Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2105(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0220/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0220/2016

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2016 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0299

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 611kWORD 237k
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις
P8_TA(2016)0299A8-0220/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (2015/2105(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα εν όψει της 10ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ(1),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις του προς την Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων και επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών της 8ης Ιουλίου 2015(2) και της 3ης Φεβρουαρίου 2016(3), αντίστοιχα,

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–   έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2015,

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 7ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον εξωτερικό αντίκτυπο της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε τρίτες χώρες(4),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με μια «Στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες»(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτιρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις όσον αφορά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές(6),

—  έχοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση αριθ. 2/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον τίτλο «Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών;»,

—  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την τριμερή δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με την παράνομα υλοτομημένη ξυλεία, την οδηγία της ΕΕ σχετικά με την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων, την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ορυκτά από ζώνες συγκρούσεων, τη ρήτρα περί διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύγχρονη δουλεία και το γαλλικό νομοσχέδιο σχετικά με το καθήκον αρωγής,

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020(7),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»(8),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(11),

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσόφυλα άτομα (ΛΟΑΔΜ) οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 24ης Ιουνίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης/8ης Φεβρουαρίου 2013, τα συμπεράσματά του για το εμπόριο της 21ης Νοεμβρίου 2014 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 27ης Νοεμβρίου 2015,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την έκθεση για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ,

—  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

—  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207, 208 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/478 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών,

–  έχοντας υπόψη την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής όπως ορίζεται στη ΣΛΕΕ,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (Α8-0220/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο για την επίτευξη ευημερίας και ισότητας, την προώθηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής προόδου και της αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης χωρίς αύξηση των δημοσίων δαπανών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική (ΚΕΠ) έχει υποστεί βαθιές αλλαγές από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και έπειτα, τον Δεκέμβριο 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο δεν διεξάγεται σε συνθήκες απομόνωσης αλλά διασυνδέεται και αλληλεπιδρά με πολλούς άλλους τομείς πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες δεν πρέπει να περιοριστούν στην απλή περικοπή των δασμών, δεδομένου ότι πολυσύνθετες προκλήσεις τίθενται σήμερα στον κανονιστικό τομέα και στη σύγκλιση των διεθνών προτύπων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρή συζήτηση για το κόστος των πολιτικών ελεύθερου εμπορίου (όπως αναπροσαρμογές της βιομηχανίας: κλείσιμο βιομηχανιών, απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο της μεταποίησης, μετεγκατάσταση ολόκληρων βιομηχανιών σε τρίτες χώρες και αύξηση εισαγωγών) ούτε συνολική ανάλυση κόστους/ωφέλειας των πολιτικών αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία μιας τέτοιας ειλικρινούς συζήτησης οδηγεί διάφορους εμπλεκόμενους φορείς σε αμφισβήτηση της λογικής και της κατεύθυνσης της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και των πολιτικών της ΕΕ εν γένει και λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ειλικρινής συζήτηση θα απέτρεπε αυτό το ατυχές αποτέλεσμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των σημαντικότερων βιομηχανιών και η επακόλουθη ανισοσκέλεια του εμπορικού ισοζυγίου έχουν αρχίσει να διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των εταιρειών και των βιομηχανιών της ΕΕ στην αρτιότητα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περιόδους χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης, η συνεισφορά του εξωτερικού εμπορίου στην ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής οικονομίας είναι καίριας σημασίας στην προσπάθεια επίτευξης συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων και δημιουργίας θέσεων αξιοπρεπούς απασχόλησης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ισότητας στην Ευρώπη και εκτός αυτής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτικής της νέας εποχής οφείλει να ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς των πολιτών όσον αφορά τη διαφάνεια και τη συμμετοχή, την κοινωνική πρόνοια και την απασχόληση, τις προσδοκίες των επιχειρήσεων στο πλαίσιο μιας διεθνούς και διασυνδεδεμένης οικονομίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και στην ανάγκη να διασφαλίζεται μια δικαιότερη κατανομή των ωφελημάτων από το εμπόριο και να αντιμετωπίζει νέα προβλήματα, όπως το ψηφιακό εμπόριο και ο καθοριστικός ρόλος των ΜΜΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φέρει την Ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο της προσοχής· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για την εμπορική πολιτική και ανησυχούν για το ενδεχόμενο υποβάθμισης των ευρωπαϊκών και εθνικών ρυθμιστικών διατάξεων και προτύπων από την ΚΕΠ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανέλαβε σαφή δέσμευση ότι καμία εμπορική συμφωνία δεν θα μειώνει σε καμία περίπτωση τα επίπεδα ρυθμιστικής προστασίας, ότι οποιαδήποτε μεταβολή των επιπέδων ρυθμιστικής προστασίας μπορεί να συνεπάγεται μόνο ενίσχυση της προστασίας και ότι το δικαίωμα ρύθμισης θα προστατεύεται πάντοτε·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρυθμιστική συνεργασία στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών πρέπει να διασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης που ορίζεται στο άρθρο 191 ΣΛΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες, οι εταιρείες και οι ΜΜΕ της ΕΕ εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσον οι μεγάλες βιομηχανικές ενώσεις εκπροσωπούν πραγματικά τα συμφέροντα των πολιτών και των εταιρειών της ΕΕ και εν γένει της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάριν διαφάνειας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να εξακριβώνουν κατά πόσον οι θέσεις που υποβάλλονται εξ ονόματος των βιομηχανιών της ΕΕ αντανακλούν πραγματικά τις απόψεις των βιομηχανιών της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ οφείλει να διακρίνεται όχι μόνο διότι επιτυγχάνει ευεργετικά αποτελέσματα από άποψη απασχόλησης και δημιουργίας πλούτου για πολίτες και επιχειρήσεις αλλά και διότι ενισχύει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά δικαιώματα και εγγυάται τον υψηλότερο δυνατό βαθμό διαφάνειας, δέσμευσης και λογοδοσίας, διότι συντηρεί έναν διαρκή διάλογο με τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές, τους κοινωνικούς εταίρους, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και διότι θεσπίζει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές στις διαπραγματεύσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες καταγωγής καθορίζουν τον πραγματικό βαθμό απελευθέρωσης του εμπορίου, καθώς προσδιορίζουν ποια προϊόντα ωφελούνται πραγματικά από τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, ωστόσο συχνά παραβλέπονται στις δημόσιες συζητήσεις για την εμπορική πολιτική και δεν έχουν, μέχρι στιγμής, αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης από το Κοινοβούλιο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη στην εμπορική πολιτική της και στις εμπορικές της διαπραγματεύσεις τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων τομέων, και ιδίως του γεωργικού τομέα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι το 2050, η ΕΕ των 28 αναμένεται ότι θα αντιπροσωπεύει μόνο το 15% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με το 23,7% του 2013 και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, από το 2015, το 90% της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης λαμβάνει χώρα εκτός Ευρώπης ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης των αναδυόμενων οικονομιών σημειώνουν σημαντική επιβράδυνση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον πλανήτη διότι ελέγχει το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό αναμένεται ότι θα μειωθεί μέχρι το 2020 στο 26% περίπου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη άλλες μεταβλητές, όπως είναι οι δημογραφικές μετατροπές, που επίσης θα επηρεάσουν αρνητικά την θέση της ΕΕ στην παγκόσμια εμπορική σκηνή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πληθυσμιακό μερίδιο της ΕΕ στον κόσμο αναμένεται να μειωθεί από 7,1% το 2013 σε 5,3% το 2060·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες και διαπραγματεύσεις θα πρέπει στο μέλλον να λαμβάνουν υπόψη και να είναι συμβατές με τις θέσεις που εκτίθενται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων (TTIP) και τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη το επίκεντρο της παραγωγής πλούτου μετατοπίζεται αδιαμφισβήτητα προς ανατολάς και δη προς την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού τμήμα της οποίας είναι η Κίνα, περιοχή που έχει ήδη ξεπεράσει την Ιαπωνία και που αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ για να γίνει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου το 2025· λαμβάνοντας υπόψη ότι από αυτό προκύπτει ότι οι αναδυόμενες οικονομίες και οι αναπτυσσόμενες χώρες καλύπτουν τη διαφορά με την ομάδα των βιομηχανικών χωρών και προσεγγίζουν το καθεστώς ώριμων οικονομιών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει υπολογιστεί πως οι διασυνοριακές ροές κεφαλαίων, αγαθών, υπηρεσιών και δεδομένων πρόσθεσαν 7,8 τρισεκατομμύρια USD επιπλέον στην παγκόσμια οικονομία το 2014, με την προστιθέμενη αξία μόνο των ροών δεδομένων να καλύπτει 2,8 τρισεκατομμύρια USD από το παραπάνω σύνολο, περισσότερα από τα υπολογισθέντα 2,7 τρισεκατομμύρια USD για το εμπόριο αγαθών·

Για μια γρηγορότερη προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου

1.  επικροτεί τη νέα στρατηγική της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» και ειδικότερα τη νέα έμφαση σε στοιχεία όπως η υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού, η διεθνής ψηφιακή αγορά, το εμπόριο σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες, το δίκαιο και ηθικό εμπόριο και το κοινωνικό κόστος της απελευθέρωσης του εμπορίου· πιστεύει ακράδαντα ότι κάθε μελλοντική εμπορική πολιτική πρέπει να καταπολεμά τις μορφές προστατευτισμού, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των περιττών μη δασμολογικού χαρακτήρα φραγμών στο εμπόριο και να διασφαλίζει την πρόσβαση σε νέες αγορές, ιδίως για τις ΜΜΕ· επισημαίνει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου πρέπει να επιχειρείται με κατάλληλο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει καθυστερήσει να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να υποβληθεί έως το καλοκαίρι του 2012 μια αναθεωρημένη μεσομακροπρόθεσμη εμπορική στρατηγική·

2.  πιστεύει ακράδαντα ότι, αν και οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν άνω του 70% του ΑΕγχΠ στην ΕΕ και θα παρέχουν το 90% των θέσεων εργασίας στο μέλλον, ο μεταποιητικός τομέας της ΕΕ αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για την επανεκβιομηχάνηση της Ευρώπης και ότι συνεπώς η στρατηγική πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στο ρόλο του τομέα της μεταποίησης στο πλαίσιο της ΚΕΠ· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους εμπορικούς εταίρους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγορές τους είναι περισσότερο ανοιχτές στις εταιρείες της ΕΕ, κυρίως στον τομέα των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και των κρατικών προμηθειών, ενώ οι εταιρείες τους συνεχίζουν να επωφελούνται από ευρεία πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ·

3.  αναγνωρίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ είναι ύψιστης γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας για την Ευρώπη προκειμένου να διαμορφωθεί η παγκοσμιοποίηση, να ενισχυθούν τα διεθνή πρότυπα και να αυξηθεί η πρόσβαση στις ξένες αγορές· επισημαίνει ότι οι διεθνείς κανόνες θα θεσπιστούν από άλλους, εάν δεν λάβουμε μέτρα τώρα· επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι ΕΕ είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, το βιώσιμο και υπεύθυνο εμπόριο αποτελεί το ισχυρότερό της εργαλείο πολιτικής τόσο για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών συμφερόντων, επενδύσεων και επιχειρήσεων όσο και για την προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών εκτός ΕΕ, ενώ παράλληλα τονώνει την οικονομική μεγέθυνση και τις επενδύσεις και δημιουργεί θέσεις εργασίας εντός της ΕΕ· υποστηρίζει τον στόχο της Επιτροπής για ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής για την εσωτερική αγορά και συνιστά να δοθεί προτεραιότητα, στο πλαίσιο των ως άνω πολιτικών, στα μέτρα που αποσκοπούν στη δημιουργία απασχόλησης·

4.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής ότι καμία εμπορική συμφωνία δεν θα υποβαθμίσει τα επιτεύγματα στον τομέα των ευρωπαϊκών προτύπων προστασίας των καταναλωτών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την τήρηση αυτής της δέσμευσης κατά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις·

5.  τονίζει τη σύνδεση μεταξύ ενιαίας αγοράς και εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατές τόσο μεταξύ τους όσο και με τις ευρύτερες πολιτικές και αξίες της ΕΕ· φρονεί ότι το ανοικτό, υπεύθυνο και ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο που βασίζεται σε ουσιαστικούς, διαφανείς και ισχυρούς παγκόσμιους κανόνες, έχει ζωτική σημασία προκειμένου η ενιαία αγορά να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, μέσα από τη λειτουργία, την ανάπτυξη και το έργο της για το αμοιβαίο συμφέρον πολιτών, καταναλωτών και επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· υπενθυμίζει ότι το άνοιγμα του εμπορίου οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, συμβάλλει στην αύξηση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας και ήδη υποστηρίζει περίπου μία στις επτά θέσεις εργασίας στην ενιαία αγορά, ενώ παράλληλα παρέχει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές·

6.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιεί τακτικά την στρατηγική της για το εμπόριο και τις επενδύσεις και να υποβάλει ανά διετία εμπεριστατωμένη έκθεση εφαρμογής στο Κοινοβούλιο, αρχής γενομένης από το 2017, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση όσων υπόσχεται· καλεί την Επιτροπή να μνημονεύει στις εκθέσεις αυτές την πρόοδο των εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων και την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί·

7.  καλεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες της ούτως ώστε οι υπό διαπραγμάτευση εμπορικές συμφωνίες να παραπέμπονται στο Κοινοβούλιο εντός ευθετότερου χρονικού διαστήματος και να μπορούν συνεπώς να εφαρμόζονται ή να τίθενται σε ισχύ ταχύτερα·

Εμπορική πολιτική με διαφάνεια και με περισσότερο ενεργούς πολίτες

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκ μέρους της Επιτροπής ενίσχυση του διαφανούς και ανοικτού χαρακτήρα σε όλα τα στάδια των εμπορικών διαπραγματεύσεων και στηρίζει την πρωτοβουλία της για τη διαφάνεια όσον αφορά την TTIP· αναγνωρίζει ότι, μετά από σειρά αιτημάτων του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή ενίσχυσε την διαφάνεια των διαπραγματεύσεων παρέχοντας σε όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων πρόσβαση σε διαβαθμισμένα διαπραγματευτικά έγγραφα και παρέχοντας περισσότερη πληροφόρηση στα ενδιαφερόμενα μέρη· υπενθυμίζει ότι η παροχή στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διευρυμένης πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την TTIP έχει ενισχύσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, επιτρέποντας, ως εκ τούτου, στο Κοινοβούλιο να ασκεί σε ακόμη πιο ικανοποιητικό βαθμό τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της ΚΕΠ· ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια ώστε να καταστεί πλήρης καθώς και δυνατότητα δημόσιου ελέγχου σε όλες τις εν εξελίξει και μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις και να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις χώρες εταίρους προκειμένου να προωθήσει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας, να διασφαλίσει ότι πρόκειται για αμοιβαία διαδικασία που δεν διακυβεύει τη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ, και ότι η συμφωνία επιτυγχάνεται στο επιδιωκόμενο επίπεδο διαφάνειας των διαπραγματεύσεων· τονίζει ότι το υψηλό επίπεδο διαφάνειας μπορεί να ενισχύσει την παγκόσμια υποστήριξη του εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες·

9.  καλεί το Συμβούλιο να δημοσιεύει πάραυτα όλες τις διαπραγματευτικές εντολές, ήδη εγκριθείσες και μελλοντικές·

10.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ισχυρή και ισόρροπη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλων δημοσίων, ηλεκτρονικών και ενημερωτικών εκστρατειών, προκειμένου να βελτιώσει το περιεχόμενο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και να την προσανατολίσει προς την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και συνεπώς να ενισχύσει τη νομιμότητά της·

11.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγεται σήμερα σχετικά με την εμβέλεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων, η ρυθμιστική συνεργασία πρέπει να διαφυλάσσει την πρωταρχική αποστολή των κανονιστικών ρυθμίσεων που συνίσταται στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος· τονίζει ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων θα πρέπει να προωθεί το εμπόριο και τις επενδύσεις μέσω της αναγνώρισης περιττών τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και επικαλυπτόμενων ή περιττών γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων και διατυπώσεων, που πλήττουν δυσανάλογα τις ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο να τίθενται σε κίνδυνο οι τεχνικές διαδικασίες που συνδέονται με τα θεμελιώδη πρότυπα και κανονισμούς, να διαφυλάσσονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία των καταναλωτών, τους εργαζομένους και την περιβαλλοντική νομοθεσία και την πολιτιστική πολυμορφία, με πλήρη σεβασμό στις αρχές της προφύλαξης και στην κανονιστική αυτονομία των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών· υπενθυμίζει, ότι οι αντίστοιχοι μηχανισμοί πρέπει να βασίζονται στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών και στη βελτιωμένη θέσπιση διεθνών τεχνικών προτύπων και να οδηγούν σε αύξηση της σύγκλισης χωρίς σε καμία περίπτωση να υπονομεύουν ή να καθυστερούν τις δημοκρατικά νομιμοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων όλων των εμπορικών εταίρων· στηρίζει τη χρήση και τη δημιουργία περισσότερων διεθνών τεχνικών προτύπων με βάση τις εκτιμήσεις επιπτώσεων, καθώς και όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των εμπορικών μας εταίρων σε διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης· δεν πιστεύει, ωστόσο, ότι η έλλειψη ενός κοινού διεθνούς προτύπου θα πρέπει να εμποδίζει την αμοιβαία αναγνώριση ισοδυναμίας, κατά περίπτωση, ούτε τις προσπάθειες για τη δημιουργία κοινών διατλαντικών τεχνικών προτύπων·

12.  προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η διαφύλαξη των εμπορικών συμφερόντων της ΕΕ, καλεί την Επιτροπή, όταν πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις για εμπορικές πρωτοβουλίες, να μεριμνά ώστε οι εταιρείες της ΕΕ να εκπροσωπούν πράγματι τα εμπορικά συμφέροντα της ΕΕ, αποτυπώνοντας τα πραγματικά συμφέροντα των εθνικών επιχειρήσεων· τονίζει ότι θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να δημοσιεύονται τα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, δεδομένου ότι, η διαφάνεια έχει καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση δημόσιας υποστήριξης της ΚΕΠ· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή του Ιουλίου 2015, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα για όλες τις διαπραγματεύσεις·

Μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ εμπορικών στόχων της ΕΕ και λοιπών πτυχών της εξωτερικής πολιτικής της όσον αφορά το εμπόριο για την ανάπτυξη

13.  υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠ οφείλει να εφαρμόζεται εντός του πλαισίου που οριοθετούν οι αρχές και οι στόχοι της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως θεσπίζονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ και στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ και θα πρέπει να προωθεί τις αξίες της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· επισημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ εξωτερικών πολιτικών και εσωτερικών πολιτικών με εξωτερική διάσταση· επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει νομική υποχρέωση να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οφείλει να θωρακίζει την βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των χωρών με τις οποίες διατηρεί εμπορικές σχέσεις· υποστηρίζει την άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλλει κάθε απαραίτητη προσπάθεια για να προβλέπει, να αποτρέπει και να αντιμετωπίζει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την ΚΕΠ, μέσω μιας τακτικής εκ των προτέρων και υστέρων αξιολόγησης των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη βιωσιμότητα και, συνεπώς, μέσω της αναθεώρησης των εμπορικών συμφωνιών, αναλόγως των αναγκών· υπενθυμίζει ότι μόνο το θεμιτό και σωστά ρυθμιζόμενο εμπόριο, αν ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), θα μπορούσε να μειώσει τις ανισότητες και να τονώσει την ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι στους ΣΒΑ συμπεριλαμβάνονται διάφοροι στόχοι που σχετίζονται με το εμπόριο και εμπίπτουν σε διάφορους τομείς πολιτικής, ενώ ένας από τους πιο συγκεκριμένους στόχους είναι η αύξηση των εξαγωγών από τις αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό τον διπλασιασμό του μεριδίου των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) στις παγκόσμιες εξαγωγές έως το 2020·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική μείωση από το 1990 του αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε κατάσταση απόλυτης ένδειας, όπως αυτή ορίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα· σημειώνει, ωστόσο, ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες που θα λειτουργήσουν ως καταλύτης τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές επενδύσεις στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, ούτως ώστε να δημιουργηθούν τα θεσμικά και διαρθρωτικά πλαίσια που θα δώσουν τη δυνατότητα στις χώρες αυτές να εκμεταλλευτούν καλύτερα τα οφέλη που προσφέρει το εμπόριο και θα τις βοηθήσουν να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και να τις εντάξουν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, επιτρέποντάς τους να εξειδικευθούν σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας·

15.  επισημαίνει τις ανακοινώσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων, καθώς και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω των συμφωνιών εμπορίου και επενδύσεων· ζητεί ωστόσο να καταβληθούν αποφασιστικές προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή και πραγμάτωση των αντίστοιχων κεφαλαίων στην πράξη· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ έχει ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά τον αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής της στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

16.  θεωρεί την μετανάστευση μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον 21ο αιώνα· τονίζει ότι η διασφάλιση της συνέπειας της πολιτικής της ΕΕ για το εμπόριο και τις επενδύσεις είναι θεμελιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης· εκφράζει τη λύπη του διότι τούτο δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στην στρατηγική «Εμπόριο για όλους»·

17.  θεωρεί ότι, ιδίως για εκείνες τις χώρες εταίρους που πλήττονται από οικονομική κρίση, στόχος των σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) πρέπει να είναι πρωτίστως η επίτευξη απτής και διατηρήσιμης βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των απλών πολιτών·

18.  επισημαίνει ότι οι διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, οι δεσμεύσεις για τα εργασιακά δικαιώματα, σύμφωνα με τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και οι αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες και των αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και να αποτελούν ουσιαστικό μέρος των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ μέσω εκτελεστικών ρυθμίσεων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ· θεωρεί ότι, προκειμένου να καταστούν δεσμευτικές αυτές οι διατάξεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια «προσέγγιση τριών σταδίων» με κυβερνητικές διαβουλεύσεις, εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες εμπειρογνωμόνων με τη συμμετοχή της ΔΟΕ, και να αποτελέσει η γενική διάταξη επίλυσης διαφορών της συμφωνίας έσχατη λύση για τη διευθέτηση των διαφορών με δυνατότητα επιβολής οικονομικών κυρώσεων· επισημαίνει ότι τα εργασιακά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα δεν πρέπει να περιορίζονται στα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά πρέπει να ισχύουν σε όλους τους τομείς των εμπορικών συμφωνιών·

19.  υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης αποτελεσματικών μηχανισμών διασφάλισης στις εμπορικές συμφωνίες· ζητεί ταυτόχρονα την ενσωμάτωση αποτελεσματικού μηχανισμού επιβολής εργασιακών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων που βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει δομημένη και αποπολιτικοποιημένη διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας οι διαβουλεύσεις με έναν εταίρο για εικαζόμενες παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με σαφή κριτήρια·

20.  τονίζει την ανάμειξη της κοινωνίας των πολιτών στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και τη δυνατότητα χρήσης πιο προηγμένων μέσων προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών·

21.  επαναλαμβάνει ότι είναι πολύ σημαντικός ο σεβασμός των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων όσον αφορά το εμπόριο όπλων, και ιδίως της συνθήκης του ΟΗΕ για το εμπόριο όπλων και του ενωσιακού κώδικα δεοντολογίας για τις εξαγωγές όπλων· υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της Ένωσης αποτελεί μέσο οικονομικής διπλωματίας που θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική νομοθεσία περί εξαγωγικών ελέγχων είναι επίσης βασική παράμετρος της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών εμπορευμάτων διπλής χρήσης, με στόχο την πραγμάτωση των στρατηγικών στόχων και των οικουμενικών αξιών της ΕΕ·

22.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς της ΔΟΕ, 865 εκατομμύρια γυναίκες σε ολόκληρο το κόσμο θα συμμετείχαν, εάν τύγχαναν καλύτερης στήριξης, με πολύ μεγαλύτερο δυναμισμό στην οικονομική ανάπτυξη· παρατηρεί ότι οι επιχειρήσεις που κατέχουν γυναίκες συνιστούν αναξιοποίητο εργαλείο τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, επιτάχυνσης της επιχειρηματικότητας και διατήρησης του ρυθμού της ανάπτυξης· δηλώνει ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να έχει διαφορετικό αντίκτυπο για τα δύο φύλα από τομέα σε τομέα της οικονομίας και ότι απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για τη σχέση φύλου και εμπορικής δραστηριότητας· σημειώνει ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Εμπόριο για όλους», δεν ασχολείται με την διάσταση που αποκτά η παράμετρος του φύλου στις εμπορικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να αξιοποιήσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ως μέσο προώθησης της ισότητας των φύλων παγκοσμίως, καθώς και να διασφαλίσει ότι άνδρες και γυναίκες θα μπορούν εξίσου να επωφελούνται από την απελευθέρωση του εμπορίου και να προστατεύονται από τις αρνητικές της επιπτώσεις· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει, για το σκοπό αυτό, ότι η διάσταση του φύλου ενσωματώνεται οριζόντια σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και να παρακολουθεί τον αντίκτυπο των ισχυουσών εμπορικών συμφωνιών στο φύλο·

23.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θα προβεί σε ενδιάμεση επανεξέταση του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ), ιδιαίτερα όσον αφορά τη δυνατότητα επέκτασης των προτιμήσεων του συστήματος στις υπηρεσίες· τονίζει ταυτόχρονα ότι το ΣΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ΕΑΤ και ΣΓΠ+, είναι εργαλεία που καθιστούν δυνατή την προάσπιση των θεμελιωδών αξιών και που απαιτούν αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση·

Διαφανείς παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (GVCs) που σέβονται θεμελιώδεις αρχές και αξίες σε ολόκληρο το κόσμο

24.  αντιλαμβάνεται ότι η διεθνοποίηση του παγκόσμιου συστήματος παραγωγής έχει συμβάλει στη διάνοιξη νέων διαύλων οικονομικής ανάπτυξης και νέων, με βάση την απασχόληση, δρόμων εξόδου από τη φτώχεια για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, περίπου 780 εκατομμύρια απασχολούμενων γυναικών και ανδρών δεν κερδίζουν αρκετά ώστε να απαλλαγούν από την φτώχεια· υπογραμμίζει ότι η επέκταση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας (GVCs) δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης αλλά η ανεπαρκής εφαρμογή των υφιστάμενων εργατικών νόμων και των προτύπων ασφάλειας στην εργασία στις χώρες εφοδιασμού παραμένει μείζον θέμα, παρόλο που θεσπίστηκαν για την προστασία των εργαζομένων από εξαντλητικές ώρες εργασίας και απαράδεκτες συνθήκες· επισημαίνει ότι οι GVCs έχουν επίσης ενθαρρύνει ορισμένους προμηθευτές να αγνοούν την εργατική νομοθεσία, να μεταφέρουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες εκτός ΕΕ και να προσλαμβάνουν εργαζόμενους που καλούνται να εργαστούν υπό απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες, με εξαντλητικά ωράρια και χωρίς αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους· υπενθυμίζει ότι αυτές οι πρακτικές δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για όσους προμηθευτές τηρούν την εργατική νομοθεσία και τα διεθνή εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα και για όσες κυβερνήσεις επιθυμούν να βελτιώσουν μισθούς και συνθήκες διαβίωσης· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τον αντίκτυπο από την αύξηση των GVCs και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των σχετικών προϋποθέσεων σε στενή συνεργασία με τη ΔΟΕ και τον ΟΟΣΑ· επισημαίνει ότι η περαιτέρω ένταξη της ΕΕ στις GVCs πρέπει να εμφορείται από τις δίδυμες αρχές της προστασίας του ευρωπαϊκού κοινωνικού και ρυθμιστικού μοντέλου και της διαφύλαξης και δημιουργίας βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρεπούς απασχόλησης στην ΕΕ και στους εταίρους της· αναγνωρίζει ότι με την παγκοσμιοποίηση των αλυσίδων αξίας αυξάνεται το στοιχείο των εισαγωγών τόσο της εγχώριας παραγωγής όσο και των εξαγωγών, καθιστώντας υψηλότερο με τον τρόπο αυτόν το κόστος των προστατευτικών μέτρων·

25.  φρονεί ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να διασφαλίζει μια διαφανή διαδικασία παραγωγής σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, καθώς και τη συμμόρφωση με θεμελιώδη περιβαλλοντικά, κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες σχετικά με τη θέσπιση κανόνων δέουσας επιμέλειας για τις αλυσίδες εφοδιασμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βούληση της Επιτροπής να συνεργαστεί με τον ΟΟΣΑ και την ΔΟΕ προκειμένου να διαμορφωθεί μία σφαιρική προσέγγιση για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ιδίως στον τομέα ένδυσης· υπογραμμίζει τη σημασία του εντοπισμού και της αξιολόγησης νέων τομεακών ή γεωγραφικών ευκαιριών στο πλαίσιο πρόσθετων, υπεύθυνων πρωτοβουλιών για τις αλυσίδες εφοδιασμού· προσβλέπει στην προσεχή ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη·

26.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να προωθήσει το ολοκληρωμένο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της UNCTAD για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

27.  ζητεί η βοήθεια για το εμπόριο και η τεχνική βοήθεια να εστιάσουν στην ενδυνάμωση των φτωχών παραγωγών, των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών καθώς και την ισότητα των φύλων, προκειμένου να αυξηθούν τα οφέλη από το εμπόριο στις τοπικές και τις περιφερειακές αγορές·

28.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει νομοθεσία με στόχο την απαγόρευση των εισαγωγών αγαθών που παράγονται με οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής εργασίας ή σύγχρονης δουλείας και, έως τότε, να ενισχύσει τους ελέγχους των εισαγωγών και των αλυσίδων εφοδιασμού για δεοντολογικούς λόγους·

29.  επισημαίνει ότι η καλύτερη προστασία του συνολικού φάσματος των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και η αποτελεσματικότερη επιβολή τους ενέχει θεμελιώδη σημασία προκειμένου για την περαιτέρω ενσωμάτωσή τους στις GVCs·

30.  ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες για την πλήρη και αποτελεσματική χρήση όλων των μέσων ευελιξίας που προβλέπει η συμφωνία TRIPS και αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει τη δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν οικονομικά προσιτά φάρμακα στο πλαίσιο των εγχώριων προγραμμάτων τους για τη δημόσια υγεία· ζητεί στη συνάρτηση αυτή από το Συμβούλιο να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με τη δήλωση της Ντόχα διασφαλίζοντας ότι η Επιτροπή εγγυάται την πρόσβαση σε φάρμακα στις διαπραγματεύσεις για τις σχετικές με τα φαρμακευτικά προϊόντα διατάξεις στο πλαίσιο των μελλοντικών διμερών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών με αναπτυσσόμενες χώρες ή όταν αναπτυσσόμενες χώρες ξεκινούν διαδικασία προσχώρησης στον ΠΟΕ· επικροτεί τη στήριξη από την Επιτροπή του αιτήματος των ΛΑΧ για παράταση όσον αφορά τη διανοητική ιδιοκτησία στον τομέα των φαρμάκων, εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την τελική απόφαση του Συμβουλίου TRIPS του ΠΟΕ να την εγκρίνει μόνο για 17 χρόνια·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσοχή που δίνει η Επιτροπή στο «δίκαιο εμπόριο» στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Εμπόριο για όλους» και την καλεί να εκπληρώσει, κατά προτεραιότητα, τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη χρήση της υφιστάμενης δομής για την υλοποίηση των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με σκοπό την προώθηση του δίκαιου εμπορίου και συστημάτων δίκαιου εμπορίου για τους μικρούς παραγωγούς σε τρίτες χώρες μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης στην ΕΕ, όπως το βραβείο «Πόλη της ΕΕ για το δίκαιο και ηθικό εμπόριο»·

32.  εκτιμά ότι οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο παρέχουν νέα μέσα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού·

33.  επισημαίνει τον ρόλο των τραπεζικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες στις αναπτυσσόμενες χώρες·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των κανόνων καταγωγής, δεδομένου ότι οι κανόνες αυτοί αντιπροσωπεύουν όλο και μεγαλύτερα εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές που κυριαρχούνται από τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των κανόνων καταγωγής πρέπει να αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που διαπραγματεύεται η Ένωση· καλεί ειδικότερα την Επιτροπή να εργαστεί για την καθιέρωση ευέλικτων κανόνων καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων μικρότερων απαιτήσεων όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και την τροποποίηση των επιμέρους κωδικών του εναρμονισμένου συστήματος·

Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των υφιστάμενων συμφωνιών ως βασική προτεραιότητα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής περί ενισχυμένης σύμπραξης με το Κοινοβούλιο και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει εγκαίρως να εμπλέκεται και να τηρείται πλήρως ενήμερο, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων μέσω μιας συστηματικής διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο πριν από την εκπόνηση διαπραγματευτικών εντολών · επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει την υποχρέωση να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές της όσον αφορά την εφαρμογή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών·

36.  καλεί την Επιτροπή να μην ζητεί προσωρινή εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων περί εμπορίου που αποτελούν μέρος των συμφωνιών σύνδεσης, εάν προηγουμένως δεν δώσει τη συγκατάθεσή του το Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά τα προνόμια του Κοινοβουλίου και να δημιουργήσει ενδεχομένως ανασφάλεια δικαίου στα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη και στους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς· υπενθυμίζει και χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της Επιτρόπου Εμπορίου στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο ζητεί μετ’ επιτάσεως τη θεσμοθέτηση της ρύθμισης αυτής στη νέα διοργανική συμφωνία·

37.  θεωρεί ότι, στην περίπτωση των μεικτών συμφωνιών, η ήδη δοκιμασμένη πρακτική, σύμφωνα με την οποία μια συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά μόνο αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του εν αναμονή επικύρωσης από τα εθνικά κοινοβούλια, αποτελεί την καλύτερη εξισορρόπηση δημοκρατικού ελέγχου και αποτελεσματικότητας·

38.  εμμένει στην ανάγκη να αποτελέσουν ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των υφιστάμενων συμφωνιών βασική προτεραιότητα της ΚΕΠ· καλεί την Επιτροπή να ανακατανείμει τους πόρους προκειμένου να έχει η ΓΔ Εμπορίου τη δυνατότητα να παρακολουθεί καλύτερα τις υπό εφαρμογή εμπορικές συμφωνίες, λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης διαπραγματευτικής ατζέντας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένους δείκτες προκειμένου να διασφαλίσει τον έλεγχο της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών και να δημοσιεύει και να υποβάλλει τακτικά μια τεκμηριωμένη και λεπτομερή έκθεση εφαρμογής στο Κοινοβούλιο, από την οποία να προκύπτει, για παράδειγμα, η επίδοση των επιχειρήσεων της ΕΕ και ο αντίκτυπος των συμφωνιών σε διάφορους τομείς καθώς και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς τους·

39.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα και την ακρίβεια τόσο των εκ των προτέρων όσο και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων βάσει της αναθεωρημένης μεθοδολογίας· τονίζει την ανάγκη να υποβάλλεται πάντα και για κάθε πρωτοβουλία εμπορικής πολιτικής ενδελεχής και διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά τη βιωσιμότητα, ιδίως υπό το φως της πρόσφατης σύστασης του Διαμεσολαβητή στην καταγγελία 1409/201/JN σχετικά με τη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ· τονίζει ότι οι αξιολογήσεις θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον: τους ευαίσθητους οικονομικούς τομείς· τα ανθρώπινα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα καθώς και τον κλάδο της γεωργίας και τις τοπικές παραγωγές στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούνται ενδιάμεσες και εκ των υστέρων εκτιμήσεις καθώς και για την χαμηλή ποιότητα διενεργούμενων αξιολογήσεων, όπως καταδεικνύεται στην ειδική έκθεση αριθ. 02/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· επιμένει ότι, στο πλαίσιο όλων των εμπορικών συμφωνιών, πρέπει να εκπονούνται καλύτερης ποιότητας ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους ευρωπαίους φορολογούμενους να αξιολογούν κατά πόσον οι εμπορικές συμφωνίες έχουν αποφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών που συνήφθησαν με ειδική αναφορά στις ΜΜΕ, όσον αφορά τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων στις χώρες εταίρους και να προτείνει συμπληρωματικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΛΑΧ αντλούν οφέλη από τις πολιτικές για το εμπόριο·

40.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη διπλή τιμολόγηση και άλλες πρακτικές στρέβλωσης των τιμών που ακολουθούν σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στους ενεργειακούς πόρους, καταδεικνύοντας τον οικονομικό αντίκτυπο των πρακτικών αυτών στην οικονομία της ΕΕ και σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή – σε διμερές, πολυμερές επίπεδο και σε επίπεδο ΠΟΕ – για την εξάλειψη αυτών των πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάργηση της πρακτικής της διπλής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών στρέβλωσης των τιμών στις εμπορικές της σχέσεις με όλους τους εμπορικούς της εταίρους·

Προαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου μέσω μιας πολυμερούς προσέγγισης στους κόλπους του ΠΟΕ

41.  επισημαίνει ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα που αντιπροσωπεύει ο ΠΟΕ παραμένει η βέλτιστη επιλογή για τη διασφάλιση ενός ανοικτού, δίκαιου και ευνομούμενου συστήματος, το οποίο λαμβάνει υπόψη και εξισορροπεί τα διάφορα συμφέροντα των μελών του· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο αποτελεί ένθερμο υπέρμαχο του πολυμερούς θεματολογίου· εκφράζει ικανοποίηση για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου, η οποία θα συμβάλει στην απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διαδικασιών σε πολλές χώρες, διευκολύνοντας παράλληλα την ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα· ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή της συμφωνίας από όλα τα μέρη·

42.  παρατηρεί ότι σημειώθηκαν περιορισμένες βελτιώσεις στη 10η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι το 2015· αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των μελών του ΠΟΕ σχετικά με την περαιτέρω πορεία στο πλαίσια του Γύρου της Ντόχα, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης εξέτασης νέων προσεγγίσεων για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων σε συνάρτηση με τα διαφορετικά συμφέροντα στους κόλπους των αναπτυσσομένων χωρών και μεταξύ των ΛΑΧ, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα αυξημένη ευθύνη για τις αναδυόμενες οικονομίες με στόχο την ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά το ποσό των 400 εκατομμυρίων EUR που θα εκταμιευτούν κατά τη διάρκεια πενταετούς περιόδου για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των ΛΑΧ, στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν τη συμφωνία για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών· επισημαίνει ότι ορισμένα μέλη του ΠΟΕ επιδεικνύουν ενδιαφέρον να εξετάσουν νέους τομείς διαπραγμάτευσης όπως είναι, ενδεικτικά, οι επενδύσεις, οι κρατικές επιχειρήσεις, ο ανταγωνισμός και το ψηφιακό εμπόριο· εκτιμά ότι το αποτέλεσμα της υπουργικής διάσκεψης του Ναϊρόμπι ανοίγει δυνατότητες για να δοθεί νέα ώθηση στην διαπραγματευτική λειτουργία του ΠΟΕ· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση και ενίσχυση του ΠΟΕ, με την ενδυνάμωση, μεταξύ άλλων, της συνεργασίας με την ΔΟΕ και άλλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία· υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο της βοήθειας για το εμπόριο (ΒγΕ) στην ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα του εμπορίου και στην παροχή τεχνικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις ΛΑΧ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δεσμευτούν να αυξήσουν τη ΒγΕ, δίνοντας στις αναπτυσσόμενες χώρες τη δυνατότητα να αντλήσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο προστιθεμένης αξίας από τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το δίκαιο και ηθικό εμπόριο κατά την επικείμενη αναθεώρηση της στρατηγικής για τη ΒγΕ·

43.  θεωρεί ότι οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις, κατά προτίμηση στο πλαίσιο του ΠΟΕ (όπως η συμφωνία για την τεχνολογία πληροφοριών (ITA) και η συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA) και η συμφωνία για τις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)), προσφέρουν μια ευκαιρία για μεγαλύτερη πρόοδο σε επίπεδο ΠΟΕ, εφόσον ωστόσο παρέχουν τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέλη του ΠΟΕ να προσχωρήσουν σε αυτές· πιστεύει ακράδαντα ότι, όπου είναι εφικτό, οι συμφωνίες αυτές πρέπει να είναι επαρκώς φιλόδοξες ώστε να εφαρμόζονται στη βάση της αρχής του πλέον ευνοούμενου κράτους μεταξύ όλων των μελών του ΠΟΕ και να αποτελούν δομικά στοιχεία των μελλοντικών πολυμερών συμφωνιών· τονίζει ότι η εμπορική πολιτική πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, όσον αφορά τόσο τη χρήση τους όσο και τις μεθόδους παραγωγής τους· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσει η πρωτοβουλία για τα «πράσινα αγαθά» πολυμερή χαρακτήρα και το ενδεχόμενο να μπορούν οι εμπορικές συμφωνίες να παρέχουν προνομιακή προτίμηση για τα γνήσια περιβαλλοντικά αγαθά· υπογραμμίζει ότι η TiSA θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για την αναθέρμανση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών σε επίπεδο ΠΟΕ·

44.  ζητεί να αναπτυχθεί μια ισχυρή και αποτελεσματική κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ προκειμένου να ενισχυθεί και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια του οργανισμού και η δημοκρατική νομιμοποίηση της παγκόσμιας εμπορικής πολιτικής· παροτρύνει τον ΠΟΕ να αξιοποιήσει πλήρως την κοινοβουλευτική διάσκεψη για τον ΠΟΕ, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των βουλευτών σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να ασκούν αποτελεσματικά τον εποπτικό τους ρόλο και να συμβάλλουν ουσιαστικά στις εμπορικές πολιτικές·

Μία εξατομικευμένη προσέγγιση στην επιλογή των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών

45.  ζητεί από την Επιτροπή να εστιάσει την προσοχή της, με ισόρροπο τρόπο και μεριμνώντας δεόντως για την ύπαρξη αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους, στην ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων εμπορικών διαπραγματεύσεων και την καλεί να εκτιμήσει το δυνητικό σωρευτικό αντίκτυπο, ιδίως για τα ευαίσθητα εκείνα προϊόντα που πλήττονται από τις ποσοστώσεις ή την ελευθέρωση στο πλαίσιο εκκρεμών διαπραγματεύσεων ή εμπορικών συμφωνιών που έχουν ήδη συναφθεί· ζητεί οι πραγματικές και δυνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών να αξιολογούνται και να κοινοποιούνται με καλύτερο τρόπο με στόχο να εξευρεθεί μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της προστασίας ευαίσθητων γεωργικών κλάδων και της προώθησης των ζωτικών συμφερόντων που έχει η Ένωση, ως ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς γεωργικών τροφίμων, μεταξύ άλλων, με την πρόβλεψη κατάλληλων μεταβατικών περιόδων και ποσοστώσεων, και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρέσεων, όσον αφορά τα πιο ευαίσθητα προϊόντα· προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε διερευνητικές συζητήσεις και σε αμερόληπτους και αντικειμενικούς εκ των προτέρων ελέγχους βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της Ένωσης πριν από την έκδοση εντολών για διαπραγματεύσεις·

46.  θεωρεί ότι είναι πρωτίστως αναγκαίο να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη επικύρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων που έχουν συναφθεί επιτυχώς· ζητεί ειδικότερα τη σύναψη συμφωνιών με τον Καναδά και τη Σιγκαπούρη προκειμένου να εξασφαλιστεί το άνοιγμα δύο μεγάλων αγορών οι οποίες θα έχουν ζωτική σημασία για τα μελλοντικά συμφέροντα των επιχειρήσεων της ΕΕ· ζητεί να διεξαχθεί ενημερωμένος διάλογος σε ολόκληρη την ΕΕ στη διάρκεια πολιτικών συζητήσεων·

47.  υπογραμμίζει την ύψιστη σημασία που έχει η προστασία, στο πλαίσιο όλων των εμπορικών διαπραγματεύσεων της ΕΕ, ευαίσθητων και ζωτικών συμφερόντων, όπως η προώθηση των επενδύσεων, η κατάργηση των περιττών μη δασμολογικού χαρακτήρα φραγμών στο εμπόριο, η αναγνώριση και η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των εργασιακών δικαιωμάτων, η βελτίωση της πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις (ιδίως στο πλαίσιο του τρέχοντος διαλόγου για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων και για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Ιαπωνίας), η διασφάλιση αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης, η ένταξη των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, εξαιρουμένων των δημοσίων και οπτικοακουστικών υπηρεσιών, και η νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος ρυθμιστικής παρέμβασης κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, στο πλαίσιο φιλόδοξων, ισόρροπων και διεξοδικών συμφωνιών·

48.  τονίζει την ανάγκη να ακολουθούν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μια εξατομικευμένη περιφερειακή εμπορική στρατηγική και να διασφαλίζεται πλήρης συμβατότητα με την περιφερειακή ολοκλήρωση – ιδίως έναντι της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες, χωρίς να θίγεται η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ, έχουν αναγνωριστεί από την Επιτροπή ως περιφέρειες καίριας σημασίας για τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις για μια επενδυτική συμφωνία με την Ταιβάν· υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική είναι φυσικοί σύμμαχοι, με συνολικό πληθυσμό ενός δισεκατομμυρίου που παράγει το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ· επισημαίνει ότι το δυναμικό αυτής της εταιρικής σχέσης έχει τύχει ανεπαρκούς αξιοποίησης· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η νέα στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις της Επιτροπής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Λατινική Αμερική· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την τρέχουσα δυναμική των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Mercosur προκειμένου να επιτευχθεί μία ολοκληρωμένη, ισόρροπη και φιλόδοξη συμφωνία· στηρίζει την επικαιροποίηση των συμφωνιών με το Μεξικό και τη Χιλή· ζητεί να δοθεί περαιτέρω ώθηση στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και επισημαίνει τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με την Ινδία, με δεδομένο το τεράστιο δυναμικό της αγοράς αυτής· παροτρύνει την Επιτροπή να επανενεργοποιήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Μαλαισία και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ινδονησία το συντομότερο δυνατόν μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών συζητήσεων για μια ολοκληρωμένη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης·

49.  υπογραμμίζει ότι, εν όψει των σημερινών προκλήσεων, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πλαίσιο για την περίοδο μετά το Κοτονού, τονίζοντας τη διασύνδεσή του με τις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης καθώς και στην υποστήριξη για τη δημιουργία μιας ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών για την Αφρική, η οποία θα δώσει ώθηση στη σταθερότητα, στην περιφερειακή ολοκλήρωση, στην τοπική ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην καινοτομία· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει τη σταθερότητα των ανατολικών και νότιων γειτονικών της χωρών και ζητεί μια μεγαλύτερη εμπορική και οικονομική ολοκλήρωση, προκειμένου να επιτευχθεί, στο πλαίσιο αυτό, μια πλήρης, ταχεία και ορθή εφαρμογή των συμφωνιών για μια εκτενή και ολοκληρωμένη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας καθώς και συγκεκριμένη πρόοδος με την Τυνησία, το Μαρόκο και την Ιορδανία·

50.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή των εθνικών επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια των εμπορικών διαπραγματεύσεων, πραγματοποιώντας διαβουλεύσεις με τις σχετικές εθνικές ενώσεις ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις με τις κορυφαίες ενώσεις της ΕΕ και να συμπληρώσει το κείμενο της εμπορικής συμφωνίας που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με ένα κατάλογο, από τον οποίο να προκύπτει σαφώς το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τους διάφορους τομείς και οι λόγοι για τις επιλογές στις οποίες προέβη η Επιτροπή·

Αντίθεση ως προς την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα και ανάγκη αποτελεσματικών μέσων εμπορικής άμυνας (TDIs)

51.  τονίζει ότι περαιτέρω μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου – τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ανταγωνισμό μεταξύ χωρών όσον αφορά κάθε είδους μη δασμολογικούς φραγμούς, εργατικά δικαιώματα και περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα για τη δημόσια υγεία – επιβάλλουν στην ΕΕ να μπορεί να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού· υπογραμμίζει ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της καθώς αποκαθιστούν, όποτε είναι αναγκαίο, τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την εμπορική άμυνα χρονολογείται από το 1995· επισημαίνει ότι το σύστημα εμπορικής άμυνας της Ένωσης πρέπει να εκσυγχρονιστεί επειγόντως χωρίς να αποδυναμωθεί· επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την εμπορική άμυνα πρέπει να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική, πιο προσβάσιμη στις ΜΜΕ και προσαρμοσμένη στις προκλήσεις και τη διάρθρωση του εμπορίου της σύγχρονης εποχής, ότι οι έρευνες πρέπει να έχουν μικρότερη διάρκεια και ότι η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα πρέπει να αυξηθούν· εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο έχει μπλοκάρει την πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας και δεν έχει κατορθώσει να θεσπίσει τη σημαντική αυτή νομοθετική πράξη· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Εμπόριο για όλους», δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά στον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας· καλεί το Συμβούλιο να άρει το αδιέξοδο όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας στη βάση της θέσης του Κοινοβουλίου, λαμβανομένου ιδίως υπόψη ότι η Κίνα ζητεί εντόνως να της αναγνωριστεί καθεστώς οικονομίας της αγοράς (MES)·

52.  επαναλαμβάνει τη σημασία της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Κίνα, στο πλαίσιο της οποίας το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και οι επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο· είναι πεπεισμένο ότι, όσο η Κίνα δεν πληροί και τα πέντε κριτήρια που απαιτούνται για να αναγνωριστεί ως οικονομία της αγοράς, η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί, κατά τον καθορισμό της συγκρισιμότητας των τιμών, μια μη τυποποιημένη μεθοδολογία στις έρευνες που διεξάγει κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές από την Κίνα, βασιζόμενη και τηρώντας πλήρως εκείνα τα μέρη του κεφαλαίου 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας που παρέχουν περιθώριο για εφαρμογή μη τυποποιημένης μεθοδολογίας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σύμφωνα με την αρχή αυτή και επισημαίνει την ανάγκη στενότερου συντονισμού με άλλους εταίρους στο πλαίσιο του ΠΟΕ για το ζήτημα αυτό·

53.  καλεί την Επιτροπή να μην λάβει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς προηγουμένως να έχει εκπονήσει ενδελεχή και ολοκληρωμένη εκτίμηση αντικτύπου, στην οποία θα εξετάζονται όλες οι ενδεχόμενες συνέπειες και επιπτώσεις στην απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της ΕΕ καθώς και οι ενδεχόμενες συνέπειες και επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη·

Μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ για το εμπόριο και την βιομηχανία και καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)

54.  θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να υπάρξει μια σφαιρική κάλυψη των αναγκών της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ότι ο μεταποιητικός τομέας της ΕΕ συχνά αντιμετωπίζεται ως λιγότερο σημαντικός από τον τομέα των υπηρεσιών· επισημαίνει ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, να παρέχει πρόσβαση σε νέες και αναδυόμενες αγορές και να διευκολύνει την ανοδική σύγκλιση των προτύπων μειώνοντας παράλληλα τη διπλή πιστοποίηση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της εμπορικής και της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ και να προαγάγει την άνθιση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική επαναβιομηχάνισης·

55.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κανόνες καταγωγής στον καθορισμό των κλάδων που επωφελούνται ή ζημιώνονται από τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ· αναγνωρίζοντας ότι μέχρι σήμερα οι κανόνες καταγωγής δεν έχουν αναλυθεί πλήρως από το Κοινοβούλιο, ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση στην οποία θα αναφέρει τις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει την τελευταία δεκαετία, σε τετραψήφιο επίπεδο ΣΟ, στην προτιμώμενη συνήθη διαπραγματευτική της θέση σχετικά με τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, εξηγώντας τους λόγους για όλες τις πραγματοποιηθείσες αλλαγές·

56.  συντάσσεται με την άποψη ότι η έλλειψη αποτελεσματικής προστασίας των ΔΔΙ θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση ολόκληρων τομέων της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας· επισημαίνει ότι η παραποίηση έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας και υπονομεύει την καινοτομία· επαναλαμβάνει ότι η επαρκής προστασία των ΔΔΙ και η αποτελεσματική προστασία τους αποτελούν θεμέλιο λίθο μιας παγκόσμιας οικονομίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να ενισχύσει την προστασία και την εφαρμογή των νόμων όσον αφορά τα ΔΔΙ στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και στο πλαίσιο του ΠΟΕ και να εργαστεί με τους εταίρους για την πάταξη της απάτης· τάσσεται στο πλευρό της Επιτροπής όσον αφορά τον στόχο της να προστατευτεί το συνολικό φάσμα των ΔΔΙ, όπως είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια, οι γεωγραφικές ενδείξεις και τα φαρμακευτικά προϊόντα·

Η διάνοιξη νέων ευκαιριών στην αγορά για παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ και η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ως βασικό στοιχείο της διεθνούς εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ

57.  επισημαίνει ότι η ΕΕ πρωταγωνιστεί στον τομέα των υπηρεσιών· τονίζει ότι η διάνοιξη νέων ευκαιριών αγοράς πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο της διεθνούς εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ· επισημαίνει ότι η συμπερίληψη των υπηρεσιών στις εμπορικές συμφωνίες είναι υψίστης σημασίας, δεδομένου ότι δημιουργεί ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους εγχώριους εργαζομένους, παράλληλα με την εξαίρεση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 106 ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο 26, των υφιστάμενων και μελλοντικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος από το πεδίο εφαρμογής κάθε συμφωνίας, ανεξάρτητα από αν χρηματοδοτούνται από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να συμπεριλάβει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις εμπορικές συμφωνίες, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό νέες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στην Ευρώπη· ζητεί ειδικότερα να εξεταστεί η ενσωμάτωση ορισμένων πλεονεκτημάτων της οδηγίας για τις ενδοεταιρικές μεταθέσεις στις συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων ως αντάλλαγμα για τις αναγνωρίσεις αυτές·

58.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η προσωρινή μετακίνηση επαγγελματιών έχει καταστεί ουσιαστικής σημασίας για την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας διεθνώς και εξακολουθεί να έχει μείζον ενδιαφέρον για την ΕΕ· τονίζει ότι σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να συμπεριλαμβάνεται κεφάλαιο για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· επισημαίνει εντούτοις ότι οι δεσμεύσεις του Τρόπου 4 πρέπει να ισχύουν μόνο για την κυκλοφορία επαγγελματιών υψηλής κατάρτισης (όπως κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή αντίστοιχου διπλώματος εξειδίκευσης ή διευθυντικής θέσης) για συγκεκριμένο σκοπό, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό συγκεκριμένες συνθήκες που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία της χώρας όπου παρέχεται η υπηρεσία και από σύμβαση που τηρεί την εθνική αυτή νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τίποτα δεν θα εμποδίζει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρούν και να βελτιώνουν τα εργασιακά πρότυπα και τις συλλογικές συμβάσεις·

59.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την εμπορική πολιτική για να αντιμετωπίσει νέες μορφές ψηφιακού προστατευτισμού και να θεσπίσει κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διασυνοριακές ροές δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής και διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την επιχειρηματικότητα κλίμα εντός της ΕΕ προκειμένου να μειωθούν τα μονοπώλια και οι καταχρήσεις μονοπωλιακών θέσεων στην αγορά τηλεπικοινωνιών, οι πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού και συγκεκριμένες λύσεις αποζημίωσης· επισημαίνει ότι η διασφάλιση της ρυθμιστικής συνεργασίας, η μείωση της απάτης στο διαδίκτυο, η αμοιβαία αναγνώριση και η εναρμόνιση των προτύπων στον τομέα του ψηφιακού εμπορίου είναι ζωτικής σημασίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει νέο μοντέλο για τα κεφάλαια σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, εξαιρώντας πλήρως το ισχύον και κάθε μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων από όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με σκοπό να διασφαλίσει την ανταλλαγή δεδομένων, σε πλήρη συμμόρφωση προς τους κανόνες προστασίας των δεδομένων που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του υποκείμενου των δεδομένων· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής, ιδίως όσον αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο διαδίκτυο·

Η ουσιώδης σημασία της ψηφιακής οικονομίας για το μελλοντικό παγκόσμιο εμπόριο

60.  επισημαίνει την αυξανόμενη και μελλοντική σημασία της ψηφιακής οικονομίας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, με περίπου 3,3 δισεκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου σε όλον τον κόσμο, αριθμός που αντιστοιχεί στο 40% του παγκόσμιου πληθυσμού· θεωρεί ότι τάσεις όπως το υπολογιστικό νέφος, οι διαδικτυακές κινητές υπηρεσίες, τα έξυπνα δίκτυα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδηγούν στη ριζική μεταμόρφωση του επιχειρηματικού τοπίου· υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να ακολουθεί τις ψηφιακές και τεχνολογικές τάσεις·

61.  ζητεί από την Επιτροπή όχι μόνο να συστήσει, από κοινού με τους εταίρους του ΠΟΕ, ομάδα εργασίας για το ψηφιακό εμπόριο εντός του ΠΟΕ, η οποία θα εξετάσει λεπτομερώς την καταλληλότητα του ισχύοντος πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες συστάσεις, διευκρινίσεις και προσαρμογές, αλλά να προβεί επίσης στη θέσπιση νέου πλαισίου για τη διευκόλυνση του εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές που απορρέουν από την εφαρμογή της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου·

Στήριξη της Επιτροπής στον αγώνα της εναντίον της διαφθοράς

62.  γνωρίζει ότι η ενσωμάτωση διατάξεων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις εμπορικές συμφωνίες έχει προκαλέσει επιφυλάξεις ως προς τις δυνητικές αρνητικές τους επιπτώσεις όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να καταπολεμήσει τη διαφθορά ως μείζον μη δασμολογικού χαρακτήρα εμπόδιο στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει ότι οι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων προσφέρουν μία καλή ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής· φρονεί ότι οι δεσμεύσεις που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, υποχρεώσεις αναφοράς ανά χώρα και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε κατάλληλες διεθνείς συμφωνίες με στόχο την προώθηση της περαιτέρω ελευθέρωσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

63.  θεωρεί ότι η σχέση μεταξύ των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών και των συμφωνιών για τη διπλή φορολόγηση έχει διερευνηθεί σε πολύ μικρό βαθμό και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά την αλληλεπίδραση των εργαλείων αυτών, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη συνοχή της πολιτικής στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής·

Μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική όσον αφορά τις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ

64.  επισημαίνει ότι μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική οφείλει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ και να διασφαλίσει ότι θα μπορούν αυτές επωφεληθούν πλήρως από τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες· υπενθυμίζει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ είναι σε θέση να εντοπίσει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρέχουν η παγκοσμιοποίηση και η ελευθέρωση των συναλλαγών· επισημαίνει ότι μόνο το 13% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιούνται ενεργά σε διεθνές επίπεδο και εκτός ΕΕ, αν και συμμετέχουν στο ένα τρίτο των εξαγωγών της ΕΕ· υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και υπογραμμίζει συνεπώς τα πλεονεκτήματα ενός κεφαλαίου για τις ΜΜΕ σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· φρονεί ότι πρέπει να εξεταστούν νέοι τρόποι για το πως μπορούν να υποστηριχθούν καλύτερα οι ΜΜΕ στις πωλήσεις τους προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό· τονίζει ότι οι ΜΜΕ χρειάζονται πιο εξατομικευμένη υποστήριξη, αρχής γενομένης στα κράτη μέλη, ευκολότερη πρόσβαση σε φιλικές για το χρήστη πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με εμπορικά μέτρα και συγκεκριμένους και σαφείς οδηγούς για τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προσφέρει κάθε εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει στο παρελθόν ή πρόκειται να συνάψει στο μέλλον η ΕΕ·

65.  ζητεί από την Επιτροπή να θέσει με οριζόντιο τρόπο τις ανάγκες των ΜΜΕ σε όλα τα κεφάλαια των εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της δημιουργίας ηλεκτρονικών ενιαίων σημείων εισόδου για τις ΜΜΕ προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις συναφείς κανονιστικές διατάξεις, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις και άλλες διοικητικές απαιτήσεις· τονίζει ότι, κατά περίπτωση, τα εργαλεία αυτά πρέπει να καλύπτουν ευκαιρίες πρόσβασης των ΜΜΕ σε νέες αγορές, ιδίως όσον αφορά συμβάσεις χαμηλής αξίας· τονίζει την ανάγκη να μειωθεί το κόστος συναλλαγών για τις ΜΜΕ μέσω του εξορθολογισμού των τελωνειακών διαδικασιών, της μείωσης των περιττών μη δασμολογικών φραγμών και των κανονιστικών επιβαρύνσεων και της απλούστευσης των κανόνων καταγωγής· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ πρέπει να συνδράμουν την Επιτροπή στη διαμόρφωση των εργαλείων αυτών προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εμπορικές συμφωνίες καλύπτουν τις ανάγκες τους· προτρέπει την Επιτροπή να διατηρήσει τον εντατικό διάλογο με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ σε όλα τα στάδια των εμπορικών διαπραγματεύσεων·

66.  επισημαίνει ότι η ταχύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε διαδικασίες αντιντάμπινγκ έχει καθοριστική σημασία για την προστασία τους από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· επισημαίνει την ανάγκη μεταρρύθμισης του πολυμερούς πλαισίου του ΠΟΕ προκειμένου να είναι ενισχυθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ και να διασφαλιστεί η ταχύτερη επίλυση των διαφορών·

67.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να βελτιώσει τα υφιστάμενα εργαλεία στα πεδία της επικουρικότητας, της αποφυγής επικαλύψεων και της συμπληρωματικότητας σε συσχετισμό με τα αντίστοιχα προγράμματα των κρατών μελών και με μια Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία προτού να διαμορφώσει νέες μεμονωμένες ενέργειες ενίσχυσης του διεθνούς χαρακτήρα των ΜΜΕ· επισημαίνει ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο μια ανεξάρτητη αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων προγραμμάτων·

Επενδύσεις

68.  υπογραμμίζει τη σημασία των εισερχόμενων και των εξερχόμενων επενδύσεων για την οικονομία της ΕΕ και την ανάγκη να προστατεύονται πλήρως οι επιχειρήσεις της ΕΕ όταν επενδύουν σε τρίτες αγορές· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες της Επιτροπής όσον αφορά το νέο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το Κοινοβούλιο σχετικά με το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων· τονίζει ότι το σύστημα αυτό πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με την έννομη τάξη της ΕΕ, των αρμοδιότητα των δικαστηρίων της ΕΕ ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ· συμμερίζεται τη φιλοδοξία που συνίσταται στην επίτευξη, μεσοπρόθεσμα, μιας πολυμερούς λύσης όσον αφορά τις επενδυτικές διαφορές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην πρόταση για το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων δεν περιλαμβάνεται διάταξη για τις υποχρεώσεις επενδυτών·

69.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ακολουθήσουν τις συστάσεις της UNCTAD για το ολοκληρωμένο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη προκειμένου να καταστούν πιο υπεύθυνες, διαφανείς και αξιόπιστες οι επενδύσεις·

70.  επισημαίνει την έκκληση που διατυπώνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» για τόνωση των επενδύσεων εντός της ΕΕ, και θεωρεί τις εμπορικές στρατηγικές βασικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου· επισημαίνει την απουσία εξωτερικής διάστασης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας εξωτερικού σκέλους μόνο μετά από προσεκτική ανάλυση των επιδόσεων του ταμείου και εξέταση της χρησιμότητάς του, λαμβανομένων υπόψη της δυνατότητας δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και της δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης· επισημαίνει ότι τα εν λόγω Ταμεία πρέπει να συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς απασχόλησης, στην πάταξη της φτώχειας και στην καταπολέμηση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης·

71.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία των ιδρυμάτων αναπτυξιακής χρηματοδότησης (ΙΑΧ), των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), για να παρακολουθούνται αποτελεσματικά οι χρηματικές ροές, η βιωσιμότητα του χρέους και η προστιθέμενη αξία των σχεδίων τους για την αειφόρο ανάπτυξη·

Εμπόριο και γεωργία

72.  τονίζει ότι τα υψηλά πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την ευζωία των ζώων και την κοινωνική προστασία έχουν μεγάλη σημασία για τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως με όρους δημοσίου ήθους και συνειδητών επιλογών από τους καταναλωτές· υποστηρίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να προάγουν τον θεμιτό ανταγωνισμό προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αγρότες της ΕΕ αντλούν πλήρη οφέλη από τις δασμολογικές παραχωρήσεις και δεν υφίστανται οικονομικά μειονεκτήματα σε σύγκριση με τους ομολόγους τους σε τρίτες χώρες· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την ευζωία των ζώων προστατεύονται με την τήρηση της αρχής της πρόληψης, τη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα και την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ανιχνευσιμότητας και επισήμανσης των προϊόντων καθώς και με τη διασφάλιση ότι όλες οι εισαγωγές είναι συμβατές με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ· επισημαίνει τη μεγάλη απόκλιση όσον αφορά τα πρότυπα για την ευζωία των ζώων διεθνώς· υπογραμμίζει, στη συνάρτηση αυτή, την ανάγκη ρυθμιστικής παρέμβασης όσον αφορά τις εξαγωγές ζώντων ζώων γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό δίκαιο και τα πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (OIE)·

73.  θεωρεί ότι στο σημερινό πλαίσιο της κρίσης είναι σημαντικό το άνοιγμα νέων αγορών για τη γεωργική παραγωγή της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας και τα φρούτα και τα λαχανικά· τονίζει την ανάγκη εντοπισμού νέων αγορών με υψηλό αγοραστικό δυναμικό·

74.  θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της γεωργίας και τη δρομολόγηση εκστρατειών προώθησης με στόχο το άνοιγμα νέων αγορών· τονίζει ότι πρέπει πρώτα από όλα να ενισχυθούν τα συστήματα ποιότητας σε επίπεδο ΕΕ, καθώς διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό εμπορικό σήμα για τα προϊόντα της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, ωφελώντας, έτσι, έμμεσα, το σύνολο του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα·

75.  τονίζει την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις εισαγωγές στα σύνορα και επιθεωρήσεων από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων σχετικά με τις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας σε χώρες που εξάγουν στην ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες της Ένωσης·

76.  τονίζει τη σημασία της επίτευξης προόδου όσον αφορά τα υγειονομικά, τα φυτοϋγειονομικά και άλλα μη δασμολογικά εμπόδια στο γεωργικό εμπόριο, σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, ιδίως όσον αφορά τις «κόκκινες γραμμές» της ΕΕ που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών·

77.  υπενθυμίζει τη σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων για την προώθηση παραδοσιακών ευρωπαϊκών γεωργικών τροφίμων, την προστασία των γεωργικών τροφίμων από επιζήμιες καιροσκοπικές πρακτικές, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συνειδητών επιλογών των καταναλωτών και την προστασία των αγροτών παραγωγών και των γεωργών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ· σημειώνει ότι η προστασία και η αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων σε τρίτες χώρες έχει δυνητικά μεγάλη αξία για ολόκληρο τον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ, και θεωρεί ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας και δράσεις για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης·

Καλύτερη πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις για ευρωπαϊκούς οικονομικούς φορείς

78.  ζητεί την εξάλειψη της ανισορροπίας που παρατηρείται σήμερα σε σχέση με τον βαθμό ανοίγματος των αγορών δημοσίων συμβάσεων μεταξύ ΕΕ και λοιπών εμπορικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή να εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση ενός φιλόδοξου και πιο αμοιβαίου ανοίγματος των διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εξαίρεση όλων των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και εξασφαλίζοντας ότι τα κράτη θα παραμείνουν ελεύθερα να θεσπίζουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως πιο ευνοϊκά από οικονομικής σκοπιάς κριτήρια για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων· τονίζει ότι τόσο οι οικονομικώς δρώντες στην Ευρώπη όσο και οι επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες με τη βοήθεια μέσων όπως η πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις και με την κατάργηση του τρέχοντος επιπέδου ασυμμετριών· επισημαίνει, στη συνάρτηση αυτή, ότι η ΕΕ αποτελεί μία από τις πιο ανοικτές αγορές δημοσίων συμβάσεων μεταξύ όλων των μελών του ΠΟΕ·

79.  επισημαίνει την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων διότι θεωρεί ότι θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σχετικά με την πρόσβαση τρίτων χωρών στην αγορά και εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του διότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών υποστηρίζουν την αρχική πρόταση· καλεί την Επιτροπή να επιτύχει θετική αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων με τους κύριους εμπορικούς εταίρους·

Ίση πρόσβαση στους πόρους για θεμιτό ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά

80.  τονίζει με έμφαση ότι οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι και πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, με προτεραιότητα στην ανακύκλωση· αναγνωρίζει τη μεγάλη εξάρτηση των αναπτυσσομένων χωρών και ιδίως των ΛΑΧ από τους φυσικούς πόρους· υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική πρέπει να ακολουθήσει μια συνεπή, βιώσιμη, ολοκληρωμένη και διατομεακή στρατηγική όσον αφορά τις πρώτες ύλες, όπως έχει υπογραμμίσει ήδη το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

81.  υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για το λόγο αυτό προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής έρευνας, των δραστηριοτήτων εξέλιξης και καινοτομίας με στόχο την προώθηση της διαφοροποίησης των προμηθευτών, των οδών και των πηγών ενέργειας, τον εντοπισμό νέων εμπορικών εταίρων στον τομέα της ενέργειας και τη δημιουργία μεγαλύτερου ανταγωνισμού που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές ενέργειας· τονίζει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης έχουν καθοριστική σημασία για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών διατάξεις που αποσκοπούν στη δημιουργία βιώσιμων εταιρικών σχέσεων στον τομέα της ενέργειας και στην ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας, ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των διασφαλίσεων για την αποτροπή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η COP21·

Η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και προϊόντων άγριων ειδών

82.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πρόσφατη έξαρση των αξιόποινων πράξεων σε συνάρτηση με τα άγρια είδη και για το επακόλουθο παράνομο εμπόριο άγριων ειδών, το οποίο δεν έχει μόνο καταστροφικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στους αριθμούς των ειδών, αλλά συνιστά επίσης σαφή και υπαρκτό κίνδυνο για τα μέσα βιοπορισμού και τις τοπικές οικονομίες, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ να απαγορεύσει το εμπόριο άγριων ειδών στο πλαίσιο της απάντησή της στο θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, ιδίως στο πλαίσιο του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 15, σύμφωνα με τον οποίο δεν πρέπει μόνο να διασφαλιστεί η εξάλειψη της λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, αλλά και να αντιμετωπιστούν τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά παράνομων προϊόντων άγριων ειδών· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή, μετά από μια περίοδο στοχασμού, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, να εξετάσει τον βέλτιστο τρόπο ένταξης διατάξεων σχετικά με το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

Βελτίωση της τελωνειακής συνεργασίας και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα σύνορα της ΕΕ

83.  τονίζει ότι η βελτίωση, η εναρμόνιση και η αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών στην Ευρώπη και στο εξωτερικό συμβάλουν τόσο στην διευκόλυνση του εμπορίου και στην συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις όσο και στη λήψη μέτρων κατά της εισαγωγής παράνομων εμπορευμάτων και εμπορευμάτων απομίμησης/παραποίησης στην ενιαία αγορά, τα οποία υπονομεύουν την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τους καταναλωτές της ΕΕ· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει την συνεργασία μεταξύ τελωνειακών αρχών· απευθύνει εκ νέου έκκληση προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν στην σύσταση μιας ενιαίας τελωνειακής υπηρεσίας της ΕΕ, με σκοπό μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των τελωνειακών κανόνων και διαδικασιών σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ·

84.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να επιδιώκει, στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών, να πείσει τους εμπορικούς εταίρους να καθιερώσουν ενιαίες θυρίδες για την τήρηση της τελωνειακής και συνοριακής νομοθεσίας, οι οποίες, εν ανάγκη, θα συνοδεύονται από βοήθεια για την ανάπτυξη δυνατοτήτων των εμπορικών ταμείων, κατά περίπτωση·

85.  τονίζει ότι απαιτούνται επαρκής επικοινωνία και ισχυρός συντονισμός προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατάργηση των δασμών θα συνοδεύεται από κατάλληλα τεχνικά, θεσμικά και πολιτικά μέτρα για τη διασφάλιση της διαρκούς ασφάλειας του εμπορίου·

86.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα των βασικών δεικτών επιδόσεων προκειμένου για την αξιολόγηση των επιδόσεων των τελωνειακών αρχών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό· εκφράζει τη λύπη του διότι, προς το παρόν, ελάχιστα δημόσια δεδομένα είναι διαθέσιμα· επισημαίνει ότι θα ήταν χρήσιμο να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των τελωνειακών και άλλων συνοριακών υπηρεσιών στο εσωτερικό αλλά και σε συνεργασία με εμπορικούς εταίρους επί μονίμου βάσεως, ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ο συντονισμός των κοινών συμφερόντων που συνδέονται με τη διευκόλυνση του εμπορίου στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων – λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 της συμφωνίας του ΠΟΕ για θέματα διευκόλυνσης εμπορίου·

87.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν ανοικτό διάλογο σχετικά με το ενδεχόμενο μετάβασης των τελωνειακών αρχών από εθνικό σε ενωσιακό επίπεδο·

Παροχή απτών πλεονεκτημάτων στους καταναλωτές

88.  αναγνωρίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό τους καταναλωτές, ιδίως μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού, της μείωσης των τιμών, της παροχής περισσότερων επιλογών και της ενίσχυσης της καινοτομίας· προκειμένου να αξιοποιηθεί η δυνατότητα αυτή, ζητεί από την Επιτροπή να ασκήσει σε όλες τις διαπραγματεύσεις ισχυρή πίεση για τον περιορισμό των πρακτικών γεωγραφικού αποκλεισμού, για τη μείωση των διεθνών τελών περιαγωγής και για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών·

89.  ζητεί μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στο πλαίσιο των διασυνοριακών συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες με τρίτες χώρες, π.χ. μέσω ηλεκτρονικών σημείων επαφής που θα παρέχουν πληροφορίες ή συμβουλές σε περιπτώσεις προσφυγών·

90.  επιμένει ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνουν οι καταναλωτές έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής·

Εμπόριο για όλους: ανάγκη για συνοδευτικές πολιτικές στο ανοικτό εμπόριο και στις επενδυτικές πολιτικές προκειμένου για την μεγιστοποίηση της ωφέλειας και την ελαχιστοποίηση των απωλειών

91.  συντάσσεται με την άποψη του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία οι πολιτικές ανοικτού και δίκαιου εμπορίου και επενδύσεων απαιτούν μια σειρά αποτελεσματικών συνοδευτικών πολιτικών προκειμένου να μεγιστοποιούνται τα οφέλη και να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες από την ελευθέρωση του εμπορίου για τους λαούς της ΕΕ και των τρίτων χωρών καθώς και για τις εθνικές οικονομίες· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για να συμπληρωθεί το άνοιγμα των συναλλαγών με μια σειρά υποστηρικτικών πολιτικών για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης – όπως στους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών και των επενδύσεων, της εκπαίδευσης και της υγείας, των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, των υποδομών, και της θέσπισης κατάλληλων κανόνων για τη διασφάλιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων·

92.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διενεργούν διεξοδική εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ανάλυση βάσει εκτιμήσεων αντικτύπου ανά τομέα και περιφέρεια για όλες τις εμπορικές συμφωνίες και τα σχετικά νομοθετικά μέτρα, ώστε να προβλέπουν εγκαίρως τις αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας της Ένωσης και να βρίσκουν πιο εξελιγμένους τρόπους για τη θέσπιση αντισταθμιστικών μέτρων που θα επαναφέρουν σε τροχιά ανάπτυξης βιομηχανικούς κλάδους και περιφέρειες που υστερούν, με στόχο να επιτευχθεί μια δικαιότερη κατανομή και μια ευρύτερη διαστρωμάτωση των οφελών από το εμπόριο· επισημαίνει στη συνάρτηση αυτή ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορούν να διαδραματίσουν ανεκτίμητο ρόλο· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει σημαντικό μέσο, εάν μετασχηματιστεί κατά τρόπο ώστε να χρηματοδοτείται επαρκώς με στόχο να παρέχει συνδρομή τόσο σε επιχειρήσεις και παραγωγούς της ΕΕ που έχουν πληγεί από τις εμπορικές κυρώσεις εις βάρος τρίτων χωρών όσο και σε εργαζόμενους σε ΜΜΕ που πλήττονται άμεσα από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης·

o
o   o

93.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην UNCTAD και στον ΠΟΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0415.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0252.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0041.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0250.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0219.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0175.
(7) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 87.
(8) ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 42.
(9) EE C 99 E της 3.4.2012, σ. 94.
(10) EE C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(11) EE C 99 E της 3.4.2012, σ. 101.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου