετά το 2020· επαναλαμβάνει ότι οι προσπάθειες στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης παρέχουν σημαντικές δυνατότητες για αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας (δεδομένου ότι το 61% του αερίου που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται σε κτίρια, κυρίως για σκοπούς θέρμανσης) π.χ. μέσω της ανάπτυξης δικτύων τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης, τα οποία συνιστούν αποτελεσματικό μέσο για την ενσωμάτωση βιώσιμης θερμότητας στις πόλεις σε μεγάλη κλίμακα, καθώς μπορούν να παρέχουν ταυτόχρονα θερμότητα που προέρχεται από διάφορες πηγές και δεν εξαρτώνται εγγενώς από μία πηγή·

61.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για τη θέρμανση και την ψύξη, στην οποία τονίζεται η ανάγκη για σταδιακή εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων που εξακολουθούν να αντιστοιχούν στο 75% των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στον τομέα αυτό, και για πλήρη αντικατάστασή τους με μέτρα για την ενεργειακή απόδοση – η μεγαλύτερη ευκαιρία για μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων – και με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

62.  ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την αξιοποίηση του σημαντικού εναπομένοντος δυναμικού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της ψύξης και της θέρμανσης προκειμένου να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι για το 2020· καλεί την Επιτροπή να καλύψει τα ρυθμιστικά κενά στους τομείς αυτούς με τη νομοθετική δέσμη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετά το 2020·

63.  επισημαίνει ότι η βιομάζα είναι επί του παρόντος η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για σκοπούς θέρμανσης, καθώς αντιστοιχεί στο 90% της συνολικής θέρμανσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· διαδραματίζει καίριο ρόλο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ιδιαίτερα στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας με βιώσιμο τρόπο·

64.  τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η στροφή σε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές θέρμανσης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με παράλληλη εξασφάλιση επαρκούς στήριξης και ενισχυμένης πληροφόρησης και παροχής βοήθειας για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν ενεργειακή πενία·

65.  τονίζει την ανάγκη για έναν περιεκτικό και ουσιαστικό ορισμό της ψύξης με τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

66.  τονίζει την ανάγκη να ανακαινιστούν τα συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και να βελτιωθεί η απόδοσή τους, καθώς τα δίκτυα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης μπορούν να χρησιμοποιούν και να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και να τη διανέμουν σε κτίρια και βιομηχανικούς χώρους, αυξάνοντας τα επίπεδα θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

67.  τονίζει το δυναμικό των ομάδων παραγωγών-καταναλωτών, στις οποίες περιλαμβάνονται νοικοκυριά, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και τοπικές αρχές, για τη δημιουργία συλλογικών ενεργειακών συστημάτων όπως η τηλεθέρμανση, που παρέχουν οικονομικά αποδοτική θέρμανση και ψύξη με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για τις πολλές συνέργειες μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης και της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

68.  θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, προκειμένου να ενισχυθεί η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης·

69.  επισημαίνει ότι τα έργα ενεργειακής απόδοσης που σχετίζονται τόσο με τη θέρμανση όσο και με την ψύξη αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την εξασφάλιση σταθερών και προβλέψιμων προτύπων κατανάλωσης ενέργειας και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας·

Μεταφορές

70.  επισημαίνει ότι η επίτευξη του στόχου για μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της τάξης του 10% στον τομέα των μεταφορών έως το 2020 παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση, μεταξύ άλλων λόγω των προκλήσεων οι οποίες σχετίζονται με τη χάραξη μιας στρατηγικής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα βασίζεται στη χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές· υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές αποτελούν τον μόνο τομέα στην ΕΕ όπου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί από το 1990· επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν καίρια σημασία για την επίτευξη βιώσιμης κινητικότητας· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη βιώσιμων μέτρων στον τομέα των μεταφορών, όπως είναι η μείωση της ζήτησης, η μετάβαση προς πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, η βελτίωση της απόδοσης και ο εξηλεκτρισμός του τομέα των μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πλαίσιο για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων που τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και να βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να προσφέρονται προοπτικές για τα βιοκαύσιμα υψηλής απόδοσης όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, λαμβάνοντας υπόψη την έμμεση αλλαγή χρήσης της γης (ILUC) στην περίοδο μετά το 2020·

71.  ζητεί να διατηρηθεί και να αυξηθεί η μερική χρήση της ΚΓΠ για τη στήριξη επενδύσεων στην παραγωγή και τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της γεωργίας·

72.  εκτιμά ότι οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 30% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη και ότι το 94% των μεταφορών βασίζεται σε πετρελαϊκά προϊόντα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η προσπάθεια αύξησης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών πρέπει να είναι φιλόδοξη και να συνδέεται ευθέως με την απαλλαγή του εν λόγω τομέα από τις εκπομπές άνθρακα·

73.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξα μέτρα για την επιτάχυνση της απαλλαγής των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων, της αύξησης του εξηλεκτρισμού και της ενίσχυσης της απόδοσης, και να εντείνει τις προσπάθειες για προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας σε αυτούς τους τομείς·

74.  επισημαίνει τη σημασία του εξηλεκτρισμού του τομέα των μεταφορών για την απαλλαγή της οικονομίας από τις εκπομπές άνθρακα και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πλαίσιο για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων που τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από ανθρακούχες εκπομπές, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων για το 2030·

75.  αναμένει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα, η οποία θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο του 2016, και τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι πρέπει να προωθηθεί η αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργός συμβολή των μεταφορών στην επίτευξη των στόχων για το 2020·

76.  επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη νέων βιοκαυσίμων και κινητήρων στο πλαίσιο των έργων της κοινής επιχείρησης Clean Sky της ΕΕ·

77.  τονίζει τη σημασία ανάπτυξης νέας γενεάς βιοκαυσίμων με χρήση βιομάζας ή αποβλήτων·

78.  επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης του κανονιστικού περιβάλλοντος και διαμόρφωσης μακροπρόθεσμων συνθηκών για τη στήριξη της ανάπτυξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς των αεροπορικών μεταφορών και της ναυτιλίας·

79.  τονίζει την ανάγκη για στροφή προς άλλους τρόπους μεταφοράς με στόχο τη διευκόλυνση της ρύθμισης και των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων της διατροπικότητας, των βιώσιμων συστημάτων υλικοτεχνικής υποστήριξης, της διαχείρισης της κινητικότητας και των βιώσιμων αστικών πολιτικών που μεταστρέφουν την κατανάλωση ενέργειας σε ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών και/ή ελαχιστοποιούν τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, ενθαρρύνοντας πιο ενεργά μοντέλα μετακίνησης, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας λύσεις για έξυπνες πόλεις και υποστηρίζοντας την αστική οικολογική κινητικότητα και τον κατάλληλο πολεοδομικό σχεδιασμό· καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να προωθήσουν τη μεταστροφή της μεταφοράς επιβατών και φορτίων από τις οδικές και αεροπορικές μεταφορές προς τις σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω τεχνολογιών ηλεκτροκίνητων φορτηγών·

80.  παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναπτύξουν, σε ένδειξη της ισχυρής τους δέσμευσης υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δική τους ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ώστε να καλύψουν την ενεργειακή ζήτηση των κτιρίων τους· τονίζει ότι μέχρι να αναπτυχθεί η εν λόγω ικανότητα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αγοράζουν πράσινη ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών τους·

81.  τονίζει ότι η αύξηση του μεριδίου της πεζοπορίας, της ποδηλασίας και της από κοινού χρήσης αυτοκινήτων, σε συνδυασμό με τα δημόσια συστήματα μεταφορών, έχει καίρια σημασία για τη μείωση και την αποφυγή της εξάρτησης της ΕΕ από το πετρέλαιο και, ως εκ τούτου, για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου·

82.  επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα συστήματα και οι υποδομές ποδηλάτων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των μεταφορών στις αστικές περιοχές·

83.  επισημαίνει τις δυνατότητες που διανοίγονται με την αύξηση του εξηλεκτρισμού των συστημάτων μεταφορών για τη μείωση των εκπομπών και τη συμβολή στην οικονομία χαμηλών εκπομπών·

Κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά

84.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της ανάγκης για μεγαλύτερη συνέργεια και συνέπεια στις ευρωπαϊκές πολιτικές, να ορίσει κριτήρια βιωσιμότητας για τη βιοενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη διεξοδική αξιολόγηση της λειτουργίας των υφισταμένων ενωσιακών πολιτικών βιωσιμότητας και των πολιτικών για την κυκλική οικονομία· υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της βιώσιμης χρήσης ιδίων πόρων, σύμφωνα με τον στόχο της βελτίωσης της απόδοσης των πόρων·

85.  συνιστά προσοχή όσον αφορά την αυξανόμενη τάση για χρήση δασικής βιομάζας ως βασικής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας στην ΕΕ, η οποία μπορεί να έχει επιζήμιες συνέπειες για το κλίμα και το περιβάλλον, αν η βιομάζα δεν λαμβάνεται με βιώσιμο τρόπο και δεν υπάρχει η δέουσα λογοδοσία· επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη μακροπρόθεσμα οι επιπτώσεις της βιοενέργειας στο κλίμα, καθώς η ανάκαμψη των υλοτομημένων δασών διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα·

86.  επισημαίνει ότι η βιοενέργεια αναλογεί ήδη στο 60% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στης Ευρώπη και η χρήση της αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να διευκρινιστούν οι επιπτώσεις των διάφορων χρήσεων της δασικής βιομάζας για ενέργεια σε σχέση με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να εντοπιστούν οι χρήσεις που μπορούν να επιτύχουν τα μεγαλύτερα οφέλη μετριασμού του φαινομένου στο πλαίσιο χρονοδιαγραμμάτων βάσει πολιτικής·

87.  τονίζει ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων δεν πρέπει να παρεμποδίζει την παραγωγή τροφίμων ούτε να υπονομεύει την επισιτιστική ασφάλεια· πιστεύει, ωστόσο, ότι οι ισορροπημένες πολιτικές για την προώθηση μεγαλύτερων αποδόσεων παραγωγής στην Ευρώπη όσον αφορά καλλιέργειες πρώτων υλών όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, τα ζαχαρότευτλα και ο ηλίανθος θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διατάξεις για την παραγωγή βιοκαυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη την ILUC, με τρόπο που θα παρείχε στους ευρωπαίους γεωργούς μια ασφαλή ροή εσόδων, θα προσέλκυε επενδύσεις και θα δημιουργούσε θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές, θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση της χρόνιας έλλειψης της Ευρώπης σε υψηλές σε πρωτεΐνη ζωοτροφές (χωρίς ΓΤΟ), θα μείωνε την εξάρτηση της Ευρώπης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα· φρονεί ότι σε περιπτώσεις που υπάρχει υπερπροσφορά αυτών των γεωργικών προϊόντων στην αγορά, η παραγωγή βιοκαυσίμων και βιοαιθανόλης θα αποτελούσε μια προσωρινή αγορά που θα μπορούσε να διατηρήσει βιώσιμες τιμές αγοράς, να διασφαλίσει τα εισοδήματα των γεωργών κατά τη διάρκεια κρίσεων, και να λειτουργήσει ως μηχανισμός σταθερότητας για τις αγορές· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η ενσωμάτωση των ακαλλιέργητων αρόσιμων εκτάσεων που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων στην παραγωγή βιοενέργειας, ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί και οι ευρωπαϊκοί στόχοι στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας·

88.  πιστεύει ότι η ζωική κοπριά μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη πηγή βιοαερίου μέσω της χρήσης τεχνικών επεξεργασίας κοπριάς όπως η ζύμωση, τονίζοντας συγχρόνως τη σημασία του να καταστεί μια οικονομικά βιώσιμη επιλογή για τους γεωργούς·

89.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξάρουν τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, και ως εκ τούτου τον καίριο ρόλο της δασικής βιομάζας ως μίας από τις σημαντικότερες ανανεώσιμες πρώτες ύλες της ΕΕ για την επίτευξη των ενεργειακών της στόχων· εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη ζήτηση δασικής βιομάζας, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και να προωθηθεί η βιώσιμη διαχείριση των δασών, σύμφωνα με την δασική στρατηγική της ΕΕ, εφόσον έχει κρίσιμη σημασία για την βιοποικιλότητα και την οικοσυστημική λειτουργία των δασών, συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης CO2 από την ατμόσφαιρα· επισημαίνει, συνεπώς, την ανάγκη για μια ισορροπημένη εκμετάλλευση των πόρων που παράγονται στην ΕΕ ή εισάγονται από τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη χρονική διάρκεια αναγέννησης που απαιτείται για την ξυλεία·

o
o   o

90.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81.
(3) ΕΕ L 239 της 15.9.2015, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0094.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0359.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0445.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0444.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου