Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0268(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0276/2015

Indgivne tekster :

A8-0276/2015

Forhandlinger :

PV 04/07/2016 - 13
CRE 04/07/2016 - 13

Afstemninger :

PV 05/07/2016 - 4.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0296

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 99k
Tirsdag den 5. juli 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Emissionsgrænser for mobile ikke-vejgående maskiner ***I
P8_TA(2016)0296A8-0276/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav vedrørende emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0581),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0168/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 18. februar 2015(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 22. april 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0276/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentet og Rådets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/... om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF
P8_TC1-COD(2014)0268

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/1628.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik