Показалец 
Приети текстове
Вторник, 8 март 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
Здравеопазване на животните ***II
 Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения ***I
 Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I
 Хармонизирани индекси на потребителските цени ***I
 Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите
 Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент
 Положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС

Здравеопазване на животните ***II
PDF 552kWORD 70k
Резолюция
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 март 2016 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (11779/1/2015 – C8‑0008/2016 – 2013/0136(COD))
P8_TA(2016)0067A8-0041/2016

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11779/1/2015 – C8‑0008/2016),

—  като взе предвид мотивираното становище, представено от Федералния съвет на Република Австрия по силата на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2013 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0260),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8‑0041/2016),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Одобрява съвместната декларация на Парламента, Съвета и Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

5.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

6.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно антимикробната резистентност и употребата на ветеринарномедицински продукти

В Съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „План за действие срещу нарастващите опасности от антимикробна резистентност“ (COM(2011)0748), се подчертава превантивната роля на регламента относно заразните болести по животните (законодателство за здравеопазването на животните) и очакваното вследствие на това намаляване на използването на антибиотици при животните. В допълнение към изискванията на посочения регламент държавите членки се приканват да поемат ангажимент за събирането на релевантни, съпоставими и достатъчно подробни данни за действителното използване на антимикробни лекарствени продукти при животните и да изпращат тези данни на Комисията, така че да се гарантира по-разумно използване на антимикробни лекарствени продукти при животните, което ще допринесе за намаляване на риска от развиване на антимикробна резистентност.

Декларация на Комисията относно редовното докладване за използването на антимикробни лекарствени продукти при животните в Съюза

Комисията поема ангажимент да публикува редовно доклад относно използването на антимикробни лекарствени продукти при животните в ЕС въз основа на данните, предоставени от държавите членки.

Декларация на Комисията относно хуманното отношение към животните

С посочения регламент се установяват правила за профилактика и контрол на болестите по животните, които могат да се предават на животните или на хората. Регламентът не съдържа разпоредби, с които изрично се уреждат въпросите за хуманното отношение към животните, независимо от връзката между здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях. Съюзът разполага с добре развита нормативна уредба в областта на хуманното отношение към животните, която обхваща различни животински видове (бройлери, кокошки носачки, свине, телета) или дейности (селскостопанска дейност, транспорт, клане, научни изследвания и т.н.). Това законодателство относно хуманното отношение към животните ще продължи да е необходимо да се прилага. Комисията е поела твърд ангажимент да зачита изцяло хуманното отношение към животните в съответствие с член 13 от Договора и съобразно установените в него граници, в т.ч. да гарантира цялостното изпълнение и целесъобразното развиване на законодателството в тази област.

(1) ОВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 104.
(2) Приети текстове, P7_TA(2014)0381.


Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения ***I
PDF 474kWORD 66k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 март 2016 г. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))
P8_TA(2016)0068A8-0006/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0032),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42, първа алинея и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0025/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 юли 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 октомври 2014 г.(2),

—  като взе предвид своето решение от 27 май 2015 г. за започване на междуинституционални преговори относно предложението и свързания с тях мандат(3),

—  като взе предвид поетия с писмо от 16 декември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8‑0006/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 март 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/791.)

(1) OВ C 451, 16.12.2014 г., стp. 142.
(2) OВ C 415, 20.11.2014 г., стp. 30.
(3) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0216.


Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I
PDF 1042kWORD 475k
Изменения, приети от Европейския парламент на 8 март 2016 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата (COM(2013)0296 — C7‑0144/2013 — 2013/0157(COD))(1)
P8_TA(2016)0069A8-0023/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата
за създаване на рамка за организирането на пристанищните услуги и за финансова прозрачност на пристанищата
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
(1a)  Пристанищата могат да допринесат за дългосрочната конкурентоспособност на европейската промишленост на световните пазари, като същевременно създават добавена стойност и работни места във всички крайбрежни региони на ЕС. За справяне с предизвикателствата, пред които е изправен секторът на морския транспорт, като например неефективността на устойчивата транспортна и логистична верига, от изключително значение е действията, предвидени в съобщението на Комисията, озаглавено „Пристанищата: двигател на растежа“, с оглед опростяване на административните процедури, да се прилагат заедно с настоящия регламент. Сложността на административните процедури във връзка с митническите формалности, които водят до забавяне в пристанищата, представлява основна пречка пред конкурентоспособността на морския транспорт на къси разстояния и ефективността на пристанищата на Съюза.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
(3a)  Високата степен на опростяване на митническите процедури може да представлява важно икономическо предимство за дадено пристанище от гледна точка на конкурентоспособността. За да се избегне нелоялната конкуренция на пристанищата и да се намалят митническите формалности, които биха могли сериозно да накърнят финансовите интереси на Съюза, пристанищните власти следва да възприемат подходящ и ефективен подход, основан на анализ на риска, за да се избегне нарушаване на конкуренцията. Държавите членки и Комисията следва да подлагат тези процедури на редовен и ефективен мониторинг, а Комисията следва да преценява дали е необходимо да предприеме подходящи мерки за справяне с нелоялната конкуренция.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)   Огромна част от морския трафик в Съюза преминава през морските пристанища на трансевропейската транспортна мрежа. За да се постигне целта на настоящия регламент по пропорционален начин, без налагането на ненужна тежест върху другите пристанища, настоящият регламент следва да се прилага за пристанищата от трансевропейската транспортна мрежа, всяко от които играе съществена роля в европейската транспортна система — или защото обслужва над 0,1 % от общия обем товарни превози в ЕС или от общия брой пътници, или защото подобрява достъпа до островни или периферни области — без това обаче да засяга възможността държавите членки да решат да прилагат настоящия регламент и спрямо други пристанища. Пилотските услуги, извършвани в открито море, не оказват пряко влияние върху ефективността на пристанищата, тъй като те не се използват за пряко влизане в пристанищата или излизане от тях и следователно не е необходимо да бъдат включени в настоящия регламент.
(4)   Огромна част от морския трафик в Съюза преминава през морските пристанища на трансевропейската транспортна мрежа. За да се постигне целта на настоящия регламент по пропорционален начин, без налагането на ненужна тежест върху другите пристанища, настоящият регламент следва да се прилага само за морските пристанища от трансевропейската транспортна мрежа, всяко от които играе съществена роля в европейската транспортна система — или защото обслужва над 0,1 % от общия обем товарни превози в ЕС или от общия брой пътници, или защото подобрява достъпа до островни или периферни области. Независимо от това, с настоящия регламент следва да се даде възможност на държавите членки да решават дали да прилагат или да не прилагат настоящия регламент спрямо морските пристанища от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, разположени в най-отдалечените региони. Държавите членки следва също така да имат възможността да въвеждат дерогации, за да се избегне непропорционалната административна тежест за тези морски пристанища от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, чийто годишен трафик не оправдава пълното прилагане на настоящия регламент. Пилотските услуги, извършвани в открито море, не оказват пряко влияние върху ефективността на пристанищата, тъй като те не се използват за пряко влизане в пристанищата или излизане от тях и следователно не е необходимо да бъдат включени в настоящия регламент.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Настоящият регламент не налага на управителните органи на пристанището специфичен модел за управление на пристанищата. При условие че се спазват правилата, свързани с достъпа до пазара и финансовата прозрачност, съществуващите модели за управление на пристанище, установени на национално равнище в държавите членки, може да се запазят в съответствие с Протокол № 26 към Договора за функционирането на Европейския съюз.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Целта на член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз е да се премахнат ограниченията върху свободата на предоставяне на услуги в Съюза. В съответствие с член 58 от Договора за функционирането на Европейския съюз това следва да бъде постигнато в рамките на разпоредбите на отнасящия се до транспорта дял от същия договор, по-специално член 100, параграф 2.
заличава се
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Самообслужването, в рамките на което спедиторските дружества или доставчиците на пристанищни услуги наемат персонал по техен избор и предоставят на себе си пристанищни услуги, е регулирано в редица държави членки с оглед на безопасността или по социални съображения. Заинтересованите страни, с които се консултира Комисията при подготовката на своето предложение, изтъкнаха, че налагането на принципна възможност за самообслужване на равнището на Съюза би изисквало допълнителни правила относно безопасността и социалните аспекти с цел избягване на евентуално отрицателно въздействие в тези области. Следователно изглежда уместно на настоящия етап този въпрос да не се регулира на равнището на Съюза и да се предостави на държавите членки възможността да регулират самообслужването в пристанищата. Поради това настоящият регламент следва да се прилага единствено по отношение на предоставянето на пристанищни услуги срещу възнаграждение.
заличава се
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)   В интерес на ефикасното, безопасно и съобразено с околната среда управление на пристанищата управителният орган на пристанището следва да има правото да изисква от доставчиците на пристанищни услуги да са в състояние да докажат, че отговарят на минималните изисквания за извършване на услугата по подходящ начин. Тези минимални изисквания следва да бъдат ограничени до ясно определен набор от условия относно професионалната квалификация на операторите, включително по отношение на обучението, и необходимото оборудване; освен това тези изисквания трябва да са прозрачни, недискриминационни, обективни и имащи отношение към предоставянето на дадена пристанищна услуга.
(7)   В интерес на ефикасното, безопасно и съобразено с околната среда управление на пристанищата управителният орган на пристанището следва да има правото да изисква от доставчиците на пристанищни услуги да са в състояние да докажат, че отговарят на минималните изисквания за извършване на услугата по подходящ начин. Тези минимални изисквания следва да бъдат ограничени до ясно определен набор от условия относно професионалната квалификация на операторите, оборудването, необходимо за предоставяне на съответната пристанищна услуга, наличността на услугата и спазването на правилата за морска безопасност. Тези минимални изисквания следва също така да отчитат екологичните изисквания, както и националните социални стандарти и добрата репутация на доставчика на дадена пристанищна услуга.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7a)  Всички доставчици на услуги, и по-специално тези, които са нови участници на пазара, следва да демонстрират способността си да обслужват минимален брой плавателни съдове със своя собствен персонал и оборудване. Доставчиците на услуги следва да спазват съответните разпоредби и правила, включително приложимото трудово законодателство, приложимите колективни споразумения и изискванията за качество на съответните пристанища.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
(7б)  При определянето дали един доставчик на услуги изпълнява изискването за добра репутация, държавите членки следва да преценят дали са налице сериозни основания за съмнения в добрата репутация на доставчика на пристанищни услуги, неговия управител и всички други имащи отношение лица, съгласно определеното от държавите членки, като например присъди или санкции в която и да било държава членка за тежки нарушения или нарушаване на приложимото законодателство на Съюза и на националното законодателство, включително в следните области: социално право, трудово право, право в областта на безопасността на труда, здравеопазването и околната среда.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 7 в (ново)
(7в)  В съответствие с Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета1a и Решение на Съда от 11 януари 2007 г. по дело C-251/04, Комисия срещу Република Гърция, съгласно което не може да се направи заключението, че услугата по теглене на буксир може да бъде приравнена към морска транспортна услуга, е възможно, по причини, свързани с морската безопасност и опазването на околната среда, минималните изисквания да постановяват, че корабите, използвани за операции по теглене на буксир или акостиране, трябва да бъдат регистрирани в държавата членка на съответното пристанище и да плават под неин флаг.
_______________
1a Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета от 7 декември 1992 г. относно прилагането на принципа за свободно предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите членки (морски каботаж) (ОВ L 364, 12.12.1992 г., стр. 7).
Решение на Съда от 11 януари 2007 г. по дело C-251/04, Комисия на Европейските общности срещу Република Гърция, C-251/04, ECLI:EU:C:2007:5.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Тъй като пристанищата са разположени върху ограничени географски райони, достъпът до пазара би могъл в някои случаи да подлежи на ограничения, свързани с недостига на земна площ или ако земната площ е запазена за определен вид дейности в съответствие с официален план за развитие, в рамките на който се планира по прозрачен земеползването, и със съответното национално законодателство, като например законодателството, свързано с целите на териториалното устройство.
заличава се
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
(10a)  Пристанищната система на Европейския съюз е изключително разнообразна и обхваща много различни модели за организация на пристанищните услуги. Съответно не би било подходящо наличието на една-единствена система. Управителният орган на пристанището или компетентният орган следва да могат да ограничат броя на доставчиците на дадена пристанищна услуга, ако обстоятелствата го налагат.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)   Всяко намерение да се ограничи броят на доставчиците на пристанищни услуги следва да се публикува предварително от компетентния орган и да е напълно обосновано, за да се даде възможност на заинтересованите страни да изразят позицията си. Критериите за всяко ограничение следва да бъдат обективни, прозрачни и недискриминационни.
(11)   Всяко намерение да се ограничи броят на доставчиците на пристанищни услуги следва да се публикува предварително от управителния орган на пристанището или от компетентния орган. Критериите за всяко ограничение следва да бъдат обективни, прозрачни и недискриминационни.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)   С цел да бъдат открити и прозрачни, процедурата за подбор на доставчици на пристанищни услуги и резултатът от нея следва да бъдат направени публично достояние и на заинтересованите страни следва да бъде изпратена пълната документация.
(12)   Процедурата за избор на доставчици на пристанищни услуги и резултатът от нея следва да бъдат направени публично достояние и следва да бъдат недискриминационни, прозрачни и открити за всички заинтересовани страни.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Процедурата за подбор на доставчици на пристанищни услуги в случаите, когато броят на тези доставчици е ограничен, трябва да следва принципите и подхода, определени в Директива../../… [за концесията]7, включително прага и метода за определяне на стойността на договорите, както и определението за съществени изменения и елементите, свързани с продължителността на договора.
заличава се
__________________
7 Предложение за директива за възлагане на договори за концесия COM(2011)0897 окончателен.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13a)  В своето тълкувателно съобщение от 1 август 2006 г. относно общностното право в областта на възлагането на обществени поръчки, които не са обхванати или са обхванати само частично от директивите относно възлагането на обществени поръчки1, Комисията предостави ясна рамка за процедурите за подбор, които не попадат в приложното поле на директивите за възлагане на обществени поръчки и не се предоставят под формата на концесии.
________________________
1 OВ C 179, 1.8.2006 г., стр. 2.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)   Налагането на задължения за обществена услуга, водещи до ограничаване на броя на доставчиците на дадена пристанищна услуга, следва да бъде оправдано само поради причини, свързани с обществения интерес, за да се осигури достъп до пристанищната услуга за всички ползватели, наличие на пристанищната услуга през цялата година или достъпност на пристанищната услуга за определени категории ползватели.
(14)   Налагането на задължения за обществена услуга, водещи до ограничаване на броя на доставчиците на дадена пристанищна услуга, следва да бъде оправдано само поради причини, свързани с обществения интерес, за да се осигури достъп до пристанищната услуга за всички ползватели, наличие на пристанищната услуга през цялата година, достъпност на пристанищната услуга за определена категория ползватели или безопасни, сигурни или екологично устойчиви пристанищни операции.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)   Компетентните органи, определени в дадена държава членка, следва да могат да избират между това те самите да предоставят пристанищни услуги със задължения за обществена услуга или да възлагат предоставянето на такива услуги пряко на вътрешен оператор. В случай че компетентен орган реши той самият да предоставя услугата, това може да обхваща предоставянето на услуги чрез агенти, наети от компетентния орган или на които компетентният орган е възложил предоставянето. Когато такова ограничение се прилага във всички пристанища от TEN-T на територията на дадена държава членка, Комисията следва да бъде уведомена за това. В случаите когато компетентните органи на дадена държава членка направят подобен избор, предоставянето на пристанищни услуги от вътрешните операторите следва да се ограничава само до пристанището или пристанищата, за които са били определени тези вътрешни оператори. Освен това в такива случаи таксите за пристанищни услуги, прилагани от такъв оператор, следва да подлежат на надзор от страна на независимия надзорен орган.
(18)   Управителният орган на пристанището или компетентните органи, определени в дадена държава членка, следва да могат да избират между това те самите да предоставят пристанищни услуги или да възлагат предоставянето на такива услуги пряко на вътрешен оператор. В случай че компетентен орган реши той самият да предоставя услугата, това може да обхваща предоставянето на услуги чрез агенти, наети от компетентния орган или на които компетентният орган е възложил предоставянето. Когато такова ограничение се прилага във всички морски пристанища от TEN-T на територията на дадена държава членка, Комисията следва да бъде уведомена за това. В случаите когато компетентните органи на дадена държава членка предоставят дадена пристанищна услуга при условията на задължения за извършване на обществена услуга, предоставянето на пристанищни услуги от вътрешните оператори следва да се ограничава само до пристанището или пристанищата, за които са били определени тези вътрешни оператори. Освен това в такива случаи таксите за пристанищни услуги, прилагани от такъв оператор, следва да подлежат на независим надзор.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)   Държавите членки следва да запазят правото си да гарантират подходящо ниво на социална защита за персонала за предприятията, предоставящи пристанищни услуги. Настоящият регламент не засяга прилагането на социалното и трудовото законодателство на държавите членки. В случай на ограничаване на броя на доставчиците на пристанищни услуги, когато сключването на договор за пристанищна услуга може да води до смяна на оператора на пристанищни услуги, следва да е възможно компетентните органи да изискат от избрания оператор на услуги да прилага разпоредбите на Директива 2001/23/ЕО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности11.
(19)   Държавите членки следва да запазят правото си да гарантират подходящо ниво на социална защита за персонала за предприятията, предоставящи пристанищни услуги. Настоящият регламент следва да не засяга прилагането на социалното и трудовото законодателство на държавите членки и следва да се съобразява с разпоредбите на член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Когато сключването на договор за пристанищна услуга може да води до смяна на оператора на пристанищни услуги, компетентните публични органи следва — в случай на прехвърляне на персонал — да изискат от избрания оператор на услуги да прилага разпоредбите на Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности11.
__________________
__________________
11 OВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16.
11 OВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19a)  В един изключително сложен и конкурентен сектор като сектора на пристанищните услуги обучението на новопостъпилите служители, както и обучението на персонала през целия живот са от основно значение за гарантиране на здравето и безопасността на пристанищните работници, както и на качеството на услугите и конкурентоспособността на пристанищата в Съюза. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират предоставянето на подходящо обучение на всеки работник в пристанищния сектор. Секторният комитет за социален диалог за пристанищата на равнището на ЕС следва да е в състояние да разработи насоки за определянето на изисквания за обучение, за да се гарантира високо качество на образованието и обучението на пристанищните работници, да се сведе до минимум рискът от злополуки и да се вземат предвид бъдещите нужди на сектора в светлината на технологичните и логистичните промени, наложени от желанията на клиентите.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)
(19б)  Европейският пристанищен сектор е изправен пред редица предизвикателства, които са в състояние да окажат въздействие както върху конкурентоспособността му, така и върху социалното му измерение. Тези предизвикателства са по-специално следните: постоянно увеличаващият се размер на плавателните съдове, конкуренцията от страна на пристанища извън Съюза, увеличаващата се пазарна мощ в резултат на съюзи между морските линии, необходимостта от своевременно договаряне на нови форми на труд и осигуряване на подходящо обучение във връзка с технологичните иновации, както и свеждане до минимум на социалното им въздействие, нарастващите обеми, които са все повече групирани, липсата на адекватни инвестиции в инфраструктурите на хинтерланда, премахването на административните пречки пред вътрешния пазар, променящата се енергийна обстановка и нарастващият натиск във връзка с обществото и околната среда. Държавите членки, съвместно със социалните партньори, следва да се заемат с тези предизвикателства и да предприемат мерки както за запазване на конкурентоспособността на сектора, така и за предотвратяване на несигурните условия на труд в пристанищата въпреки колебанията в търсенето на работна ръка в пристанищата.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 19 в (ново)
(19в)  Всички модели на организация на работата в пристанищата, които осигуряват качествени работни места и безопасни условия на труд, следва да бъдат подкрепени от Комисията и от държавите членки. Необходимите корекции следва да бъдат насърчавани само чрез преговори между социалните партньори, а Комисията следва да взема надлежно предвид резултатите от тези преговори.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 19 г (ново)
(19г)  Автоматизацията и технологичните иновации предоставят възможност за подобряване на ефективността и безопасността на пристанищата. Преди въвеждането на съществени промени работодателите следва да си сътрудничат с професионалните съюзи на пристанищните работници, за да се гарантират необходимото обучение и необходимата преквалификация и да се намерят общи решения за намаляване на отрицателното въздействие от подобни нововъведения върху здравословните и безопасни условия на труд и върху пригодността за заетост.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)   В редица пристанища достъпът до пазара за доставчиците на услуги по обработка на товари и услуги в пътнически терминали се предоставя посредством публични договори за концесия. Този вид договори ще бъдат обхванати от Директива…/... [за концесиите]. Следователно глава II от настоящия регламент следва да не се прилага за предоставянето на услуги по обработка на товари и пътнически услуги, а държавите членки следва да запазят свободата си да решават дали въпреки това да прилагат правилата на посочената глава по отношение на двата вида услуги. За другите видове договори, използвани от държавните органи за предоставяне на достъп до пазара за обработка на товари и за услуги в пътнически терминали Съдът на Европейския съюз потвърди, че компетентните органи са задължени да спазват принципите на прозрачност и недискриминация при сключването на тези договори. Тези принципи са изцяло приложими по отношение на предоставянето на пристанищни услуги.
(20)   Глава II от настоящия регламент следва да не се прилага за предоставянето на услуги по обработка на товари и пътнически услуги. За видове договори, различни от публични договори за концесия, използвани от държавните органи за предоставяне на достъп до пазара за обработка на товари и за услуги в пътнически терминали Съдът на Европейския съюз потвърди, че компетентните органи са задължени да спазват принципите на прозрачност и недискриминация при сключването на тези договори. Тези принципи са изцяло приложими по отношение на предоставянето на пристанищни услуги.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)
(20a)  Съгласно резолюция A.960 на Международната морска организация (ММО) всяка област на пилотски услуги изисква високоспециализиран опит и познаване на местните условия от страна на лоцмана. Предвид факта, че ММО признава уместността на регионалното или местно управление на пилотските услуги, тези услуги следва да не попадат в обхвата на глава II от настоящия регламент.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
(21a)  Механизмът за свързване на Европа предвижда, че пристанищата в трансевропейската транспортна мрежа са в състояние да се възползват от субсидии от Съюза по време на текущия период 2014 — 2020 г. Освен това Комисията възнамерява да създаде ревизирана рамка относно държавната помощ за пристанищата и предвид факта, че Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a установява също така нова законодателна рамка за договори за концесия, която също ще се отрази на пристанищните услуги, предоставяни по силата на договор за концесия, в настоящия регламент трябва да бъдат въведени строги правила за прозрачността на финансовите потоци, за да се предотврати нелоялна конкуренция между пристанищата в Съюза или дъмпинг.
_______________
1a Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагането на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)   Необходимо е на управителния орган на пристанището, който получава публични средства, в случай че той също така действа като доставчик на услуги, да се наложи задължение да води отделни сметки за дейностите, извършвани в качеството му на управителен орган на пристанището, спрямо тези, които се осъществяват на конкурентни начала, с цел да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция и прозрачност при разпределянето и използването на публични средства, както и да се избегне изкривяване на пазарните условия. Във всички случаи спазването на правилата за държавните помощи следва да бъде гарантирано.
(22)   Необходимо е на управителния орган на пристанището, който получава публични средства, в случай че той също така действа като доставчик на услуги, да се наложи задължение да води отделни сметки за финансираните с публични средства дейности, извършвани в качеството му на управителен орган на пристанището, спрямо тези, които се осъществяват на конкурентни начала, с цел да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция и прозрачност при разпределянето и използването на публични средства, както и да се избегне изкривяване на пазарните условия. Във всички случаи спазването на правилата за държавните помощи следва да бъде гарантирано.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)
(22a)  Морските пристанища с оборот под прага, предвиден в Директива 2006/111/ЕО на Комисията, следва да отговарят на изискванията за прозрачност, посочени в член 12 от настоящия регламент, по пропорционален начин, без да носят непропорционална административна тежест.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 22 б (ново)
(22б)  С оглед осигуряване на лоялна конкуренция и намаляване на административната тежест Комисията следва да изясни в писмен вид понятието „държавна помощ“ във връзка с финансирането на пристанищна инфраструктура, като взема предвид факта, че инфраструктурата за публичен достъп и отбрана, било то морска или сухоземна, която е достъпна за всички потенциални ползватели при равни и недискриминационни условия, и инфраструктурата, която е свързана с извършването на нестопански услуги от общ интерес, са с нестопански характер, тъй като целите им имат преди всичко публичен характер; тези видове инфраструктура са част от задължението на държавата членка да задоволява общите потребности на населението.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 22 в (ново)
(22в)  Освен това Комисията следва своевременно и чрез консултации със сектора да определи кои публични инвестиции в пристанищна инфраструктура попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (Общ регламент за групово освобождаване)1a.
_________________
1a Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)   Таксите за пристанищни услуги, прилагани от доставчиците на пристанищни услуги, които не са определени в съответствие с открита, прозрачна и недискриминационна процедура, носят по-голям риск от ценови злоупотреби, като се има предвид тяхното монополно или олигополно положение и фактът, че на техния пазар няма конкуренция. Същото важи и за таксите, които се събират от вътрешни оператори по смисъла на настоящия регламент. Ако за тези услуги липсват справедливи пазарни механизми, следва чрез договорености да се гарантира, че таксите, които се събират, отразяват нормалните условия на съответния пазар и се определят по прозрачен и недискриминационен начин.
(23)   Таксите за пристанищни услуги, прилагани от доставчиците на пристанищни услуги, които не са определени в съответствие с открита, прозрачна и недискриминационна процедура, и таксите, прилагани от доставчиците на пилотни услуги, които не са подложени на ефективна конкуренция, носят по-голям риск от ценови злоупотреби. Ако за тези услуги липсват справедливи пазарни механизми, следва чрез договорености да се гарантира, че таксите, които се събират, не са несъразмерни на икономическата стойност на предоставяните услуги и се определят по прозрачен и недискриминационен начин.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)   За да бъдат ефикасни, таксите за ползване на пристанищната инфраструктура на всяко отделно пристанище следва да се определят по прозрачен и независим начин в съответствие със собствената търговска и инвестиционна стратегия на съответното пристанище.
(24)   Ролята на управителния орган на пристанището е, наред с другото, да подпомага търговията и да действа като посредник между регионалната промишленост и транспортните оператори. Поради това, с оглед на ефективността, таксите за ползване на пристанищната инфраструктура на всяко отделно пристанище следва да се определят по прозрачен и независим начин в съответствие със собствената търговска и инвестиционна стратегия на съответното пристанище.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)   Следва да са разрешено диференцирането в таксите за ползване на пристанищната инфраструктура с цел насърчаване на морските превози на къси разстояния и привличането на плавателни съдове, чиято ефективност в екологично отношение или енергийна или въглеродна ефективност при транспортните операции надхвърля средната, особено при транспортни операции в крайбрежни зони или на брега. Това следва да помогне да се допринесе за изпълнението на политиките за опазване на околната среда и политиките в областта на изменението на климата, както и за устойчивото развитие на съответното пристанище и неговите околности, а именно като се допринесе за намаляване на въздействието върху околната среда на плавателните съдове, акостиращи и извършващи престой в пристанището.
(25)   Диференцирането на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура представлява важен инструмент за управителния орган на съответното пристанище и следва да е разрешено. Таксите за ползване на пристанищната инфраструктура може да бъдат диференцирани например с цел насърчаване на морските превози на къси разстояния и привличането на плавателни съдове, чиято ефективност в екологично отношение или енергийна или въглеродна ефективност при транспортните операции надхвърля средната, особено при транспортни операции в крайбрежни зони или на брега. Това следва да помогне да се допринесе за изпълнението на политиките за опазване на околната среда и политиките в областта на изменението на климата, както и за устойчивото развитие на съответното пристанище и неговите околности, а именно като се допринесе за намаляване на въздействието върху околната среда на плавателните съдове, акостиращи и извършващи престой в пристанището.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)   Следва да са налице подходящи механизми, за да се гарантира, че с ползвателите на пристанищата, от които се изисква да плащат такси за ползване на пристанищната инфраструктура и/или такси за пристанищни услуги, се провеждат редовно консултации, когато се определят и променят тези такси. Управителните органи на пристанищата следва също така редовно да се консултират с другите заинтересовани страни по най-важните въпроси, свързани с доброто развитие на пристанището, неговата ефективност и способността му да привлича и поражда икономически дейности като например координиране на пристанищните услуги в рамките на пристанищната зона и ефективност на връзките с хинтерланда и на административните процедури в пристанищата.
(26)   Следва да се гарантира, че с ползвателите на пристанищата, от които се изисква да плащат такси за ползване на пристанищната инфраструктура и/или такси за пристанищни услуги, се провеждат редовно консултации, когато се определят и променят тези такси. Управителните органи на пристанищата следва също така редовно да се консултират с другите заинтересовани страни по най-важните въпроси, свързани с доброто развитие на пристанището, неговата ефективност и способността му да привлича и поражда икономически дейности като например координиране на пристанищните услуги в рамките на пристанищната зона и ефективност на връзките с хинтерланда и на административните процедури в пристанищата. Управителният орган на пристанището следва да ангажира частни инвеститори, които правят значителни инвестиции в пристанища, в устойчив процес на консултации във връзка с плановете за развитие на пристанищата.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)   С цел да се осигури правилното и ефективно прилагане на настоящия регламент, във всяка държава членка следва да бъде определен независим надзорен орган, който би могъл да бъде вече съществуващ орган.
(27)   С цел да се осигури наличието на независим механизъм за разглеждане на жалби, всяка една държава членка следва да определи един или повече органи. Следва да е възможно за посочената цел да се определят вече съществуващи органи, като тези за защита на конкуренцията, съдилища, министерства или определени отдели в рамките на министерствата, които не са свързани с управителния орган на пристанището.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)   Различните независими надзорни органи следва да обменят информация относно своята работа и да си сътрудничат с цел да се осигури единно прилагане на настоящия регламент.
(28)   В случаите на трансгранични спорове и жалби различните органи, осигуряващи независим надзор, следва да си сътрудничат и да обменят информация относно своята работа.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)
(28a)  Трудовите правоотношения в пристанищата оказват голямо влияние върху функционирането на тези пристанища. Поради това Секторният комитет за социален диалог за пристанищата на равнището на ЕС дава на социалните партньори рамка за постигане на резултати по отношение на организацията и условията на труд, като например здравословни и безопасни условия на труд, обучение и квалификации, политика на Съюза по отношение на горивата с ниско съдържание на сяра, както и привлекателност на отрасъла за младежи и жени.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  С цел да бъдат допълнени и изменени някои несъществени елементи от настоящия регламент, и по-специално за да се насърчи единното прилагане на екологични такси, да се постигне по-високо равнище на съгласуваност на екологичните такси в целия Европейски съюз и да се осигурят общи принципи за заплащане на такси във връзка с насърчаването на морските превози на къси разстояния, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на общи класификации на корабите, горивата и видовете операции, според които да се диференцират таксите за ползване на инфраструктурата, и общи принципи на таксуване за ползване на пристанищната инфраструктура. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.
заличава се
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, отнасящи се до подходящи мерки за обмен на информация между независимите надзорни органи. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията13.
заличава се
__________________
13 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр 13.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)
(30a)  Комисията се приканва да представи законодателно предложение относно сертификатите за освобождаване от пилотаж, за да насърчи тяхното използване във всички държави членки, така че да се подобри ефективността на пристанищата, и по-специално за насърчаване на морските превози на къси разстояния, когато условията за безопасност позволяват това. Специфичните изисквания, въз основа на които трябва да се издават сертификатите за освобождаване от пилотаж, следва да се определят от държавите членки след оценка на риска и следва да отчитат местните условия. Тези изисквания следва да бъдат прозрачни, недискриминационни и пропорционални.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)   Тъй като целите на настоящия регламент, а именно осигуряване на модернизирането на пристанищните услуги и подходящата рамка за привличане на необходимите инвестиции във всички пристанища от трансевропейската транспортна мрежа, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поради европейското измерение, международния и трансграничен характер на пристанищата и свързаните с тях морски търговски дейности и следователно, с оглед на необходимостта от равнопоставени условия на конкуренция на европейско равнище, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е посочено в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.
(31)   Тъй като целите на настоящия регламент, а именно осигуряване на рамка за организацията на пристанищните услуги и на подходящата рамка за привличане на необходимите инвестиции във всички морски пристанища от трансевропейската транспортна мрежа, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поради европейското измерение, международния и трансграничен характер на пристанищата и свързаните с тях морски търговски дейности и следователно, с оглед на необходимостта от равнопоставени условия на конкуренция на европейско равнище, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е посочено в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели. Пристанищата на Съюза следва да бъдат защитени спрямо пристанищата на трети държави, които не се подчиняват на критериите на настоящия регламент за организация и функциониране.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)
(31a)  Трудовите правоотношения оказват значително влияние върху дейностите и функционирането на пристанищата. Поради това Секторният комитет за социален диалог за пристанищата на равнището на ЕС следва да може да предостави на социалните партньори в Съюза рамка за евентуалното приемане на общи резултати по отношение на социалните въпроси, свързани с трудовите правоотношения в пристанищата. Комисията следва при необходимост да улеснява и подкрепя преговорите, както и да предоставя техническа помощ за тях, като зачита автономността на социалните партньори. Социалните партньори в Съюза следва да имат възможността, ако желаят, да докладват относно постигнатия напредък, за да дадат на Комисията възможността да вземе предвид техните резултати в доклада си относно въздействието на настоящия регламент.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — буква а
a)   ясна рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги;
a)   ясна рамка за организацията на пристанищни услуги;
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — буква б
б)   общи правила относно финансовата прозрачност и таксите, които да се прилагат от управителните органи или доставчиците на пристанищни услуги.
б)   общи правила относно финансовата прозрачност и таксите, които да се прилагат от управителните органи или доставчиците на пристанищни услуги, обхванати от настоящия регламент.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 2 — буква в
в)  драгажни работи;
заличава се
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 2 — алинея 2 а (нова)
В допълнение, член 12, параграф 2 от настоящия регламент се прилага и за драгажни работи.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 3
3.   Настоящият регламент се прилага за всички морски пристанища от трансевропейската транспортна мрежа, както е определено в приложение I към Регламент ХХХ [Регламент относно насоките за TEN-T].
3.   Настоящият регламент се прилага за всички морски пристанища от трансевропейската транспортна мрежа, изброени в приложение ІІ към Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a.
________________
1a Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 3 а (нов)
3a.  Настоящият регламент се прилага, без да се засяга която и да е пристанищна структура, зачитаща принципите, посочени в параграф 1, букви а) и б).
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 3 б (нов)
3б.  Държавите членки могат да решат да не прилагат настоящия регламент спрямо морските пристанища от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, които са разположени в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС. В случай че държавите членки решат да не прилагат настоящия регламент спрямо такива морски пристанища, те уведомяват Комисията за това решение.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — точка 2
2.   „услуги по обработка на товари“ означава организацията и обработката на товарите между превозващия ги плавателен съд и брега, независимо дали става дума за внос, износ или транзитно преминаване на товара, включително обработката, транспортирането и временното съхраняване на товара в съответния терминал за обработка на товари в пряка връзка с превоза на товарите, с изключение на складиране, разтоварване, препакетиране или всякакви други услуги с добавена стойност, свързани с обработваните товари;
2.   „услуги по обработка на товари“ означава организацията и обработката на товарите между превозващия ги плавателен съд и брега, независимо дали става дума за внос, износ или транзитно преминаване на товара, включително обработката, закрепването, освобождаването, товаренето, транспортирането и временното съхраняване на товара в съответния терминал за обработка на товари в пряка връзка с превоза на товарите, с изключение на складиране, разтоварване, препакетиране или всякакви други услуги с добавена стойност, свързани с обработваните товари, освен ако държавата членка не реши друго;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — точка 2 a (нова)
2 a.  „компетентен орган“ означава всеки публичен или частен орган, който е упълномощен на местно, регионално или национално равнище и съгласно националното право или национални инструменти да извършва дейности, свързани с организирането и управлението на пристанищните дейности, съвместно с управителния орган на пристанището или като негова алтернатива;
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — точка 3
3.   „драгажни работи“ означава отстраняване на пясъка, седимента или други вещества от дъното на водните пътища за достъп до пристанището с цел да се осигури на плавателните съдове достъп до пристанището и включва както първоначалното отстраняване (капитално драгиране), така и поддържащото драгиране с цел поддържане на водните пътища достъпни;
3.   „драгажни работи“ означава отстраняване на пясъка, седимента или други вещества от дъното на водните пътища за достъп до пристанището с цел да се осигури на плавателните съдове достъп до пристанището и включва както първоначалното отстраняване (капитално драгиране), така и поддържащото драгиране с цел поддържане на водните пътища достъпни, и не е пристанищна услуга, предлагана на ползвателя;
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — точка 5
5.   „управителен орган на пристанището“ означава всеки държавен или частен орган, който, в съчетание или не с други дейности, има за цел, по силата на националното законодателство или определени инструменти, администрирането и управлението на пристанищната инфраструктура, пристанищния трафик, координирането и, когато е целесъобразно, контрола върху дейността на операторите, представени в съответното пристанище;
5.   „управителен орган на пристанището“ означава всеки държавен или частен орган, който, в съчетание или не с други дейности, има за цел, въз основа на разрешение от националното законодателство или определени инструменти, администрирането и управлението на пристанищната инфраструктура, и когато е целесъобразно, осъществяването, организирането или контрола върху дейността на операторите, представени в съответното пристанище, както и администрирането и управлението на пристанищния трафик и развитието на пристанищната зона;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — точка 6
6.   „акостиране“ означава услугите по довеждане до котвена стоянка и отвеждане от нея, необходими за даден плавателен съд, пуснал котва или прикрепен по друг начин към брега, в пристанището или във водните пътища за достъп до пристанището;
6.   „акостиране“ означава услугите по безопасно довеждане до котвена стоянка, отвеждане от нея и преместване, необходими за даден плавателен съд;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — точка 8
8.   „пилотски услуги“ означава услуги за насочване на плавателния съд от лоцман или от пилотска станция, за да се даде възможност за безопасно влизане или излизане на кораба по водните пътища за достъп до пристанището;
8.   „пилотски услуги“ означава услуги за насочване на плавателния съд от лоцман или от пилотска станция, за да се даде възможност за безопасно влизане или излизане на кораба по водните пътища за достъп до пристанището или за безопасно корабоплаване в рамките на пристанището;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — точка 9
9.   „такса за ползване на пристанищната инфраструктура“ означава такса, събирана пряко или непряко в полза на управителния орган на пристанището и заплащана от операторите на плавателни съдове или собствениците на товари за ползването на съоръжения и услуги, които позволяват на плавателните съдове да влизат в пристанището и да излизат от него, включително водните пътища, осигуряващи достъп до тези пристанища, както и достъп до обслужването на пътници и товари;
9.   „такса за ползване на пристанищната инфраструктура“ означава такса, събирана пряко или непряко в полза на управителния орган на пристанището и заплащана от операторите на плавателни съдове или собствениците на товари за ползването на инфраструктура, съоръжения и услуги, които позволяват на плавателните съдове да влизат в пристанището и да излизат от него, включително водните пътища, осигуряващи достъп до пристанището, ако подобни водни пътища са от правната компетентност на управителния орган на пристанището, както и достъп до обслужването на пътници и товари, но с изключение на ставките за аренда на земя и таксите с равностоен ефект;
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — точка 12
12.   „договор за пристанищна услуга“ означава официално и правно обвързващо споразумение между доставчик на пристанищни услуги и даден компетентен орган, съгласно което този орган определя въпросния доставчик да предоставя пристанищната услуга, като се следва определена процедура, за да се ограничи броят на доставчиците на пристанищни услуги;
12.   „договор за пристанищна услуга“ означава официално и правно обвързващо споразумение между доставчик на пристанищни услуги и управителния орган на пристанището или даден компетентен орган, съгласно което този орган определя въпросния доставчик да предоставя пристанищната услуга, като се следва определена процедура, за да се ограничи броят на доставчиците на пристанищни услуги;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — точка 16
16.   „морско пристанище“ означава наземно и морско пространство, състоящо се от съоръжения и оборудване, позволяващи главно приемане, товарене и разтоварване на кораби, складиране, получаване и предаване на стоки, както и качване и слизане от борда на пътници; както и всяка друга инфраструктура, необходима за превозвачите в рамките на пристанищната зона;
16.   „морско пристанище“ означава обособено наземно и морско пространство, управлявано от управителния орган на пристанището и състоящо се от инфраструктури и съоръжения, позволяващи главно приемане, товарене и разтоварване на кораби, складиране, получаване и предаване на стоки, както и качване и слизане от борда на пътници и персонал;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 2 — точка 17
17.   „теглене на буксир“ означава подпомагане на плавателния съд чрез влекач с цел да се даде възможност за безопасно влизане или напускане на пристанището, като се предоставя помощ за маневрирането на плавателния съд;
17.   „теглене на буксир“ означава подпомагане на плавателен съд чрез влекач с цел да се даде възможност за безопасно влизане или напускане на пристанището или за безопасно корабоплаване в рамките на пристанището, като се предоставя помощ за маневрирането на плавателния съд;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — точка 18
18.   „водни пътища за достъп до пристанище“ означава достъп по вода до пристанището от открито море, като например подходи към пристанища, фарватери, реки, морски канали и фиорди.
18.   „водни пътища за достъп до пристанище“ означава достъп по вода до пристанището от открито море, като например подходи към пристанища, фарватери, реки, морски канали и фиорди, ако подобни водни пътища са от правната компетентност на управителния орган на пристанището.
Изменение 62
Предложение за регламент
Глава II — заглавие
Достъп до пазара
Организиране на пристанищните услуги
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 3
Член 3
заличава се
Свобода на предоставяне на услуги
1.  Свободата на предоставяне на услуги в морските пристанища, обхванати от настоящия регламент, се прилага по отношение на доставчиците на пристанищни услуги, установени в Съюза, при условията, определени в настоящата глава.
2.  Доставчиците на пристанищни услуги трябва да имат достъп до основните пристанищни съоръжения в степента, която е необходима, за да могат да извършват своята дейност. Условията за достъп следва да бъдат справедливи, разумни и недискриминационни.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 3 а (нов)
Член 3 a
Свобода на организиране на пристанищните услуги
1.  Във връзка с настоящия регламент организирането на пристанищните услуги, което се разглежда в настоящата глава, може да подлежи на:
а)  минимални изисквания към доставчиците на пристанищни услуги;
б)  ограничения на броя на доставчиците;
в)  задължения за обществена услуга;
г)  използване на вътрешни оператори;
д)  свободен открит достъп до пазара на пристанищни услуги.
2.  При организиране на пристанищните услуги съгласно предвиденото в параграф 1 се спазват условията, посочени в настоящата глава.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1
1.   Управителният орган на пристанището може да наложи на доставчиците на пристанищни услуги да спазват минималните изисквания за извършването на съответната пристанищна услуга.
1.   Без да се засяга възможността за налагане на задължения за обществени услуги, както е предвидено в член 8, управителният орган на пристанището или компетентният орган може да наложи на доставчиците на пристанищни услуги, в това число и подизпълнителите, да спазват минималните изисквания за извършването на съответната пристанищна услуга.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 2 — уводна част
2.   Минималните изисквания, предвидени в параграф 1, могат да се отнасят, където е приложимо, единствено до:
2.   Минималните изисквания, предвидени в параграф 1, се отнасят до:
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 2 — буква б
б)   съоръженията, които са необходими за осигуряване на съответната пристанищна услуга в нормални и безопасни условия, и капацитета за поддържане на това оборудване на съответното ниво;
б)   оборудването, което е необходимо за непрекъснато осигуряване на съответната пристанищна услуга в нормални и безопасни условия, и техническия и финансовия капацитет за поддържане на това оборудване на изискваното ниво;
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 2 — буква б a (нова)
ба)  наличността на пристанищната услуга за всички ползватели, на всички котвени стоянки и без прекъсване през деня и през нощта в продължение на цялата година;
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 2 — буква в
в)   спазването на изискванията относно морската безопасност или безопасността и сигурността на пристанището или достъпа до него, неговите съоръжения, оборудването и хората;
в)   спазването на изискванията относно морската безопасност или безопасността и сигурността на пристанището или достъпа до него, неговите съоръжения, оборудването, работниците и други лица;
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 2 — буква г a (нова)
га)  спазването на националното социално и трудово законодателство на държавата членка на съответното пристанище, в това число условията на колективните трудови договори;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 2 — буква г б (нова)
гб)  добрата репутация на доставчика на пристанищни услуги, както е определена от държавата членка.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 3 а (нов)
3a.  При никакви обстоятелства прилагането на настоящия регламент не съставлява основание за намаляване на равнището на минималните изисквания за предоставянето на пристанищни услуги, които вече са наложени от държавите членки или от компетентните органи.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 4
4.   Ако минималните изисквания включват специфични местни знания или познаване на местните условия, управителният орган на пристанището гарантира, че съществува адекватен достъп до подходящо обучение, в условията на прозрачност и недискриминация, освен ако подходящ достъп до такова обучение е осигурен от държавата членка.
4.   Ако минималните изисквания включват специфични местни знания или познаване на местните условия, управителният орган на пристанището гарантира, че съществува адекватен достъп до информация в условията на прозрачност и недискриминация.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 5
5.   В случаите, предвидени в параграф 1, минималните изисквания, посочени в параграф 2, както и процедурата за предоставяне на правото за извършване на пристанищни услуги съгласно тези изисквания се публикуват от управителния орган на пристанището до 1 юли 2015 г. или — когато става дума за минимални изисквания, които са приложими и след тази дата — поне три месеца преди датата, на която тези изисквания ще станат приложими. Доставчиците на пристанищни услуги трябва да бъдат предварително информирани за всяка промяна в критериите и процедурата.
5.   В случаите, предвидени в параграф 1, минималните изисквания, посочени в параграф 2, както и процедурата за предоставяне на правото за извършване на пристанищни услуги съгласно тези изисквания се публикуват от управителния орган на пристанището до …* или — когато става дума за минимални изисквания, които са приложими и след тази дата — поне три месеца преди датата, на която тези изисквания ще станат приложими. Доставчиците на пристанищни услуги трябва да бъдат предварително информирани за всяка промяна в критериите и процедурата.
__________________
* 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 5 a (нов)
5a.  За да се гарантира морската безопасност и опазването на околната среда, държавата членка или компетентният орган може да изисква корабите, използвани за операции по теглене на буксир или акостиране, да бъдат регистрирани в държавата членка на съответното пристанище и да плават под неин флаг.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 5 — параграф 1
1.   Управителният орган на пристанището третира доставчиците на пристанищни услуги еднакво и действа по прозрачен начин.
1.   Управителният орган на пристанището или компетентният орган третира доставчиците на пристанищни услуги еднакво и действа по прозрачен, обективен, недискриминационен и пропорционален начин.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 5 — параграф 2
2.   Управителният орган на пристанището предоставя или отказва да предостави правото да се извършват пристанищни услуги въз основа на минималните изисквания, установени в съответствие с член 4, в срок от един месец от получаването на искането за предоставянето на това право. Всеки отказ следва да е надлежно обоснован на базата на обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии.
2.   Управителният орган на пристанището или компетентният орган предоставя или отказва да предостави правото да се извършват пристанищни услуги въз основа на минималните изисквания, установени в съответствие с член 4. Той извършва това в разумен срок и във всеки случай в срок, не по-дълъг от четири месеца от получаването на искането за предоставянето на това право, както и на необходимите документи. Всеки отказ трябва да е надлежно обоснован на базата на обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 6 — параграф -1 (нов)
–1. В случаите, посочени в член 9 от настоящия регламент, когато управителният орган на пристанището не е възлагащ орган по смисъла на Директива 2014/24/EС на Европейския парламент и Съвета1a, настоящият член не се прилага.
________________
1aДиректива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 6 — параграф 1 — уводна част
1.   Чрез дерогация от член 3 управителният орган на пристанището може да ограничи броя на доставчиците на дадена пристанищна услуга на основание една или няколко от изброените по-долу причини:
1.   Без да се засягат съществуващите различни модели за организация на пристанищните услуги, управителният орган на пристанището или компетентният орган може да ограничи броя на доставчиците на дадена пристанищна услуга на основание една или няколко от изброените по-долу причини:
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 6 — параграф 1 — буква а
a)   недостиг на земна площ или запазено земеползване, при условие че управляващият орган може да докаже, че земната площ представлява основното пристанищно съоръжение за предоставянето на пристанищната услуга и че ограничението е в съответствие с официалния план за развитие на пристанището, приет от управителния орган на пристанището и, когато е уместно, други публични компетентни органи в съответствие с националното законодателство;
a)   недостиг на земна площ или запазено земеползване, при условие че управляващият орган може да докаже, че земната площ представлява пристанищно съоръжение, което е от съществено значение за предоставянето на пристанищни услуги и че ограничението, когато е приложимо, е в съответствие с решенията или плановете, приети от управителния орган на пристанището и когато е уместно, други публични компетентни органи в съответствие с националното законодателство;
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 6 — параграф 1 — буква a а (нова)
aa)  недостиг на крайбрежна площ, когато тя представлява съществен елемент от възможността да се предостави съответната пристанищна услуга по безопасен и ефикасен начин;
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 6 — параграф 1 — буква a б (нова)
аб)  невъзможност характеристиките на пристанищния трафик да дадат възможност повече от един доставчик на пристанищни услуги да осъществява дейност в пристанището при икономически задоволителни условия;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 6 — параграф 1 — буква a в (нова)
ав)  необходимост да се гарантира предоставянето на безопасни, сигурни или екологично устойчиви пристанищни операции;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 6 — параграф 3 а (нов)
3a.  Всяко ограничаване на доставчиците за дадена пристанищна услуга се извършва, като се следва процедура за подбор, която е отворена за всички заинтересовани страни, недискриминационна и прозрачна. Управителният орган на пристанището предоставя на всички заинтересовани страни цялата необходима информация относно организирането на процедурата на подбор и крайния срок за кандидатстване, както и относно всички съответни критерии и изисквания за възлагане. Срокът за кандидатстване е достатъчно дълъг, така че да даде възможност на заинтересованите страни да извършат разумна оценка и да подготвят кандидатурите си, като при нормални обстоятелства минималният срок е 30 дни.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 6 — параграф 4
4.   Когато самият управителен орган на дадено пристанище предоставя пристанищни услуги пряко или чрез юридическо обособено образувание, което пряко или косвено контролира, държавата членка може да повери приемането на решението, с което се ограничава броят на доставчиците на пристанищни услуги, на орган, който е независим от управителния орган на пристанището. Ако държавата членка не възложи на такъв орган приемането на решението, с което се ограничава броят на доставчиците на пристанищни услуги, броят на доставчиците не може да бъде по-малко от двама.
4.   Когато управителен орган на пристанище предоставя пристанищни услуги пряко или чрез юридическо обособено образувание, което пряко или косвено контролира, държавата членка предприема необходимите мерки за избягване на конфликти на интереси. Ако такива мерки не са налице, броят на доставчиците не може да е по-малък от двама, освен ако ограничаването до един-единствен доставчик не е обосновано поради някоя от изброените в параграф 1 причини.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 7
Член 7
заличава се
Процедура по ограничаване на броя на доставчиците на пристанищни услуги
1.  Всяко ограничаване на броя на доставчиците за пристанищни услуги в съответствие с член 6 се извършва, като се следва процедура на подбор, която е отворена за всички заинтересовани страни, недискриминационна и прозрачна.
2.  Ако прогнозната стойност на пристанищната услуга надхвърля прага, определен в параграф 3, се прилагат правилата относно процедурата за възлагане, процедурните гаранции и максималната продължителност на концесиите, посочени в Директива.../… [за концесията].
3.  Прагът и методът за определяне на стойността на пристанищни услуги са тези, посочени в съответните и приложими разпоредби на Директива…/… [за концесията].
4.  Избраният доставчик или доставчици и управителният орган на пристанището сключват договор за пристанищна услуга.
5.  За целите на настоящия регламент, съществено изменение по смисъла на Директива…/... [за концесията] на разпоредбите на договора за пристанищна услуга по време на срока на неговата валидност се счита за нов договор за пристанищна услуга и изисква нова процедура, както е посочено в параграф 2.
6.  Параграфи 1—5 от настоящия член не се прилагат в случаите, посочени в член 9.
7.  Настоящият регламент се прилага, без да се засягат Директива.../... [за концесията]15, Директива…/…] [за обществените комунални услуги]16 и Директива.../... [за обществените поръчки]17.
__________________
15 Предложение за директива за възлагане на договори за концесия COM(2011)0897 окончателен
Предложение за директива относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (COM(2011)0895 окончателен)
Предложение за директива относно обществените поръчки (COM(2011)0896 окончателен)
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 8 — параграф 1 — уводна част
1.   Държавите членки могат да вземат решение да наложат на доставчиците задължения за обществена услуга, свързани с пристанищните услуги, за да гарантират следното:
1.   Държавите членки посочват компетентния орган на своя територия — като това може да бъде и управителният орган на пристанището — който е оправомощен да въвежда за доставчиците задължения за обществена услуга, свързани с пристанищните услуги, за да гарантират поне един от следните елементи:
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 8 — параграф 1 — буква б
б)   наличност на услугата за всички ползватели;
б)   наличност на услугата за всички ползватели, когато е целесъобразно на равни начала;
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 8 — параграф 1 — буква в a (нова)
ва)  безопасност, сигурност или екологична устойчивост на пристанищните операции;
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 8 — параграф 1 — буква в б (нова)
вб)  предоставяне на адекватни транспортни услуги на обществеността и териториално сближаване.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 8 — параграф 3
3.  Държавите членки определят кои са компетентните органи в рамките на тяхната територия, които следва да налагат такива задължения за обществена услуга. Управителният орган на пристанището може да бъде компетентният орган.
заличава се
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 8 — параграф 4
4.   Когато компетентният орган, определен в съответствие с параграф 3, е различен от управителния орган на пристанището, този компетентен орган упражнява правомощията, предвидени в членове 6 и 7 по отношение на ограничаването на броя на доставчиците на пристанищни услуги въз основа на задълженията за обществена услуга.
4.   Когато компетентният орган, определен в съответствие с параграф 1 от настоящия член, е различен от управителния орган на пристанището, този компетентен орган упражнява правомощията, предвидени в член 6 по отношение на ограничаването на броя на доставчиците на пристанищни услуги въз основа на задълженията за обществена услуга.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 8 — параграф 5
5.   В случай че компетентен орган реши да наложи задължения за обществена услуга във всички обхванати от настоящия регламент морски пристанища в дадена държава членка, той уведомява Комисията за тези задължения.
5.   В случай че държава членка реши да наложи задължения за обществена услуга във всички свои обхванати от настоящия регламент морски пристанища, тя уведомява Комисията за тези задължения.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 8 — параграф 6
6.  В случай на прекъсване на пристанищни услуги, за които са наложени задължения за обществена услуга, или когато възникне непосредствен риск от такава ситуация, компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Спешната мярка може да бъде под формата на пряко възлагане на услугата на друг доставчик за срок до една година. По време на този срок компетентният орган или започва нова процедура за избор на доставчик на пристанищната услуга в съответствие с член 7, или се прилага член 9.
6.  В случай на прекъсване на пристанищни услуги, за които са наложени задължения за обществена услуга, или когато възникне непосредствен риск от такава ситуация, компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Спешната мярка може да бъде под формата на пряко възлагане на услугата на друг доставчик за срок до една година. По време на този срок компетентният орган или започва нова процедура за избор на доставчик на пристанищната услуга, или се прилага член 9. Колективните действия при трудови спорове, предприети в съответствие с националното законодателство на съответната държава членка и/или приложимите споразумения между социалните партньори, не се считат за прекъсване на пристанищните услуги, по отношение на което могат да се предприемат спешни мерки.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 9 — параграф 1
1.   В случаите, предвидени в член 6, параграф 1, буква б), компетентният орган може да реши самият той да предоставя дадена пристанищна услуга при условията на задължения за обществена услуга или да наложи такива задължения пряко на юридически обособено образувание, над което упражнява контрол, сходен с този, който упражнява върху собствените си подразделения. В такъв случай доставчикът на пристанищни услуги се разглежда като вътрешен оператор за целите на настоящия регламент.
1.   Управителният орган на пристанището или компетентният орган може да реши пряко да предоставя пристанищна услуга или да я предоставя чрез юридически обособено образувание, над което упражнява контрол, сходен с този, който упражнява върху собствените си подразделения, при условие че член 4 се прилага по еднакъв начин за всички оператори, предоставящи съответната услуга. В такъв случай доставчикът на пристанищни услуги се разглежда като вътрешен оператор за целите на настоящия регламент.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 9 — параграф 2
2.   Компетентният орган се разглежда като упражняващ контрол над юридически обособено образувание, сходен с този, който упражнява над своите собствени подразделения, само ако има решаващо влияние както върху стратегическите цели, така и върху съществените решения на контролираното юридическо образувание.
2.   Управителният орган на пристанището или компетентният орган се разглежда като упражняващ контрол над юридически обособено образувание, сходен с този, който упражнява над своите собствени подразделения, само ако има решаващо влияние както върху стратегическите цели, така и върху съществените решения на съответното юридическо образувание.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 9 — параграф 3
3.   Вътрешният оператор е ограничен да предоставя възложената му пристанищна услуга само в пристанището или пристанищата, за които му е възложена тази услуга.
3.   В случаите, предвидени в член 8, вътрешният оператор е ограничен да предоставя възложената му пристанищна услуга само в пристанището или пристанищата, за които му е възложена тази услуга.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 10 — параграф 2
2.   Без да се засягат разпоредбите на националното право и правото на Съюза, включително колективните споразумения между социалните партньори, управителните органи на пристанищата могат да изискат от избрания доставчик на пристанищни услуги, определен в съответствие с процедурата, установена в член 7, в случай че този доставчик е различен от досегашния доставчик на пристанищни услуги, да предостави на персонала, нает по-рано от досегашния доставчик на пристанищни услуги, правата, с които персоналът би се ползвал в случай на прехвърляне по смисъла на Директива 2001/23/ЕО.
2.   Без да се засягат разпоредбите на националното право и правото на Съюза, включително представителните колективни споразумения между социалните партньори, компетентният орган изисква от избрания доставчик на пристанищни услуги да предостави на персонала работни условия на основата на обвързващи национални, регионални или местни стандарти. В случай на прехвърляне на персонал поради смяна на доставчик на услуги, на персонала, нает по-рано от предишния доставчик на услуги, се предоставят същите права, с които персоналът би се ползвал в случай на прехвърляне по смисъла на Директива 2001/23/ЕО.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 10 — параграф 3
3.   Когато управителните органи на пристанищата изискват от доставчиците на пристанищни услуги да спазват определени социални стандарти, що се отнася до предоставянето на съответните пристанищни услуги, в тръжните документи и в договорите за пристанищни услуги се изброява засегнатият персонал и се предоставят прозрачни подробности за договорните му права и условията, при които заетите лица се смятат за свързани с пристанищните услуги.
3.   Управителните органи на пристанището или компетентният орган изискват от всички доставчици на пристанищни услуги да спазват всички социални и трудови стандарти, определени в правото на Съюза и/или в националното право, в това число приложимите колективни споразумения съгласно националните порядки и традиции. Когато в контекста на предоставянето на съответните пристанищни услуги се извърши прехвърляне на персонал, в тръжните документи и в договорите за пристанищни услуги се изброява засегнатият персонал и се предоставят прозрачни подробности за договорните му права и условията, при които заетите лица се смятат за свързани с пристанищните услуги.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
Член 10a
Обучение и закрила на труда
1.  Работодателят гарантира, че неговите служители получават необходимото обучение за придобиване на солидни познания относно условията, при които се извършва работата им, и че те са подходящо обучени да се справят с опасностите, които тази работа може да предполага.
2.  При пълно зачитане на автономията на социалните партньори, секторният комитет за социален диалог за пристанищата на равнището на ЕС се приканва да разработи насоки за въвеждането на изисквания за обучение за предотвратяване на злополуки и за гарантиране на най-високо ниво на безопасни и здравословни условия за работниците. Тези изисквания за обучение се актуализират редовно, с цел постоянно да се намалява броят на злополуките на работното място.
3.  Социалните партньори се приканват да разработят модели, които осигуряват баланс между колебанията в търсенето на работа на пристанищата и гъвкавостта, нужна за пристанищните операции, от една страна, и приемствеността и защитата на заетостта, от друга страна.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 11
Настоящата глава и преходните разпоредби на член 24 не се прилагат за услуги по обработка на товари и пътнически услуги.
Настоящата глава, с изключение на член 10а, и преходните разпоредби на член 24 не се прилагат за услуги по обработка на товари, пътнически услуги и пилотски услуги.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 12 — параграф 2 — уводна част
2.   Когато самият управителен орган на пристанището, което получава публични средства, предоставя пристанищни услуги, той води отчетност за всяка пристанищна услуга отделно от счетоводството за останалите си дейности по такъв начин, че:
2.   Когато самият управителен орган на пристанището, което получава публични средства, предоставя пристанищни услуги или драгажни работи, той води отчетност за тази финансирана с публични средства дейност или инвестиция отделно от счетоводството за останалите си дейности по такъв начин, че:
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 12 — параграф 2 — алинея 1 а (нова)
Когато самият управителен орган на пристанището или сдружение на пристанища извършва драгажни работи и получава публични средства за тази дейност, той не извършва драгажни работи в други държави членки.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 12 — параграф 3
3.   Публичните средства, посочени в параграф 1, включват акционерен капитал или квазикапиталови средства, безвъзмездно предоставени средства, средства, които следва да бъдат възстановени само при определени обстоятелства, отпускане на заеми, включително овърдрафт и аванси за инжектиране на капитали, гаранции, предоставени на управителния орган на пристанището от държавните органи, изплатени дивиденти и задържана печалба или каквато и да е друга форма на публична финансова подкрепа.
3.   Публичните средства, посочени в параграф 1, включват акционерен капитал или квазикапиталови средства, безвъзмездно предоставени средства, средства, които следва да бъдат възстановени само при определени обстоятелства, отпускане на заеми, включително овърдрафт и аванси за инжектиране на капитали, гаранции, предоставени на управителния орган на пристанището от държавните органи, или каквато и да е друга форма на публична финансова подкрепа.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 12 — параграф 4
4.   Управителният орган на пристанището е длъжен да съхранява информацията за финансовите отношения, както е посочено в параграфи 1 и 2 от настоящия член, на разположение на Комисията и компетентния независим надзорен орган, както е посочено в член 17, в продължение на пет години след изтичането на финансовата година, за която се отнася информацията.
4.   Управителният орган на пристанището е длъжен да съхранява информацията за финансовите отношения, както е посочено в параграфи 1 и 2 от настоящия член, на разположение на Комисията и органа, определен в съответствие с член 17, в продължение на пет години след изтичането на финансовата година, за която се отнася информацията.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 12 — параграф 5
5.   Управителният орган на пристанището предоставя на Комисията и на компетентния независим надзорен орган при поискване всякаква допълнителна информация, която те смятат за необходима с оглед извършването на цялостна оценка на предоставените данни и оценка на спазването на настоящия регламент. Информацията се предава в срок от два месеца, считано от датата на искането.
5.   Управителният орган на пристанището, в случай на официална жалба и при поискване, предоставя на Комисията и на органа, определен в съответствие с член 17, всякаква допълнителна информация, която те смятат за необходима с оглед извършването на цялостна оценка на предоставените данни и оценка на спазването на настоящия регламент. Информацията се предава в срок от два месеца, считано от датата на искането.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 12 — параграф 7 а (нов)
7a.  Държавите членки могат да решат, че в случай на несъразмерна административна тежест параграф 2 от настоящия член не се прилага за техните пристанища от широкообхватната мрежа, които не отговарят на критериите по член 20, параграф 2, буква а) или буква б) от Регламент (ЕС) № 1315/2013, при условие че всички получени публични средства и тяхното използване за предоставяне на пристанищни услуги са отразени по напълно прозрачен начин в счетоводната система. Когато държавите членки вземат подобно решение, те информират Комисията за него, преди то да влезе в сила.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 13 — параграф 1
1.   Таксите за услугите, предоставяни от вътрешен оператор, както е посочено в член 9, и таксите, които се събират от доставчиците на пристанищни услуги в случаите на ограничаване на броя на доставчиците, които не са били определени въз основа на открити, прозрачни и недискриминационни процедури, се определят по прозрачен и недискриминационен начин. Тези такси отразяват условията на съответния конкурентен пазар и трябва да бъдат съразмерни на икономическата стойност на предоставената услуга.
1.   Таксите за услугите, предоставяни от вътрешен оператор съгласно задължение за извършване на обществена услуга, таксите за пилотски услуги, които не са изложени на ефективна конкуренция, както и таксите, които се събират от доставчиците на пристанищни услуги по член 6, параграф 1, буква б), се определят по прозрачен и недискриминационен начин. Тези такси, доколкото е възможно, отразяват условията на съответния конкурентен пазар и трябва да бъдат съразмерни на икономическата стойност на предоставената услуга.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 13 — параграф 3
3.   Доставчикът на пристанищни услуги при поискване предоставя на компетентния независим надзорен орган, както е посочено в член 17, информация относно елементите, които служат като основа за определяне на структурата и нивото на таксите за пристанищни услуги, налагани съгласно параграф 1 от настоящия член. Тази информация включва методиката, използвана за определяне на пристанищните такси по отношение на съоръженията и услугите, за които се отнасят тези такси за пристанищни услуги.
3.   Доставчикът на пристанищни услуги, в случай на официална жалба и при поискване, предоставя на органа, определен в съответствие с член 17, информация относно елементите, които служат като основа за определяне на структурата и нивото на таксите за пристанищни услуги, налагани съгласно параграф 1 от настоящия член. Тази информация включва методиката, използвана за определяне на пристанищните такси по отношение на съоръженията и услугите, за които се отнасят тези такси за пристанищни услуги.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 14 — параграф 3
3.   С цел да се допринесе за изграждането на ефикасна система за таксуване за ползване на инфраструктурата, структурата и нивото на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура следва да бъдат определени по независим начин от управителния орган на пристанището в съответствие с неговата търговска стратегия и инвестиционен план, като се отразяват условията на конкуренция на съответния пазар и се спазват правилата за държавна помощ.
3.   С цел да се допринесе за изграждането на ефикасна система за таксуване за ползване на инфраструктурата, структурата и нивото на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура следва да бъдат определени по независим начин от управителния орган на пристанището в съответствие с неговата търговска стратегия и инвестиционен план и в съответствие с правилата за държавна помощ и за конкуренцията.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 14 — параграф 4
4.   Без да се засяга параграф 3, таксите за ползване на пристанищната инфраструктура могат да бъдат диференцирани в съответствие с търговските практики, свързани с редовни ползватели, или с цел насърчаване на по-ефективното използване на пристанищната инфраструктура или на морските превози на къси разстояния, или постигането на висока екологична, енергийна или въглеродна ефективност на транспортните операции. Критериите, използвани за това диференциране, трябва да са адекватни, обективни, прозрачни, недискриминационни и надлежно съобразени с правилата за конкуренция. Полученото по този начин диференциране по-специално следва да е на разположение на всички съответни ползватели на пристанищни услуги при еднакви условия.
4.   Без да се засяга параграф 3, таксите за ползване на пристанищната инфраструктура могат да бъдат диференцирани в съответствие с икономическата стратегия на пристанището и политиката за териториално устройство на пристанището, свързани, наред с останалото, с определени категории ползватели, или с цел насърчаване на по-ефективното използване на пристанищната инфраструктура, морските превози на къси разстояния, или постигането на висока екологична, енергийна или въглеродна ефективност на транспортните операции. Критериите, използвани за това диференциране, трябва да са справедливи, недискриминационни на основа националност и да са в съответствие с правилата за държавна помощ и конкуренция. Управителният орган на пристанището може да вземе предвид външните разходи, когато определя таксите. Управителният орган на пристанището може да диференцира таксите за ползване на пристанищната инфраструктура в съответствие с търговските практики.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 14 — параграф 5
5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема, при необходимост, делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 21, относно общи класификации на корабите, горивата и видовете операции, според които таксите за ползване на инфраструктурата могат да бъдат диференцирани, и общите принципи на таксуване за ползване на пристанищната инфраструктура.
заличава се
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 14 — параграф 6
6.   Управителният орган на пристанището информира ползвателите на пристанището и техните представители или сдружения за структурата и критериите, използвани за определяне на размера на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура, включително за общите разходи и приходи, които служат като основа за определяне на структурата и нивото на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура. Той информира поне три месеца предварително ползвателите на пристанищната инфраструктура за всякакви промени в размера на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура или в структурата или критериите, използвани за определянето на тези такси.
6.   Управителният орган на пристанището информира ползвателите на пристанището и техните представители или сдружения по прозрачен начин за структурата и критериите, използвани за определяне на размера на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура. Той информира поне три месеца предварително ползвателите на пристанищната инфраструктура за всякакви промени в размера на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура или в структурата или критериите, използвани за определянето на тези такси. Не се изисква от управителния орган на пристанището да оповестява диференцираните ставки на таксите, които са резултат от индивидуални преговори.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 14 — параграф 7
7.   Управителният орган на пристанището при поискване предоставя на компетентния независим надзорен орган, както и на Комисията информацията, посочена в параграф 4, и подробни данни за разходите и приходите, които да служат като основа за определяне на структурата и нивото на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура, а също и методиката, използвана за определяне на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура по отношение на съоръженията и услугите, за които се отнасят тези пристанищни такси.
7.   Управителният орган на пристанището, в случай на официална жалба и при поискване, предоставя на органа, определен в съответствие с член 17, както и на Комисията информацията, посочена в параграф 4 от настоящия член, и нивото на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура, а също и методиката, използвана за определяне на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура по отношение на съоръженията и услугите, за които се отнасят тези пристанищни такси.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 15 — параграф 1
1.  Управителният орган на пристанището създава комитет, съставен от представители на операторите на плавателни съдове, собствениците на товари или други ползватели на пристанището, от които се изисква да заплащат такса за ползване на инфраструктурата или такса за пристанищна услуга или и двете. Този комитет се нарича „консултативен комитет на ползвателите на пристанището“.
заличава се
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 15 — параграф 2
2.   Преди определянето на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура управителният орган на пристанището се консултира ежегодно с консултативния комитет на ползвателите на пристанището относно структурата и нивото на тези такси. Преди определянето на таксите за пристанищни услуги доставчиците на пристанищни услуги, посочени в член 6 и в член 9, се консултират ежегодно с консултативния комитет на ползвателите на пристанището относно структурата и нивото на тези такси. Управителният орган на пристанището осигурява адекватни условия за тези консултации и бива информиран за резултатите от консултациите от доставчиците на пристанищни услуги.
2.   Управителният орган на пристанището гарантира наличието на адекватни механизми за консултации с ползвателите на пристанището, включително съответните оператори на взаимосвързани транспортни услуги. Той се консултира с ползвателите на пристанището в случай на съществени промени в таксите за ползване на пристанищна инфраструктура. Доставчиците на пристанищни услуги предоставят на ползвателите на пристанището адекватна информация относно структурата на таксите за пристанищни услуги и критериите за определянето им. Вътрешните оператори, предоставящи услуги съгласно задължения за обществена услуга, и доставчиците на пристанищни услуги, посочени в член 6, параграф 1б, се консултират ежегодно с ползвателите на пристанището и преди определянето на таксите за пристанищни услуги относно структурата и нивото на тези такси. Управителният орган на пристанището осигурява адекватни механизми за тези консултации и бива информиран за резултатите от консултациите от доставчиците на пристанищни услуги.
Предвижда се възможност за налагане на задълженията, посочени в настоящия параграф, на органи, също и с различен състав, които вече са установени в пристанището.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 16 — параграф 1 — уводна част
1.   Управителният орган на пристанището се консултира редовно със заинтересовани страни като предприятия, установени в пристанището, доставчици на пристанищни услуги, оператори на плавателни съдове, собственици на товари, оператори от областта на автомобилния транспорт и публични администрации, действащи в зоната на пристанището, относно следното:
1.   Управителният орган на пристанището се консултира редовно със съответните заинтересовани страни, действащи в зоната на пристанището, както и с публичните администрации, отговорни за планиране на транспортната инфраструктура, когато е уместно, относно следното:
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 16 — параграф 1 — буква в a (нова)
ва)  последствията от решенията относно планирането и териториалното устройство по отношение на екологичните показатели;
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 16 — параграф 1 — буква в б (нова)
вб)  мерките за гарантиране и подобряване на безопасността в зоната на пристанището, включително на здравословните и безопасни условия на труд за пристанищните работници, и информацията относно достъпа до обучение за пристанищните работници.
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 17 — заглавие
Независим надзорен орган
Независим надзор
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1
1.   Държавите членки гарантират, че независим надзорен орган следи и контролира прилагането на настоящия регламент във всички морски пристанища, обхванати от настоящия регламент, на територията на всяка държава членка.
1.   Държавите членки гарантират, че са въведени ефективни механизми за разглеждане на жалби във всички морски пристанища, обхванати от настоящия регламент, на територията на всяка държава членка. За тази цел държавите членки определят един или няколко органа.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 17 — параграф 2
2.   Независимият надзорен орган е юридически самостоятелен и функционално независим от който и да е управляващ орган на пристанище или доставчик на пристанищни услуги. Държавите членки, които запазват собствеността или контрола върху пристанищата или пристанищните управителни органи, гарантират ефективното структурно разделение между функциите, свързани с надзора и наблюдението за изпълнението на настоящия регламент, и дейностите, свързани с въпросната собственост или контрол. Независимият надзорен орган упражнява правомощията си безпристрастно и прозрачно и при надлежно зачитане на правото на свобода на стопанската инициатива.
2.   Независимият надзор се извършва по начин, който изключва конфликтите на интереси и е юридически самостоятелен и функционално независим от който и да е управляващ орган на пристанище или доставчик на пристанищни услуги. Държавите членки, които запазват собствеността или контрола върху пристанищата или пристанищните управителни органи, гарантират, че е налице ефективно структурно разделение между функциите, свързани с разглеждането на жалби, и дейностите, свързани с въпросната собственост или контрол. Независимият надзор е безпристрастен и прозрачен и надлежно зачита правото на свобода на стопанската инициатива.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 17 — параграф 3
3.  Независимият надзорен орган разглежда жалбите, подадени от която и да било страна със законен интерес, и споровете, по които е сезиран, възникващи във връзка с прилагането на настоящия регламент.
3.  Държавите членки гарантират, че ползвателите на пристанищата и другите съответни заинтересовани страни са информирани за мястото, на което се подават жалби, и за начина на подаването им, включително чрез посочване на органите, оправомощени да разглеждат жалби по член 12, параграф 5, член 13, параграф 3 и член 14, параграф 7.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 17 — параграф 4
4.   В случай на спор между страни, установени в различни държави членки, компетентен за решаване на спора е независимият надзорен орган на държавата членка, в която се намира пристанището, където се приема, че е възникнал спорът.
4.   В случай на спор между страни, установени в различни държави членки, компетентна за решаване на спора е държавата членка, в която се намира пристанището, където се приема, че е възникнал спорът. Засегнатите държави членки си сътрудничат и обменят информация относно работата си.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 17 — параграф 5
5.   Независимият надзорен орган има право да изиска от управителните органи на пристанищата, доставчиците на пристанищни услуги и ползвателите на пристанищата да предоставят информацията, необходима за гарантиране на наблюдението и контрола за прилагането на настоящия регламент.
5.   В случай че е подадена официална жалба от която и да било страна със законен интерес, съответният орган, осигуряващ независимия надзор, има право да изиска от управителните органи на пристанищата, доставчиците на пристанищни услуги и ползвателите на пристанищата да предоставят необходимата информация.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 17 — параграф 6
6.  Независимият надзорен орган може да издава становища по искане на компетентен орган в съответната държава членка по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.
заличава се
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 17 — параграф 7
7.  Независимият надзорен орган може да се консултира с консултативния комитет на ползвателите на съответното пристанище, когато разглежда жалби или спорове.
заличава се
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 17 — параграф 8
8.   Решенията на независимия надзорен орган са обвързващи, без да се засяга съдебният контрол.
8.   Решенията на съответния орган, който предоставя независим надзор, са обвързващи, без да се засяга съдебният контрол.
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 17 — параграф 9
9.   Държавите членки уведомяват Комисията кои са независимите надзорни органи най-късно до 1 юли 2015 г. и впоследствие за всякакви изменения във връзка с това. Комисията публикува и актуализира списъка на независимите надзорни органи на своя уебсайт.
9.   Държавите членки уведомяват Комисията относно механизмите и процедурите, които са въведени с цел спазване на параграфи 1 и 2 от настоящия член, до ...* и я уведомяват незабавно за всякакви последващи изменения във връзка с това. Комисията публикува и актуализира списъка на съответните органи на своя уебсайт.
__________________
* 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 18
Член 18
заличава се
Сътрудничество между независимите надзорни органи
1.  Независимите надзорни органи обменят информация помежду си относно своята работа и принципите и практиките на вземане на решение с цел да се улесни постигането на единно прилагане на настоящия регламент. За целта те участват и да работят заедно в мрежа, чиито членове се събират през равни интервали от време, но най-малко веднъж годишно. Комисията участва в работата на мрежата, координира я и я подпомага.
2.  Независимите надзорни органи си сътрудничат тясно за целите на взаимната помощ при изпълнението на своите задачи, включително при провеждането на разследванията, необходими за разглеждането на жалби и спорове в случаи, включващи пристанища, разположени в различни държави членки. За тази цел даден независим надзорен орган предоставя на друг такъв орган, след мотивирано искане, информацията, която е необходима, за да се даде възможност на този орган да изпълни задълженията си по настоящия регламент.
3.  Държавите членки гарантират, че независимите надзорни органи предоставят на Комисията, след мотивирано искане, информацията, необходима за изпълнение на нейните задачи. Информацията, изисквана от Комисията, трябва да е съобразно нуждите за изпълнението на тези задачи.
4.  Когато информацията се смята за поверителна от независимия надзорен орган в съответствие с разпоредбите на Съюза или с националните правила за търговската тайна, другият национален надзорен орган и Комисията гарантират запазването на поверителността. Тази информация може да се използва само за целите, за които е била поискана.
5.  Въз основа на опита на независимите надзорни органи и на дейността на мрежата, посочена в параграф 1, както и за да се гарантира ефикасно сътрудничество, Комисията може да приеме общи принципи относно подходящите механизми за обмен на информация между независими надзорни органи. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 19 — параграф 1
1.   Всяка страна с законен интерес има право да обжалва решения или отделни мерки, приети по силата на настоящия регламент от страна на компетентните органи, от управителен орган на пристанище или от независимия надзорен орган пред апелативен орган, който е независим от заинтересованите страни. Този апелативен орган може да бъде и съд.
1.   Всяка страна с законен интерес има право да обжалва решения или отделни мерки, приети по силата на настоящия регламент от страна на компетентните органи, от управителен орган на пристанище или от органа, определен съгласно член 17, пред апелативен орган, който е независим от заинтересованите страни. Този апелативен орган може да бъде и съд.
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 20 — параграф 1
Държавите членки изготвят разпоредбите относно санкциите, приложими в случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки съобщават тези разпоредби на Комисията до 1 юли 2015 г. и ѝ съобщават незабавно за всички последващи изменения, които ги засягат.
Държавите членки изготвят разпоредбите относно санкциите, приложими в случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки съобщават тези разпоредби на Комисията до ...* и ѝ съобщават незабавно за всички последващи изменения, които ги засягат.
__________________
* 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 21
Член 21
заличава се
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 14, се предоставя на Комисията за неограничен срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 22
Член 22
заличава се
Процедура на комитет
1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 23
Не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно функционирането и въздействието на настоящия регламент, придружен, по целесъобразност, от съответни предложения.
С цел оценка на функционирането и въздействието на настоящия регламент пред Европейския парламент и Съвета се представят периодични доклади. До …* Комисията представя първия доклад и представя периодични доклади на всеки три години след това, придружени по целесъобразност от съответни предложения. Докладите на Комисията отчитат напредъка, постигнат от секторния комитет за социален диалог за пристанищата на равнището на ЕС.
________________
* Четири години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 25
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 1 юли 2015 г.
Той се прилага от ...*.
__________________
* 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (А8-0023/2016).


Хармонизирани индекси на потребителските цени ***I
PDF 547kWORD 95k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 март 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 (COM(2014)0724 — C8-0283/2014 — 2014/0346(COD))
P8_TA(2016)0070A8-0313/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0724),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0283/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 13 март 2015 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 18 декември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0313/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 март 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за хармонизираните индекси на потребителските цени и за индекса на цените на жилищата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/792.)

(1) OВ C 175, 29.5.2015 г., стр. 2.


Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите
PDF 724kWORD 177k
Резолюция на Европейския парламент от 8 март 2016 г. относно годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите (2015/2128(INI))
P8_TA(2016)0071A8-0026/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 325, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид своите резолюции относно предходните годишни доклади на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 31 юли 2015 г., озаглавен „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Годишен доклад за 2014 г. относно борбата с измамите“ (COM(2015)0386), и придружаващите го работни документи на службите на Комисията (SWD(2015)0151, SWD(2015)0152, SWD(2015)0153, SWD(2015)0154, SWD(2015)0155 и SWD(2015)0156),

—  като взе предвид годишния доклад на OLAF за 2014 г.,

—  като взе предвид доклада за дейността на Надзорния съвет на OLAF за 2014 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на институциите,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 октомври 2015 г., озаглавено „Защита на бюджета на ЕС до края на 2014 г.“ (COM(2015)0503),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 септември 2015 г., озаглавено „Борба с корупцията в ЕС: отговор на опасенията на предприятията и гражданското общество“ (CCMI/132),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 3 февруари 2014 г., озаглавен „Доклад на ЕС за борбата с корупцията“ (COM(2014)0038),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/EО(1),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 17 юли 2013 г. за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета(2),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 11 юли 2012 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба с корупцията(4), своята декларация от 18 май 2010 г. относно усилията на Съюза за борбата с корупцията(5) и съобщението на Комисията от 6 юни 2011 г., озаглавено „Борба с корупцията в ЕС“ (COM(2011)0308),

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности(6),

—  като взе предвид доклада от 2015 г. относно несъответствието в приходите от ДДС, изготвен по поръчка на Европейската комисия,

—  като взе предвид специалния доклад на Европейската сметна палата относно обществените поръчки при разходването на средства на ЕС за сближаване,

—  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз по дело C‑105/14 — Taricco и други,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по международна търговия, комисията по регионално развитие, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по конституционни въпроси (A8‑0026/2016),

A.  като има предвид, че държавите членки и Комисията носят споделена отговорност за изпълнението на почти 80% от бюджета на Съюза; като има предвид, че държавите членки носят най-голяма отговорност за събирането на собствените ресурси, наред с другото, под формата на ДДС и мита;

Б.  като има предвид, че доброто разходване на публични средства и защитата на финансовите интереси на ЕС следва да бъдат ключови елементи от политиката на ЕС за повишаване на доверието на гражданите, като се гарантира, че техните пари се използват правилно, ефективно и ефикасно; като има предвид, че това добро финансово управление следва да се комбинира с подход за „оптимално използване на всяко евро“;

В.  като има предвид, че постигането на добри резултати включва извършването на редовна оценка на вложените ресурси, създадените продукти, резултатите и въздействието чрез одити на изпълнението;

Г.  като има предвид, че различните правни и административни системи на държавите членки представляват една трудна среда за преодоляване на нередностите и провеждане на борба с измамите и като има предвид, че поради това Комисията следва да положи повече усилия, за да гарантира, че борбата с измамите се провежда ефективно и води до по-осезаеми и задоволителни резултати;

Д.  като има предвид, че Европейската служба за борба с измамите (OLAF) носи отговорността за защитата на финансовите интереси на Съюза, като разследва измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности; като има предвид, че нейният Надзорен съвет е създаден с цел повишаване и гарантиране на независимостта на OLAF чрез редовен мониторинг на изпълнението на разследващите функции на OLAF; като има предвид по-специално, че Надзорният съвет следи напредъка по отношение на прилагането на процедурните гаранции и продължителността на разследванията, с оглед на информацията, предоставяна от генералния директор съгласно член 7, параграф 8 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013;

Е.  като има предвид, че корупцията засяга всички държави членки и коства на икономиката на ЕС близо 120 милиарда евро годишно, както сочи първият доклад на Комисията относно политиката на ЕС за борба срещу корупцията, публикуван през февруари 2014 г.;

Ж.  като има предвид, че корупцията може да помогне за финансирането на дейности на организираната престъпност или терористичните мрежи в Европа; като има предвид, че корупцията подкопава също така доверието на гражданите в институциите и демократичните процеси;

З.  като има предвид, че наред с цивилизационното съображение, основаващо се на етични принципи, залегнали в концепцията за правовата държава, борбата срещу измамите и корупцията допринася за конкурентоспособността на Съюза в рамките на световната икономика;

1.  Отбелязва доклада на Комисията, озаглавен „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Годишен доклад за 2014 г. относно борбата с измамите“; призовава Комисията в своите годишни доклади относно защитата на финансовите интереси на ЕС да отговаря по-своевременно на исканията на Парламента;

Откриване и докладване на нередности

2.  Отбелязва, че всички докладвани нередности възлизат на обща сума от около 3,24 милиарда евро; подчертава, че общото финансово отражение на докладваните през 2014 г. свързани и несвързани с измами нередности е с 36% по-голямо от това през 2013 г., а броят на тези нередности се е увеличил с 48%; подчертава, че докладваните нередности, свързани с разходи, възлизат на 2,27 милиарда евро, което представлява 1,8% от общата сума на бюджетните кредити за плащания;

3.  Подчертава, че от общо 16 473 нередности, докладвани на Комисията през 2014 г., 1649 са били свързани с измами, в размер на 538,2 милиона евро; отбелязва, че свързаните с измами нередности, касаещи разходи, възлизат на 362 милиона евро, което представлява 0,26% от общата сума на бюджетните кредити за плащания, а тези, които се отнасят до приходи, възлизат на 176,2 милиона евро, което представлява 0,88% от брутния размер на традиционните собствени ресурси (ТСР), събрани през 2014 г.;

4.  Подчертава, че общото финансово отражение на докладваните през 2014 г. несвързани с измами нередности е с 47% по-голямо, отколкото през 2013 г., а броят им е намалял с 5%; също така отбелязва, че несвързаните с измами нередности, отнасящи се до разходи, са засегнали 1,54% от общата сума на бюджетните кредити за плащания, а тези, които се отнасят до приходи, са засегнали 3,66% от ТСР, събрани през 2014 г.;

5.  Настоятелно призовава Комисията да поеме пълна отговорност за възстановяване на средствата, които са платени неправомерно от бюджета на ЕС, както и за по‑добро събиране на собствените ресурси, и да утвърди еднакви принципи за докладване във всички държави членки с цел събиране на подходящи, съпоставими и точни данни;

6.  Подчертава, че несвързаните с измами нередности често се дължат на недостатъчното познаване на сложни правила и изисквания; счита, че опростяването на правилата и процедурите от страна на държавите членки и Комисията ще намали броя на този вид нередности; счита, че борбата срещу нередностите, включително измамите, изисква осведоменост на всички институционални участници на европейско, национално, регионално и местно равнище, както и на широката общественост; отбелязва, че създаването на култура, улесняваща превенцията и борбата с измамите, е от жизненоважно значение за всички институции, участващи в усвояването на средства от фондовете, и призовава държавите членки да насърчават обмена на добри практики;

7.  Припомня, че за да поставят финансите на по-устойчива основа, държавите членки предприеха текущата фискална консолидация и бюджетни ограничения, и твърдо вярва, че всички налични средства трябва да се използват за инвестиции в държавите членки с цел стимулиране на устойчив икономически растеж; счита, че трябва да се вземат всички необходими мерки за предотвратяване и спиране на всякакви дейности с цел измама в областта на търговската политика и свързаните с нея бюджетни кредити, като се съчетават всички приложими инструменти на политиките (като например наказателни разследвания, разработване на надеждни модели за анализ и усилия за справяне със слабостите и неуспехите, свързани с незадоволителната политика на Комисията); призовава държавите членки да положат още повече усилия за гарантиране на правилното използване на парите от бюджета на ЕС за проекти, допринасящи за растеж и създаване на работни места в Европа, както и за възстановяване на митническите задължения след разкриването на измами; подчертава, че като цяло борбата срещу незаконната търговия и незаконните финансови потоци следва да продължи да бъде първостепенен приоритет както за ЕС, така и за държавите членки;

8.  Приветства приемането от Комисията на многогодишна стратегия за борба с измамите, която спомага за коригиране на значителните разлики в броя на докладваните от отделните държави членки нередности;

Приходи — собствени ресурси

9.  Отбелязва със загриженост, че сумата на ТСР, засегнати от измами, е била със 191% по-голяма през 2014 г. в сравнение с 2013 г., а сумата, засегната от несвързани с измами нередности, е била със 146% по-голяма през 2014 г. в сравнение с предходната година;

10.  Изразява загриженост във връзка с факта, че за 2014 г. средният процент на възстановяване на ТСР за отделна държава членка, за свързани и несвързани с измами нередности, е на исторически най-ниското си ниво — 24%; настоятелно призовава държавите членки да възстановяват по-бързо дължимите суми, и по-специално призовава тези държави членки, които имат най-големи суми за възстановяване, да подобрят процеса на възстановяване;

11.  Изразява загриженост във връзка с несъответствието в приходите от ДДС и очакваните загуби от събирането на ДДС, възлизащи на сумата от 168 милиарда евро за 2013 г.; подчертава факта, че в 13 от 26-те държави членки, проверени през 2014 г., средната прогнозна загуба от ДДС надвишаваше 15,2%; посочва, че Комисията няма достъп до информацията, обменяна между държавите членки, с оглед предотвратяване и борба с т.нар. „верижна“ измама; призовава всички държави членки да участват във всички области на дейност на Еврофиск, за да се улесни обменът на информация с цел подпомагане на борбата с измамите; отново заявява, че Комисията има правомощията да контролира и проследява изпълнението на мерките, предприети от държавите членки; призовава Комисията да използва пълноценно своите изпълнителни правомощия, с цел упражняване на контрол и подпомагане на държавите членки в борбата им срещу измамите с ДДС и избягването на данъци; отбелязва, че от 2013 г. насам Комисията използва механизма за бързо реагиране за справяне с мащабни и внезапни измами с ДДС;

12.  Насърчава Комисията да разработи механизъм, който би мотивирал дружествата да плащат редовно данъци, вместо да ги избягват;

13.  Отбелязва растящия брой координационни центрове, подпомагани от Евроюст и Европол; приветства резултатите от трансграничните операции Vertigo 2 и 3 и ефикасното сътрудничество между правоприлагащите и съдебните органи в Германия, Полша, Нидерландия, Обединеното кралство, Белгия, Испания, Чешката република и Швейцария, което доведе до неутрализирането на престъпни мрежи, отговорни за измами на стойност около 320 милиона евро от данъчни постъпления, включително ДДС;

14.  Изразява загриженост относно митническите проверки и свързаното с тях събиране на мита, които са един от собствените ресурси в бюджета на ЕС; посочва, че митническите органи на държавите членки отговарят за извършването на инспекции, за да проверят дали вносителите спазват правилата относно митническите тарифи и вноса, и подчертава констатацията на Сметната палата, че качеството на тези инспекции е различно в отделните държави членки; призовава Комисията да актуализира Ръководството за митнически одит, публикувано през 2014 г., за да отстрани установените от Сметната палата недостатъци, като например въпросите за третирането на вноса, който е освободен от митница в друга държава членка;

Разходи

15.  Отбелязва със загриженост, че броят на свързаните с разходи нередности, докладвани като измами през 2014 г., е спаднал само с 4 % след увеличение от 76% през 2013 г.; настоятелно призовава компетентните органи да предприемат всички необходими мерки за намаляване броя на нередностите, свързани с измами, без това да накърнява прилагането на стандартите за контрол;

16.  Изразява загриженост относно непрекъснато увеличаващия се брой на докладваните нередности, несвързани с измами, при пряко управляваните фондове на ЕС — както по отношение на броя на случаите, така и по отношение на съответните суми; изразява учудване за това, че през 2014 г. броят на докладваните нередности, свързани с измами, се е увеличил четири пъти спрямо предходната година и призовава Комисията да предостави подробни обяснения и да предприеме необходимите действия за спиране на тази тенденция;

17.  Следователно изразява загриженост, че през 2014 г. в сектора за развитие на селските райони бяха докладвани най-много нередности, свързани с измами, което показва максимално увеличение спрямо 2013 г.; изтъква, че 71% от общия брой нередности, свързани с измами, съобщени във връзка с природните ресурси (селско стопанство, развитие на селските райони и рибарство), са извършени в Унгария, Италия, Полша и Румъния;

18.  Отбелязва, че възстановяването на средства от държавите членки по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) е под общото средно равнище и че до края на 2014 г. не са възстановени дори и половината от средствата във връзка с нередностите, разкрити през 2009 г.; посочва големите разлики в капацитета на отделните държави членки за възстановяване на средства във връзка с неправомерни плащания, разкрити в областта на общата селскостопанска политика (ОСП), и настоятелно призовава България, Франция, Гърция и Словакия да подобрят значително своите резултати; отбелязва, че механизмът за уравняване (правилото 50/50) предоставя силен стимул за държавите членки да възстановяват от бенефициентите недължими плащания по линия на ЕФГЗ в най-кратки срокове; изразява загриженост, че 2014 г. е третата поредна година, през която при ЕФГЗ е констатирано увеличение на броя на случаите на нередности, свързани с измами, и четвъртата поредна година, през която е отбелязано увеличение на броя на случаите на измама, докладвани в областта на развитието на селските райони; подчертава необходимостта от по-бързо възстановяване на средствата;

19.  Отбелязва, че през 2014 г. нередностите, свързани с общата политика в областта на рибарството, са се върнали на равнище, сравнимо с това от 2012 г., след едногодишен рекорд през 2013 г.; отбелязва, че най-често констатираната категория нередности през периода 2010 — 2014 г. беше „недопустимост за подпомагане на дейности/проекти“, следвана от „нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки“;

20.  Отбелязва, че през програмния период 2007–2013 г. за политиката на сближаване броят на нередностите, докладвани като измами, е намалял с 5% през 2014 г. спрямо 2013 г., с 306 докладвани случая; изразява сериозна загриженост относно увеличението с над 115 милиона евро (76%) на сумите, засегнати от свързани с измами нередности, през 2014 г. в сравнение с 2013 г., което се дължи основно на рязкото увеличение (660 %) на средствата по линия на Кохезионния фонд; отбелязва, че от общо 74 случая на установени измами по отношение на политиката на сближаване за периода 2008 — 2014 г., 61 случая (82%) са докладвани от три държави членки — Германия (42 случая), Полша (11 случая) и Словения (8 случая); изразява загриженост, че 14 държави членки имат 0% установени измами за този период от време, което може да породи някои въпроси относно ефикасността на техните системи за контрол;

21.  Освен това изразява загриженост, че в областта на сближаването времето между извършването на дадена нередност, нейното разкриване и накрая нейното докладване пред Комисията се е увеличило общо на 3 години и 4 месеца; припомня, че след разкриване на нередността се задействат последващи процедури (нареждания за събиране на вземания, разследвания на OLAF и др.); настоятелно призовава Комисията да работи с държавите членки за подобряване на ефикасността на разкриването и докладването на нередности;

22.  Приветства общия спад на докладваните нередности при предприсъединителната помощ; изразява съжаление относно постоянно засилващата се тенденция за допускане на нередности по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) от 2010 г. насам — както по отношение на сумите, така и по отношение на броя на случаите, като Турция допринася в най-голяма степен за тази неблагоприятна тенденция, и призовава Комисията да направи всичко възможно, за да подобри положението, по-конкретно в контекста на предстоящите усилия за засилване на сътрудничеството между ЕС и Турция;

Установени проблеми и необходими мерки

По-добро докладване

23.  Отбелязва със загриженост, че въпреки многобройните призиви на Парламента за установяване на единни принципи за докладване във всички държави членки, положението остава крайно незадоволително и все още съществуват значителни разлики в броя на свързаните и несвързаните с измами нередности, докладвани от всяка държава членка; счита, че този проблем създава изкривена картина на реалното положение по отношение на равнището на извършвани нарушения и защитата на финансовите интереси на ЕС; настоятелно призовава Комисията да положи сериозни усилия за разрешаване на проблема с различните подходи на държавите членки за разкриване на нередности и различните тълкувания при прилагането на правната рамка на ЕС;

24.  Приветства поетия от Комисията ангажимент да публикува два пъти годишно доклад на ЕС относно борбата с корупцията и очаква с нетърпение да прочете следващия доклад в началото на 2016 г.; призовава Комисията да добави раздел относно резултатите от дейността на институциите на ЕС във връзка с борбата срещу корупцията, като извърши допълнителен анализ на равнище европейски институции относно прилаганите политики, с цел да се набележат присъщите критични фактори, уязвимите области и рисковите фактори, които водят до корупция;

25.  Призовава Комисията да хармонизира рамката за докладване на „предполагаеми измами“, както и да установи правила за докладването на всички съдебни действия, предприети в държавите членки по отношение на потенциални злоупотреби със средства на ЕС, което изисква при отчитането да се посочват конкретните съдебни действия, предприети въз основа на съдебните препоръки на OLAF;

26.  Приканва Комисията да разработи система от строги показатели и лесно приложими единни критерии въз основа на изискванията, изложени в Стокхолмската програма, за измерване на равнището на корупция в държавите членки и оценка на политиките на държавите членки за борба с корупцията; изразява загриженост относно надеждността и качеството на данните, предоставяни от държавите членки; следователно призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки за гарантиране на пълна, точна и надеждна информация, като се има предвид целта за пълно прилагане на схемата за единен одит; приканва Комисията да разработи индекс за корупцията с цел категоризиране на държавите членки;

27.  Призовава Комисията, като част от годишната оценка на резултатите, постигнати в борбата с корупцията, да предоставя на държавите членки точни насоки относно начините за улесняване на постепенното и непрекъснато изпълнение на задълженията, поети от всяка държава във връзка с борбата с корупцията;

28.  Отново призовава Комисията да насърчи бързо приемането на законодателство относно минималното ниво на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности, в ЕС; призовава европейските институции да изменят Правилника за длъжностните лица, за да се гарантира, че той не само официално задължава длъжностните лица да докладват за нередности, но и предвижда подходяща защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; призовава европейските институции, които все още не са извършили това, както и другите органи незабавно да приложат разпоредбите на член 22, буква в) от Правилника за длъжностните лица; призовава решително всички институции на ЕС да приемат вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности от служители, както и задълженията на тези служители, като насочат вниманието си към защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности; счита, че обхватът на тези правила следва да бъде изрично разширен, така че да включва и подаващите сигнали за нередности лица, които разкриват измами по отношение на международни споразумения, в това число и търговски споразумения;

29.  Подчертава важността на достъпа до информация и прозрачността на лобирането, както и на използването на финансиране от ЕС за подкрепа на работата на независими организации в тази област;

30.  Счита, че степента на прозрачност би могла да се повиши чрез създаването на „законодателен отпечатък“ за лобиране пред ЕС с цел преминаване от доброволен към задължителен регистър на ЕС за всички лобистки дейности пред всяка институция на ЕС;

31.  Настоятелно призовава Комисията да продължава да прилага своята строга политика за временно прекъсване и спиране на плащанията съгласно съответното правно основание; приветства факта, че Комисията е приела ново решение относно механизма за ранно предупреждение; очаква с интерес създаването на всеобхватна система за ранно откриване и отстраняване на нередностите, по предложение на Комисията; призовава Комисията да информира по-добре държавите членки и местните органи на управление за изпълнението на своята политика, като се има предвид, че този процес не следва да бъде възпрепятстван от политически съображения;

32.  Следователно призовава за хоризонтално прилагане на член 325 от ДФЕС във всички политики на ЕС, като не само се реагира на случаите на измами, а и се вземат мерки за предотвратяването им; призовава за прилагане на член 325 от ДФЕС, и по-специално на параграф 5 относно годишните доклади, което понастоящем закъснява вече с една година; призовава за опростяване по-специално на ползването на субсидии от ЕС във връзка с политиката на сближаване; призовава за следване на договорените процедури и за ратифициране на споразуменията относно борбата срещу измамите на регионално и международно равнище, сключени между Съюза и трети държави или организации — трети страни; призовава за предприемане на последващи действия във връзка с препоръките за план за действие, посочени в резолюцията на Парламента от 23 октомври 2013 г. относно „Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети“(7), и по-специално препоръка 130 относно видимостта на мерките, предприети от държавите членки за борба срещу измамите и организираната престъпност, и параграф 131 относно общ план за действие за периода 2014—2019 г. срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (точки i-xxi); призовава за предоставяне на първоначалните резултати във връзка с прилагането на Директивата относно фалшифицирането на пари; освен това призовава за осигуряване на повече информация относно инструментите за борба срещу корупцията, използвани от OLAF, както и относно координацията на процедурите на държавите членки за възстановяване на получени чрез измама средства;

33.  Призовава ЕС да кандидатства за членство в Групата държави срещу корупцията към Съвета на Европа (GRECO);

34.  Приветства факта, че през 2014 г. са били в сила 48 споразумения за административна взаимопомощ, които са включвали 71 държави, като с още 49 държави са се водили преговори, включително с основни търговски партньори като САЩ и Япония, и отправя искане Парламентът да бъде непрекъснато информиран за развитието на тези преговори; подчертава, че основният приоритет по отношение на защитата на финансовите интереси на ЕС и ефективната борба срещу измамите е да се гарантира прилагането на законодателството и спазването на съответните международни споразумения от всички страни, включително съответните клаузи за борба с измамите и корупцията, предвиждащи налагането на санкции; насърчава Комисията да продължи сътрудничеството си с други държави в областта на мерките за борба с измамите и да постигне нови договорености в областта на административното сътрудничество; приканва Комисията да продължи да включва разпоредби за борба с измамите и корупцията във всички международни договори на ЕС, за да проправи пътя към засилено сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, трафика и други форми на незаконна и неразрешена търговия;

35.  Приветства ключовата роля на програмата на ЕС за макрофинансова помощ (МФП) за насърчаването на реформи в държавите, които са най-близки търговски партньори на ЕС; отправя искане към Комисията да продължи да докладва на Парламента и на държавите членки с цел да се гарантира, че всички средства се разходват в съответствие с основния регламент и с политиката за регионално сближаване и насърчаване на регионалната стабилност, като по този начин се ограничава рискът от злоупотреба със заеми, които трябва да бъдат връщани; отправя искане за дългосрочна оценка на ефекта от програмите за МФП върху усилията за справяне с корупцията и измамите в държавите получателки;

36.  Отново призовава сметните палати на всички държави членки да публикуват националните декларации, отчитащи разходването на средства на ЕС;

37.  Призовава Комисията и държавите членки да разработят на съответните си равнища взаимосвързани бази данни за нередности в областта на политиката на сближаване, включително за нередности, възникващи при обществените поръчки, тъй като такива бази данни могат да служат като основа за извършване на съдържателен и всеобхватен анализ на честотата, сериозността и причините за нередностите, както и на сумите, засегнати от свързани с измама нередности; подчертава необходимостта държавите членки да гарантират, че на Комисията се предоставят точни и съпоставими данни по подходящ и навременен начин, без непропорционално увеличаване на административната тежест;

По-добър контрол

38.  Подчертава комплексното естество на нередностите; счита, че Комисията и държавите членки трябва да предприемат решителни действия срещу нередностите, свързани с измами; счита, че срещу несвързаните с измами нередности следва да се прилагат административни мерки, по-специално по-прозрачни и по-прости изисквания, по-голяма техническа помощ от Комисията за държавите членки и засилен обмен на добри практики и извлечени поуки; счита, че методологията за изчисляване на процентите на грешки трябва да бъде хармонизирана на равнище ЕС и на равнище държави членки;

39.  Приветства факта, че предварителните и последващите проверки на Общността засичат все повече случаи на нередности и следователно счита, че тези проверки следва да бъдат допълнително насърчавани;

40.  Призовава съответните органи в държавите членки да извършват по-добър контрол и да използват цялата налична информация с цел предотвратяване на грешки и нередовни плащания, включващи средства на ЕС;

41.  Насърчава Комисията да засили допълнително своята надзорна роля чрез одитни, контролни и инспекционни дейности, планове за корективни мерки и писма за ранно предупреждение; призовава държавите членки да полагат повече усилия и да използват потенциала си за откриване и коригиране на грешки преди подаването на заявления за възстановяване на разходи до Комисията; подчертава в тази връзка особеното значение на превантивните мерки за предотвратяването на неправомерни плащания и по този начин — елиминиране на необходимостта от последващи искове за възстановяване на незаконно присвоени средства;

42.  Повтаря призива си към Комисията да разработи система за обмен на информация между компетентните органи, за да се даде възможност за кръстосана проверка на счетоводни записи между две или повече държави членки, с цел да се предотвратят транснационални измами по отношение на структурните и инвестиционните фондове, като по този начин се гарантира широкообхватен подход към защитата на финансовите интереси на ЕС;

43.  Приветства факта, че през 2014 г. всички служби на Комисията са разработили и приложили свои стратегии за борба с измамите; приканва агенциите, изпълнителните агенции и съвместните предприятия на ЕС да последват този пример; подчертава ролята на координационните служби за борба с измамите (AFCOSs) в борбата с измамите; приветства приемането на национални стратегии за борба с измамите от страна на България, Гърция, Хърватия, Малта и Словакия и призовава съответните държави членки да представят своите национални стратегии за борба с измамите възможно най-скоро; призовава Комисията да следи отблизо прилагането на националните стратегии за борба с измамите;

44.  Освен това иска да види по-тясно сътрудничество между държавите членки и Комисията във връзка с начините за управление на средствата; призовава за цялостно обучение на служителите на органите, които участват в управлението на средствата, и по-специално на AFCOSs, за да могат да разработят свои собствени национални стратегии за борба с измамите;

45.  Приветства положителните резултати от първия годишен преглед на програмата „Херкулес III“; изразява загриженост за това, че предвиденият за нея бюджет може да се окаже недостатъчен; изисква допълнителна информация, основана на постигнатите резултати от дейността, по-специално относно приноса на 55-те конференции и обучения за ефективността на мерките, предприети от държавите членки срещу измамите, корупцията и други незаконни действия, засягащи финансовите интереси на ЕС;

46.  Припомня, че съгласно член 325, параграф 2 от ДФЕС държавите членки „приемат същите мерки за борба с измамата, засягаща финансовите интереси на Съюза, каквито предприемат за борба с измамата, засягаща собствените им финансови интереси“; счита, че тази разпоредба не се прилага в ЕС; смята, че Комисията следва да разработи хоризонтална политика относно борбата с измамите и корупцията; подчертава, че Комисията също отговаря за ефективното разходване на средствата, и следователно призовава Комисията да въведе вътрешни изисквания относно изпълнението;

47.  Счита, че е необходимо по-голямо участие на гражданите на ЕС на етапите на програмиране и контрол, посредством лесно достъпни информационни инструменти, особено когато става въпрос за финансирането на основна инфраструктура; призовава Комисията да разгледа идеята за бюджетиране с гражданско участие, с цел включване на гражданите в контрола на разходването на средства на ЕС, и да създаде достъпно електронно бюро за докладване на случаи на измами;

48.  Отбелязва, че продължават да съществуват различия между държавите членки по отношение на определянето, класификацията, разкриването и докладването на нередности, най-вече поради различия в определенията за нередности; счита, че е необходимо допълнително хармонизиране, и приветства в този контекст делегирания регламент на Комисията от 8 юли 2015 г. относно докладването на нередности, който допълва Регламента за общоприложимите разпоредби; призовава Комисията и държавите членки да установят съгласувани стратегии за третирането на нередности и за борба с измамите в областта на политиката на сближаване; подчертава превантивните и корективни мерки, предприети от Комисията за избягване на нередностите, свързани с измама, включително прекъсването на 193 плащания по линия на политиката на сближаване;

49.  Припомня, че Регламентът за определяне на общоприложими разпоредби изисква управляващите органи да въведат ефективни и пропорционални мерки за борба срещу измамите, които следва да залегнат в националните стратегии за борба с измамите; призовава Комисията да засили превенцията; приветства във връзка с това създаването на система за ранно откриване на рискове и призовава по-конкретно за укрепване на техническия и административен капацитет на управляващите органи, за да се осигурят системи за по-строг контрол, които да са в състояние да намалят риска от измами и да повишат способността за разкриването им, включително в по-слабо развитите региони, без да налагат излишна финансова и административна тежест; подчертава, че превенцията следва да включва постоянно обучение и подкрепа за служителите, отговарящи за управлението и контрола на средствата в рамките на компетентните органи, както и обмен на информация и най-добри практики; припомня ключовата роля на местните и регионалните органи и партньори в борбата срещу измамите, гарантирането на прозрачност и предотвратяването на конфликти на интереси;

50.  Оценява решението на Комисията да извърши през 2018 г. междинна оценка, за да установи дали новата регулаторна структура на политиката на сближаване допълнително предотвратява и намалява риска от нередности, включително и от измами, и очаква с нетърпение да получи подробна информация относно въздействието на новите правила в областта на управлението и системите за контрол, както по отношение на риска от нередности и измами, така и по отношение на общото прилагане на политиката;

51.  Призовава Комисията и Сметната палата да допринесат за прозрачността на одитните данни чрез оповестяване на по-подробна информация по отношение на държавите членки с най-добри и с най-лоши резултати във всяка област на политиките и всеки сектор, за да могат заинтересованите лица да установят областите, в които има най-голяма нужда от помощ, и съобразно с това да планират действия;

Директива за защита на финансовите интереси и Регламент за създаване на Европейска прокуратура

52.  Приветства изявлението на Комисията в нейния годишен доклад относно защитата на финансовите интереси за 2014 г., в което се припомня, че както Директивата за защита на финансовите интереси, така и Регламентът за създаване на Европейска прокуратура ще допълнят и укрепят правната рамка и значително ще подсилят борбата с измамите; припомня становището си, че съществува неотложна необходимост от възможно най-бързо приемане на Директивата за защита на финансовите интереси, като в нейния обхват следва да бъде включен и ДДС, както и от ясно определяне на нарушенията във връзка с тази директива, на минимални правила за максималните приложими наказания за лишаване от свобода и на минимални правила относно срока на давност; припомня делото Taricco, при което Съдът на Европейския съюз обръща внимание на факта, че измамите с ДДС всъщност са включени в определението за измама във връзка със защитата на финансовите интереси в Конвенцията за защита на финансовите интереси от 1995 г.;

53.  Подчертава, че Регламентът за създаване на Европейска прокуратура следва също да бъде приет бързо и настоява Съветът да обясни причините за забавянето на преговорите;

Обществени поръчки

54.  Отбелязва, че равнището на нередности, свързани с неспазване на правилата за обществените поръчки, продължава да бъде високо; призовава държавите членки да транспонират бързо в националното си законодателство Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно обществените поръчки(8), в която се предвижда задължително използване на електронни средства за комуникация при обществените поръчки и с която се въвеждат задължения за мониторинг и докладване, с цел намаляване на измамите при обществените поръчки и на други сериозни нередности; призовава Комисията да направи задължително публикуването на цялата документация, свързана с бенефициентите, и по-специално с подизпълнителите;

55.  Отправя искане към Комисията да прилага стриктно мерките, отнасящи се до преценката и изключването по отношение на обществените поръчки, като във всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, и да прилага критериите за изключване, с цел изключване на дружества в случай на конфликт на интереси, което е от съществено значение за запазване на доверието в институциите;

56.  Подчертава, че неспазването на правилата за възлагане на обществени поръчки беше значителен източник на грешки през програмния период 2007 — 2013 г., включително избягване на обявяването на обществени поръчки чрез разделяне на договорите на по-малки поръчки, с цел да се избегне надвишаване на праговете, както и използването на неподходящи процедури; посочва, че новите директиви за обществените поръчки трябва да бъдат приложени до април 2016 г.; подчертава, че за намаляване на случаите на нередности се изисква правилно прилагане на директивите от държавите членки; следователно призовава Комисията да изработи насоки за правилното прилагане на директивите; призовава Комисията да следи отблизо прилагането на директивите; счита, че обвързването с предварителни условия може да подобри възлагането на обществени поръчки; подчертава необходимостта от прозрачни и достъпни правила;

57.  Изразява своята загриженост относно липсата на пълна прозрачност по отношение на финансирането на големи инфраструктурни проекти; призовава Комисията да обмисли внасянето на предложение за задължително публикуване на всички финансови отчети и проекти, свързани с големи обществени поръчки за строителство, включително документацията за подизпълнителите;

58.  Призовава Комисията да публикува цялата документация, свързана с проекта за високоскоростна железопътна линия Лион – Торино и неговото финансиране;

59.  Призовава Комисията да разработи база данни за нередностите, която да може да послужи като основа за съдържателен и цялостен анализ на честотата, сериозността и причините за допускането на грешки при възлагането на обществени поръчки; призовава съответните органи на държавите членки да разработят и анализират свои собствени бази данни за нередностите, включително за тези в областта на обществените поръчки, както и да сътрудничат на Комисията за осигуряването на такива данни във формат и срокове, които да улесняват работата на Комисията;

60.  Поставя под въпрос несвързаното с измами естество на растящия брой сериозни грешки, допуснати при процедури за възлагане на обществени поръчки, и отправя искане към Комисията да бъде особено бдителна в това отношение, не само чрез водене на диалог с държавите членки за по-добро прилагане на действащите и новите директиви в областта на обществените поръчки, но също така и чрез предаване на съответните случаи на OLAF за по-нататъшно разглеждане;

61.  Посочва, че при извънредни ситуации, като например използването на финансови средства за бежанци, често има изключения от нормалните процедури за възлагане на обществени поръчки, включващи пряк достъп до финансови средства; изразява съжаление, че поради тази причина често са налице случаи на неправомерни действия; призовава Комисията да подобри ефективността на надзора върху използването на подобни изключения и широко разпространената практика на разделяне на договори за възлагане на обществени поръчки, така че да не се надвишават праговете, като по този начин се избягват редовните процедури за възлагане на обществени поръчки;

62.  Отбелязва, че в Специалния си доклад № 10/2015, озаглавен „Необходими са повече усилия за решаване на проблемите с обществените поръчки при разходването на средства на ЕС за сближаване“, Сметната палата анализира процедури, свързани с възлагането на обществени поръчки; отбелязва, че неспазването на правилата относно обществените поръчки води до грешки, които могат да доведат до забавяне на изпълнението и финансови корекции; призовава Комисията и държавите членки да осигурят пълно изпълнение на предварителните условия по отношение на ефективното прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки до края на 2016 г.; призовава държавите членки да гарантират подходящо и бързо транспониране на пакета директиви от 2014 г. относно обществените поръчки;

63.  Настоятелно призовава държавите членки и Комисията да използват пълноценно възможностите, предоставяни от инструментите в областта на информационните технологии (ИТ) при обществените поръчки, включително инструментите за електронни обществени поръчки, обмена на добри практики и превантивните инструменти за измерване на риска; оценява уеб-базирания инструмент за предупреждение за риск от измами Arachne, разработен от Комисията, чиято цел е да разпознава най-рисковите проекти въз основа на набор от показатели за риска, и призовава държавите членки да използват този инструмент;

Бюджетиране, основано на резултатите от изпълнението, и подход, съобразен с икономическата ефективност

64.  Подчертава важността на даването на пример и горещо приветства междуинституционалния подход към прилагането на бюджетиране, основано на резултатите от изпълнението; призовава Комисията да приеме фазата на планиране, прилагане и контрол на многогодишната финансова рамка в съответствие с принципа за бюджетиране, основано на резултатите от изпълнението;

65.  Отбелязва, че е важно да се продължи систематичното прилагане на мерки за избягването на нередности, свързани с измами, но също така отново призовава за приемане на нова методология, с акцент по-скоро върху резултатите от изпълнението, отколкото върху формалното оценяване на програмите, в съответствие с принципа за бюджет на ЕС, насочен към постигането на резултати; призовава Комисията да засили своите дейности във връзка с прилагането на показателите за ефикасност и ефективност във всички свои програми и да не се съсредоточава единствено върху процента на грешки; призовава Комисията освен това да не работи единствено по трите основни категории — икономичност, ефикасност и ефективност, а да започне да поставя акцент и върху новата триада (екология, равенство и етика);

66.  Призовава за задължителното включване на предварителни оценки на екологичната, икономическата и социалната добавена стойност в процеса на подбор на проекти за финансиране в рамките на Съюза и извън него, и за публичното оповестяване на резултатите от тези оценки и използваните показатели, както и за предоставянето на пълен достъп до тях;

67.  Отбелязва, че отчитането на резултатите от изпълнението все още е слабо и че съществува необходимост от редовна оценка на входящите параметри (финансови, човешки, материални, организационни или регулаторни средства, необходими за изпълнението на програмата), създадените продукти и услуги (преките резултати от програмата), резултатите (непосредствените ефекти от програмата) и въздействието (дългосрочните промени в обществото);

68.  Приветства изграждането на мрежа от национални точки за контакт на държавите членки и включването на цели за борба с корупцията в процеса на икономическо управление на Европейския семестър;

69.  Настоятелно призовава Комисията да публикува незабавно своята оценка на всички споразумения с тютюневи дружества, с цел установяване на тяхната ефективност в борбата срещу измамите и фалшифицирането, засягащи финансовите интереси на ЕС, както и да прецени целесъобразността на подновяването на този вид споразумения;

70.  Подчертава ролята на Сметната палата, върховните одитни институции, Комисията и управляващите органи в упражняването на контрол по отношение на редовността на публичните разходи и на постигнатите с тях резултати; призовава Сметната палата и Комисията към по-нататъшно подобряване на сътрудничеството си с върховните одитни институции в държавите членки, с оглед разширяване на обхвата и дела на одитираните средства и проекти;

Контрабанда с тютюневи изделия и фалшифицирани стоки

71.  Изразява загриженост относно констатацията на Европейския омбудсман(9), че с изключение на ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“ Комисията „не прилага в пълна степен правилата и насоките на СЗО на ООН относно прозрачността и лобирането във връзка с тютюневите изделия“; следователно счита, че доверието в Комисията и сериозното ѝ отношение са застрашени;

72.  Настоятелно призовава всички компетентни институции на ЕС да прилагат член 5, параграф 3 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна в съответствие с препоръките, съдържащи се в насоките към нея; настоятелно призовава Комисията незабавно да публикува оценката си на споразуменията с производителите на тютюневи изделия, както и оценка на въздействието относно прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна; призовава Комисията да осигури пълна прозрачност по отношение на споразуменията за тютюна и евентуалното им подновяване, и настоятелно призовава държавите членки да докладват редовно за извършените разходи във връзка със средствата, получени в резултат на тези споразумения;

73.  Приветства успешните резултати от множеството съвместни митнически операции, включително сътрудничеството на OLAF и държавите членки с различни служби от трети държави, които доведоха до конфискация, наред с другото, на 1,2 милиона фалшиви стоки, в това число парфюми, резервни части за превозни средства, електронни устройства и 130 милиона цигари; подчертава факта, че контрабандата на стоки, облагани с високи данъци, причинява значителни загуби на приходи за бюджета на ЕС и на държавите членки и че според оценките преките загуби на митнически постъпления в резултат само на контрабандата на цигари надхвърлят 10 милиарда евро годишно; отбелязва, че трафикът на фалшифицирани стоки ощетява както приходите на ЕС и неговите държавите членки, така и европейските дружества;

74.  Изразява дълбока загриженост във връзка със зачестяващите случаи на контрабанда, трафик и други форми на незаконна и неразрешена търговия, които не само се отразяват върху приходите от мита на държавите членки, а оттам и върху бюджета на ЕС, но са и тясно свързани с международната организирана престъпност, със заплахи за потребителите и отрицателни последствия за функционирането на единния пазар, и подкопават еднаквите условия на конкуренция за всички конкуриращи се дружества, особено за МСП; следователно отправя искане за подобряване на координацията между OLAF, митническите органи и органите за надзор на пазара не само за борба с тези явления, но и за ограничаване на търговията с продукти, които нарушават законите за интелектуалната собственост в ЕС;

75.  Подчертава значението на това да се прави разграничение между законните генерични лекарства и фалшифицираните лекарства с цел измама, за да се избегне прекъсването на производството и законната търговия с генерични лекарства, и отново приканва всички онези държави членки, които са подписали, но все още не са ратифицирали Протокола на ООН за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, да завършат процеса на ратификация възможно най-скоро;

Разследвания и ролята на OLAF

76.  Отбелязва ролята на OLAF в рамките на различни съвместни митнически операции за предотвратяване на загуби за бюджета на ЕС и отправя искане към OLAF да включи в своите бъдещи годишни доклади повече информация и конкретни данни относно своя принос за защитата на приходната част на бюджета на ЕС;

77.  Приветства годишните междуинституционални срещи между Съвета, Комисията, Парламента, OLAF и неговия Надзорен съвет; настоява председателството им да се поема на ротационен принцип от трите европейски институции; приканва Комисията да подкрепи инициативата на Парламента и настоятелно призовава Съвета да преразгледа своята отрицателна позиция по този въпрос;

78.  Отново отправя призива си, свързан с годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС(10), за бързо решаване на оставащите въпроси между OLAF и неговия Надзорен съвет; припомня, че нито OLAF, нито неговият Надзорен съвет могат да изпълняват ефективно своите правни задължения при настоящите условия на ограничено сътрудничество; отбелязва със загриженост липсата на напредък и следователно счита настоящата ситуация за неприемлива; призовава Комисията да изпълнява пълноценно ролята си и да работи активно за намиране на дългосрочно решение, което да бъде приложено незабавно;

79.  Счита, че в съответствие с мандата на Надзорният съвет, неговите членове следва да са независими служители, които са отделени от администрацията на OLAF и се ползват с финансова автономност; призовава OLAF да предостави на Надзорния съвет достъп до документите, които Надзорният съвет счете за необходими за изпълнение на своите функции в съответствие със своите компетенции; настоятелно призовава Комисията да представи предложение за съответно изменение на Регламента за OLAF;

80.  Отбелязва, че е налице несъответствие между информацията за измами, събрана от OLAF от публични и частни източници в държавите членки (Доклад на OLAF за 2014 г.), и твърде различното възстановяване на средства, препоръчано от OLAF на държавите членки; призовава Комисията да подкрепи инициативи, насочени към увеличаване на процента на събираемост на вземанията в случаи на измама;

81.  Настоятелно призовава Комисията да осигури пълна прозрачност относно всички искания от национални прокурори за снемане на имунитета на служители на OLAF, включително на генералния ѝ директор;

82.  Приветства доказаната ефективност на извършваните от OLAF разследвания за произхода във връзка с допустимостта на преференциални тарифни мерки и призовава държавите членки да разгледат тези разкрития и да предприемат всички необходими и подходящи мерки в съответствие с разпоредбите на митническото законодателство на ЕС; призовава Комисията, с оглед предотвратяване на загуби за бюджета на ЕС, произтичащи от вноса на стоки, които не подлежат на преференциални тарифи съгласно преференциални търговски споразумения (ПТС), да продължи да проверява дали държавите членки подобряват ефективността на системите си за управление на риска и стратегиите си за контрол въз основа на известията за взаимна помощ; оправя също така искане към Комисията да проследява изпълнението на ангажимента си за провеждане на последващи оценки на ПТС със значително икономическо, социално и екологично въздействие, включително чрез система за периодично докладване от държавите бенефициенти на извършваните от тях дейности по управление и контрол на преференциалния произход;

83.  Отбелязва, че систематичното преследване на престъпления, включително измами, корупция, изпиране на пари, свързана с тях организирана престъпност и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на ЕС, е задължително условие за ефективното функциониране на ЕС; подчертава необходимостта от редовно проследяване на изпълнението на препоръките на OLAF; счита, че проследяването на изпълнението на тези препоръки изисква въвеждането на процесуални права за OLAF в националните законодателства, за да се гарантира, че националните органи изпълняват и вземат предвид препоръките;

84.  Призовава Комисията да изясни основните причини, поради които държавите членки не предприемат последващи действия във връзка с предполагаеми случаи на измами, засягащи финансовите интереси на ЕС, предоставени им от OLAF;

o
o   o

85.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Надзорния съвет на OLAF.

(1) OВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 6.
(2) OВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 121.
(5) OВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 62.
(6) ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.
(7) Приети текстове, P7_TA(2013)0444.
(8) OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.
(9) http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/61027/html.bookmark
(10) Приети текстове от 11 март 2015 г., P8_TA(2015)0062.


Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент
PDF 592kWORD 151k
Резолюция на Европейския парламент от 8 март 2016 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент (2015/2230(INI))
P8_TA(2016)0072A8-0034/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

—  като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., последващите документи за резултатите, приети на специалните сесии на ООН „Пекин + 5“ (2000 г.), „Пекин + 10“ (2005 г.) и „Пекин  + 15“ (2010 г.), и документа за резултатите от конференцията за преразглеждане „Пекин + 20“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 май 2015 г. относно равенството между половете при сътрудничеството за развитие,

—  като взе предвид съвместния работен документ на службите от 21 септември 2015 г. относно „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016—2020 г.“ (SWD(2015)0182) и заключенията на Съвета от 26 октомври 2015 г. относно Плана за действие на ЕС относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.,

—  като взе предвид член 3 от Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието над жените и домашното насилие, в който „пол“ се определя като „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество счита за подходящи за жените и за мъжете“,

—  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011—2020 г.), приет от Съвета през март 2011 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2010 г., озаглавено „По‑висока степен на ангажираност за постигането на равенство между жените и мъжете: Харта на жените“ (COM(2010)0078),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г.“ (COM(2010)0491),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.“ (SWD(2015)0278),

—  като взе предвид доклада от проучване на Комисията, озаглавен „Оценка на силните и слабите страни на стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010—2015 г.“,

—  като взе предвид стратегията за равенство между половете за периода 2014—2017 г. на Съвета на Европа,

—  като взе предвид проучването на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) на тема „Насърчаване на жените в процеса на вземане на политически решения — пътят напред“, публикувано през 2015 г.,

—  като взе предвид заключенията и препоръките в доклада EIGE относно „Парламенти, отчитащи равенството между половете: глобален преглед на добрите практики“, публикуван през 2011 г.,

—  като взе предвид своите резолюции от 10 февруари 2010 г. относно равенство между жените и мъжете в Европейския съюз — 2009 г.(1), от 8 март 2011 г. относно равенство между жените и мъжете в ЕС — 2010 г.(2), от 13 март 2012 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз — 2011 г.(3), както и от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2003 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2007 г. относно равенството на половете в работата на комисиите на ЕП(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 април 2009 г. относно интегрирания подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 май 2009 г. относно интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в рамките на външните отношения на ЕС и на укрепването на мира/изграждането на нация(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2012 г. относно ролята на жените в процеса на вземане на политически решения — качество и равенство(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г.(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода след 2015 г.(11),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 февруари 1996 г., озаглавено „Въвеждане на равни възможности за жените и мъжете във всички политики и дейности на Общността“ (COM(1996)0067), в което тя се ангажира да насърчава равенството между жените и мъжете във всички свои дейности и политики на всички равнища, като с това ефективно определи принципа на интегрирането на равенството между половете,

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Оценка на стратегията за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г. като принос към постигането на целите на Пекинската платформа за действие“, публикувано през 2014 г. от Тематичен отдел В на Европейския парламент,

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Интегриране на принципа на равенство между половете в рамките на комисиите и делегациите на Европейския парламент“, публикувано през 2014 г. от Тематичен отдел В на Европейския парламент,

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Бюджет на ЕС за равенството между половете“, публикувано през 2015 г. от Тематичен отдел Г на Европейския парламент,

—  като взе предвид съобщението, озаглавено „Насоки за развитието на политиките за равенство между половете и овластяване на жените“, публикувано от ООН — Жени през май 2014 г.,

—  като взе предвид документа, озаглавен „Напредък на ЕС в областта на равенството между половете: недостигната цел?“, публикуван през 2014 г. от Мрежата на европейските политически институти,

—  като взе предвид годишния доклад за човешките ресурси през 2014 г., публикуван от Генералната дирекция за персонала на Европейския парламент,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (А8‑0034/2016),

A.  като има предвид, че член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) определя равенството между половете като хоризонтален принцип и че член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) утвърждава принципа на равенство между половете като ценност на Съюза;

Б.  като има предвид, че Хартата на основните права съдържа специфични разпоредби относно хоризонталния принцип на равенство между половете и че член 6 от ДЕС признава, че Хартата има същата юридическа сила като Договорите;

В.  като има предвид, че постигането на равенство между половете е от основно значение за защитата на правата на човека, функционирането на демокрацията, зачитането на правовата държава, икономическия растеж, социалното приобщаване и устойчивостта;

Г.  като има предвид, че напредъкът към постигане на равенство между половете в ЕС е в стагнация, а с настоящия темп няма да бъде постигнат още известно време;

Д.  като има предвид, че в Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г. Комисията се ангажира да продължи осъществяването на дейности за насърчаване на равенството между половете, включително чрез оценка и мониторинг; като има предвид, че Комисията понижи своя стратегически ангажимент за равенство между половете след 2015 г. до равнището на работен документ на своите служби;

Е.  като има предвид, че петата цел от целите за устойчиво развитие е постигането на равенство между половете до 2030 г.;

Ж.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете означава „интегрирането на перспективата за равенство между половете във всеки аспект от политиката на ЕС — подготовката, проектирането, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките, правните мерки и програмите за изразходване на средства — с оглед на постигането на равенство между жените и мъжете“(12);

З.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете трябва да включва правата, гледните точки и благосъстоянието на ЛГБТИ+ лица и на лицата с всякаква полова идентичност;

И.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенството между половете следва да бъде проактивен и реактивен инструмент за постигането на равенство между половете;

Й.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенството между половете не е политическа цел сама по себе си, а важно средство за постигане на равенство между половете, винаги в съчетание с други специфични действия и политики, насочени към постигане на равенство между половете;

К.  като има предвид, че едно от правомощията на компетентната комисия е да допринесе за изпълнението и по-нататъшното развитие на интегрирането на принципа на равенство между половете във всички области на политиката;

Л.  като има предвид, че мнозинството от парламентарните комисии като цяло отдават значение на интегрирането на принципа на равенството между половете (например в своята законодателна работа, в своите работни отношения с комисията по правата на жените и равенството между половете и когато изготвят планове за действие по въпросите на равенството), докато някои комисии почти не се интересуват или никак не се интересуват от тези въпроси;

М.  като има предвид, че от предходния парламентарен мандат насам компетентната комисия разви практиката да допринася целенасочено към докладите на други комисии посредством изменения за интегриране на принципа на равенство между половете; като има предвид, че според проучване, публикувано през 2014 г.(13), 85% от измененията за интегриране на принципа на равенство между половете, внесени в периода между юли 2011 г. и февруари 2013 г., са били включени в окончателните доклади, приети от водещите комисии; като има предвид, че са необходими допълнителни данни за периода от февруари 2013 г. насам, за да бъде направена актуализирана оценка на положението с интегрирането на принципа на равенството между половете в ЕП;

Н.  като има предвид, че след резолюцията от 2003 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете, всяка парламентарна комисия назначава един от своите членове за отговорник за интегрирането на принципа на равенство между половете, като по този начин беше създадена „Мрежа за интегриране на принципа на равенство между половете“; като има предвид, че последващите резолюции по този въпрос отправиха призив за по-нататъшно развитие на тази мрежа и за създаване на подобна мрежа в междупарламентарните делегации; като има предвид, че Мрежата се поддържа от персонал в секретариатите на комисиите;

О.  като има предвид, че членове на Мрежата попълниха въпросник с цел оценка на актуалното състояние на интегриране на принципа на равенство между половете в съответните области на политиката;

П.  като има предвид, че Многогодишната финансова рамка (МФР) е придружена от съвместна декларация на трите институции, в която изразяват съгласие, че „годишните бюджетни процедури, които се прилагат по отношение на МФР за периода 2014—2020 г. ще включват, по целесъобразност, елементи, свързани с равенството между половете, като се отчитат начините, по които общата финансова рамка на Съюза допринася за по-голямото равенство между половете (и осигурява систематичното съобразяване с този въпрос)“; като има предвид, че въпреки това реалният ангажимент да се продължи с интегрирането на принципа на равенство между половете и овластяването на жените трябва да се усили, тъй като съществуващите политики бяха приложени само в скромна степен и конкретно по въпросите на равенството между половете са отпуснати недостатъчни бюджетни ресурси;

Р.  като има предвид, че бюджетиране, съобразено с фактора пол, не се прилага последователно от никоя институция на ЕС;

С.  като има предвид, че Европейският институт за равенство между половете (EIGE) беше създаден с цел да допринася за насърчаването на равенството между половете и да го укрепва, включително като интегрира принципа на равенството между половете във всички политики на ЕС и в произлизащите от тях национални политики; като има предвид, че EIGE разработи Платформа за интегриране на равенството между половете и речник и справочник за равенството между половете с цел подпомагане на лицата, отговорни за вземането на решения, на персонала на институциите на ЕС и на правителствените органи при интегрирането на перспективата за равенство между половете в тяхната дейност;

Т.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете включва както интегриране на перспективата за равенство между половете в съдържанието на различните политики, така и разглеждане на въпроса за представителството на жените и мъжете и на хората с всякакви полови идентичности в дадени области на политиката; като има предвид, че двете измерения трябва да бъде взети предвид във всички етапи на процеса на изготвяне на политики;

У.  като има предвид, че всички вътрешни и външни политики на ЕС следва да бъдат изготвени така, че да допринасят за интересите както на момчетата и на момичетата, на мъжете и на жените, така и на всички други полови идентичности по един и същ начин;

Ф.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете е включено в списъка на основните слабости в оценката на Комисията за стратегията за равенство между половете за периода 2010—2015 г.;

Х.  като има предвид, че един парламент, който обръща внимание на свързаните с пола аспекти, трябва да играе ключова роля в преодоляването на неравенствата между половете, насърчаването на еднакво участие на жените и мъжете в икономиката, обществения живот и политиката и в разширяването на рамката за политиката за равенство между половете;

Ц.  като има предвид, че обучението по интегриране на принципа на равенство между половете за членовете на ЕП и неговите служители, и особено за лицата на ръководни длъжности, е от голямо значение за насърчаване на свързана с пола перспектива във всички сфери и етапи на политиката;

Ч.  като има предвид, че не се отпускат достатъчни средства и човешки ресурси, за да се гарантира истински напредък в интегрирането на принципа на равенство между половете в дейността на Парламента;

Ш.  като има предвид, че систематичното и периодично събиране на разделени по полов признак данни и статистики в проучванията за въздействието на политиките и в процеса на изготвяне на политики е от изключително значение за анализирането на напредъка на равенството между половете; като има предвид, че трябва да се провеждат повече качествени проучвания в рамките на Парламента, за да се установи значимостта и въздействието на инструментите за интегриране на принципа на равенство между половете върху резултатите от политиките, резолюциите и законодателните текстове;

Щ.  като има предвид, че представителство на жените на постове, свързани с вземане на решения на политическо и административно равнище, включително в политическите групи на Парламента, продължава да бъде слабо; като има предвид, че има тенденция парламентарните комисии, които са в по-малка степен свързани с разпределянето на ресурсите и вземането на икономически решения, да са председателствани от жени; като има предвид, че за да се подобри качеството на вземаните решения, Парламентът трябва да гарантира, че позициите, на които се вземат решения, са равномерно разпределени между половете; като има предвид, че мъжете трябва да се ангажират за насърчаване на равенството между половете във всички сфери и на всички равнища, а мъжете — членове на ЕП, трябва да бъдат насърчени да се ангажират за интегриране на принципа на равенство между половете в работата си;

АА.  като има предвид, че Парламентът има установена организационна структура за насърчаване на интегрирането на принципа на равенство между половете в своите дейности и че тази структура трябва да бъде по-добре координирана, укрепена и разширена с нова политическа и административна воля, за да се постигне по-висока степен на интегриране на принципа на равенство между половете;

АБ.  като има предвид, че е необходимо по-добро междуинституционално сътрудничество по въпросите на интегрирането на принципа на равенство между половете между Парламента, Съвета и Комисията, за да се гарантира, че перспективата, свързана с пола, може да се въведе на всички етапи от политическия цикъл, което би улеснило и работата на самия Парламент по интегриране на принципа на равенство между половете;

АВ.  като има предвид, че приносът от външни заинтересовани страни, като организации на гражданското общество, групи за правата на жените и равенството между половете на местно равнище, международни институции, научните среди и националните парламенти, е важен за подобряване на процеса на интегриране на принципа на равенство между половете в Парламента и за насърчаване на взаимен обмен с цел популяризиране на най-добрите практики;

АГ.  като има предвид, че резолюцията на Парламента относно интегрирането на принципа на равенство между половете, приета през 2007 г., призова за провеждане на оценка на всеки две години относно интегрирането на принципа на равенство между половете в неговата работа;

Обща оценка на съществуващата институционална рамка

1.  Счита, че, за да се интегрира перспективата за равенство между половете в политическия процес, следва да бъдат взети предвид различни аспекти: съдържанието на политиката и представителството на половете в администрацията и при вземането на решения; отбелязва също така, че ясните данни относно въздействието на политиката са жизненоважни, за да продължи да се подобрява равенството между половете;

2.  Отбелязва, че в рамките на организационната структура на Парламента различни органи отговарят за разработването и прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете, както на равнището на политиката, така и на професионалния живот:

   група на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие, която е отговорна за насърчаването на пълно равенство между мъжете и жените във всички аспекти на професионалния живот в секретариата на Парламента;
   комисията, компетентна за специфични действия, насочени към интегриране на перспективата за равенство между половете в работата на другите комисии и делегациите;
   Мрежа за интегриране на принципа на равенство между половете;
   служби, отговарящи за успешното прилагане на балансирано представителство на двата пола по отношение на всички длъжности в организационната структура;

3.  Изразява съжаление, че дейностите на тези различни органи, отговарящи за интегрирането на принципа на равенство между половете, не са съгласувани или интегрирани в рамките на Парламента или с други институции (не съществува механизъм за междуинституционално сътрудничество за интегриране на принципа на равенство между половете); ангажира се да установи ефективно сътрудничество между всички участници в тази институционална рамка, въз основа на конкретни механизми, като например мониторинг и обратна информация за изпълнението;

4.  Отново заявява своя ангажимент редовно да приема и да изпълнява план за политика за интегрирането на принципа на равенство между половете в Парламента с общата цел равенството между половете да се насърчава чрез ефективно включване на перспективата за равенство между половете в политиките и дейностите, включително структурите за вземане на решения и администрацията;

5.  Призовава към непрестанно развитие на Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете, която представлява комисиите, но също и междупарламентарните делегации, и цялостното ѝ включване в редовното наблюдение на състоянието на интегрирането на принципа на равенството между половете в различните области на политиката; отбелязва необходимостта от по‑голямо и по‑активно участие на членове на Парламента в Мрежата и призовава към нея да бъдат добавени заместващи членове на ЕП, за да се повиши участието, какъвто е подходът при комисиите и делегациите;

6.  Подчертава, че съгласно горепосоченото проучване от 2014 г. относно този въпрос, най-ефективният инструмент за включване на равенството между половете в политическия процес е използването на процедури за сътрудничество с други комисии; подчертава необходимостта другите комисии да подпомагат работата за интегриране на принципа на равенство между половете и да я прилагат в своите дейности;

7.  Призовава компетентните служби да продължат да работят по конкретни мерки за насърчаване на равновесието между професионалния и личния живот; изразява съжаление, че сред длъжностните лица на ЕП жените продължават да представляват по-голямата част от функционалната група на асистентите (AST); призовава за изготвяне на ежегоден анализ на състоянието на равенството между половете в рамките на Парламента, основан на данни, разделени по пол, на всички равнища на персонала и политическите органи, включително парламентарните сътрудници, и този доклад да бъде публично оповестен;

8.   Призовава да бъдат преодолени структурните пречки и да бъде създадена среда, която да позволява на жените да заемат длъжности, свързани с вземане на решения, на всички равнища, например мерки за съчетаване на професионалния и личния живот, както и мерки за положителни действия, чрез които броят на представителите на по-слабо представения пол може да бъде увеличен при позиции, на които преобладават жени или мъже; призовава политическите партии да признават своята отговорност за насърчаването на жени, тъй като правомощието да набират, избират и издигат кандидати е в техните ръце;

9.  Изразява съжаление поради факта, че целите за равновесие между половете на висше и средно управленско ниво, приети от Бюрото през 2006 г. (докладът Кауфман), не бяха достигнати до 2009 г. и не са постигнати до момента; отбелязва, че тези цели бяха потвърдени впоследствие от Групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие за следващите години; настоятелно призовава да се предприемат ефективни, корективни и широкообхватни мерки, за да се постигнат тези цели за равенство между половете във възможно най-кратко време;

10.  Отбелязва, че Групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие отговаря за приемането на план за действие за насърчаване на равенството между половете и многообразието в Парламента и за гарантирането на неговото прилагане; призовава Групата на високо равнище, с подкрепата на компетентните служби, да представи цялостна пътна карта за равенство между половете, указваща как да се увеличи представителството на жените на средни и висши ръководни длъжности до 40 % до 2020 г.; призовава ГД за персонала и политическите групи да обмислят възможността, когато даден пост на началник отдел е свободен, да предлагат и жена, и мъж за съответния пост;

11.  Препоръчва след създаването на поста постоянен докладчик относно интегрирането на принципа на равенство между половете той да работи заедно с Групата на високо равнище, за да осигури постигането на целите за интегриране на принципа на равенство между половете за секретариата и персонала на Парламента;

12.  Призовава политическите групи да обмислят предлагането и на жена и на мъж за поста председател на комисия и група;

13.  Отбелязва, че е желателно да има равно представителство на двата пола във всяка комисия, доколкото обстоятелствата позволяват; призовава политическите групи да разгледат възможности за номиниране на членове на ЕП от по-слабо представения пол във всяка комисия по координиран начин; призовава политическите групи да назначават равен брой мъже и жени членове на ЕП като членове и заместници в комисията по правата на жените и равенството между половете, за да се насърчи участието на мъжете в политиката за равенство между половете;

Инструменти за интегриране на принципа на равенство между половете

14.  Подчертава, че практиката на използване на изменения за интегриране на принципа на равенство между половете се оказа по-ефективна от становищата, тъй като измененията са по-кратки, могат да бъдат внесени бързо и се отнасят до съществени, конкретни и определени въпроси; отново призовава компетентната комисия да включи тази практика на изменения за интегриране на принципа на равенство между половете в Правилника за дейността на ЕП, като се взема предвид специфичната роля на комисията по правата на жените и равенството между половете за интегрирането на принципа на равенство между половете като хоризонтален принцип; призовава за по-тясно сътрудничество между комисиите и за ефективна координация между Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете и компетентната комисия както на политическо, така и на административно равнище, насочено към внасяне на действително измерение, свързано с равенството между половете, в докладите; изтъква важната роля на членовете на Мрежата във всяка комисия за улесняване на ефективния принос на компетентната комисия чрез изменения за интегриране на принципа на равенство между половете и становища, и призовава за ефективна координация между отговорните членове на комисията по правата на жените и равенството между половете и членовете на Мрежата в процедурата за внасяне на изменения за интегриране на принципа на равенство между половете; подчертава необходимостта от тясна координация между компетентната комисия и водещата комисия относно измененията за интегриране на принципа на равенство между половете и становищата, за да се гарантира оптимален график и планиране с цел да се даде ефективен принос към доклада на водещата комисия;

15.  Изразява съжаление, че въпреки наличието на междуинституционална декларация за осигуряване на равнопоставеност на половете, приложена към МФР, досега не са предприети никакви мерки по отношение на съобразено с фактора пол бюджетиране; подчертава, в тази връзка, необходимостта да се следи отблизо по какъв начин са приложени принципите на съвместната декларация по отношение на годишните бюджетни процедури и призовава на компетентната комисия да се отреди официална роля в преразглеждането на МФР;

16.  Подчертава, че съобразеното с пола бюджетиране под формата на планиране, програмиране и бюджетиране, което допринася за постигане на напредък по отношение на равенството между половете и реализирането на правата на жените, е един от основните инструменти, използвани от създателите на политики за справяне с неравнопоставеността между половете; изразява съжаление, че опитът за съобразено с пола бюджетиране показа, че перспективата за равенство между половете далеч не е възприета във всички политики, на всички равнища и на всички етапи от процеса на вземане на решения; отбелязва, че във връзка с това е от решаващо значение да се изгради вътрешен капацитет за съобразено с пола бюджетиране, за да се укрепи контролната роля на Парламента по тези въпроси; отбелязва, че последиците от решенията относно разходите и приходите имат крайно различно въздействие върху жените и мъжете и подчертава, че членовете на ЕП от съответните комисии следва да вземат под внимание тези различни въздействия при изготвянето на бюджети; подчертава, че съобразеното с пола бюджетиране насърчава отчетността и прозрачността по отношение на ангажираността на Парламента във връзка с равенството между половете;

17.  Отбелязва, че Комисията се е ангажирала да продължи интегрирането на принципа на равенство между половете посредством включването на съображения, свързани с равенството между половете, в оценки на въздействието и оценки в съответствие с принципите за по-добро регулиране, и обмисля публикуването на доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Комисията през 2017 г.;

18.  Отново потвърждава необходимостта от отпускане на достатъчно ресурси също и на равнището на Парламента с цел разработване на оценки на въздействието по отношение на измерението на пола и анализи, основаващи се на показатели за пола; призовава Комисията да извършва системни оценки на въздействието по отношение на измерението на пола на новите законодателни предложения или предложения относно политиката въз основа на усилената оценка на въздействието им върху основните права и за да се гарантира, че ЕС подкрепя правата на жените; подчертава, че такива анализи и методите, използвани за събиране на данни, трябва да бъдат чувствителни към опита на ЛГБТИК лицата; подчертава, че комисиите трябва да бъдат насърчавани да се възползват от вътрешния опит, както и от външния опит на други институции и органи от публичния или частния сектор, които работят активно за насърчаване на равенството между половете;

19.  Призовава EIGE да подава редовно информация на всяка комисия, за да се подчертае измерението, свързано с равенството между половете, във всички сектори на политиката, както и да се предостави достъп до данни и инструменти, които е разработил, като например платформата за интегриране на принципа на равенство между половете, като част от едно по-мащабно упражнение за изграждане на капацитет, насочено също и към служителите и парламентарните сътрудници; призовава Службата за парламентарни изследвания да извършва редовни подробни качествени и количествени изследвания относно напредъка, постигнат по отношение на равенството между половете в Парламента и относно функционирането на организационната структура, предназначена за него;

20.  Изразява съжаление по повод на факта, че понастоящем EIGE не разполага с достатъчно ресурси за извършване на работата, която се изисква от него, и поради това подчертава, че е необходимо да се гарантира, че бюджетът на EIGE ще се измени, за да съответства на широкия му мандат;

21.  Отбелязва, че в отговорите на въпросниците относно положението по отношение на интегрирането на принципа на равенство между половете в парламентарните комисии беше изтъкнато, че специфичните инструменти са ефективни при интегрирането на измерението, свързано с равенството между половете, в работата на комисиите, включително:

   разпределяне на ключови документи и включване на въпросите за равенството между половете във възложения мандат на проучвания;
   насочване на вниманието към използването на точна терминология и определения по въпросите за равенството между половете;
   насърчаване на предварителна и последваща оценка на проектите на предложения за законодателни актове и за бъдещи споразумения;
   обучения и дейности за повишаване на осведомеността за членовете на ЕП, персонала, политическите съветници и парламентарните сътрудници;

настоятелно препоръчва по-нататъшното развитие и прилагане на тези инструменти в работата на Парламента;

22.  Припомня, че оценките и програмите за интегриране на принципа на равенство между половете изискват също предприемането на ефективни последващи мерки с цел да се обърне внимание на ефикасността и на възможните проблеми при всяко действие; подчертава, че е важно при необходимост да се прилагат корективни мерки, както и да се развива интегрирането на принципа на равенство между половете, ако след изпълнението на корективните мерки се установи липса на напредък;

23.  Препоръчва на Генерална дирекция за комуникация в Парламента да включи усилено отчитане на аспектите на равенството между половете в докладите си относно политиката на Парламента;

24.  Изразява пълната си подкрепа за разработването на целенасочено и редовно обучение по интегриране на принципа на равенство, с подходящи и адаптирани към специфичните нужди на Парламента ресурси, насочено към всички служители на Парламента, работещи в областта на политиката, и по-обширно обучение за средния и висшия управленски персонал, по-специално началниците на отдели; призовава за предоставяне на обучение в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете за членовете на ЕП, парламентарните сътрудници и служителите на политическите групи; призовава да се организира обучение по лидерство за жени и на жените да се предложи опит на ръководни постове; препоръчва обученията да включват информация относно формите на множествена и комбинирана дискриминация; подчертава необходимостта да се гарантира, че всички негови служби познават своята отговорност за прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете, включително тези, които отговарят за човешките ресурси, сигурността и съоръженията; препоръчва въвеждането на специфични насоки за човешките ресурси за ефективно прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете, за да се подобри благосъстоянието на целия персонал, включително ЛГБТИК лицата, на работното място;

Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на комисиите

25.  Отново отправя призив за изпълнение на ангажимента за изготвяне на двугодишен доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на Парламента; осъзнава ролята, която изпълнява Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете при оценяването на актуалното състояние на равенството между половете във всяка област на политиката и препоръчва въпросникът, който служи като основа за горепосочения доклад, да стане годишен метод за мониторинг;

26.  Отбелязва, че в отговорите си на въпросниците членовете на Мрежата като цяло са отговорили, че в конкретната им област на политика специфичните за пола нужди са взети предвид в различни дейности, като например доклади, изменения относно равенството между половете, проучвания, изслушвания, мисии и размяна на мнения;

27.   Приветства специфичните инициативи в тази област, приети от няколко парламентарни комисии; изразява съжаление, че голяма част от комисиите не са приели, нито са обсъдили план за действие за равенството между половете в тяхната дейност; подчертава колко е важно компетентните органи да работят с всички комисии и делегации, за да се обменят най-добри практики, включително чрез Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете, както и да се установи ясна процедура относно приемането на план за действие относно равенството между половете от всяка комисия и делегация, която да бъде включена в Правилника за дейността на ЕП; препоръчва всяка комисия да провежда веднъж на всеки две години изслушване по въпроса на интегрирането на принципа на равенство между половете в своята политическа област;

28.  Подчертава необходимостта от задълбочена оценка на функционирането на Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете и определяне на начини за гарантиране на по-тясно участие и по-голяма осведоменост сред членовете на Мрежата; препоръчва членовете и заместниците на Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете да се ангажират с равенството между половете, но отбелязва, че не е необходимо те да са непременно членове на комисията по правата на жените и равенството между половете, тъй като това ще даде възможност повече членове на ЕП да работят в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете; препоръчва провеждане на редовни контакти и обмен между водещата комисия и Мрежата;

29.  Препоръчва Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете да бъде председателствана от водещата комисия заедно с още един член на Мрежата, като последният се назначава на ротационен принцип измежду различните комисии, за да се даде знак, че интегрирането на принципа на равенство между половете засяга всички комисии;

30.   Счита, че трябва да бъде създаден орган за вътрешно наблюдение, който да проследява и извършва последваща оценка на прилагането на инструментите и действията; призовава за формулиране на специфични длъжностни характеристики за членовете на персонала, отговарящи за интегриране на принципа на равенство между половете в комисиите; призовава компетентните органи да оценяват напредъка на интегриране на принципа на равенство между половете в комисиите и делегациите на всеки две години

Междуинституционално сътрудничество в подкрепа на интегрирането на принципа на равенство между половете

31.  Счита, че засилването на междуинституционалните отношения ще допринесе за подобряване на баланса между мъжете и жените в изготвянето на политиките на ЕС; отбелязва, че все още не е установено структурирано сътрудничество за интегриране на принципа на равенство между половете с други институционални партньори като Комисията, Съвета и EIGE; призовава Комисията да предложи подходяща рамка за установяване на междуинституционално сътрудничество за интегриране на принципа на равенство между половете, като се включат и други заинтересовани страни в тази област;

32.  Призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка с резултатите от обществената консултация и позициите на Парламента и на Съвета, като приеме незабавно съобщение относно нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода 2015—2020 г., в което да се разглеждат въпросите в областта на равенството между половете в съответствие с международния дневен ред;

33.  Препоръчва Европейският омбудсман да предоставя ежегодно данни на Групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие към Парламента във връзка с жалби относно случаи на лошо администриране, свързани с равенството между половете в Парламента, при надлежно спазване на Решението на Европейския парламент относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана;

34.  Счита, че обменът на най-добри практики с други организации ще укрепи изграждането на капацитет и ефективността на Парламента при прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете; призовава да се организира обмен на най-добри практики на всички равнища с други институции и организации като „ООН — Жени“, Съвета на Европа, институциите на ЕС и заинтересованите страни, участващи в насърчаването на равенството между половете, като органи, работещи в областта на равенството между половете, социалните партньори и НПО; насърчава участието в специфичните програми за изграждане на капацитет на други международни организации и при получаването на тяхната подкрепа за организирането на специални програми за интегриране на принципа на равенството между половете;

35.  Отправя искане Генерална дирекция за персонала да обменя най-добри практики и техническа помощ в областта на равенството между половете и многообразието, например с Конгреса на САЩ и с националните органи по равенството, относно начините за насърчаване на по-слабо представени расови и етнически малцинствени общности в процедурите за краткосрочни назначения и в конкурсите на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO); призовава за съсредоточаване върху стажантите и за разработване на инициативи и програми, посветени на насърчаването на младежките стажове за млади хора, особено за жени, от по-слабо представени расови и етнически малцинствени групи;

36.  Подчертава необходимостта от открит и непрекъснат диалог с националните парламенти с цел установяване на редовна размяна на мнения, обмен на нови техники и докладване относно оценките на въздействието на политиките с оглед насърчаване на прилагането на общ подход и по-нататъшното разработване на най-добри практики за ускоряване на интегрирането на принципа на равенство между половете; препоръчва организирането на редовни междупарламентарни заседания относно интегрирането на принципа на равенство между половете;

o
o   o

37.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ C 341 E, 16.12.2010 г., стр. 35.
(2) ОВ С 199 Е, 7.7.2012 г., стр. 65.
(3) ОВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0050.
(5) ОВ C 61 E, 10.3.2004 г., стр. 384.
(6) ОВ C 244 E, 18.10.2007 г., стр. 225.
(7) ОВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 18.
(8) ОВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 32.
(9) ОВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 11.
(10) Приети текстове, P8_TA(2015)0218.
(11) Приети текстове, P8_TA(2016)0042.
(12) SWD(2015)0278.
(13) „Интегриране на принципа на равенство между половете в рамките на комисиите и делегациите на Европейския парламент“, Тематичен отдел В на Европейския парламент.


Положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС
PDF 592kWORD 141k
Резолюция на Европейския парламент от 8 март 2016 г. относно положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС (2015/2325(INI))
P8_TA(2016)0073A8-0024/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, алинея втора от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид член 8 и член 78 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и протокола към нея от 1967 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г. и Обща препоръка № 32 на Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените относно свързаното с пола измерение на статута на бежанец, предоставянето на убежище, националността и липсата на гражданство сред жените от 14 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенция от Истанбул),

—  като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и окончателните документи, приети на специалните сесии на ООН „Пекин  + 5“, „Пекин  + 10“, „Пекин + 15“ и „Пекин  + 20“,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 май 2015 г., озаглавено „Европейска програма за миграцията“ (COM(2015)0240),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 май 2015 г., озаглавено „План за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти (2015—2020 г.) (COM(2015)0285)“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 октомври 2015 г. относно миграцията, и по-специално изразения в тях ангажимент по отношение на човешките права на жените и момичетата,

—  като взе предвид Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета,

—  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР,

—  като взе предвид Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила,

—  като взе предвид Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни,

—  като взе предвид Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила,

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общ списък на сигурни страни на произход за целите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила, и за изменение на Директива 2013/32/ЕС (COM(2015)0452),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство,

—  като взе предвид заключенията на Съвета, озаглавени „План за действие в областта на равенството между половете 2016—2020 г.“ от 26 октомври 2015 г.,

—  като взе предвид съвместния работен документ на службите на Комисията и върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 25 март 2015 г., озаглавено „Прилагане на европейската политика за съседство през 2014 г.“ (SWD(2015)0076),

—  като взе предвид резолюции 1325 и 1820 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността,

—  като има предвид своята резолюция от 2 декември 2015 г. относно специалния доклад на Европейския омбудсман по проверка по собствена инициатива OI/5/2012/BEH-MHZ на Frontex(1);

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (А8-0024/2016),

А.  като има предвид, че безпрецедентен и все по-голям брой мъже, жени и деца търсят международна закрила в ЕС вследствие на текущите конфликти, регионалната нестабилност и нарушенията на правата на човека, включително основано на пола насилие и използване на изнасилванията като военно оръжие;

Б.  като има предвид, че е налице висока степен на неравенство между половете по отношение на кандидатите за убежище в целия Европейски съюз; като има предвид, че жените съставляват средно една трета от хората, които кандидатстват за убежище; като има предвид, че от началото на 2015 г. до месец ноември около 900 000 души са достигнали през Средиземно море до бреговете на Европа и че жените и децата представляват около 38% от общия брой; като има предвид, че Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) докладва, че от януари 2016 г. жените и децата представляват 55% от лицата, достигащи до Гърция в търсене на убежище в ЕС; като има предвид, че вече твърде много хора изгубиха живота си по време на своите пътешествия на надеждата и че много от тях са жени;

В.  като има предвид, че ЛГБТИ лицата са обект на специфични форми на преследване въз основа на пола, които прекалено често продължават да не се признават в процедурите за предоставяне на убежище;

Г.  като има предвид, че Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността не постигна своята основна цел да защити жените и да увеличи значително тяхното участие в политическите процеси и вземането на решения;

Д.  като има предвид, че според данни на ВКБООН около 20 000 жени и момичета от държави на произход, в които се практикува генитално осакатяване на жени, търсят убежище в държави членки на ЕС всяка година; като има предвид, че значителен брой жени, подаващи молба за убежище, го правят, водени от страх от генитално осакатяване;

Е.  като има предвид, че по оценки на ВКБООН 71% от подалите молба за убежище в ЕС жени, произхождащи от държави, в които се практикува генитално осакатяване на жени, са преживели такова осакатяване; като има предвид, че съдебната практика на Европейския съд по правата на човека спря експулсирането на момичета, за които съществува опасност да бъдат подложени на генитално осакатяване, предвид риска от непоправимо увреждане на тяхното физическо и психично здраве;

Ж.  като има предвид, че търсещите убежище жени и момичета имат специфични нужди за закрила и различни тревоги в сравнение с мъжете, което налага при прилагането на всички политики и процедури в областта на убежището, включително оценките на молбите за убежище, да се отчитат измерението на пола и всеки конкретен случай; като има предвид, че молбите за убежище, свързани с насилие, следва да бъдат разглеждани по начин, който предпазва жените от вторично стигматизиране по време на процедурата по предоставяне на убежище;

З.  като има предвид, че процесът на интеграция и правата на жените и момичетата са изложени на риск, когато правният им статут зависи от техните съпрузи;

И.  като има предвид, че съответните актове, съставляващи общата европейска система за убежище, трябва да бъдат транспонирани и приложени в съответствие с Женевската конвенция за статута на бежанците и други правни инструменти;

Й.  като има предвид, че третирането на жените и момичетата, търсещи убежище, се различава значително в държавите членки и все още се наблюдават много сериозни пропуски;

К.  като има предвид, че жените бежанци и търсещите убежище жени често са подложени на множествена дискриминация и са много по-уязвими спрямо сексуалното и основаващото се на пола насилие в своите страни на произход и страните на транзит и местоназначение; като има предвид, че особено уязвими са непридружените жени и момичета, жените — глава на семейство, бременните жени, хората с увреждания и възрастните хора;

Л.  като има предвид, че жените бежанци не само трябва да се борят със заплахите за своята лична сигурност (дълги и опасни преходи по пътя на изгнанието, преследване, официално безразличие и нерядко сексуални злоупотреби и насилие, включително когато вече са стигнали на привидно сигурно място), с много често свързаното с това последващо социално заклеймяване, но и трябва да се погрижат за физическата сигурност, благополучието и оцеляването на своите семейства;

М.  като има предвид, че много бежанци, пристигащи в Европа, живеят в импровизирани условия в лагери или на улицата, а жените и момичетата са особено уязвими;

Н.  като има предвид, че престъпните мрежи се възползват от липсата на безопасен коридор към ЕС за търсещите убежище хора и бежанците, регионалната нестабилност, конфликтите, както и от уязвимостта на жените и момичетата, опитващи се да избягат, за да ги експлоатират чрез трафик на хора и сексуална експлоатация;

О.  като има предвид, че жените, обект на насилие и трафик на хора, са изложени на по-голям риск от заболявания, които се предават по полов път;

П.  като има предвид, че Службата на ВКБООН докладва за случаи на насилие и злоупотреби, включително на сексуално насилие срещу жени и деца бежанци по време на пътуването им и включително в пренаселени приемни центрове в ЕС;

Р.  като има предвид, че жените и момичетата, търсещи убежище в ЕС, често бягат от режими, които потискат жените, не признават равенството между жените и мъжете, толерират насилието срещу жени, малтретирането, браковете в детска възраст, ранните и насилствените бракове;

С.  като има предвид, че много често центровете за приемане не разполагат с подходящи пространства за отглеждане и грижи за децата от страна на настанените там майки, и че институциите за правна помощ не осигуряват адекватна подкрепа в областта на информираността и проследяването на семейните връзки;

Т.  като има предвид, че посрещането на най-насъщните нужди, каквито са отделни санитарни възли, душове и спални помещения за жените, с цел предотвратяване на основано на пола насилие, не е осигурено в местата за приемане или транзит в целия Европейски съюз;

У.  като има предвид, че момичетата, бягащи от конфликт и преследване, са изправени пред повишен риск от бракове в детска възраст, ранни и насилствени бракове, изнасилване, сексуално и физическо малтретиране и проституция;

Ф.  като има предвид, че отделянето от членове на семейството, включително когато са задържани, излага жените и децата на по-големи опасности;

Х.  като има предвид, че събирането на разделените семейства, макар и основно човешко право, системно се забавя и дори нарушава, и като има предвид, че жените и децата са първите жертви на отказаното или забавеното прилагане на това право;

Ц.  като има предвид, че за да останат в достигнатата държава, жените често са принудени да приемат недеклариран труд при унизителни условия;

Ч.  като има предвид, че Пекинската платформа за действие подчертава необходимостта от увеличаване на участието на жените в разрешаването на конфликти на равнище вземане на решения, както и необходимостта от това жените бежанци, разселените жени и жените мигранти да бъдат включени по подходящ начин в решенията, които ги засягат;

Ш.  като има предвид, че в една от целите за устойчиво развитие, цел № 5, е заложено постигане на равенство между половете и подобряване на условията на живот на жените до 2030 г.;

1.  Счита, че за да се подобри сигурността и безопасността на жените и момичетата бежанци, трябва да се предостави достъп до безопасни и законни пътища към ЕС за онези, които бягат от конфликти и преследване и че измерението на пола следва да бъде взето под внимание; подчертава по-специално, че в програмите на ЕС за презаселване следва да участват повече държави членки; счита, че законодателството и политиките, свързани с незаконната миграция, не трябва да възпрепятстват достъпа до процедурите на ЕС за предоставяне на убежище; подчертава, че правото на убежище е залегнало в член 18 от Хартата на основните права на ЕС;

2.  Подчертава неотложната необходимост от незабавно отваряне на безопасни и законни маршрути за търсене на убежище с цел да се противодейства на мрежите за незаконно превеждане на хора и да се осигури все по-голяма възможност на жените, децата, възрастните хора и хората с увреждания да потърсят убежище, без да излагат на риск живота си; изразява дълбока загриженост относно големия брой смъртни случаи, отблъскване и сериозни нарушения на правата на човека по външните граници на ЕС; счита, че отговорностите и разходите и ползите следва да се поделят между всички 28 държави членки, а не само между държавите на първоначално пристигане; изразява съжаление поради липсата на солидарност сред държавите членки;

3.  Подчертава, че е важно жените бежанци да бъдат регистрирани индивидуално и да получават съответните документи, за да се гарантира тяхната индивидуална сигурност, свобода на движението и достъп до услугите от първа необходимост, както се изисква от ВКБООН;

4.  Подчертава, че в координационните комитети и всяка друга форма на представителство на бежанците както в градски и селски райони, така и в лагери, включително в зони за връщане, трябва да се спазва балансът между половете, за да се гарантира зачитането на правата и нуждите на жените бежанци и на жените, търсещи убежище;

5.  Повтаря призива си към всички държави членки и към Европейския съюз да подпишат и ратифицират Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (Конвенция от Истанбул);

6.  Призовава всички държави членки, в сътрудничество с ЕС, да осигурят специализирани съвети при травми и психологически грижи за жени, пострадали въз основа на своя пол, с прякото участие на квалифицирани жени — специалисти в областта, които да са на разположение на всички етапи от процеса на предоставяне на убежище;

7.  Изразява дълбока загриженост поради факта, че жени и деца прибягват до проституция с цел оцеляване, за да платят на контрабандистите да продължат пътуването си и да потърсят убежище в ЕС; отново подчертава, че безопасните и законни пътища към Европа са ключов фактор за ефективното предотвратяване на тази действителност;

8.  Настоятелно призовава ЕС да включи аспекти, които отчитат измерението на пола, когато създава механизъм за подаване на жалби в рамките на бюрото на служителя по въпросите на основните права към Frontex, и да разгледа нарушенията на правата на човека, извършени от Frontex, държавите членки и служители на трети държави в сътрудничеството им с Frontex, както се призовава в Резолюцията на ЕП от 2 декември 2015 г. относно специалния доклад на Европейския омбудсман по проверка по собствена инициатива OI/5/2012/BEH-MHZ на Frontex;

9.  Призовава за мерки, имащи за цел да гарантират пълна интеграция на жените бежанци и жените, търсещи убежище, чрез предотвратяване на всички форми на експлоатация, малтретиране, насилие и трафик;

10.  Подчертава, че при разработването, изпълнението и оценяването на всички политики и мерки на ЕС в областта на миграцията и убежището следва да се взема под внимание половата принадлежност;

Равенство между половете при определяне на статута на бежанец

11.  Призовава за нов всеобхватен набор от валидни за целия ЕС насоки по отношение на половете, които да бъдат приети като част от по-широки реформи на политиката в областта на миграцията и убежището, отчитащи в пълна степен социалното, културното и политическото измерение на преследването и включващи мерки за приемане и интеграция;

12.  Подчертава, че дори в държавите, считани за сигурни, жените могат да бъдат подложени на основано на пола преследване, а лицата от ЛГБТИ лицата могат също да бъдат подложени на малтретиране, като по този начин да имат основателно искане за закрила; призовава всички държави членки да приемат процедури за предоставяне на убежище и да започнат да разработват обучителни програми, които да отчитат нуждите на жените с различна маргинализирана идентичност, включително жените от групата на ЛГБТИ; настоятелно призовава всички държави членки да се борят с вредните стереотипи относно поведението и особеностите на жените от групата на ЛГБТИ и да прилагат изцяло Хартата на основните права по отношение на техните молби за убежище; подчертава необходимостта от места за приемане във всички държави членки, които да отчитат аспектите, свързани с ЛГБТИ лицата; подчертава, че насилието срещу ЛГБТИ лицата е често срещано в местата за приемане;

13.  Подчертава, че основаните на пола форми на насилие и дискриминация, включително, но не само, изнасилванията и сексуалното насилие, гениталното осакатяване на жени, насилствените бракове, домашното насилие, т.нар. престъпления на честта и одобрената от държавата основана на пола дискриминация представляват преследване и следва да са правомерни основания за търсене на убежище в ЕС и това следва да намери отражение в новите насоки по отношение на половете;

14.  Призовава Европейската комисия да събира подробни статистически данни за миграцията и международната закрила с оглед добавянето на повече категории данни с разбивки по полов признак, особено по отношение на етапите в процеса на предоставяне на убежище след вземане на първоначалното решение;

15.  Настоятелно призовава Комисията да разработи тълкувателни насоки относно гениталното осакатяване на жени, които да вземат предвид в пълна степен Насоките на ВКБООН относно основаното на пола преследване и Указанията относно гениталното осакатяване на жени и които да очертават ясно задълженията на държавите членки, като се обръща особено внимание на установяването и комуникацията с уязвимите лица, търсещи убежище; подчертава, че жертвите на генитално осакатяване на жени може да се затрудняват да разкажат за травмите си, свързани с него; счита, че държавите членки следва да предприемат мерки, за да гарантират, че всички форми на насилие спрямо жените, включително гениталното осакатяване на жени, могат да се признават за форма на преследване и следователно жертвите им да се ползват от защитата на Конвенцията относно статута на бежанците от 1951 г. в изпълнение на установеното в член 60 на Конвенцията от Истанбул;

16.  Призовава държавите членки да гарантират, че процедурите на границите относно предоставянето на убежище са съобразени с Насоките на ВКБООН за международна закрила, по-специално що се отнася до защитата срещу преследване, основано на пола, и с Насоките на ВКБООН относно молбите за получаване на статут на бежанец въз основа на сексуалната ориентация и/или половата идентичност, които ясно посочват задълженията на държавите членки;

17.  Предвид изложената ситуация призовава Комисията да разгледа подобряването на финансирането и обхвата на програмите „Дафне“ и „Одисей“ и да оцени възможността за адаптирането им към настоящия контекст и за защита на жените бежанци;

18.  Отбелязва предложението на Комисията за създаване на общ за ЕС списък на сигурните страни на произход; настоява да се предприемат всички подходящи стъпки, за да се гарантира, че този подход е в съответствие с принципа на забраната за връщане, както и че правата на жените, децата и други уязвими групи не се нарушават; призовава за прилагането на диференциация между половете; счита, че такъв списък на сигурните страни на произход не следва да води до по-неблагоприятно процедурно третиране на жени, чиито молби за убежище се основават на страх или преживяно насилие, основано на пола; подчертава необходимостта от избягване на прибързани решения, които не отчитат надлежно опасността, включително смъртната опасност, за жени, жертва на основано на пола насилие, ако молбите им за убежище бъдат отхвърлени и те бъдат принудени да се върнат в родината си;

19.  Призовава за по-обективен и съобразен с равенството между половете подход спрямо оценките за достоверност във всички държави членки, както и за по-добро обучение по отношение на оценките за достоверност на лицата, вземащи решения, които имат отношение към равенството между половете; подчертава, че оценките за достоверност не могат да бъдат винаги точни и не следва да се използват като основание за отрицателно решение относно предоставянето на убежище; препоръчва при оценяването на молби за убежище, подадени от жени, да бъдат вземани под внимание културният, социалният и психологическият профили, включително културният произход, образованието, травмите, страхът, срамът и/или културните неравенства между мъжете и жените;

20.  Призовава държавите членки да обявят причините за положителните решения за предоставяне на убежище с цел да предоставят полезни данни по отношение на съображенията, свързани с основаното на пола насилие, и да осигурят прозрачност по отношение на основанията от Конвенцията, въз основа на които са били удовлетворени молбите за убежище;

21.  Настоятелно призовава държавите членки да предоставят информация на жените относно процедурата за предоставяне на убежище, техните права и специалните услуги, които се предоставят на жените, кандидатстващи за убежище; подчертава, че правото на жените да подадат молба за убежище независимо от своя съпруг е ключов фактор за тяхното овластяване и за принципа на забрана за връщане; настоятелно призовава държавите членки да информират жените относно правото им на самостоятелна молба за убежище, като по този начин позволят на жените да кандидатстват за статут на бежанец или на търсещ убежище и да го запазят независимо от положението на останалите членове на семействата им;

22.  Призовава държавите членки да прилагат изцяло Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления;

23.  Счита, че трябва да се предприемат незабавни действия по отношение на програмите за хуманитарни помощи всеки път, когато възникнат съмнения за основано на пола насилие, като се има предвид изключително високата степен на излагане на форми на физическо и морално насилие спрямо уязвими лица като жените или децата по незаконните миграционни маршрути, където не съществуват каквито и да било права;

24.  Подчертава, че жените и момичетата са особено уязвими към експлоатация от страна на контрабандистите на хора; поради това призовава държавите членки да повишат полицейското и съдебното сътрудничество помежду си, включително с Европол, Frontex, Евроюст и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), с цел ефективна борба с контрабандата и трафика на мигранти;

25.  Подчертава изключително важното значение на осигуряването на грижи за децата и грижи за зависими членове на семейството по време на проверките и интервютата за предоставяне на убежище, за да се гарантират равни възможности за подаване на молба за убежище;

Нуждите на жените в процедурите по предоставяне на убежище

26.  Настоятелно призовава държавите членки да информират надлежно търсещите убежище жени относно правата им, и по-специално относно правото им да поискат интервюиращ и устен преводач от женски пол, както и да проведат интервюто лично без присъствието на трети лица; настоятелно призовава държавите членки да предоставят всеобхватно и задължително обучение за интервюиращите и устните преводачи относно сексуалното насилие, травмите и спомените от преживяното; настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че тези права се зачитат; настоятелно призовава държавите членки да спазват член 15, параграф 3 от Директивата относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила;

27.  Отбелязва със загриженост, че много служители в ЕС, ангажирани със случаи на търсещи убежище лица, нямат познания относно гениталното осакатяване на жени; призовава държавите членки да работят на национално равнище със своите органи за предоставяне на убежище, за да създадат по-добри процедури за подкрепа и помощ на жени и момичета, претърпели или изложени на риск от генитално осакатяване;

28.  Настоятелно призовава държавите членки да предоставят актуализирана и достъпна информация за процеса на предоставяне на убежище и специфичните права на жените, търсещи убежище;

29.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират пълен достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права, включително достъп до безопасен аборт, както и спешно да отделят допълнителни средства за здравно обслужване;

30.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират защита и съдействие за жените по време на престоя им в лагери за бежанци, на пунктовете за граничен контрол и разбира се, след влизането им в ЕС;

31.  Настоятелно призовава всички държави членки да подпишат и ратифицират Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенция от Истанбул) и да прилагат член 59 от нея, в който ясно се заявява, че страните по Конвенцията следва да предприемат необходимите мерки за прекратяване на процедурите за експулсиране и/или за предоставяне на самостоятелно разрешение за пребиваване в случай на разтрогване на брака с тези жени мигранти, чийто статут на пребиваване зависи от техните съпрузи;

32.  Призовава на жените, търсещи убежище, и на жените мигранти да се предоставя независим правен статут от този на техните съпрузи, за да се избегне експлоатацията, да се намали уязвимостта и да се постигне по-голяма степен на равенство;

33.  Подчертава, че жените и момичетата мигранти без документи следва да имат пълен достъп до своите основни права и че следва да бъдат развивани канали за законна миграция;

34.  Подчертава необходимостта от процедури за събиране на разделените семейства, които да дават индивидуални права на жените и момичетата, присъединяващи се към семействата си в ЕС, така че да не им се налага да зависят при достъпа до здравеопазване, образование или работа от отношението на член на семейството от мъжки пол, който може и да ги малтретира;

35.  Категорично осъжда използването на сексуално насилие срещу жени като военно средство; счита, че следва да бъде отделено специално внимание на жените и момичетата мигранти, станали жертви на насилие в конфликти, като им се осигури достъп до медицинска и психологическа помощ;

36.  Приветства разработването на нов обучителен модул по въпросите на пола, половата идентичност и сексуалната ориентация от страна на EASO; призовава за пълно интегриране на принципа на равенство между половете и основаното на този принцип определяне на бюджета в работата на EASO чрез звена за контакт по въпросите на равенството между половете и официален служител за връзка с Европейския институт за равенство между половете; призовава за информация за държавата на произход, която да включва положението на жените — правно и фактическо — включително информация за преследването или опасността от преследване на жените от страна на недържавни субекти;

37.  Насърчава всички държави членки да се възползват в пълна степен от Регламента от Дъблин, за да гарантират, че семействата имат право да бъдат заедно и молбите им за убежище да се разглеждат от един и същ орган;

Приемане и задържане

38.  Призовава за прекратяване на всяко задържане на деца в ЕС, както и за осигуряване на възможност на родителите да живеят заедно със своите деца в подходящи приспособени помещения, докато чакат решение за предоставяне на убежище;

39.  Подчертава, че задържането на търсещи убежище лица следва да се избягва и може да се прилага само когато с него се преследва законна цел и то е било определено като необходимо и пропорционално за всеки отделен случай, и в никакъв случай не може да бъде оправдано по отношение на деца (всички лица до 18-годишна възраст); счита, че зачитането на правото на убежище налага създаването на отворени и хуманни условия за приемане на търсещите убежище лица, включително безопасно, достойно и съвместимо с правата на човека третиране; подчертава необходимостта от разработване на алтернативи на задържането, включително подходи, насочени към поемане на ангажимент, които отговарят на нуждите на уязвимите групи;

40.  Подчертава, че много от търсещите убежище жени и жените бежанци са преживели крайно насилие и че задържането под стража може да утежни техните травми; подчертава, че задържането на лица, търсещи убежище, единствено за административно удобство нарушава правото на свобода, залегнало в член 6 от Хартата на основните права на ЕС; призовава за незабавно прекратяване във всички държави членки на задържането под стража на деца, бременни и кърмещи жени, както и на жертвите на изнасилвания, сексуално насилие и трафик на хора, и за предоставяне на подходяща психологическа подкрепа;

41.  Настоятелно призовава всички държави членки да намалят максималните граници на продължителността на задържане преди извеждането, така че да бъдат под прага, предвиден в Директивата за връщането; счита, че продължителното задържане вреди непропорционално на уязвимите групи;

42.  Настоятелно призовава задържаните жени, търсещи убежище, които са били подложени на сексуално малтретиране, да получават подходящи медицински съвети и консултиране, включително в случаите, довели до бременност, и да им бъдат осигурени необходимите за тяхното физическо и психическо здраве грижи, подкрепа и правна помощ; настоява Комисията и държавите членки да предприемат незабавни мерки, за да гарантират, че условията на приемане, транзит и задържане са безопасни, хуманни и подходящи, с отделни жилищни помещения и санитарни възли за жените и семействата; посочва, че предоставянето на подходящи основни санитарни материали на всички жени и момичета трябва да бъде стандартна практика в програмите за помощ;

43.  Посочва, че прякото и непрякото участие на жените бежанци в управлението на процесите за разпределение на храни и нехранителни продукти ще гарантира, че те ще бъдат разпределяни и контролирани пряко от възрастните жени, членове на домакинствата, което ще осигури справедливото им разпределение;

44.  Призовава Комисията и държавите членки да предоставят на центровете за настаняване на бежанци и търсещи убежище подходящи пространства за отглеждане и грижи за техните деца;

45.  Призовава държавите членки да прилагат или засилят механизмите за контрол в препълнените центрове за настаняване в ЕС, където невинаги се прилагат минималните стандарти за намаляване на основаното на пола насилие, за да се избегне продължаването на тормоза над жените и децата и в държавата на пристигане;

46.  Подчертава, че нуждите на уязвимите лица, като жените — жертва на насилие, и момичетата, по-специално непридружените момичета, следва да бъдат изведени като приоритет в процедурите за приемане;

47.  Подчертава колко е важно центровете за настаняване да разполагат с адекватна правна защита за жените с цел да им бъде гарантирана ценна подкрепа по отношение на информираността и откриването на членовете на семейството;

48.  Призовава Комисията и държавите членки да въведат мерки за предотвратяване на насилствените бракове, налагани на жени и момичета, получили статут на бежанец, от мъже, надяващи се да си осигурят безопасен достъп, които в противен случай не биха имали право на това;

49.  Подчертава неотложната необходимост от провеждането на независими разследвания на всички твърдения, включително за случаи на сексуално малтретиране и основано на пола насилие в местата за задържане на имигранти или по границите, както и от предоставянето на достъп на журналистите и на съответните организации на гражданското общество;

50.  Счита, че при задържането на жени, търсещи убежище, са необходими помещения и материали за посрещането на специфичните хигиенни нужди на жените, че следва да се насърчава използването на охранители и пазачи от женски пол и целият персонал, определен да работи със задържаните жени, следва да премине обучение за специфичните за пола нужди и човешките права на жените;

51.  Счита, че на задържаните жени, търсещи убежище, които съобщават за насилие, трябва незабавно да бъде осигурена закрила, подкрепа и консултиране и техните жалби трябва да се проучват от компетентни и независими органи при пълно зачитане на принципа на поверителност, включително когато жените са задържани заедно със своите съпрузи/партньори/други роднини; счита, че мерките за закрила следва да вземат под внимание по-специално риска от отмъщение;

52.  Призовава Комисията, държавите членки и местните органи да работят заедно с организациите на гражданското общество и организациите в областта на правата на човека, за да облекчат тежкото положение на бежанците, които оцеляват в импровизирани условия, особено по отношение на уязвимите жени и момичета;

Социално приобщаване и интеграция

53.  Призовава държавите членки да разработят и въведат специални мерки за улесняване на участието на пазара на труда на жените бежанци и жените, търсещи убежище, включващи езикови курсове, програми за ограмотяване, учене и обучение през целия живот; призовава Комисията, държавите членки и местните органи да гарантират правото на момичетата бежанци на достъп до задължително образование; подчертава важното значение на самостоятелното, неформалното образование и културния обмен при приобщаването и овластяването на младите жени и момичетата; подчертава значението на разширяването на достъпа до висше образование за жените бежанци; призовава за стабилни и прозрачни процедури за признаване на квалификациите, придобити в чужбина;

54.  Призовава Комисията и държавите членки да отпуснат финансиране и други ресурси на организации на гражданското общество и организации в областта на правата на човека, които предоставят помощ, насърчават приобщаването и наблюдават положението на бежанците и на търсещите убежище лица в ЕС, особено по отношение на справянето с пречките, на които се натъкват, и ситуациите на уязвимост, в които попадат жените и момичетата;

55.  Призовава държавите членки и Комисията да се гарантира на жените лидери, които са били преследвани в своите страни на произход и понастоящем са бежанци, възможността да продължат безопасно своята политическа и социална дейност в полза на правата на жените и равенството между половете в ЕС;

56.  Подчертава изключителното значение на достъпните и качествени грижи за деца и други зависими лица, за да се даде възможност за икономическо и социално овластяване на жените бежанци;

57.  Насърчава държавите членки да използват структурните и инвестиционните фондове наред с фонд „Убежище, миграция и интеграция“, за да насърчат интеграцията на бежанците на пазара на труда, като обърнат специално внимание на грижите за деца;

58.  Призовава за по-бързи, по-ефективни процедури за събиране на разделените семейства и за събиране на данни по полов признак относно решенията, свързани с процедурите за събиране на семейства; подчертава значението на достъпа до правна помощ в делата за събиране на семейства;

59.  Счита, че взаимното признаване на удовлетворени молби за предоставяне на убежище ще позволи по-добри възможности за заетост, интеграция и събиране на разделените семейства;

60.  Подчертава, че приемащите държави следва да гарантират пълен достъп до правото на безплатно качествено обществено образование, здравни услуги, по-специално по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и права, заетост, съответстваща на нуждите и способностите на жените бежанци и жилищно настаняване, което отговаря на нуждите на жените и момичетата бежанци; подчертава, че политиките в областта на социалните грижи са от ключово значение за интеграцията;

61.  Призовава за всеобхватни и адекватно обезпечени с ресурси програми за покриване на непосрещнатите краткосрочни и дългосрочни здравни нужди на жените бежанци, включително психосоциално консултиране и консултиране при травми;

62.  Подчертава важната положителна роля, която могат да играят социалните предприятия и алтернативните бизнес модели, като взаимоспомагателните дружества и кооперациите при икономическото овластяване на жените бежанци и интегрирането им на пазарите на труда, както и в социалната и културната област;

63.  Насърчава обмена на най-добри практики между държавите членки по отношение на участието на организации на общностите по места, както и на прякото участие на самите бежанци, при представителството на възгледите на жените бежанци и жените, търсещи убежище, пред лицата, определящи политиките;

64.  Счита, че местните и регионалните органи играят основна роля в приобщаването на жените бежанци и жените, търсещи убежище, особено по отношение на тяхното навлизане на пазара на труда; насърчава тези власти да спомагат за диалога и разискванията между жените бежанци и местните жени;

o
o   o

65.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и ВКБООН.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0422.

Правна информация