Indiċi 
Testi adottati
It-Tlieta, 8 ta' Marzu 2016 - StrasburguVerżjoni finali
Is-Saħħa tal-Annimali ***II
 Skema għall-għajnuna għall-provvista ta’ frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi ***I
 L-aċċess għas-suq ta' servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet ***I
 L-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur ***I
 Rapport Annwali 2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Ġlieda kontra l-frodi
 L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-Parlament Ewropew
 Is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati u li jfittxu l-asil fl-UE

Is-Saħħa tal-Annimali ***II
PDF 419kWORD 69k
Riżoluzzjoni
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Marzu 2016 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mard tal-annimali li jittieħed u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali ("il-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali") (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))
P8_TA(2016)0067A8-0041/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Kunsill Federali Awstrijak, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-10 ta' Diċembru 2013(1),

–  wara li kkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(2) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2013)0260),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 76 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0041/2016),

1.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari;

2.  Japprova d-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni mehmuża ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni mehmuża ma' din ir-riżoluzzjoni;

4.  Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att, flimkien mal-President tal-Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex jiffirma l-att, wara li jkun ġie vverifikat li l-proċeduri ntemmu kif imiss, u biex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tal-att f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

7.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar ir-reżistenza għall-antimikrobiċi u l-użu tal-prodotti mediċinali veterinarji

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Pjan ta' Azzjoni kontra t-theddid li qed jiżdied ta' Reżistenza Antimikrobika (COM(2011) 0748) – tenfasizza r-rwol preventiv tar-Regolament fir-rigward tal-mard tal-annimali li jittieħed ("Il-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali") u t-tnaqqis konsegwenti mistenni tal-użu tal-antibijotiċi fuq l-annimali. Minbarra r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri qed jiġu mħeġġa jimpenjaw ruħhom biex jiġbru dejta rilevanti, komparabbli u li tkun dettaljata biżżejjed, dwar l-użu reali ta' prodotti mediċinali antimikrobiċi fl-annimali, u li jibagħtu din id-dejta lill-Kummissjoni biex jiġi żgurat użu aktar prudenti ta' prodotti mediċinali antimikrobiċi fuq l-annimali, u b'hekk dan jgħin biex jitnaqqas ir-riskju ta' reżistenza kontra l-antimikrobiċi.

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-rappurtar regolari tal-użu ta' prodotti mediċinali antimikrobiċi fuq l-annimali fl-Unjoni

Il-Kummissjoni timpenja ruħha li tippubblika rapport regolari dwar l-użu ta' prodotti mediċinali antimikrobiċi fuq l-annimali fl-UE abbażi tad-dejta li tingħata mill-Istati Membri.

Stqarrija tal-Kummissjoni dwar it-trattament xieraq tal-annimali

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard tal-annimali li jiġi trażmess lill-annimali jew lill-bniedem u ma fihx dispożizzjonijiet li speċifikament jirregolaw it-trattament xieraq tal-annimali minkejja li hemm rabta bejn is-saħħa tal-annimali u t-trattament xieraq tal-annimali. L-Unjoni għandha acquis żviluppat sew fir-rigward tat-trattament xieraq tal-annimali, li jkopri speċijiet differenti (tiġieġ tas-simna, tiġieġ tal-bajd, ħnieżer, għoġġiela), u attivitajiet differenti (it-trobbija, it-trasport, il-qatla, ir-riċerka, eċċ.). Din il-leġiżlazzjoni dwar it-trattament xieraq tal-annimali neċessarjament se tibqa' tapplika. Il-Kummissjoni hija impenjata li tirrispetta bis-sħiħ it-trattament xieraq tal-annimali, b'konformità mal-Artikolu 13 tat-Trattat u fil-limiti stabbiliti fih, li jinkludi li tiżgura li din il-leġiżlazzjoni tiġi implimentata bis-sħiħ u tiġi żviluppata b'mod xieraq.

(1) ĠU C 170, 5.6.2014, p. 104.
(2) Testi adottati, P7_TA(2014)0381.


Skema għall-għajnuna għall-provvista ta’ frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi ***I
PDF 339kWORD 77k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Marzu 2016 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 fir-rigward tal-iskema għall-għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))
P8_TA(2016)0068A8-0006/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0032),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikoli 42 u 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7–0025/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-9 ta’ Lulju 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-7 ta’ Ottubru 2014(2),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tas-27 ta' Mejju 2015 dwar il-ftuħ, u l-mandat, ta' negozjati interistituzzjonali dwar il-proposta(3),

–  wara li kkunsidra l-impenn mogħti mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tas-16 ta' Diċembru 2015, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0006/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari 8 ta' Marzu 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 (UE) Nru 1306/2013 fir-rigward tal-iskema ta' għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fi stabbilimenti edukattivi

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2016/791.)

(1) ĠU C 451, 16.12.2014, p. 142.
(2) ĠU C 415, 20.11.2014, p. 30.
(3) Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2015)0216.


L-aċċess għas-suq ta' servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet ***I
PDF 787kWORD 488k
Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-8 ta' Marzu 2016 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas fuq l-aċċess għas-suq ta’ servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))(1)
P8_TA(2016)0069A8-0023/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Titolu
Proposta għal
Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jistabbilixxi qafas fuq l-aċċess għas-suq għas-servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet
li tistabbilixxi qafas għall-organizzazzjoni ta’ servizzi portwarji u għat-trasparenza finanzjarja tal-portijiet
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)
1(a) Il-portijiet jistgħu jikkontribwixxu għall-kompetittività fit-tul tal-industriji Ewropej fis-swieq dinjin filwaqt li jiżdiedu l-valur u l-impjiegi fir-reġjuni kostali kollha tal-UE. Sabiex jiġu indirizzati l-isfidi li jiffaċċja s-settur tat-trasport marittimu, bħall-ineffiċjenzi fil-katina tat-trasport sostenibbli u l-loġistika, huwa essenzjali li l-azzjonijiet stabbiliti fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Portijiet: magna għat-tkabbir" dwar simplifikazzjoni amministrattiva jiġu implimentati flimkien ma’ dan ir-Regolament. Il-kumplessità ta’ proċeduri amministrattivi għall-approvazzjoni doganali, li jirriżultaw f’dewmien fil-portijiet, toħloq ostaklu kbir għall-kompetittività tat-tbaħħir fuq distanza qasira u l-effiċjenza tal-portijiet tal-Unjoni.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)
(3a)  Livell għoli ta’ simplifikazzjoni tal-proċeduri doganali jista’ jirrappreżenta vantaġġ ekonomiku kbir għal port f’termini ta’ kompetittività. Sabiex tiġi evitata kompetizzjoni inġusta tal-portijiet u jitnaqqsu l-formalitajiet doganali li jistgħu jkunu ta’ dannu serju għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni, l-awtoritajiet tal-port għandhom jadottaw approċċ ta’ politika xieraq u effettiv ibbażat fuq ir-riskju sabiex tiġi evitata distorsjoni tal-kompetizzjoni. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jimmonitorjaw b’mod effettiv dawn il-proċeduri fuq bażi regolari, u l-Kummissjoni għandha tevalwa jekk huwiex meħtieġ li tieħu miżuri xierqa biex tiġġieled il-kompetizzjoni inġusta.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Il-maġġoranza assoluta tat-traffiku marittimu tal-Unjoni jgħaddi mill-portijiet marittimi tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport. Biex jinkiseb l-għan ta' dan ir-Regolament b'mod proporzjonat mingħajr ma tiġi imposta xi regola żejda fuq portijiet oħrajn, dan ir-Regolament għandu japplika għall-portijiet tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, li kull wieħed minnhom għandu rwol importanti għas-sistema Ewropea tat-trasport jew għaliex minnu jgħaddu aktar minn 01% tal-merkanzija totali tal-UE jew in-numru totali ta' passiġġieri jew għaliex itejjeb l-aċċessibbiltà reġjonali ta' żoni ta' gżejjer jew dawk periferali, mingħajr ħsara, madankollu, għall-possibbiltà li l-Istati Membri jiddeċiedu li japplikaw dan ir-Regolament għal portijiet oħrajn ukoll. Servizzi ta’ pilotaġġ imwettqa fil-baħar fond m’għandhomx impatt dirett fuq l-effiċjenza tal-portijiet peress li dawn ma jintużawx għal dħul ħruġ dirett mill-portijiet u għalhekk ma jeħtiġux li jiġu inklużi f’dan ir-Regolament.
(4)  Il-maġġoranza assoluta tat-traffiku marittimu tal-Unjoni jgħaddi mill-portijiet marittimi tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport. Biex jinkiseb l-għan ta' dan ir-Regolament b'mod proporzjonat mingħajr ma jiġi impost xi piż mhux meħtieġ fuq portijiet oħrajn, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-portijiet marittimi tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, li kull wieħed minnhom għandu rwol importanti għas-sistema Ewropea tat-trasport jew għaliex minnu jgħaddu aktar minn 0,1% tal-merkanzija totali tal-UE jew tan-numru totali ta' passiġġieri jew għaliex itejjeb l-aċċessibbiltà reġjonali ta' żoni ta' gżejjer jew dawk periferali. Madankollu, dan ir-Regolament għandu jagħti l-possibbiltà lill-Istati Membri biex jiddeċiedu jekk għandhomx japplikaw dan ir-Regolament għal portijiet marittimi tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew komprensiv li jinsab fir-reġjuni l-aktar imbiegħda. L-Istati Membri għandu jkollhom ukoll il-possibbiltà li jintroduċu derogi sabiex jiġu evitati piżijiet amministrattivi sproporzjonati għal dawk il-portijiet marittimi tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew komprensiv fejn it-traffiku annwali ma jiġġustifikax l-applikazzjoni sħiħa ta’ dan ir-Regolament. Servizzi ta’ pilotaġġ imwettqa fil-baħar fond m’għandhomx impatt dirett fuq l-effiċjenza tal-portijiet peress li dawn ma jintużawx għal dħul ħruġ dirett mill-portijiet u għalhekk ma jeħtiġux li jiġu inklużi f’dan ir-Regolament.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)
(4a)  Dan ir-Regolament ma jimponix mudell speċifiku għall-ġestjoni tal-port fuq il-korpi maniġerjali tal-portijiet. Sakemm ir-regoli marbuta mal-aċċess għas-suq u t-trasparenza finanzjarja jiġu rispettati, il-mudelli eżistenti ta’ ġestjoni tal-port stabbiliti fil-livell nazzjonali fl-Istati Membri jistgħu jinżammu skont il-Protokoll Nru 26 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  L-għan tal-Artikolu 56 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea huwa li jelimina r-restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' forniment tas-servizzi fl-Unjoni. Skont l-Artikolu 58 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dak l-għan għandu jinkiseb fi ħdan il-qafas tad-dispożizzjonijiet tat-Titolu relatat mat-trasport, b'mod aktar speċifiku l-Artikolu 100 (2).
imħassar
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  L-awtoforniment ta' servizz li jinvolvi kumpaniji tat-tbaħħir jew fornituri ta' servizzi portwarji biex jinħatar persunal tal-għażla tagħhom u biex jipprovdu lilhom infushom servizzi portwarji huwa rregolat f'għadd ta' Stati Membri għal raġunijiet ta' sikurezza jew soċjali. Il-partijiet interessati kkonsultati mill-Kummissjoni waqt li kienet qed tħejji l-proposta tagħha saħqu li l-impożizzjoni ta' kwota ġeneralizzata tal-awtoforniment ta' servizz fil-livell tal-Unjoni tkun teħtieġ aktar regoli fuq kwistjonijiet ta’ sikurezza u kwistjonijiet soċjali sabiex jiġu evitati impatti negattivi possibbli f'dawn l-oqsma. Għalhekk, jidher li hu xieraq li f’dan l-istadju din il-kwistjoni ma tiġi regolarizzata fil-livell tal-Unjoni u titħalla f’idejn l-Istati Membri biex jirregolaw l-awtoforniment tas-servizzi tal-portijiet jekk iridu. Għalhekk, ir-Regolament għandu jkopri biss il-forniment ta' servizzi portwarji għal remunerazzjoni.
imħassar
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Fl-interess ta' ġestjoni tal-port effiċjenti, sikura u favur l-ambjent, il-korp maniġerjali tal-port għandu jkun jista' jitlob li l-fornituri tas-servizzi portwarji juru li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi biex iwettqu s-servizz b'mod xieraq. Dawk ir-rekwiżiti minimi għandhom ikunu limitati għal sett definit b'mod ċar ta' kundizzjonijiet fuq il-kwalifiki professjonali tal-operaturi, inkluż f'termini ta' taħriġ, u fuq it-tagħmir meħtieġ diment li jkunu trasparenti, nondiskriminatorji, oġġettivi u relevanti għall-forniment tas-servizz portwarju.
(7)  Fl-interess ta' ġestjoni tal-port effiċjenti, sikura u favur l-ambjent, il-korp maniġerjali tal-port għandu jkun jista' jitlob li l-fornituri tas-servizzi portwarji juru li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi biex iwettqu s-servizz b'mod xieraq. Dawk ir-rekwiżiti minimi għandhom ikunu limitati għal sett definit b'mod ċar ta' kundizzjonijiet fuq il-kwalifiki professjonali tal-operaturi, it-tagħmir meħtieġ sabiex jiġi fornut is-servizz portwarju rilevanti, id-disponibbiltà tas-servizz u l-konformità mar-rekwiżiti tas-sikurezza marittima. Dawn ir-rekwiżiti minimi għandhom iqisu wkoll ir-rekwiżiti ambjentali, kif ukoll l-istandards soċjali nazzjonali u r-reputazzjoni tajba tal-fornitur tas-servizz portwarju.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)
(7a)  Kull fornitur tas-servizz u b’mod speċjali min jidħol ġdid fis-suq għandhom juru l-abilità tagħhom li jipprovdu numru minimu ta’ bastimenti bil-persunal u t-tagħmir tagħhom stess. Il-fornituri tas-servizzi għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet u r-regoli rilevanti inklużi liġijiet tax-xogħol applikabbli, ftehimiet kollettivi applikabbli u rekwiżiti tal-kwalità tal-port ikkonċernat.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)
(7b)  Sabiex jiġi ddeterminat jekk fornitur ta’ servizz ikunx issodisfa r-rekwiżit ta’ reputazzjoni tajba, l-Istat Membru għandu jikkunsidra jekk ikunx hemm raġunijiet impellanti biex wieħed jiddubita r-reputazzjoni tajba tal-fornitur tas-servizzi portwarji, il-maniġer tiegħu, u kwalunkwe persuna rilevanti oħra kif jista’ jkun determinat mill-Istat Membru, bħal kundanni jew pieni fi kwalunkwe Stat Membru għal offiżi jew ksur serji tal-liġi applikabbli tal-Unjoni u nazzjonali, inkluż fl-oqsma li ġejjin: il-liġi soċjali, il-liġi tax-xogħol, il-liġi tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, il-liġi dwar is-saħħa u l-liġi ambjentali.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 7c (ġdida)
(7c)  Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3577/921a u s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Jannar 2007 fil-każ C-251/04, Kummissjoni vs Ir-repubblika Ellenika1b, skont liema ma jistax jiġi dedott li l-irmonk jista' jitqies bħala servizz ta’ trasport marittimu, huwa possibbli għal raġunijiet ta’ sikurezza marittima u l-ħarsien tal-ambjent għar-rekwiżiti minimi li jiġi stipulat li l-bastimenti tal-irmonk jew l-operazzjonijiet ta’ rmiġġ ikunu reġistrati fi, u jtajru l-bandiera tal-Istat Membru tal-port ikkonċernat.
_______________
1a Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3577/92 tas-7 ta’ Diċembru 1992 li japplika l-prinċipju ta’ libertà li jiġu pprovduti servizzi għat-trasport marittimu fi ħdan l-Istati Membri (kabotaġġ marittimu) (ĠU L 364, 12.12.1992, p.7).
1b Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Jannar 2007 fil-kawża C-251/04, Il-Kummissjoni vs Ir-Repubblika Ellenika (C-251/04, ECLI:EU:C:2007:5).
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Billi l-portijiet huma magħmula minn żoni ġeografiċi limitati, l-aċċess għas-suq jista’, f’ċerti każijiet, ikun suġġett għal limitazzjonijiet relatati mal-iskarsezza tal-art jew f’każ li l-art hija riservata għal ċertu tip ta’ attivitajiet bi pjan ta’ żvilupp formali li jippjana b’mod trasparenti tal-użu tal-art u skont leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti bħal dawk relatati mal-għanijiet tal-ippjanar tal-bliet u l-kampanja.
imħassar
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)
(10a)  Is-sistema portwarja tal-Unjoni hija varja ħafna u tinkludi bosta mudelli differenti għall-organizzazzjoni tas-servizzi portwarji. Għaldaqstant, sistema unika ma tkunx xierqa. Il-korp maniġerjali tal-port jew l-awtorità kompetenti għandhom ikunu jistgħu jillimitaw in-numru ta’ fornituri ta’ servizzi portwarji, jekk iċ-ċirkustanzi jirrikjedu tali limitazzjoni.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  Kwalunkwe intenzjoni li jiġi limitat in-numru ta' fornituri tas-servizzi portwarji għandha tiġi ppubblikata minn qabel mill-awtorità kompetenti u għandha tkun iġġustifikata bis-sħiħ, sabiex il-partijiet interessati jingħataw l-opportunità li jikkummentaw. Il-kriterji għal kwalunkwe limitazzjoni għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti u nondiskriminatorji.
(11)  Kwalunkwe intenzjoni li jiġi limitat in-numru ta' fornituri tas-servizzi portwarji għandha tiġi ppubblikata minn qabel mill-korp maniġerjali tal-port jew l-awtorità kompetenti. Il-kriterji għal kwalunkwe limitazzjoni għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti u nondiskriminatorji.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Sabiex tkun miftuħa u trasparenti, il-proċedura biex jingħażlu l-fornituri tas-servizzi portwarji u r-riżultat tagħha għandha tkunu ppubblikata u d-dokumentazzjoni sħiħa għandha tiġi kkomunikata lill-partijiet interessati.
(12)  Il-proċedura biex jagħżlu l-fornituri tas-servizzi portwarji u r-riżultat tagħha għandhom ikunu ppubblikati u għandhom ikunu nondiskriminatorji, trasparenti u miftuħa għall-partijiet interessati kollha.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  Il-proċedura tal-għażla għall-fornituri ta’ servizzi tal-port f'każ li l-għadd ta’ dawk il-fornituri huwa limitat, għanda ssegwi l-prinċipji u l-approċċ stabbilit fid-Direttiva../../... [konċessjoni]7, inkluż il-limitu u l-metodu għad-determinazzjoni tal-valur tal-kuntratti kif ukoll id-definizzjoni ta’ modifiki sostanzjali u l-elementi relatati għat-tul tal-kuntratt.
imħassar
__________________
7 Proposta għal Direttiva dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni COM(2011)897 finali
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)
(13a)  Fil-komunikazzjoni interpretattiva tagħha tal-1 ta' Awwissu 2006 dwar il-liġi tal-Komunità applikabbli għall-għoti ta' kuntratti li mhumiex soġġetti jew mhumiex għal kollox soġġetti għad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi tal-Akkwist Pubbliku1, il-Kummissjoni pprovdiet qafas ċar għall-proċeduri tal-għażla li jaqgħu barra mill-ambitu tad-Direttivi tal-Akkwist Pubbliku u ma jingħatawx fil-forma ta' konċessjonijiet.
_____________________
1 ĠU C 179,1,8,2006, p, 2,
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  Ir-rikors għall-obbligi ta’ servizz pubbliku li jwassal għal limitazzjoni fin-numru ta' fornituri ta' servizz portwarju jista' jkun iġġustifikat biss għal raġunijiet ta' interess pubbliku sabiex tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tas-servizz portwarju għall-utenti kollha, id-disponibbiltà tas-servizz portwarju matul is-sena kollha jew l-affordabbiltà tas-servizz portwarju għal ċerta kategorija ta' utenti.
(14)  Ir-rikors għall-obbligi ta’ servizz pubbliku li jwassal għal limitazzjoni fin-numru ta' fornituri ta' servizz portwarju jista' jkun iġġustifikat biss għal raġunijiet ta' interess pubbliku sabiex tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tas-servizz portwarju għall-utenti kollha, id-disponibbiltà tas-servizz portwarju matul is-sena kollha jew l-affordabbiltà tas-servizz portwarju għal ċerta kategorija ta' utenti, jew operazzjonijiet portwarji sikuri, siguri jew ambjentalment sostenibbli.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 18
(18)  L-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istat Membru għandu jkollhom l-għażla li jiddeċiedu li jipprovdu s-servizzi portwarji bl-obbligi ta’ servizz pubbliku huma stess jew jinkarigaw direttament lil operatur intern bil-forniment ta’ dawk is-servizzi. Fil-każ li awtorità kompetenti tiddeċiedi li tipprovdi s-servizz hi nnifsha, dan jista’ jkopri l-forniment ta’ servizzi permezz tal-aġenti impjegati mill-awtorità kompetenti jew ikkummissjonati mill-awtorità kompetenti. Meta limitazzjoni bħal din tiġi applikata fil-portijiet kollha tat-TEN-T fit-territorju ta' Stat Membru, il-Kummissjoni għandha tiġi mgħarrfa. Fil-każijiet li fihom l-awtoritajiet kompetenti fi Stat Membru jaqblu fuq għażla bħal din, id-dispożizzjoni tas-servizzi portwarji mill-operaturi interni għandha tkun limitata biss għall-port jew il-portijiet li għalihom ikunu ġew maħtura dawk l-operaturi interni. Barra minn hekk, f'dawn il-każijiet, in-nollijiet tas-servizzi portwarji applikati minn dak l-operatur għandhom ikunu soġġetti għal superviżjoni mill-korp ta' sorveljanza indipendenti.
(18)  Il-korp maniġerjali tal-port jew l-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istat Membru għandu jkollhom l-għażla li jiddeċiedu li jipprovdu s-servizzi portwarji huma stess jew jinkarigaw direttament lil operatur intern bil-forniment ta’ dawk is-servizzi. Fil-każ li awtorità kompetenti tiddeċiedi li tipprovdi s-servizz hi nnifsha, dan jista’ jkopri l-forniment ta’ servizzi permezz tal-aġenti impjegati mill-awtorità kompetenti jew ikkummissjonati mill-awtorità kompetenti. Meta limitazzjoni bħal din tiġi applikata fil-portijiet marittimi kollha tat-TEN-T fit-territorju ta' Stat Membru, il-Kummissjoni għandha tiġi mgħarrfa. Fil-każijiet li fihom l-awtoritajiet kompetenti fi Stat Membru jipprovdu servizz portwarju taħt l-obbligi ta' servizz pubbliku, id-dispożizzjoni tas-servizzi portwarji mill-operaturi interni għandha tkun limitata biss għall-port jew il-portijiet li għalihom ikunu ġew maħtura dawk l-operaturi interni. Barra minn hekk, f’dawn il-każijiet, in-nollijiet tas-servizzi portwarji applikati minn dak l-operatur għandhom ikunu soġġetti għal superviżjoni indipendenti.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 19
(19)  L-Istati Membri għandu jkollhom is-setgħa li jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni soċjali għall-persunal tal-impriża li tipprovdi servizzi portwarji. Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-applikazzjoni tar-regoli soċjali u tax-xogħol tal-Istati Membri. Fil-każijiet ta' limitazzjoni tal-għadd ta' fornituri tas-servizz portwarju, fejn il-konklużjoni ta' kuntratt ta' servizz portwarju jista' jinkludi bidla fl-operatur tas-servizz portwarju, għandu jkun possibbli li l-awtoritajiet kompetenti jitolbu lill-operatur tas-servizz magħżul biex japplika d-disposizzjonjiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew partijiet ta' impriżi jew negozji11.
(19)  L-Istati Membri għandu jkollhom is-setgħa li jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni soċjali għall-persunal tal-impriża li tipprovdi servizzi portwarji. Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-applikazzjoni tar-regoli soċjali u tax-xogħol tal-Istati Membri u għandu jikkunsidra l-Artikolu 28 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Fejn il-konklużjoni ta' kuntratt ta' servizz portwarju tista' tinkludi bidla fl-operatur tas-servizz portwarju, l-awtorità kompetenti għandha, f'każ ta' trasferiment ta' staff, teħtieġ li l-operatur tas-servizz magħżul japplika d-dispożizzjonjiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 ta' Marzu 2001 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew partijiet ta' impriżi jew negozji11.
__________________
__________________
11 ĠU L 82, 22.3.2001, p. 16.
11 ĠU L 82, 22.3.2001, p. 16.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)
(19a)  F'settur kumpless u kompetittiv ħafna bħal dak tas-servizzi portwarji, it-taħriġ ta’ rekluti ġodda kif ukoll it-taħriġ tul il-ħajja tal-persunal huma essenzjali biex jiġu żgurati s-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema tal-portijiet, kif ukoll il-kwalità tas-servizzi u l-kompetittività tal-portijiet tal-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li t-taħriġ relevanti jiġi pprovdut għal kull ħaddiem fis-settur tal-portijiet. Il-Kumitat ta' Djalogu Soċjali Settorjali għall-Portijiet fil-livell tal-UE għandu jkun f'pożizzjoni li jiżviluppa linji gwida għall-istabbiliment ta' rekwiżiti ta' taħriġ biex tiġi żgurata kwalità għolja ta' edukazzjoni u taħriġ għall-ħaddiema tal-portijiet, biex jiġi minimizzat ir-riskju ta' inċidenti u jitqiesu l-ħtiġijiet futuri tas-settur fid-dawl tal-bidliet teknoloġiċi u loġistiċi imposti mit-talbiet tal-konsumaturi.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 19b (ġdida)
(19b)  Is-settur tal-portijiet Ewropej qed jaffaċċja numru ta' sfidi li kapaċi jkollhom impatt kemm fuq il-kompetittività tiegħu kif ukoll fuq id-dimensjoni soċjali tiegħu. Dawn l-isfidi jinkludu dawn li ġejjin: l-ammont dejjem ikbar ta' vetturi, il-kompetizzjoni minn portijiet mhux tal-Unjoni, is-setgħa dejjem tiżdied tas-suq bħala riżultat ta' alleanzi bejn il-kumpaniji ewlenin, il-ħtieġa għan-negozjar, b'mod li jkun f'waqtu, modi ġodda ta' ħidma u li jiġi pprovdut taħriġ adegwat għall-innovazzjoni teknoloġika, kif ukoll biex jiġi mminimizzat l-impatt soċjali tagħha, il-volumi dejjem akbar li huma aktar u aktar ragruppati, in-nuqqas ta' investimenti adegwati għall-infrastrutturi interni tal-pajjiż, it-tneħħija ta' ostakli amministrattivi għas-suq intern, l-ambjent tal-enerġija li qed jinbidel u l-pressjoni tas-soċjetà u dik ambjentali li dejjem qed jiżdiedu. L-Istati Membri, flimkien mas-sħab soċjali, għandhom jindirizzaw dawn l-isfidi u jieħdu miżuri bil-għan li jissalvagwardjaw kemm il-kompetittività tas-settur kif ukoll il-prevenzjoni ta' kundizzjonijiet tax-xogħol prekarji fil-portijiet, minkejja l-varjazzjonijiet fid-domanda għax-xogħol fil-portijiet.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 19c (ġdida)
(19c)  Il-mudelli kollha għall-organizzazzjoni tax-xogħol tal-port li jiżguraw impjiegi ta’ kwalità u kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri għandhom ikunu appoġġjati mill-Kummissjoni u l-Istati Membri. Kwalunkwe aġġustamenti meħtieġa għandhom jiġu promossi biss permezz ta’ negozjati bejn is-sħab soċjali, u l-Kummissjoni għandha tqis kif jixraq ir-riżultati ta’ dawn in-negozjati.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 19d (ġdida)
(19d)  L-awtomazzjoni u l-innovazzjoni teknoloġika joffru l-opportunità li jtejbu l-effiċjenza u s-sikurezza tal-portijiet. Qabel jiddaħħlu bidliet sinifikanti, min iħaddem u l-unjins tal-ħaddiema tal-portijiet għandhom jikkooperaw sabiex jiggarantixxu t-taħriġ neċessarju u t-taħriġ mill-ġdid u biex jinstabu soluzzjonijiet komuni sabiex jitnaqqsu l-effetti negattivi ta’ proċessi bħal dawn fuq is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol u fuq l-impjegabilità.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 20
(20)  F'ħafna portijiet, l-aċċess għas-suq għall-fornituri ta' servizzi ta' mmaniġġjar tal-merkanzija u tat-terminals tal-passiġġieri jingħata permezz ta' kuntratti ta' konċessjoni pubblika. Dan it-tip ta’ kuntratti se jiġu koperti mid-Direttiva.../... [konċessjonijiet]. Konsegwentement, il-Kapitolu II ta' dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-forniment ta' servizzi ta' mmaniġġjar tal-merkanzija u tal-passiġġieri, iżda l-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa li jiddeċiedu japplikawx ir-regoli ta' dan il-Kapitolu għal dawn iż-żewġ servizzi. Għal tipi oħra ta’ kuntratti użati mill-awtoritajiet pubbliċi biex jingħata l-aċċess għas-suq għas-servizzi ta' mmaniġġjar ta' merkanzija u terminals tal-passiġġieri, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kkonfermat li l-awtoritajiet kompetenti huma suġġetti għall-prinċipji ta’ trasparenza u nondiskriminazzjoni meta jiġu konklużi dawn il-kuntratti. Dawn il-priniċpji huma applikabbli bis-sħiħ fir-rigward tal-forniment ta' xi servizz portwarju.
(20)  Il-Kapitolu II ta' dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-forniment ta' servizzi ta' mmaniġġjar tal-merkanzija u tal-passiġġieri. Għal tipi ta’ kuntratti, apparti l-kuntratti ta' konċessjoni pubblika, użati mill-awtoritajiet pubbliċi biex jingħata l-aċċess għas-suq għas-servizzi ta' mmaniġġjar ta' merkanzija u terminals tal-passiġġieri, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kkonfermat li l-awtoritajiet kompetenti huma suġġetti għall-prinċipji ta’ trasparenza u nondiskriminazzjoni meta jiġu konklużi dawn il-kuntratti. Dawn il-priniċpji huma applikabbli bis-sħiħ fir-rigward tal-forniment ta' xi servizz portwarju.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)
(20a)  Skont ir-Riżoluzzjoni A.960 tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO), kull żona ta' pilotaġġ teħtieġ esperjenza speċjalizzata ħafna u għarfien lokali min-naħa tal-pilota. Minħabba li l-IMO tirrikonoxxi l-idoneità tal-amministrazzjoni reġjonali jew lokali tal-pilotaġġ, il-pilotaġġ m’għandux ikun soġġett għall-Kapitolu II ta’ dan ir-Regolament.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)
(21a)  Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa pprevediet li l-portijiet tan-Netwerk Transewropew tat-Trasport jistgħu jibbenefikaw mill-għajnuna tal-Unjoni matul il-perjodu attwali 2014-2020. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tistabbilixxi qafas rivedut dwar għajnuniet statali lill-portijiet u, minħabba li d-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a tistabbilixxi wkoll qafas leġiżlattiv ġdid għal kuntratti ta' konċessjoni li jaffettwa wkoll is-servizzi tal-portijiet stipulati fil-ftehim ta' konċessjoni, jeħtieġ li jiġu introdotti f’dan ir-regolament regoli stretti dwar it-trasparenza tal-flussi finanzjarji biex tiġi evitata sitwazzjoni ta’ kompetizzjoni inġusta jew dumping bejn il-portijiet tal-Unjoni.
_______________
1a Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1).
Emenda 28
Proposta għal regolament
Premessa 22
(22)  Hemm bżonn li fuq il-korp maniġerjali tal-port li jirċievi fondi pubbliċi, meta dan ikun qiegħed jaġixxi wkoll bħala fornitur tas-servizz, jiġi impost obbligu li jżomm kontijiet separati għall-attivitajiet imwettqa fil-kapaċità tiegħu bħala korp maniġerjali tal-port minn dawk imwettqa fuq bażi kompetittiva biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi, trasparenza fl-allokazzjoni u l-użu ta' fondi pubbliċi u sabiex tiġi evitata distorsjoni tas-suq. Fi kwalunkwe każ għandha tkun żgurata l-konformità mar-regoli tal-għajnuna mill-Istat.
(22)  Hemm bżonn li fuq il-korp maniġerjali tal-port li jirċievi fondi pubbliċi, meta dan ikun qiegħed jaġixxi wkoll bħala fornitur tas-servizz, jiġi impost obbligu li jżomm kontijiet separati għall-attivitajiet iffinanzjati mill-pubbliku, imwettqa fil-kapaċità tiegħu bħala korp maniġerjali tal-port minn dawk imwettqa fuq bażi kompetittiva biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi, trasparenza fl-allokazzjoni u l-użu ta' fondi pubbliċi u sabiex tiġi evitata distorsjoni tas-suq. Fi kwalunkwe każ għandha tkun żgurata l-konformità mar-regoli tal-għajnuna mill-Istat.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)
(22a)  Il-portijiet marittimi bi dħul taħt il-limitu stabbilit fid-Direttiva 2006/111/KE għandhom jissodisfaw l-obbligi tat-trasparenza li jinsabu fl-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament b'mod proporzjonat, mingħajr ma jkun hemm piż amministrattiv sproporzjonat.
Emenda 30
Proposta għal regolament
Premessa 22b (ġdida)
(22b)  Bil-għan li tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u li jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi, il-Kummissjoni għandha, bil-miktub, tiċċara l-kunċett ta’ għajnuna mill-Istat fir-rigward tal-finanzjament tal-infrastrutturi tal-portijiet, filwaqt li jitqies il-fatt li l-aċċess pubbliku u l-infrastruttura tad-difiża, sew jekk huma marittimi kif ukoll fuq l-art, li huma aċċessibbli għall-utenti potenzjali kollha b’termini ugwali u nondiskriminatorji, u infrastaruttura li hija marbuta mat-tħaddim tas-Servizzi ta' Interess Ġenerali mhux ekonomiku, għandhom natura mhux ekonomika peress li l-miri tagħhom huma predominantement pubbliċi fin-natura tagħhom. infrastrutturi bħal dawn jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Istat biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ġenerali tal-popolazzjoni.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Premessa 22c (ġdida)
(22c)  Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha, b’konsultazzjoni mas-settur, tidentifika liema finanzjament pubbliku tal-investimenti ta' infrastruttura tal-portijiet jaqgħu taħt ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014 (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa)1a.
_________________
1a Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014 li jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna huma kompatibbli mas-suq intern bl-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (ĠU L 187, 26.6.2014, p. 1).
Emenda 32
Proposta għal regolament
Premessa 23
(23)  In-nollijiet tas-servizzi portwarji applikati mill-fornituri tas-servizzi portwarji li mhumiex imfasslin skont proċedura miftuħa, trasparenti u nondiskriminatorja jinvolvu riskju ogħla ta' abbuż tal-prezzijiet minħabba s-sitwazzjoni monopolistika jew duopolistika tagħhom u l-fatt li s-suq tagħhom ma jistax jiġi kkontestat. Dan jgħodd ukoll għan-nollijiet mitlubin mill-operaturi interni skont it-tifsira tar-Regolament. Għal dawk is-servizzi, fin-nuqqas ta' mekkaniżmi ġusti tas-suq, għandhom jiġu stabbiliti arranġamenti biex jiġi żgurat li n-nollijiet li jitolbu jirriflettu l-kundizzjonijiet normali tas-suq relevanti u li huma stabbiliti b'mod trasparenti u nondiskriminatorju.
(23)  In-nollijiet tas-servizzi portwarji applikati mill-fornituri tas-servizzi portwarji li mhumiex imfasslin skont proċedura miftuħa, trasparenti u nondiskriminatorja u n-nollijiet applikati mill-fornituri tas-servizzi ta’ pilotaġġ, li mhumiex esposti għal kompetizzjoni effettiva li tinvolvi riskju ogħla ta’ abbuż mill-prezz. Għal dawk is-servizzi, fin-nuqqas ta' mekkaniżmi ġusti tas-suq, għandhom jiġu stabbiliti arranġamenti biex jiġi żgurat li n-nollijiet mitluba ma jkunux sproporzjonati għall-valur ekonomiku tas-servizzi fornuti u li huma stabbiliti b'mod trasparenti u nondiskriminatorju.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Premessa 24
(24)  Biex ikunu effiċjenti, in-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet ta' kull port individwali għandhom jiġu stabbiliti b'mod trasparenti u awtonomu skont l-istrateġija kummerjali u tal-investimenti tal-port stess.
(24)  Ir-rwol tal-korp maniġerjali ta' port hu, fost affarijiet oħra, li jiffaċilita l-kummerċ u jaġixxi bħala intermedjarju bejn l-industrija reġjonali u l-operaturi tat-trasport. Għalhekk, fl-interess tal-effiċjenza, in-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet ta' kull port individwali għandhom jiġu stabbiliti b'mod trasparenti u awtonomu skont l-istrateġija kummerċjali u tal-investimenti tal-port stess.
Emenda 34
Proposta għal regolament
Premessa 25
(25)  Il-varjazzjoni tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet għandha tkun permessa sabiex tippromwovi t-tbaħħir fuq distanza qasira u jiġu attirati bastimenti tat-trasport fuq l-ilma bi prestazzjoni ambjentali jew effiċjenza enerġetika u tal-karbonju tal-operazzjonijiet tat-trasport, b'mod partikolari operazzjonijiet tat-trasport marittimu lil hinn mill-kosta jew fuq l-art, li tkun aħjar mill-medja. Din ser tgħin fil-kontribuzzjoni tal-politiki ambjentali u tat-tibdil tal-klima u fl-iżvilupp sostenibbli tal-port u tal-inħawi tiegħu billi b'mod partikolari bil-kontribuzzjoni għat-tnaqqis tal-impronta ambjentali tal-bastimenti tat-trasport bl-ilma li jidħlu u jibqgħu fil-port.
(25)  Il-varjazzjoni tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet hija għodda importanti għall-korp maniġerjali tal-port u għandha tkun permessa. In-nollijiet tal-infrastruttura tal-port jistgħu jvarjaw sabiex, pereżempju, jiġi promoss it-tbaħħir fuq distanza qasira u jiġu attirati bastimenti tat-trasport fuq l-ilma bi prestazzjoni ambjentali jew effiċjenza enerġetika u tal-karbonju tal-operazzjonijiet tat-trasport, b'mod partikolari operazzjonijiet tat-trasport marittimu lil hinn mill-kosta jew fuq l-art, li tkun aħjar mill-medja. Din ser tgħin fil-kontribuzzjoni tal-politiki ambjentali u tat-tibdil tal-klima u fl-iżvilupp sostenibbli tal-port u tal-inħawi tiegħu billi b'mod partikolari bil-kontribuzzjoni għat-tnaqqis tal-impronta ambjentali tal-bastimenti tat-trasport bl-ilma li jidħlu u jibqgħu fil-port.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Premessa 26
(26)  Għandu jkun hemm fis-seħħ faċilitajiet adegwati biex jiġi żgurat li dawk li jużaw il-portijiet u li jintalbu jħallsu noll tal-infrastruttura ta' port u/jew noll tas-servizz portwarju jiġu kkonsultati b'mod regolari meta n-noll tal-infrastruttura tal-port u n-noll tas-servizz portwarju jiġu ddefiniti u jinbidlu. L-entitajiet tal-ġestjoni tal-portijiet għandhom ukoll jikkonsultaw regolarment mal-partijiet interessati l-oħra dwar kwistjonijiet ewlenin relatati l-iżvilupp sod tal-port, il-prestazzjoni tiegħu u l-kapaċità tiegħu biex jattira u jiġġenera attivitajiet ekonomiċi bħall-koordinazzjoni ta’ servizzi tal-port ġewwa ż-żona tal-port u l-effiċjenza tal-konnessjonijiet mal-pajjiż u l-proċeduri amministrattivi fil-portijiet.
(26)  Għandu jiġi żgurat li dawk li jużaw il-portijiet u li jintalbu jħallsu noll tal-infrastruttura ta' port u/jew noll tas-servizz portwarju jiġu kkonsultati b'mod regolari meta n-noll tal-infrastruttura tal-port u n-noll tas-servizz portwarju jiġu ddefiniti u jinbidlu. L-entitajiet tal-ġestjoni tal-portijiet għandhom ukoll jikkonsultaw regolarment mal-partijiet interessati l-oħra dwar kwistjonijiet ewlenin relatati l-iżvilupp sod tal-port, il-prestazzjoni tiegħu u l-kapaċità tiegħu biex jattira u jiġġenera attivitajiet ekonomiċi bħall-koordinazzjoni ta’ servizzi tal-port ġewwa ż-żona tal-port u l-effiċjenza tal-konnessjonijiet mal-pajjiż u l-proċeduri amministrattivi fil-portijiet. Il-korp maniġerjali tal-portijiet għandu jdaħħal l-investituri privati, li jagħmlu investimenti sinifikanti fil-portijiet, f'konsultazzjoni sostenibbli rigward il-pjanijiet ta' żvilupp tal-portijiet.
Emenda 36
Proposta għal regolament
Premessa 27
(27)  Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni tajba u effettiva ta' dan ir-Regolament, f'kull Stat Membru għandu jitwaqqaf korp ta' sorveljanza indipendenti, li jista' jkun korp li diġa jeżisti.
(27)  Biex jiġi żgurat li jkun stabbilit mekkaniżmu ta' lmenti indipendenti, għandhom jinħatru korp wieħed jew iktar li jipprovdu superviżjoni indipendenti f'kull Stat Membru. Għandu jkun possibbli li korpi diġà eżistenti, bħall-awtoritajiet tal-kompetizzjoni, il-qrati, il-ministeri jew id-dipartimenti fi ħdan il-ministeri li mhumiex marbutin mal-korp maniġerjali tal-portijiet, ikunu jistgħu jinħatru għal dan il-għan.
Emenda 37
Proposta għal regolament
Premessa 28
(28)  Il-korpi superviżorji indipendenti differenti għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar il-ħidma tagħhom u jikkooperaw sabiex jiżguraw l-applikazzjoni unformi ta' dan ir-Regolament.
(28)  F’każijiet ta’ tilwim jew ilmenti transkonfinali, il-korpi differenti li jipprovdu superviżjoni indipendenti għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u jiskambjaw informazzjoni dwar il-ħidma tagħhom.
Emenda 38
Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)
(28a)  Ir-relazzjonijiet tax-xogħol tal-port għandhom influwenza qawwija fuq it-tħaddim tal-portijiet. Il-Kumitat ta' Djalogu Soċjali Settorjali għall-Portijiet fil-livell tal-UE jagħti għalhekk lis-sħab soċjali qafas biex jistabbilixxu riżultati fir-rigward tal-organizzazzjoni tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, bħas-saħħa u s-sikurezza, it-taħriġ u l-kwalifiki, il-politika tal-Unjoni dwar fjuwils b’kontenut baxx ta’ kubrit, u l-attrazzjoni tas-settur għall-ħaddiema żgħażagħ u għall-ħaddiema nisa.
Emenda 39
Proposta għal regolament
Premessa 29
(29)  Biex jiġu supplimentati u emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament u b'mod partikolari biex tiġi promossa l-applikazzjoni uniformi tan-nollijiet ambjentali, tissaħħaħ il-koerenza madwar l-Unjoni tan-nollijiet ambjentali u biex jiġu żgurati prinċipji komuni tan-nollijiet fir-rigward tal-promozzjoni tat-tbaħħir fuq distanza qasira, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-klassifikazzjonijiet komuni tal-bastimenti, il-fjuwils u t-tipi ta' operazzjonijiet skont liema għandhom jiġu varjati in-nollijiet tal-infrastruttura u l-prinċipji komuni tan-nollijiet għan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Meta tħejji u tfassal atti ddelegati, il-Kummissjoni għandha tara li ssir trasmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti relevanti lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.
imħassar
Emenda 40
Proposta għal regolament
Premessa 30
(30)  Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-arranġamenti xierqa għall-iskambju ta' informazzjoni bejn il-korpi ta' konsultazzjoni indipendenti. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni .
imħassar
__________________
13 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
Emenda 41
Proposta għal regolament
Premessa 30a (ġdida)
(30a)  Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tressaq proposta leġiżlattiva rigward iċ-Ċertifikati għall-Eżenzjoni tal-Pilotaġġ (PEC) sabiex jitħeġġeġ l-użu tagħhom fl-Istati Membri kollha ħalli titjieb l-effiċjenza fil-portijiet, u b'mod partikolari biex jiġi stimulat it-trasport marittimu fuq distanzi qosra, fejn il-kundizzjonijiet tas-sikurezza jippermetti dan. Ir-rekwiżiti speċifiċi li abbażi ta' dawn jinħarġu l-PECs għandhom jiġu definiti mill-Istati Membri wara valutazzjoni tar-riskji u għandhom iqisu l-kundizzjonijiet lokali; Ir-rekwiżiti minimi għandhom ikunu trasparenti, nondiskriminatorji u proporzjonati.
Emenda 42
Proposta għal regolament
Premessa 31
(31)  Peress li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, speċjalment li jiġi żgurat l-immodernizzar tas-servizzi portwarji u l-qafas xieraq biex jiġu attirati investimenti neċessarji fil-portijiet kollha tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba d-dimensjoni Ewropea, in-natura internazzjonali u transkonfinali tal-kummerċ tal-portijiet u tal-kummerċ marittimu relatat u b'hekk, minħabba l-bżonn ta' kundizzjonijiet ekwi Ewropej, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jikseb dawk l-għanijiet.
(31)  Peress li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, speċjalment li jiġi żgurat qafas għall-organizzazzjoni tas-servizzi portwarji u l-qafas xieraq biex jiġu attirati investimenti neċessarji fil-portijiet marittimi kollha tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba d-dimensjoni Ewropea, in-natura internazzjonali u transkonfinali tal-kummerċ tal-portijiet u tal-kummerċ marittimu relatat u b'hekk, minħabba l-bżonn ta' kundizzjonijiet ekwi Ewropej, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jikseb dawk l-għanijiet. Il-portijiet tal-Unjoni għandhom ikunu protetti kontra portijiet ta' pajjiżi terzi li mhumiex soġġetti għall-istess kriterji ta' organizzazzjoni u operazzjoni ta' dan ir-Regolament.
Emenda 43
Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)
(31a)  Ir-relazzjonijiet tax-xogħol tal-port għandhom influwenza sinifikanti fuq l-attivitajiet u t-tħaddim tal-portijiet. Għalhekk il-Kumitat ta’ Djalogu Soċjali Settorjali fil-livell tal-UE għall-Portijiet għandu jkun jista’ jipprovdi lis-sħab soċjali tal-UE b’qafas biex ikunu jistgħu jadottaw riżultati komuni dwar kwistjonijiet soċjali relatati mar-relazzjonijiet tax-xogħol tal-port. Il-Kummissjoni għandha, fejn ikun neċessarju, tiffaċilita u tappoġġja n-negozjati, kif ukoll tipprovdi għajnuna teknika lilhom, filwaqt li tiġi rrispettata l-awtonomija tas-sħab soċjali. Is-sħab soċjali tal-Unjoni għandu jkollhom il-possibilità li jirrapportaw dwar kwalunkwe progress magħmul, jekk ikunu jixtiequ jagħmlu dan, sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tqis l-eżiti tagħhom meta tirrapporta dwar l-effetti ta' dan ir-Regolament.
Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a
(a)  qafas ċar għal aċċess għas-suq tas-servizzi portwarji;
(a)  qafas ċar għall-organizzazzjoni tas-servizzi portwarji;
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b
(b)  regoli komuni dwar it-trasparenza finanzjarja u n-nollijiet li għandhom jiġu applikati minn korpi tal-ġestjoni jew fornituri ta' servizzi portwarji.
(b)  regoli komuni dwar it-trasparenza finanzjarja u n-nollijiet li għandhom jiġu applikati minn korpi tal-ġestjoni jew fornituri ta' servizzi portwarji koperti minn dan ir-Regolament.
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c
(c)  tħammil;
imħassar
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)
Barra minn hekk, l-Artikolu 12(2) ta' dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għat-tħammil.
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3
3.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-portijiet marittimi kollha tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, kif definiti fl-Anness I tar-Regolament XXX [ir-regolament dwar il-Linji Gwida tat-TEN-T].
3.  Dan Regolament għandu japplika għall-portijiet marittimi kollha tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, elenkati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.
________________
1a Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 661/2010/UE (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1).
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe struttura portwarja li tirrispetta l-prinċipji msemmija fil-paragrafi 1(a) u 1(b).
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3b (ġdid)
3b.  L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan ir-Regolament għal portijiet marittimi tan-netwerk tat-trasport Trans-Ewropew komprensiv li jinsabu fir-reġjuni l-aktar 'il bogħod kif imsemmi fl-Artikolu 349 tat-TFUE. Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li ma japplikawx dan ir-Regolament għal portijiet marittimi bħal dawn, huma għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħhom.
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
2.  "servizzi ta' mmaniġġjar tal-merkanzija" tfisser l-organizzazzjoni u l-immaniġġjar tal-merkanzija bejn il-bastiment tat-trasport fuq l-ilma li jġorr u x-xatt kemm jekk għal importazzjoni, esportazzjoni jew transitu ta' merkanzija, inklużi l-ipproċessar, it-trasport jew il-ħżin temporanju tal-merkanzija fit-terminal relevanti ta' mmaniġġjar tal-merkanzija u direttament relatati mat-trasport tal-merkanzija, iżda esklużi l-ħżin fl-imħażen, l-istrippaġġ, l-imballaġġ mill-ġdid jew kwalunkwe servizz ieħor ta' valur miżjud relatat mal-merkanzija mmaniġġjata;
2.  "servizzi ta' mmaniġġjar tal-merkanzija" tfisser l-organizzazzjoni u l-immaniġġjar tal-merkanzija bejn il-bastiment tat-trasport fuq l-ilma li jġorr u x-xatt kemm jekk għal importazzjoni, esportazzjoni jew transitu ta' merkanzija, inklużi l-ipproċessar, l-irbit, il-ħatt, l-istivar, it-trasport jew il-ħżin temporanju tal-merkanzija fit-terminal relevanti ta' mmaniġġjar tal-merkanzija u direttament relatati mat-trasport tal-merkanzija, iżda esklużi, sakemm l-Istati Membri ma jiddeċidux mod ieħor, il-ħżin fl-imħażen, l-istrippaġġ, l-imballaġġ mill-ġdid jew kwalunkwe servizz ieħor ta' valur miżjud relatat mal-merkanzija mmaniġġjata;
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
2 a.  “awtorità kompetenti” tfisser kwalunkwe korp pubbliku jew privat li, fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali, għandu d-dritt li jwettaq skont il-liġi jew l-istrumenti nazzjonali, attivitajiet marbuta mal-organizzazzjoni u l-ġestjoni ta’ attivitajiet portwarji, flimkien ma' jew b'mod alternattiv għall-korp maniġerjali tal-port;
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3
3.  "tħammil" tfisser it-tneħħija ta' ramel, naqal jew sustanzi oħrajn minn qiegħ l-aċċess tal-passaġġ fuq l-ilma għal port sabiex bastiment tat-trasport fuq l-ilma jkun jista' jaċċessa l-port u tinvolvi kemm it-tneħħija inizjali (tħammil kapitali) kif ukoll it-tħammil ta' manutenzjoni biex il-passaġġ fuq l-ilma jibqa' aċċessibbli;
3.  "tħammil" tfisser it-tneħħija ta' ramel, naqal jew sustanzi oħrajn minn qiegħ l-aċċess tal-passaġġ fuq l-ilma għal port sabiex bastiment tat-trasport fuq l-ilma jkun jista' jaċċessa l-port u tinvolvi kemm it-tneħħija inizjali (tħammil kapitali) kif ukoll it-tħammil ta' manutenzjoni biex il-passaġġ fuq l-ilma jibqa' aċċessibbli, u dan mhuwiex servizz tal-port offrut lill-utenti;
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5
5.  "korp maniġerjali tal-port" tfisser kull korp pubbliku jew privat, kemm jekk flimkien ma' attivitajiet oħrajn jew le, għandu l-objettiv tiegħu skont il-liġi jew l-istrumenti nazzjonali u l-amministrazzjoni u l-ġestjoni tal-infrastrutturi tal-port, it-traffiku tal-port, il-koordinazzjoni u, fejn xieraq, il-kontroll tal-attivitajiet tal-operaturi preżenti fil-port ikkonċernat;
5.  "korp maniġerjali tal-port" tfisser kull korp pubbliku jew privat, kemm jekk flimkien ma' attivitajiet oħrajn jew le, li jkollu l-objettiv tiegħu awtorizzat mil-liġi jew l-istrumenti nazzjonali u l-amministrazzjoni u l-ġestjoni tal-infrastrutturi tal-port u, fejn ikun xieraq, il-koordinazzjoni għat-twettiq, l-organizzazzjoni jew il-kontroll tal-attivitajiet tal-operaturi preżenti fil-port ikkonċernat u l-amministrazzjoni u l-ġestjoni tat-traffiku tal-port u l-iżvilupp taż-żona tal-port;
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6
6.  “l-irmiġġ” tfisser is-servizzi tal-ittrakkar meħtieġa biex bastimenti fuq l-ilma jankraw jew inkella jiwaħħlu max-xatt fil-port jew f’passaġġi tal-ilma interni b'aċċess għall-port;
6.  “l-irmiġġ” tfisser is-servizzi tal-ittrakkar, tat-tneħħija tal-irmiġġ u taċ-ċaqliq sikuri meħtieġa għal bastimenti fuq l-ilma;
Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8
8.  "pilotaġġ" tfisser is-servizz ta' gwida ta' bastiment tat-trasport fuq l-ilma minn bdot jew stazzjon ta' pilotaġġ biex ikun jista' jsir dħul jew ħruġ sikur tal-bastiment fl-aċċess mill-passaġġi fuq l-ilma lejn il-port;
8.  "pilotaġġ" tfisser is-servizz ta' gwida ta' bastiment tat-trasport fuq l-ilma minn bdot jew stazzjon ta' pilotaġġ biex ikun jista' jsir dħul jew ħruġ sikur tal-bastiment fl-aċċess mill-passaġġi fuq l-ilma lejn il-port jew navigazzjoni sigura ġewwa l-port;
Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9
9.  "noll tal-infrastruttura tal-port" tfisser tariffa miġbura għall-benefiċċju dirett jew indirett tal-korp maniġerjali tal-port u mħallsa mill-operaturi tal-bastimenti tat-trasport fuq l-ilma jew is-sidien tal-merkanzija biex jużaw il-faċilitajiet u s-servizzi li jippermettu lill-bastimenti jidħlu u joħorġu mill-port, inklużi l-passaġġi fuq l-ilma li jagħtu aċċess għal dawk il-portijiet, kif ukoll aċċess għall-ipproċessar ta' passiġġieri u merkanzija;
9.  "noll tal-infrastruttura tal-port" tfisser tariffa miġbura għall-benefiċċju dirett jew indirett tal-korp maniġerjali tal-port u mħallsa mill-operaturi tal-bastimenti tat-trasport fuq l-ilma jew is-sidien tal-merkanzija biex jużaw l-infrastrutturi, il-faċilitajiet u s-servizzi li jippermettu lill-bastimenti jidħlu u joħorġu mill-port, inklużi l-passaġġi fuq l-ilma li jagħtu aċċess għall-port, jekk tali passaġġi fuq l-ilma jaqgħu taħt il-kompetenza legali tal-korp maniġerjali tal-port, kif ukoll aċċess għall-ipproċessar ta' passiġġieri u merkanzija, imma bl-esklużjoni tar-rati u l-ispejjeż tal-kiri tal-art li jkollhom effett ekwivalenti;
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12
12.  "kuntratt ta’ servizz portwarju" tfisser ftehim formali u legalment vinkolanti bejn fornitur ta' servizz portwarju u awtorità kompetenti li fih dan il-korp jagħżel fornitur tas-servizz portwarju biex jipprovdi servizzi portwarji wara proċedura ta' limitazzjoni tan-numru ta' fornituri tas-servizzi portwarji;
12.  "kuntratt ta’ servizz portwarju" tfisser ftehim formali u legalment vinkolanti bejn fornitur ta' servizz portwarju u l-korp maniġerjali tal-port jew awtorità kompetenti li fih dan il-korp jew awtorità jagħżel fornitur tas-servizz portwarju biex jipprovdi servizzi portwarji wara proċedura ta' limitazzjoni tan-numru ta' fornituri tas-servizzi portwarji;
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 16
16.  "port marittimu" tfisser żona ta' art u ilma msawra minn tali xogħlijiet u tagħmir sabiex jippermetti, prinċipalment, l-ilqugħ ta' bastimenti, it-tagħbija u l-ħatt tagħhom, il-ħżin ta' prodotti, ir-riċevuta u l-forniment ta' dawn il-prodotti u l-imbark u l-iżbark tal-passiġġieri; u kwalunkwe infrastruttura oħra meħtieġa għall-operaturi tat-trasport fi ħdan iż-żona tal-port;
16.  "port marittimu" tfisser żona ta’ art u ilma delimitata, immaniġġjata mill-korp maniġerjali tal-port u magħmula minn infrastrutturi u faċilitajiet sabiex tippermetti, prinċipalment, l-ilqugħ ta' bastimenti, it-tagħbija u l-ħatt tagħhom, il-ħżin ta' prodotti, ir-riċevuta u l-forniment ta' dawn il-prodotti u l-imbark u l-iżbark tal-passiġġieri u l-persunal;
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 17
17.  "irmonk" tfisser l-assistenza lil bastiment tat-trasport fuq l-ilma permezz ta' irmonkatur biex ikunu jistgħu jsiru d-dħul jew il-ħruġ sikuri mill-port billi tingħata assistenza fl-immanuvrar tal-bastiment tat-trasport fuq l-ilma;
17.  "irmonk" tfisser l-assistenza lil bastiment tat-trasport fuq l-ilma permezz ta' irmonkatur biex ikunu jistgħu jsiru d-dħul jew il-ħruġ sikuri mill-port jew in-navigazzjoni sikura fil-port billi tingħata assistenza fl-immanuvrar tal-bastiment tat-trasport fuq l-ilma;
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18
18.  "aċċess tal-passaġġ fuq l-ilma lejn port" tfisser aċċess fuq l-ilma lejn il-port mill-baħar miftuħ, bħal avviċinamenti tal-portijiet, kanali navigabbli, xmajjar, kanali fl-ibħra u fjords.
18.  "aċċess tal-passaġġ fuq l-ilma lejn port" tfisser aċċess fuq l-ilma lejn il-port mill-baħar miftuħ, bħal avviċinamenti tal-portijiet, kanali navigabbli, xmajjar, kanali fl-ibħra u fjords, jekk passaġġ fuq l-ilma bħal dan jaqa' taħt il-kompetenza legali tal-korp maniġerjali tal-port.
Emenda 62
Proposta għal regolament
Kapitolu II – titolu
L-aċċess għas-suq
Organizzazzjoni ta’ servizzi portwarji
Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 3
Artikolu 3
imħassar
Libertà tal-provvista ta' servizzi
1.  Il-libertà ta' forniment tas-servizzi f'portijiet marittimi koperti minn dan ir-Regolament għandha tapplika għall-fornituri ta' servizzi portwarji stabbiliti fl-Unjoni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan il-Kapitolu.
2.  Il-fornituri ta' servizzi portwarji għandu jkollhom aċċess għal faċilitajiet essenzjali tal-portijiet sakemm huwa meħtieġ biex iwettqu l-attivitajiet tagħhom. It-termini tal-aċċess għandhom ikunu ġusti, raġonevoli u nondiskriminatorji.
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)
Artikolu 3a
Il-libertà li jiġu organizzati servizzi portwarji
1.  Rigward dan ir-Regolament, l-organizzazzjoni tas-servizzi portwarji koperti minn dan il-Kapitolu tista' tkun soġġetta għal:
(a)  rekwiżiti minimi għall-fornituri tas-servizz portwarju;
(b)  limiti fin-numru ta' fornituri;
(c)  l-obbligi tas-servizz pubbliku;
(d)  operaturi interni;
(e)  aċċess miftuħ u liberu għas-suq tas-servizzi portwarji.
2.  Meta jiġu organizzati servizzi portwarji kif previst fil-Pargrafu 1 għandhom jiġu rrispettati l-kundizzjonijiet imressqa f'dan il-kapitolu.
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
1.  Il-korp maniġerjali tal-port jista' jitlob lill-fornituri ta' servizzi portwarji sabiex jikkonformaw ma' rekwiżiti minimi biex iwettqu s-servizz tal-portijiet korrispondenti.
1.  Mingħajr preġudizzju għall-possibilità li jimponi obbligi ta' servizz pubbliku stipulati fl-Artikolu 8, il-korp maniġerjali tal-port jew l-awtorità nazzjonali kompetenti jistgħu jitolbu lill-fornituri ta' servizzi portwarji, inklużi s-subappaltaturi sabiex jikkonformaw ma' rekwiżiti minimi biex iwettqu s-servizz tal-portijiet korrispondenti.
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – parti introduttorja
2.  Fejn dawn ikunu applikabbli, ir-rekwiżiti minimi stipulati fil-paragrafu 1 jistgħu jkunu relatati biss:
2.  Ir-rekwiżiti minimi stipulati fil-paragrafu 1 huma relatati:
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b
(b)  mat-tagħmir meħtieġ biex jiġi pprovdut is-servizz portwarju relevanti f'kundizzjonijiet normali u sikuri u l-kapaċità li dan it-tagħmir jinżamm fil-livell xieraq;
(b)  mat-tagħmir meħtieġ biex jiġi pprovdut is-servizz portwarju relevanti f'kondizzjonijiet normali u sikuri b'mod kontinwu u l-kapaċità teknika u finanzjarja biex dan it-tagħmir jinżamm fil-livell meħtieġ;
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
(ba)  id-disponibilità tas-servizz portwarju għall-utenti kollha, fil-postijiet kollha ta' rmiġġ u mingħajr interruzzjonijiet lejl u nhar, matul is-sena kollha;
Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c
(c)  mal-konformità mar-rekwiżiti dwar is-sikurezza marittima jew is-sikurezza u s-sigurtà tal-port jew l-aċċess għalih, l-istallazzjonijiet, it-tagħmir u l-persuni tiegħu;
(c)  mal-konformità mar-rekwiżiti dwar is-sikurezza marittima jew is-sikurezza u s-sigurtà tal-port jew l-aċċess għalih, l-istallazzjonijiet, it-tagħmir, il-ħaddiema u persuni oħra tiegħu;
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)
(da)  il-konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali soċjali u tax-xogħol tal-Istat Membru tal-port ikkonċernat, inklużi l-kundizzjonijiet tal-ftehimiet ta' negozjar kollettiv;
Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)
(db)  ir-reputazzjoni tajba tal-fornitur tas-servizz portwarju, kif stabbilit mill-Istat Membru.
Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  L-implimentazzjoni ta' dan ir-regolament m'għandha taħt ebda ċirkostanza tikkostitwixxi raġunijiet għal tnaqqis fil-livell tar-rekwiżiti minimi għall-għoti ta' servizzi portwarji li diġà jkunu ġew imposti mill-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti.
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4
4.  Meta r-rekwiżiti minimi jkunu jinkludu għarfien lokali speċifiku jew ftit tagħrif fuq il-kundizzjonijiet lokali, il-korp maniġerjali tal-port għandu jara li hemm aċċess adegwat għat-taħriġ relevanti, b'kundizzjonijiet trasparenti u nondiskriminatorji, sakemm l-aċċess adegwat għal tali taħriġ ma jkunx iggarantit mill-Istat Membru.
4.  Meta r-rekwiżiti minimi jkunu jinkludu għarfien lokali speċifiku jew ftit tagħrif fuq il-kundizzjonijiet lokali, il-korp maniġerjali tal-port għandu jara li hemm aċċess adegwat għall-informazzjoni b'kundizzjonijiet trasparenti u nondiskriminatorji.
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5
5.  Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, ir-rekwiżiti minimi msemmija fil-paragrafu 2 u l-proċedura għall-għoti tad-dritt ta' forniment ta' servizzi portwarji skont dawk ir-rekwiżiti għandhom jiġu ppubblikati mill-korp maniġerjali tal-port sal-1 ta’ Lulju 2015 jew għal rekwiżiti minimi applikabbli wara dik id-data, tal-inqas tliet xhur qabel id-data li fiha dawk ir-rekwiżiti jsiru appikabbli. Il-fornituri ta' servizzi portwarji għandhom jiġu mgħarrfa bil-quddiem dwar kwalunkwe bidla fil-kriterji u fil-proċedura.
5.  Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, ir-rekwiżiti minimi msemmija fil-paragrafu 2 u l-proċedura għall-għoti tad-dritt ta' forniment ta' servizzi portwarji skont dawk ir-rekwiżiti għandhom jiġu ppubblikati mill-korp maniġerjali tal-port sal-...* jew għal rekwiżiti minimi applikabbli wara dik id-data, tal-inqas tliet xhur qabel id-data li fiha dawk ir-rekwiżiti jsiru appikabbli. Il-fornituri ta' servizzi portwarji għandhom jiġu mgħarrfa bil-quddiem dwar kwalunkwe bidla fil-kriterji u fil-proċedura.
__________________
* 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  Sabiex jiġu żgurati s-sikurezza marittima u l-protezzjoni tal-ambjent, l-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu li l-bastimenti użati għal operazzjonijiet ta' rmonk jew irmiġġ ikunu rreġistrati u jtajru l-bandiera tal-Istat Membru tal-port ikkonċernat.
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
1.  Il-korp maniġerjali tal-port għandu jittratta lis-servizzi portwarji bl-istess mod u għandu jaġixxi b'mod trasparenti.
1.  Il-korp maniġerjali tal-port jew l-awtorità kompetenti għandhom jittrattaw lill-fornituri ta' servizzi portwarji b'mod trasparenti, oġġettiv, mhux diskriminatorju u proporzjonat.
Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
2.  L-entità ta' ġestjoni tal-port għandhom jagħtu jew jirrifjutaw id-dritt li jipprovdu servizzi tal-port abbażi tar-rekwiżiti minimi stabbiliti skont l-Artikolu 4 fi żmien xahar minn meta jirċievu talba għall-għoti ta’ dritt bħal dan. Kwalunkwe rifjut għandu jiġi ġġustifkat kif xieraq fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi, trasparenti, nondiskriminatorji u proporzjonati.
2.  L-entità ta' ġestjoni tal-port għandha tagħti jew tirrifjuta d-dritt li tipprovdi servizzi tal-port abbażi tar-rekwiżiti minimi stabbiliti skont l-Artikolu 4. Dan għandha tagħmlu fi żmien raġonevoli, u fi kwalunkwe każ tara li ma taqbiżx l-erba' xhur minn meta tirċievi talba għall-għoti ta' dritt bħal dan u d-dokumenti neċessarji. Kwalunkwe rifjut għandu jiġi ġġustifkat kif xieraq fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi, trasparenti, nondiskriminatorji u proporzjonati.
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu -1 (ġdid)
1.  Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament, meta l-korp maniġerjali tal-port mhuwiex awtorità kontraenti skont id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, dan l-Artikolu m'għandux japplika.
________________
1a Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65).
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Permezz ta' deroga mill-Artikolu 3, il-korp maniġerjali tal-port jista' jillimita n-numru ta' fornituri ta' servizz portwarju għal servizz portwarju partikolari għal waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:
1.  Mingħajr preġudizzju għall-mudelli differenti eżistenti għall-organizzazzjoni tas-servizzi portwarji, il-korp maniġerjali tal-port jew l-awtorità kompetenti jistgħu jillimitaw in-numru ta' fornituri ta' servizz portwarju għal servizz portwarju partikolari għal waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:
Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a
(a)  l-iskarsezza jew l-użu riżervat ta' art diment li l-korp maniġerjali jista' juri li l-art hija faċilità essenzjali tal-port biex jiġi pprovdut is-servizz portwarju u li l-limitazzjoni hija konformi mal-pjan ta' żvilupp formali tal-port kif maqbul mill-korp maniġerjali tal-port u, fejn xieraq, kwalunkwe awtorità kompetenti pubblika oħra skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali;
(a)  l-iskarsezza jew l-użu riżervat ta' art, diment li l-korp maniġerjali jista' juri li l-art hija faċilità tal-port li hi essenzjali għall-forniment tas-servizzi portwarji u li l-limitazzjoni hija, fejn applikabbli, konformi mal-pjanijiet u d-deċiżjonijiet miftiehma mill-korp maniġerjali tal-port u fejn xieraq kwalunkwe awtorità kompetenti pubblika oħra f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali;
Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  in-nuqqas ta' spazju maġenb l-ilma, fejn dan jikkostitwixxi element essenzjali tal-kapaċità li jiġi pprovdut is-servizz portwarju kkonċernat b'mod sikur u effiċjenti;
Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)
(ab)  L-inabbiltà tal-karatteristiċi tat-traffiku portwarju li jippermettu lil għadd ta' fornituri ta' servizzi portwarji jaħdmu f'kundizzjonijiet ekonomikament sodisfaċenti fil-port;
Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)
(ac)  il-ħtieġa li jiġi żgurat il-forniment ta' operazzjonijiet portwarji sikuri, mingħajr riskji jew ambjentalment sostenibbli;
Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Kwalunkwe limitazzjoni ta' fornituri għal servizz portwarju għandha ssegwi proċedura tal-għażla li tkun miftuħa għall-partijiet ikkonċernati kollha, tkun nondiskriminatorja u trasparenti. Il-korp maniġerjali tal-port għandu jikkomunikta lill-partijiet ikkonċernati kollha l-informazzjoni neċessarja kollha dwar l-organizzazzjoni tal-proċedura tal-għażla u l-iskadenza għat-tressiq, kif ukoll kwalunkwe kriterju tal-għoti u rekwiżit rilevanti. L-iskadenza għat-tressiq għandha tkun twila biżżejjed biex tippermetti lill-partijiet iwettqu valutazzjoni sinifikanti u jippreparaw l-applikazzjoni tagħhom, u f'ċirkustanzi normali l-limitu minimu għandu jkun 30 jum.
Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4
4.  Meta entità tal-ġestjoni ta' port tipprovdi s-servizzi hija stess jew permezz ta' entità distinta legali li tikkontrolla direttament, l-Istat Membru jista' jafda l-adozzjoni tad-deċiżjoni li tillimita l-għadd ta' fornituri tas-servizzi portwarji lil awtorità li hija indipendenti mill-entità tal-ġestjoni tal-port. Jekk Stat Membru ma jafdax l-adozzjoni tad-deċiżjoni li tillimita l-għadd ta' fornituri tas-servizzi portwarji lil awtorità bħal din, l-għadd ta' fornituri m'għandux ikun anqas minn tnejn.
4.  Meta entità tal-ġestjoni ta' port tipprovdi s-servizzi hija stess jew permezz ta' entità distinta legali li tikkontrolla direttament, l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jevita li jkun hemm kunflitti ta' interess. Fl-assenza ta' miżuri bħal dawn, l-għadd ta' fornituri m'għandux ikun inqas minn tnejn, sakemm kwalunkwe waħda mir-raġunijiet elenkati fil-paragrafu 1 tiġġustifika limitazzjoni għal fornitur wieħed.
Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 7
Artikolu 7
imħassar
Proċedura għal-limitazzjoni tan-numru ta' fornituri ta' servizzi portwarji
1.  Kwalunkwe limitazzjoni tan-numru ta' fornituri għal servizz portwarju wara l-applikazzjoni tal-Artikolu 6 għandha ssegwi proċedura tal-għażla li tkun miftuħa għall-partijiet interessati kollha, tkun nondiskriminatorja u trasparenti.
2.  Jekk il-valur stmat tas-servizz portwarju jaqbeż il-limitu definit fil-paragrafu 3, għandhom jiġu applikati r-regoli dwar il-proċedura tal-għoti, il-garanziji proċedurali u d-durata massima tal-konċessjonijiet kif stipulati fid-Direttiva …./…. [konċessjonijiet].
3.  Il-limitu u l-metodu ta' determinazzjoni tal-valur tas-servizz portwarju għandhom ikunu dawk tad-dispożizzjonijiet rilevanti u applikabbli stabbiliti fid-Direttiva ..…/…. [konċessjonijiet].
4.  Il-fornitur jew fornituri magħżulin u l-korp maniġerjali tal-port għandhom jikkonkludu kuntratt dwar servizz portwarju.
5.  Għall-fini ta' dan ir-Regolament, modifika sostanzjali skont it-tifsira tad-Direttiva …./… [konċessjonijiet] fid-dispożizzjonijiet ta' kuntratt ta’ servizz portwarju matul it-terminu tiegħu għandhom jitqiesu bħala kuntratt ta’ servizz portwarju ġdid u b'hekk għandhom jeħtieġu proċedura ġdida kif imsemmi fil-paragrafu 2.
6.  Il-paragrafi minn 1 sa 5 ma għandhomx japplikaw fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 9.
7.  Dan l-Artikolu huwa mingħajr ħsara għad-Direttiva .…/….[konċessjonijiet]15 , id-Direttiva .…/….[utilitajiet pubbliċi]16 u d-Direttiva .…/….[akkwisti pubbliċi]17
__________________
15 Proposta għal Direttiva dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (COM 2011) 897 finali
16 Proposta għal Direttiva dwar l-akkwisti minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali (COM/2011/0895 finali)
17 Proposta għal Direttiva dwar l-akkwisti pubbliċi (COM/2011/0896 finali)
Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jimponu fuq il-fornituri obbligi ta’ servizz pubbliku relatati mas-servizzi portwarji biex jiżguraw li:
1.  L-Istati Membri għandhom jinnominaw lill-awtorità kompetenti fit-territorju tagħhom, li tista' tkun il-korp maniġerjali tal-port, li tkun intitolata li timplementa obbligi ta' servizz pubbliku relatati mas-servizzi portwarji fuq il-fornituri biex jiżguraw minn tal-inqas element wieħed minn dawn li ġejjin:
Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b
(b)  id-disponibbiltà tas-servizz għall-utenti kollha;
(b)  id-disponibbiltà tas-servizz għall-utenti kollha, fejn xieraq f'kundizzjonijiet ekwi;
Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  is-sikurezza, is-sigurtà jew is-sostenibbiltà ambjentali tal-operazzjonijiet portwarji;
Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)
(cb)  il-forniment ta' servizzi ta' trasport adegwati lill-pubbliku u l-koeżjoni territorjali;
Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-awtoritajiet kompetenti fi ħdan it-territorju tagħhom biex jimponu dawk l-obbligi ta’ servizz pubbliku. Il-korp maniġerjali tal-port jista' jkun l-awtorità kompetenti.
imħassar
Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4
4.  Meta l-awtorità kompetenti maħtura skont il-paragrafu 3 ma tkunx l-istess bħall-korp maniġerjali tal-port, dik l-awtorità kompetenti għandha tuża l-kompetenzi stabbiliti fl-Artikoli 6 u 7 rigward il-limitazzjoni tan-numru ta' fornituri ta' servizzi portwarji abbażi tal-obbligi tas-servizz pubbliku.
4.  Meta l-awtorità kompetenti maħtura skont il-paragrafu 1ta' dan l-Artikolu ma tkunx l-istess bħall-korp maniġerjali tal-port, dik l-awtorità kompetenti għandha tuża l-kompetenzi stabbiliti fl-Artikolu 6 rigward il-limitazzjoni tan-numru ta' fornituri ta' servizzi portwarji abbażi tal-obbligi tas-servizz pubbliku.
Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5
5.  Jekk awtorità kompetenti tiddeċiedi li timponi obbligi ta’ servizz pubbliku fil-portijiet marittimi kollha permezz ta' dan ir-Regolament fi Stat Membru, għandha tavża lill-Kummissjoni b'dawn l-obbligi.
5.  Jekk Stat Membru jiddeċiedi li jimponi obbligi ta’ servizz pubbliku fil-portijiet marittimi kollha koperti minn dan ir-Regolament fi Stat Membru, għandu javża lill-Kummissjoni b'dawn l-obbligi.
Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6
6.  Fil-każ ta' interruzzjoni tas-servizzi portwarji li għalihom huma imposti obbligi ta’ servizz pubbliku jew meta jkun hemm riskju immedjat ta' sitwazzjoni bħal din, l-awtorità kompetenti tista' tieħu miżura ta' emerġenza. Il-miżura ta' emerġenza tista' tieħu l-forma ta' għotja diretta sabiex is-servizz jiġi attribwit lil fornitur differenti għal perjodu li jasal sa sena. Matul dak il-perjodu ta' żmien, l-awtorità kompetenti għandha jew tniedi proċedura ġdida biex tagħżel fornitur ta' servizz portwarju skont l-Artikolu 7 jew inkella għandha tapplika l-Artikolu 9.
6.  Fil-każ ta' interruzzjoni tas-servizzi portwarji li għalihom huma imposti obbligi ta’ servizz pubbliku jew meta jkun hemm riskju immedjat ta' sitwazzjoni bħal din, l-awtorità kompetenti tista' tieħu miżura ta' emerġenza. Il-miżura ta' emerġenza tista' tieħu l-forma ta' għotja diretta sabiex is-servizz jiġi attribwit lil fornitur differenti għal perjodu li jasal sa sena. Matul dak il-perjodu ta’ żmien, l-awtorità kompetenti għandha jew tniedi proċedura ġdida biex tagħżel fornitur ta’ servizz portwarju jew inkella għandha tapplika l-Artikolu 9. Azzjonijiet industrijali kollettivi li jkunu qed isiru f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru rispettiv u/jew ftehimiet applikabbli bejn is-sħab soċjali m'humiex se jitqiesu bħala tfixkil tas-servizzi portwarji li għalihom jistgħu jittieħdu miżuri ta' emerġenza.
Emenda 95
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1
1.  Fil-każijiet stipulati fl-Artikolu 6(1)(b), l-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li tipprovdi hija stess servizz portwarju skont l-obbligi ta’ servizz pubbliku jew timponi dawk l-obbligi direttament fuq entità legalment separata li fuqha teżerċita kontroll simili għal dak li teżerċita fuq id-dipartimenti tagħha stess. F'każ bħal dan, dan il-fornitur tas-servizz portwarju għandu jitqies li huwa operatur intern għall-fini ta' dan ir-Regolament.
1.  Il-korp maniġerjali tal-port jew l-awtorità kompetenti jistgħu jiddeċiedu li jipprovdu port huma stess jew permezz ta' entità legalment separata li fuqha huma jeżerċitaw kontroll simili għal dak li jeżerċitaw fuq id-dipartimenti tagħhom stess, dment li l-Artikolu 4 japplika bl-istess mod għall-operaturi kollha li jipprovdu s-servizz ikkonċernat. F'każ bħal dan, dan il-fornitur tas-servizz portwarju għandu jitqies li huwa operatur intern għall-fini ta' dan ir-Regolament.
Emenda 96
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2
2.  L-awtorità kompetenti għandha titqies li qiegħda teżerċita kontroll fuq entità legalment separata simili għal dak li teżerċita fuq id-dipartimenti tagħha stess biss jekk teżerċita influwenza deċiżiva kemm fuq l-għanijiet strateġiċi kif ukoll fuq id-deċiżjonijiet importanti tal-entità legali kkontrollata.
2.  Il-korp maniġerjali tal-port jew l-awtorità kompetenti għandhom jitqiesu li qegħdin jeżerċitaw kontroll fuq entità legalment separata simili għal dak li jeżerċitaw fuq id-dipartimenti tagħhom stess biss jekk jeżerċitaw influwenza deċiżiva kemm fuq l-għanijiet strateġiċi kif ukoll fuq id-deċiżjonijiet importanti tal-entità legali kkonċernata.
Emenda 97
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3
3.  L-operatur intern għandu jkun limitat li jwettaq is-servizz portwarju assenjat biss fil-port(ijiet) fejn ikun ġie attribwit l-assenjament sabiex jipprovdi dak is-servizz.
3.  Fil-każijiet previsti mill-Artikolu 8, l-operatur intern għandu jkun limitat li jwettaq is-servizz portwarju assenjat biss fil-port(ijiet) fejn ikun ġie attribwit l-assenjament sabiex jipprovdi dak is-servizz.
Emenda 98
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2
2.  Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni, inklużi ftehimiet kollettivi bejn imsieħba soċjali, il-korpi tal-ġestjoni tal-port jistgħu jitolbu sabiex il-fornitur tas-servizzi portwarji maħtur skont il-proċedura stabbilita bl-Artikolu 7, meta dan il-fornitur ikun differenti mill-fornitur responsabbli mis-servizzi portwarji, għandu jagħti lill-impjegati li qabel kienu jaħdmu mal-fornitur responsabbli mis-servizzi portwarji dawk id-drittijiet li kienu jkunu intitolati għalihom li kieku seħħ trasferiment skont it-tifsira tad-Direttiva 2001/23/KE.
2.  Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni, inklużi ftehimiet kollettivi rappreżentattivibejn is-sħab soċjali, l-awtorità kompetenti għandhom jirrikjedu li l-fornitur tas-servizzi portwarji jagħti lill-impjegati kundizzjonijiet tax-xogħol abbażi ta' standards soċjali nazzjonali, reġjonali jew lokali vinkolanti. F'każ ta' trasferiment tal-persunal minħabba bidla fil-fornitur tas-servizz, il-persunal li qabel kien jaħdem mal-fornitur responsabbli mis-servizzi portwarji għandu jingħata l-istess drittijiet li kienu jkunu intitolati għalihom li kieku seħħ trasferiment skont it-tifsira tad-Direttiva 2001/23/KE.
Emenda 99
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3
3.  Meta l-korpi tal-ġestjoni tal-port jeħtieġu li l-fornituri tas-servizzi portwarji jikkonformaw ma' ċerti standards soċjali fir-rigward tal-forniment tas-servizzi portwarji relevanti, id-dokumenti tal-offerti u l-kuntratti tas-servizz portwarju għandhom jelenkaw il-persunal ikkonċernat u jagħtu dettalji trasparenti dwar id-drittijiet kuntrattwali tagħhom u l-kundizzjonijiet li bihom l-impjegati jitqiesu li huma marbutin mas-servizzi portwarji.
3.  Il-korpi tal-ġestjoni tal-port jew l-awtorità kompetenti għandhom jirrikjeduli l-fornituri tas-servizzi portwarji kollha jikkonformaw mal-istandards soċjali u tax-xogħol kollha stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni jew id-dritt nazzjonali, kif ukoll mal-ftehimiet kollettivi applikabbli f'konformità mad-drawwiet u t-tradizzjonijiet nazzjonali. Meta, fil-kuntest tal-għoti ta' servizzi portwarji rilevanti, ikun hemm trasferiment tal-persunal, id-dokumenti tal-offerti u l-kuntratti tas-servizz portwarju għandhom jelenkaw il-persunal ikkonċernat u jagħtu dettalji trasparenti dwar id-drittijiet kuntrattwali tagħhom u l-kundizzjonijiet li bihom l-impjegati jitqiesu li huma marbutin mas-servizzi portwarji.
Emenda 100
Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)
Artikolu 10a
Taħriġ u protezzjoni tal-ħaddiema
1.  Min iħaddem għandu jiżgura li l-impjegati tiegħu jirċievu t-taħriġ neċessarju sabiex ikunu jistgħu jiksbu għarfien tajjeb tal-kundizzjonijiet li fihom jitwettaq ix-xogħol tagħhom u li dawn jiġu mħarrġa kif xieraq biex jiġu indirizzati r-riskji li jaf jikkostitwixxi x-xogħol.
2.  B'rispett sħiħ tal-awtonomija tas-sħab soċjali, il-Kumitat ta' Djalogu Soċjali Settorjali għall-portijiet fil-livell tal-UE huwa mistieden jiżviluppa linji gwida għall-istabbiliment ta' rekwiżiti ta' taħriġ sabiex jiġu evitati l-inċidenti u jiġi żgurat l-ogħla livell ta' sikurezza u ta' saħħa lill-ħaddiema. Tali rekwiżiti ta' taħriġ għandhom jiġu aġġornati regolarment sabiex titnaqqas fuq bażi kontinwa l-okkorrenza ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol.
3.  Is-sħab soċjali huma mistiedna jiżviluppaw mudelli li jiżguraw bilanċ bejn il-fluttwazzjonijiet fid-domanda għal xogħol tal-port u l-flessibbiltà meħtieġa minn operazzjonijiet tal-port, fuq naħa waħda, u l-kontinwità u l-protezzjoni tal-impjieg, min-naħa l-oħra.
Emenda 101
Proposta għal regolament
Artikolu 11
Dan il-Kapitolu u d-dispożizzjonijiet tranżitorji tal-Artikolu 24 m’għandhomx japplikaw għal servizzi ta’ tagħbija u ħatt ta’ merkanzija u ta' passiġġieri.
Dan il-Kapitolu, minbarra l-Artikolu 10a, u d-dispożizzjonijiet tranżitorji tal-Artikolu 24 m’għandhomx japplikaw għal servizzi ta’ tagħbija u ħatt ta’ merkanzija, is-servizzi ta' passiġġieri u l-pilotaġġ.
Emenda 102
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – parti introduttorja
2.  Meta l-korp maniġerjali tal-port li jirċievi l-fondi pubbliċi jipprovdi hu stess is-servizzi portwarji, għandu jżomm il-kontijiet ta' kull attività tas-servizz portwarju separati mill-kontijiet tal-attivitajiet l-oħrajn tiegħu b'mod li:
2.  Meta l-korp maniġerjali tal-port li jirċievi l-fondi pubbliċi jipprovdi hu stess is-servizzi portwarji jew it-tħammil, għandu jżomm il-kontijiet ta' dik l-attività ffinanzjata minn fondi pubbliċi jew investiment separat mill-kontijiet tal-attivitajiet l-oħrajn tiegħu b'mod li:
Emenda 103
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
Meta korp maniġerjali ta' port, jew assoċjazzjoni ta' portijiet, jiżvolġu attività ta' tħammil huma stess u jirċievu fondi pubbliċi għal din l-attività, dawn m'għandhomx jiżvolġu attivitajiet ta' tħammil fi Stati Membri oħrajn.
Emenda 104
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3
3.  Il-fondi pubbliċi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu kapital azzjonarju jew fondi kważi kapitali, għotjiet mhux rifondibbli, għotjiet rifondibbli biss f'ċerti ċirkustanzi, għoti ta' self inkluż self kurrenti u ħlas bil-quddiem fuq injezzjonijiet kapitali, garanziji mogħtija lill-korp maniġerjali tal-port minn awtoritajiet pubbliċi, dividendi mħallsin u profitti miżmumin jew xi forma oħra ta' appoġġ finanzjarju pubbliku.
3.  Il-fondi pubbliċi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu kapital azzjonarju jew fondi kważi kapitali, għotjiet mhux rifondibbli, għotjiet rifondibbli biss f’ċerti ċirkustanzi, għoti ta’ self inkluż self kurrenti u ħlas bil-quddiem fuq injezzjonijiet kapitali, garanziji mogħtija lill-korp maniġerjali tal-port minn awtoritajiet pubbliċi u kull forma oħra ta’ appoġġ finanzjarju pubbliku.
Emenda 105
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4
4.  Il-korp maniġerjali tal-port għandu jżomm l-informazzjoni li tikkonċerna r-relazzjonijiet finanzjarji kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-korp ta' sorveljanza indipendenti kompetenti kif imsemmi fl-Artikolu 17 għal ħames snin minn tmiem is-sena fiskali li għaliha tirreferi l-informazzjoni.
4.  Il-korp maniġerjali tal-port għandu jżomm l-informazzjoni li tikkonċerna r-relazzjonijiet finanzjarji kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-korp maħtur skont l-Artikolu 17 għal ħames snin minn tmiem is-sena fiskali li għaliha tirreferi l-informazzjoni.
Emenda 106
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5
5.  Meta jkun mitlub jagħmel dan, il-korp maniġerjali tal-port għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-korp ta' sorveljanza indipendenti kompetenti, kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li jqis neċessarja sabiex titwettaq evalwazzjoni profonda tad-dejta ppreżentata u għall-valutazzjoni tal-konformità ma' dan ir-Regolament. L-informazzjoni għandha tintbagħat fi żmien xahrejn mid-data li fiha ssir it-talba.
5.  Il-korp maniġerjali tal-port għandu, fil-każ ta' ilment formali u fuq talba, iqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-korp maħtur bi qbil mal-Artikolu 17, kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li jqis neċessarja sabiex titwettaq evalwazzjoni profonda tad-dejta ppreżentata u għall-valutazzjoni tal-konformità ma' dan ir-Regolament. L-informazzjoni għandha tintbagħat fi żmien xahrejn mid-data li fiha ssir it-talba.
Emenda 107
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 7a (ġdid)
7a.  L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu m'għandux japplika għall-portijiet tagħhom tan-netwerk komprensiv li ma jissodisfawx il-kriterji fil-punt (a) jew il-punt (b) tal-Artikolu 20(2) tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013 fil-każ ta' piżijiet amministrattivi sproporzjonati, dment li l-fondi pubbliċi li jirċievu, u l-użu tagħhom sabiex jipprovdu servizzi portwarji, jibqgħu trasparenti għalkollox fis-sistema tal-kontabilità. Meta l-Istati Membri jiddeċiedu hekk, huma għandhom jinformaw lill-Kummissjoni b'dan qabel id-deċiżjoni tagħhom tidħol fis-seħħ.
Emenda 108
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
1.  L-imposti għas-servizzi provduti minn operatur intern kif imsemmi fl-Artikolu 9 u l-imposti mitluba minn fornituri ta’ servizzi tal-port, f’każijiet ta’ limitazzjoni tal-għadd ta’ fornituri li ma ġewx magħżula abbażi ta’ proċeduri li huma miftuħa, trasparenti u mhux diskriminatorji, għandhom jiġu stabbiliti b’mod trasparenti u mhux diskriminatorju. Dawn it-tariffi għandhom jirriflettu l-kundizzjonijiet fuq swieq kompetittivi rilevanti u ma għandhomx ikunu sproporzjonati meta mqabbla mal-valur ekonomiku tas-servizz provdut.
1.  L-imposti għas-servizzi provduti minn operatur intern taħt obbligu ta' servizz pubbliku, l-imposti għas-servizzi ta’ pilotaġġ li mhumiex esposti għal kompetizzjoni effikaċi, u l-imposti mitluba minn fornituri ta’ servizzi portwarji kif imsemmi fil-punt (b) fl-Artikolu 6(1), għandhom jiġu stabbiliti b'mod trasparenti u mhux diskriminatorju. Dawn it-tariffi għandhom, sa fejn hu possibbli, jirriflettu l-kundizzjonijiet fuq swieq kompetittivi rilevanti u ma għandhomx ikunu sproporzjonati meta mqabbla mal-valur ekonomiku tas-servizz provdut.
Emenda 109
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3
3.  Fuq talba, u kif imsemmi fl-Artikolu 17, il-fornitur tas-servizz portwarju għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korp ta' sorveljanza indipendenti kompetenti l-informazzjoni dwar l-elementi li jservu ta' pedament biex jiġu determinati l-istruttura u l-livell tan-nollijiet tas-servizz portwarju li jaqgħu taħt l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-metodoloġija użata għall-istabbiliment tan-nollijiet tal-portijiet fir-rigward tal-faċilitajiet u s-servizzi li huma relatati magħhom dawn in-nollijiet tas-servizzi portwarji.
3.  Il-fornitur tas-servizz portwarju, fil-każ ta' lment formali u fuq talba, għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korp maħtur f'konformità mal-Artikolu 17, l-informazzjoni dwar l-elementi li jservu ta' pedament biex jiġu determinati l-istruttura u l-livell tan-nollijiet tas-servizz portwarju li jaqgħu taħt l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-metodoloġija użata għall-istabbiliment tan-nollijiet tal-portijiet fir-rigward tal-faċilitajiet u s-servizzi li huma relatati magħhom dawn in-nollijiet tas-servizzi portwarji.
Emenda 110
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3
3.  Bħala kontribuzzjoni għal sistema effiċjenti ta' nollijiet tal-infrastruttura, l-istruttura u l-livell ta' nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet għandhom jiġu definiti b'mod awtonomu mill-korp maniġerjali tal-port skont l-istrateġija kummerċjali u l-pjan ta' investiment tiegħu stess li jirriflettu l-kundizzjonijiet kompetittivi tas-suq rilevanti u skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat.
3.  Bħala kontribuzzjoni għal sistema effiċjenti ta' nollijiet tal-infrastruttura, l-istruttura u l-livell ta' nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet għandhom jiġu definiti b'mod awtonomu mill-korp maniġerjali tal-port skont l-istrateġija kummerċjali u l-pjan ta' investiment tiegħu stess skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat u tal-kompetizzjoni.
Emenda 111
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4
4.  Mingħajr ħsara għall-paragrafu 3, in-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet jistgħu jvarjaw skont il-prattiki kummerċjali relatati mal-utenti regolari, jew biex jippromwovu użu aktar effiċjenti tal-infrastruttura tal-port, it-tbaħħir fuq distanza qasira jew prestazzjoni ambjentali għolja, effiċjenza enerġetika jew effiċjenza tal-karbonju tal-operazzjonijiet ta' trasport. Il-kriterji applikati għal varjazzjoni bħal din għandhom ikunu rilevanti, oġġettivi, trasparenti u mhux diskriminatorji u b’rispett għar-regoli tal-kompetizzjoni. Il-varjazzjoni li tirriżulta għandha tkun disponibbli b'mod partikolari għall-utenti tas-servizzi portwarji kollha rilevanti bl-istess termini.
4.  Mingħajr ħsara għall-paragrafu 3, in-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet jistgħu jvarjaw skont l-istrateġija ekonomika tal-port u l-politika tal-port dwar il-ġestjoni tat-territorju relatati, fost l-oħrajn, ma' ċerti kategoriji ta' utenti, jew biex jippromwovu użu aktar effiċjenti tal-infrastruttura tal-port, it-tbaħħir fuq distanza qasira jew prestazzjoni ambjentali għolja, effiċjenza enerġetika jew effiċjenza tal-karbonju tal-operazzjonijiet ta' trasport. Il-kriterji applikati għal varjazzjoni bħal din għandhom ikunu ġusti, mhux diskriminatorji lejn in-nazzjonalità u għandhom jikkonformaw mar-regoli tal-għajnuna mill-Istat u tal-kompetizzjoni. Il-korp maniġerjali tal-port jista' jqis l-ispejjeż esterni meta jkun qed jistabbilixxi n-nollijiet. Il-korp maniġerjali tal-port jista' jvarja n-nollijiet tal-infrastruttura f'konformità mal-prattiki kummerċjali.
Emenda 112
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5
5.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta, fejn ikun meħtieġ, atti ddelegati skontil-proċedura msemmija fl-Artikolu 21 dwar il-klassifikazzjonijiet komuni tal-bastimenti, il-fjuwils u t-tipi ta' operazzjonijiet li skont dawn għandhom jiġu varjati n-nollijiet tal-infrastruttura u l-prinċipji komuni dwar in-nollijiet għan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet.
imħassar
Emenda 113
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6
6.  Il-korp maniġerjali tal-port għandu jgħarraf lil dawk li jużaw il-port u lir-rappreżentanti jew l-assoċjazzjonijiet tagħhom dwar l-istruttura u l-kriterji użati biex jiġi determinat l-ammont tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet, inklużi l-ispejjeż u d-dħul totali li jservu ta' bażi biex jiġu determinati l-istruttura u l-livell tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet. Għandu jgħarraf lil dawk li jużaw l-infrastrutturi tal-portijiet dwar kwalunkwe bidla fl-ammont tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet jew fl-istruttura jew il-kriterji użati sabiex jiġu determinati dawk in-nollijiet tal-inqas tliet xhur minn qabel.
6.  Il-korp maniġerjali tal-port għandu jgħarraf lil dawk li jużaw il-port u lir-rappreżentanti jew l-assoċjazzjonijiet tagħhom b'mod trasparenti dwar l-istruttura u l-kriterji użati biex jiġi determinat l-ammont tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet. Għandu jgħarraf lil dawk li jużaw l-infrastrutturi tal-portijiet dwar kwalunkwe bidla fl-ammont tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet jew fl-istruttura jew il-kriterji użati sabiex jiġu determinati dawk in-nollijiet tal-inqas tliet xhur minn qabel. Il-korp maniġerjali tal-port m'għandux ikun meħtieġ li jiżvela divrenzjar fin-nollijiet li hu riżultat ta' negozjati individwali.
Emenda 114
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 7
7.  Fuq talba, il-korp maniġerjali tal-port għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korp ta' sorveljanza indipendenti u kompetenti u tal-Kummissjoni, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 u l-ispejjeż u d-dħul dettaljati, li jservu bħala bażi biex jiġu determinati l-istruttura u l-livell tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet u l-metodoloġija użata biex jiġu stabbiliti n-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet fir-rigward tal-faċilitajiet u s-servizzi li magħhom huma relatati dawn il-portijiet.
7.  Il-korp maniġerjali tal-port għandu, fil-każ ta' lment formali u fuq talba, iqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korp maħtur bi qbil mal-Artikolu 17 u tal-Kummissjoni l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, u l-livell tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet u l-metodoloġija użata biex jiġu stabbiliti n-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet fir-rigward tal-faċilitajiet u s-servizzi li magħhom huma relatati dawn l-ispejjeż portwarji.
Emenda 115
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1
1.  Il-korp maniġerjali tal-port għandu jistabbilixxi kumitat ta' rappreżentanti tal-operaturi ta' bastimenti tat-trasport fuq l-ima, sidien ta' merkanzija jew oħrajn li jużaw il-portijiet li huma mitlubin iħallsu noll għall-infrastruttura u noll għas-servizz portwarju jew it-tnejn li huma. Dan il-kumitat għandu jissejjaħ il-"kumitat konsultattiv tal-utenti tal-port".
imħassar
Emenda 116
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2
2.  Il-korp maniġerjali tal-port għandu jikkonsulta fuq bażi annwali, u qabel l-istabbiliment tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-port, mal-kumitat konsultattiv tal-utenti tal-port dwar l-istruttura u l-livell tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet. Il-fornituri tas-servizzi potwali għandhom jikkonsultaw fuq bażi annwali, u qabel l-istabbiliment tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-port, mal-kumitat konsultattiv tal-utenti tal-port dwar l-istruttura u l-livell tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet, kif imsemmi fl-Artikolu 6 u fl-Artikolu 9. Il-korp maniġerjali tal-port għandu jipprovdi faċilitajiet adegwati għal dik il-konsultazzjoni u għandu jiġi mgħarraf dwar ir-riżultati tal-konsultazzjoni mill-fornituri tas-servizz portwarju.
2.  Il-korp maniġerjali tal-port għandu jiżgura li jkunu stabbiliti mekkaniżmi adegwati għall-konsultazzjoni tal-utenti tal-port, inklużi l-operaturi ta' trasport interkonness rilevanti. Dan għandu jikkonsulta lill-utenti tal-port f'każ ta' bidliet sostanzjali fin-nollijiet tal-infrastruttura tal-port qabel l-istabbiliment tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet. Il-fornituri tas-servizzi portwarji għandhom jipprovdu lill-utenti tal-port b'informazzjoni adegwata dwar l-istruttura tan-nollijiet tas-servizzi portwarji u l-kriterji użati biex dawn jiġu stabbiliti. Operaturi interni li jipprovdu servizzi taħt obbligu ta' servizz pubbliku u l-fornituri ta' servizzi portwarji kif imsemmi fl-Artikolu 6 (1b), għandhom jikkonsultaw mal-utenti tal-port, fuq bażi annwali u qabel l-istabbiliment tan-nollijiet għas-servizzi portwarji dwar l-istruttura u l-livell ta' dawn l-imposti. Il-korp maniġerjali tal-port għandu jipprovdi mekkaniżmi adegwati għal dik il-konsultazzjoni u għandu jiġi mgħarraf dwar ir-riżultati tal-konsultazzjoni mill-fornituri tas-servizz portwarju.
Għandu jkun possibbli li l-obbligi msemmija f'dan il-paragrafu jiġu imposti fuq il-korpi, inklużi dawk b'kompożizzjoni distinta, li diġà huma stabbiliti fil-port.
Emenda 117
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  L-entità tal-ġestjoni tal-port għandha tikkonsulta regolarment mal-partijiet interessati, bħal impriżi stabbiliti fil-port, il-fornituri tas-servizzi tal-portijiet, l-operaturi ta’ bastimenti li jżommu fil-wiċċ, sidien ta’ merkanzija, operaturi tat-trasport bl-art u l-amministrazzjonijiet pubbliċi li joperaw fiż-żona tal-port dwar dan li ġej:
1.  L-entità tal-ġestjoni tal-port għandha tikkonsulta regolarment lill-partijiet interessati rilevanti li joperaw fiż-żona tal-port, kif ukoll lill-amministrazzjonijiet pubbliċi responsabbli għall-ippjanar tal-infrastruttura tat-trasport, fejn xieraq dwar dan li ġej:
Emenda 118
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  il-konsegwenzi tal-ippjanar u d-deċiżjonijiet dwar l-immaniġġjar tat-territorju f'dak li jikkonċerna l-prestazzjonijiet ambjentali;
Emenda 119
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)
(cb)  miżuri biex tiġi ggarantita u titejjeb is-sigurtà fiż-żona portwarja, inklużi miżuri għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema tal-port, u l-informazzjoni dwar l-aċċess għat-taħriġ tal-ħaddiema tal-port.
Emenda 120
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – titolu
Korp ta ' superviżjoni indipendenti
Superviżjoni indipendenti
Emenda 121
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jaraw li l-korp ta' sorveljanza indipendenti jimmonitorja u jissorvelja l-applikazzjoni tar-Regolament fil-portijiet marittimi kollha koperti b'dan ir-Regolament dwar it-territorju ta' kull Stat Membru.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fis-seħħ ikun hemm mekkaniżmi effikaċi għall-ipproċessar tal-ilmenti fil-portijiet marittimi kollha koperti b'dan ir-Regolament dwar it-territorju ta' kull Stat Membru. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jaħtru korp wieħed jew aktar.
Emenda 122
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2
2.  Il-korp ta' sorveljanza indipendenti għandu jkun legalment separat minn kwalunkwe korp maniġerjali tal-port jew fornituri tas-servizzi portwarji u għandu jkun ukoll funzjonalment indipendenti minnhom. L-Istati Membri li huma l-proprjetarji tal-portijiet jew il-korpi tal-ġestjoni tal-portijiet jew li jikkontrollawhom għandhom jaraw li ssir separazzjoni strutturali effettiva bejn il-funzjonijiet relatati mas-superviżjoni u l-monitoraġġ ta' dan ir-Regolament u l-attivitajiet assoċjati ma' dik is-sjieda jew dak il-kontroll. Il-korp ta’ superviżjoni indipendenti għandu jeżerċita l-poteri tiegħu b’mod imparzjali u trasparenti u bir-rispett dovut għad-dritt li n-negozju jitwettaq liberament.
2.  Is-superviżjoni indipendenti għandha ssir b'mod li jeskludi l-kunflitti ta' interess u lijkun legalment separat minn kwalunkwe korp maniġerjali tal-port jew fornituri tas-servizzi portwarji u għandu jkun ukoll funzjonalment indipendenti minnhom. L-Istati Membri li huma l-proprjetarji tal-portijiet jew il-korpi tal-ġestjoni tal-portijiet jew li jikkontrollawhom għandhom jaraw li ssir separazzjoni strutturali effettiva bejn il-funzjonijiet relatati mal-ipproċessar tal-ilmenti u l-attivitajiet assoċjati ma’ dik is-sjieda jew dak il-kontroll. Is-sorveljanza indipendenti għandha tkun imparzjali u trasparenti u għandha tirrispetta kif dovut id-dritt li n-negozju jitwettaq liberament.
Emenda 123
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3
3.  Il-korp ta' sorveljanza indipendenti għandu jipproċessa l-ilmenti ppreżentati minn kwalunkwe parti b'interess leġittimu kif ukoll it-tilwimiet imressqa quddiemu li jkunu relatati mal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-utenti tal-portijiet u partijiet ikkonċernati oħrajn jiġu informati dwar fejn u kif għandhom iressqu lment, inkluża indikazzjoni tal-korpi awtorizzati biex jipproċessaw l-ilmenti msemmija fl-Artikoli 12(5), 13(3) u 14(7).
Emenda 124
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4
4.  F'każ li t-tilwima tqum bejn partijiet stabbiliti fi Stati Membri differenti, il-korp ta' sorveljanza indipendenti tal-Istat Membru tal-port minn fejn ikun preżunt li oriġinat it-tiwima, għandu jkollu l-kompetenza li jsolvi t-tilwima.
4.  F'każ li t-tilwima tqum bejn partijiet stabbiliti fi Stati Membri differenti, l-Istat Membru tal-port minn fejn ikun preżunt li oriġinat it-tilwima, għandu jkollu l-kompetenza li jirriżolvi t-tilwima. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkooperaw ma' xulxin u jaqsmu l-informazzjoni dwar il-ħidma tagħhom.
Emenda 125
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5
5.  Il-korp ta' sorveljanza indipendenti għandu jkollu d-dritt li jeżiġi li l-korpi tal-ġestjoni tal-portijiet, il-fornituri ta' servizzi portwarji u l-utenti tal-port jissottomettu l-informazzjoni meħtieġa biex jiġu żgurati l-monitoraġġ u s-sorveljanza tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
5.  Fil-każ li jiġi ppreżentat ilment formali minn kwalunkwe parti b'interess leġittimu, il-korp rilevanti li jipprovdi sorveljanza indipendenti għandu jkollu d-dritt li jeżiġi li l-korpi tal-ġestjoni tal-portijiet, il-fornituri ta' servizzi portwarji u l-utenti tal-port jissottomettu l-informazzjoni meħtieġa.
Emenda 126
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 6
6.  Il-korp ta' sorveljanza indipendenti jista' joħroġ opinjonijiet fuq talba tal-awtorità kompetenti fl-Istat Membru dwar kwalunkwe kwistjonijiet relatati mal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
imħassar
Emenda 127
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7
7.  Il-korp ta' sorveljanza indipendenti jista' jikkonsulta lill-kumitat konsultattiv ta' dawk li jużaw il-port ikkonċernat meta jittratta l-ilmenti jew it-tilwim.
imħassar
Emenda 128
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 8
8.  Id-deċiżjonijiet tal-korp ta' sorveljanza indipendenti għandu jkollhom effett vinkolanti, mingħajr ħsara għal analiżi ġuridika.
8.  Id-deċiżjonijiet tal-korp rilevanti li jipprovdi sorveljanza indipendenti għandu jkollu effetti vinkolanti, mingħajr ħsara għal analiżi ġuridika.
Emenda 129
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 9
9.  L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-identità tal-korpi ta' sorveljanza indipendenti sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 2015 u dwar kwalunkwe modifika fiha. Il-Kummissjoni għandha tippubblika u taġġorna l-lista tal-korpi ta' sorveljanza indipendenti fuq il-websajt tagħha.
9.  L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-mekkaniżmi u l-proċeduri li qegħdin fis-seħħ biex jikkonformaw mal-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu sa ...* u għandhom javżaw minnufih meta ssir kwalunkwe modifika sussegwenti fihom. Il-Kummissjoni għandha tippubblika u taġġorna l-lista tal-korpi rilevanti fuq il-websajt tagħha.
__________________
* 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Emenda 130
Proposta għal regolament
Artikolu 18
Artikolu 18
imħassar
Kooperazzjoni bejn korpi ta' sorveljanza indipendenti
1.  Il-korpi ta' sorveljanza indipendenti għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar ix-xogħol tagħhom u l-prinċipji u l-prattiki tagħhom ta' teħid ta’ deċiżjonijiet sabiex iħaffu l-implimentazzjoni uniformi ta' dan ir-Regolament. Għal dan il-għan, għandhom jieħdu sehem u jaħdmu flimkien f'netwerk li jiltaqa' f'intervalli regolari u tal-inqas darba fis-sena. Il-Kummissjoni għandha tieħu sehem, tikkoordina u tappoġġja l-ħidma tan-netwerk.
2.  Il-korpi ta' sorveljanza indipendenti għandhom jikkooperaw mill-qrib għall-fini ta' assistenza reċiproka fil-kompiti tagħhom, inkluż fit-twettiq tal-investigazzjonijiet meħtieġa biex jindirizzaw ilmenti u tilwim f'każijiet li jinvolvu portijiet fi Stati Membri differenti. Għal dan il-għan, wara talba sostanzjata, korp ta' sorveljanza indipendenti għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni ta' korp ieħor bħalu, l-informazzjoni meħtieġa biex dan il-korp ikun jista' jwettaq ir-responsabilitajiet tiegħu skont dan ir-Regolament.
3.  l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, wara talba rraġonata, il-korpi konsultattivi indipendenti jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħha. L-informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni għandha tkun proporzjonata mat-twettieq ta' dawk ix-xogħlijiet.
4.  Meta l-informazzjoni titqies kunfidenzjali mill-korp ta' sorveljanza indipendenti skont ir-regoli tal-Unjoni jew dawk nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità kummerċjali, il-korp ta' sorveljanza nazzjonali l-ieħor flimkien mal-Kummissjoni għandhom jiżguraw dik il-kunfidenzjalità. Din l-informazzjoni tista’ tintuża biss għall-għan li tkun intalbet għalih.
5.  Abbażi tal-esperjenza tal-korpi ta' sorveljanza indipendenti u tal-attivitajiet tan-netwerk imsemmi fil-paragrafu 1, u sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni effiċjenti, il-Kummissjoni tista' tadotta prinċipji komuni dwar l-arranġamenti xierqa għall-iskambju ta' informazzjoni bejn korpi ta' sorveljanza indipendenti. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' analiżi msemmija fl-Artikolu 22(2).
Emenda 131
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1
1.  Kwalunkwe parti b'interess leġittimu għandu jkollha d-dritt li tappella kontra d-deċiżjonijiet jew il-miżuri individwali meħuda skont dan ir-Regolament mill-awtoritajiet kompetenti, mill-korp maniġerjali tal-port jew mill-korp ta' sorveljanza indipendenti quddiem korp tal-appell li hija indipendenti mill-partijiet involuti. Dan il-korp tal-appell jista’ jkun qorti.
1.  Kwalunkwe parti b'interess leġittimu għandu jkollha d-dritt li tappella kontra d-deċiżjonijiet jew il-miżuri individwali meħuda skont dan ir-Regolament mill-awtoritajiet kompetenti, mill-korp maniġerjali tal-port jew mill-korp maħtur skont l-Artikolu 17 quddiem korp tal-appell li hija indipendenti mill-partijiet involuti. Dan il-korp tal-appell jista’ jkun qorti.
Emenda 132
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jkunu implimentati. Il-penali stipulati għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 2015 u għandhom jinnotifikawha bla dewmien dwar kwalunkwe emenda li taffettwahom.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jkunu implimentati. Il-penali stipulati għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa ...* u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull emenda sussegwenti magħmula li taffettwahom.
__________________
* 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Emenda 133
Proposta għal regolament
Artikolu 21
Artikolu 21
imħassar
L-eżerċizzju tad-delega
1.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ddelegati hija mogħtija lill-Kummissjoni, iżda din hija soġġetta għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
2.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 14 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indefinit.
3.  Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 14 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. M’għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.
4.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
5.  Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 14 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
Emenda 134
Proposta għal regolament
Artikolu 22
Artikolu 22
imħassar
Proċedura ta' kumitat
1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
Emenda 135
Proposta għal regolament
Artikolu 23
Mhux aktar tard minn tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-funzjonament u l-effett ta’ dan ir-Regolament, akkumpanjat, jekk ikun il-każ, bi proposti rilevanti.
Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-funzjonament u l-effett ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu ppreżentati rapporti perjodiċi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Mhux aktar tard minn...*, il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-ewwel rapport u, suċċessivament, ir-rapporti perjodiċi kull tliet snin, akkumpanjati, jekk ikun il-każ, bi proposti rilevanti. Ir-rapporti tal-Kummissjoni għandhom iqisu kull progress li nkiseb mill-Kumitat ta' Djalogu Soċjali Settorjali għall-Portijiet fil-livell tal-UE.
________________
* Erba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Emenda 136
Proposta għal regolament
Artikolu 25
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Għandu japplika b'effett mill-1 ta' Lulju 2015.
Għandu japplika b'effett minn ...* .
__________________
* 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa jiġi eżaminat skont l-Artikolu 61(2), it-tieni subparagrafu (A8-0023/2016).


L-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur ***I
PDF 337kWORD 77k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Marzu 2016 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2494/95 (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))
P8_TA(2016)0070A8-0313/2015

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0724),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0283/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-13 ta' Marzu 2015(1),

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-18 ta' Diċembru  2015, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0313/2015),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-8 ta' Marzu 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur u l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tad-djar, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2016/792.)

(1) ĠU C 175, 29.5.2015, p. 2.


Rapport Annwali 2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Ġlieda kontra l-frodi
PDF 510kWORD 172k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Marzu 2016 dwar ir-Rapport Annwali 2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE – Ġlieda kontra l-frodi (2015/2128(INI))
P8_TA(2016)0071A8-0026/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 325(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar ir-rapporti annwali preċedenti tal-Kummissjoni u tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-31 ta' Lulju 2015 intitolat "Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea – Rapport Annwali tal-2014 tal-ġlieda kontra l-frodi" (COM(2015)0386) u d-dokumenti ta' ħidma tal-persunal li jakkumpanjawh (SWD(2015)0151, SWD(2015)0152, SWD(2015)0153, SWD(2015)0154, SWD(2015)0155 u SWD(2015)0156),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali 2014 tal-OLAF,

–  wara li kkunsidra r-Rapport ta' Attività tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF għas-sena 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Ottubru 2015, intitolata "Protezzjoni tal-Baġit tal-UE sa tmiem l-2014" (COM(2015)0503),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-16 ta' Settembru 2015 intitolata "Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE: jiġi indirizzat it-tħassib tan-negozji u tas-soċjetà ċivili" (CCMI/132),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-3 ta' Frar 2014 intitolat "Rapport tal-UE kontra l-korruzzjoni" (COM(2014)0038),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 250/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 li jistabbilixxi programm għall-promozzjoni ta' attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea (il-programm Hercule III) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 804/2004/KE(1),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Kunsill tas-17 ta' Lulju 2013 dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (COM(2013)0534),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999(2),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2012 dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (COM(2012)0363),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Settembru 2011 dwar l-isforzi tal-UE biex tiġġieled kontra l-korruzzjoni(4), id-dikjarazzjoni tiegħu tat-18 ta' Mejju 2010 dwar l-isforzi tal-Unjoni biex tiġġieled kontra l-korruzzjoni(5) u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ġunju 2011 intitolata "Nissieltu kontra l-Korruzzjoni fl-UE" (COM(2011)0308),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea(6),

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-2015 dwar id-diskrepanza fil-VAT li ġie kkummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-akkwisti pubbliċi fin-nefqa ta' koeżjoni tal-UE,

–  wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fil-Kawża C-105/14 - Taricco et,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Kumitat għall-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A8-0026/2016),

A.  billi l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom responsabilità komuni għall-implimentazzjoni ta' madwar 80 % tal-baġit tal-Unjoni; billi l-Istati Membri huma primarjament responsabbli għall-ġbir tar-riżorsi proprji, inter alia fil-forma ta' VAT u dazji doganali;

B.  billi nefqa pubblika bil-għaqal u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE għandhom ikunu elementi ewlenin tal-politika tal-UE intiżi biex isaħħu l-fiduċja taċ-ċittadini billi jiżguraw li flushom qed jintużaw b'mod korrett, effiċjenti u effikaċi; billi din il-ġestjoni finanzjarja tajba għandha tintrabat ma' approċċ li 'jagħmel l-aħjar użu minn kull Euro disponibbli';

C.  billi l-kisba ta' prestazzjoni tajba tinvolvi l-inputs, l-outputs, ir-riżultati u l-impatti li jiġu evalwati regolarment permezz ta' awditi tal-prestazzjoni;

D.  billi d-diversità fis-sistemi legali u amministrattivi fl-Istati Membri tirrappreżenta ambjent diffiċli fejn jiġu megħluba l-irregolaritajiet u tiġi miġġielda l-frodi, u billi l-Kummissjoni għaldaqstant għandha żżid l-isforzi tagħha biex tiżgura li l-ġlieda kontra l-frodi tiġi implimentata b'mod effettiv u tipproduċi riżultati aktar tanġibbli u aktar sodisfaċenti;

E.  billi l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) għandu r-responsabbiltà li jipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni billi jinvestiga l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra; billi l-Kumitat ta' Sorveljanza tiegħu ġie stabbilit sabiex isaħħaħ u jiggarantixxi l-indipendenza tal-OLAF permezz tal-monitoraġġ regolari tal-implimentazzjoni tal-funzjoni investigattiva tiegħu; billi, b'mod partikolari, il-Kumitat Superviżorju jimmonitorja l-iżviluppi dwar l-applikazzjoni ta' garanziji proċedurali u t-tul ta' tali investigazzjonijiet fid-dawl tal-informazzjoni pprovduta mid-Direttur Ġenerali f'konformità mal-Artikolu 7(8) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013;

F.  billi l-korruzzjoni taffettwa lill-Istati Membri kollha u tiswa lill-ekonomija tal-UE madwar EUR 120 biljun fis-sena, kif imsemmi fl-ewwel rapport tal-Kummissjoni dwar il-politika tal-Unjoni Ewropea kontra l-korruzzjoni li ġie ppubblikat fi Frar 2014;

G.  billi l-korruzzjoni tista' tgħin il-finanzjament tal-attivitajiet ta' netwerks ta' kriminalità organizzata jew terroriżmu fl-Ewropa; billi l-korruzzjoni timmina wkoll il-fiduċja taċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet u l-proċessi demokratiċi;

H.  billi flimkien mal-kunċett taċ-ċivilizzazzjoni bbażat fuq prinċipji etiċi stabbiliti fl-istat tad-dritt, il-ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni tikkontribwixxi għall-kompetittività tal-Unjoni fl-ekonomija globali;

1.  Jieħu nota tar-rapport tal-Kummissjoni intitolat "Il-Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea – Rapport Annwali tal-2014 tal-ġlieda kontra l-frodi"; jitlob li l-Kummissjoni, fir-rapporti annwali tagħha dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE (rapporti PIF), twieġeb għat-talbiet tal-Parlament b'mod aktar f'waqtu;

Identifikazzjoni u rappurtar ta' irregolaritajiet

2.  Jinnota li l-irregolaritajiet kollha rrapportati jinvolvu ammont totali ta' madwar EUR 3,24 biljun; jenfasizza li l-impatt finanzjarju globali tal-irregolaritajiet mhux frodulenti rrapportati fl-2014 huwa 36 % ogħla minn dak irrapportat fl-2013, filwaqt li n-numru ta' tali irregolaritajiet żdied bi 48 %; jenfasizza li EUR 2,27 biljun tal-irregolaritajiet irrappurtati huma marbuta mal-infiq, li jirrappreżenta 1,8 % tat-total ta' pagamenti;

3.  Jenfasizza li 1 649 irregolarità minn total ta' 16 473 irrapportati lill-Kummissjoni fl-2014 kienu frodulenti, u li dawn jinvolvu ammont ta' EUR 538,2 miljuni; jinnota li irregolaritajiet frodulenti relatati man-nefqa involvew EUR 362 miljun, li jirrappreżentaw 0,26 % tat-total tal-pagamenti, u li dawk relatati ma' dħul involvew EUR 176,2 miljun, li jirrappreżentaw 0,88 % tal-ammont gross ta' riżorsi proprji tradizzjonali (RPT) miġbur fl-2014;

4.  Jenfasizza li l-impatt finanzjarju globali tal-irregolaritajiet mhux frodulenti rrapportati fl-2014 huwa 47 % ogħla minn dak irrapportat fl-2013, filwaqt li n-numru ta' tali irregolaritajiet naqas b'5 %; jinnota wkoll li l-irregolaritajiet mhux frodulenti relatati mal-infiq affettwaw 1,54 % tal-pagamenti totali, u li dawk relatati mad-dħul laqtu 3,66 % tar-RPT miġbura fl-2014;

5.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni terfa' r-responsabilità sħiħa għall-irkupru tal-fondi mħallsin indebitament mill-baġit tal-UE, kif ukoll biex tiġbor b'mod aħjar ir-riżorsi proprji, u biex tistabbilixxi prinċipji ta' rapportar uniformi fl-Istati Membri kollha bil-għan li tinġabar data relevanti, komparabbli u preċiża;

6.  Jenfasizza li l-irregolaritajiet mhux frodulenti spiss huma marbuta ma' għarfien insuffiċjenti ta' regoli u rekwiżiti kumplessi; jemmen li s-simplifikazzjoni tar-regoli u l-proċeduri mill-Istati Membri u l-Kummissjoni se tnaqqas l-għadd ta' tali irregolaritajiet; iqis li l-ġlieda kontra l-irregolaritajiet, inkluża l-frodi, tirrikjedi s-sensibilizzazzjoni fost il-korpi istituzzjonali kollha fil-livelli Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali u fost il-pubbliku ġenerali; jinnota li l-istabbiliment ta' kultura li tiffaċilita l-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-frodi huwa ta' importanza vitali fl-istituzzjonijiet u l-korpi kollha involuti fl-implimentazzjoni tal-Fondi u jistieden lill-Istati Membri jħeġġu l-iskambju ta' prattiki tajba;

7.  Ifakkar li, bl-għan li l-finanzi jinġiebu fuq bażi aktar sostenibbli, l-Istati Membri huma involuti fi proċess li għadu għaddej ta' konsolidazzjoni u trażżin fiskali, u jemmen bis-sħiħ li r-riżorsi disponibbli kollha huma meħtieġa għall-investiment fl-Istati Membri bl-għan li jiġi stimulat tkabbir ekonomiku sostenibbli; jemmen li għandhom jittieħdu l-miżuri neċessarji kollha biex tiġi evitata u titwaqqaf kwalunkwe attività frodulenti fil-qasam tal-politika kummerċjali u l-approprjazzjonijiet assoċjati magħha, billi jiġu kkombinati l-istrumenti tal-politiki rilevanti kollha (bħall-investigazzjonijiet kriminali, l-iżvilupp ta' mudelli affidabbli ta' analiżi, u sforzi biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-fallimenti relatati ma' politika difettuża tal-Kummissjoni); jistieden lill-Istati Membri jagħmlu sforz akbar biex jiżguraw li flus mill-baġit tal-UE jintużaw b'mod korrett għal proġetti li jikkontribwixxu għat-tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa, u għall-irkupru ta' dejn doganali wara li jinstab li kien hemm frodi; jenfasizza, b'mod aktar ġenerali, li l-ġlieda kontra l-kummerċ illeċitu u l-flussi finanzjarji illeċiti għandha tibqa' prijorità għolja għall-UE kif ukoll għall-Istati Membri;

8.  Jilqa' l-adozzjoni mill-Kummissjoni ta' strateġija pluriennali ta' kontra l-frodi li qed tgħin biex jiġu kkoreġuti d-differenzi sinifikanti fil-għadd ta' irregolaritajiet notifikati minn kull Stat Membru;

Dħul ‒ Riżorsi proprji

9.  Jinnota bi tħassib li l-ammont ta' RPT affettwati minn frodi fl-2014 kien 191 % ogħla milli kien fl-2013, u li l-ammont affettwat minn irregolaritajiet mhux frodulenti kien 146 % ogħla fl-2014 milli kien fis-sena ta' qabel;

10.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li r-rata medja ta' rkupru tal-RPT għal kull Stat Membru, kemm tal-irregolaritajiet frodulenti u dawk mhux frodulenti, għall-2014 hija ta' 24 %, li storikament hi l-aktar baxxa li qatt kienet; iħeġġeġ lill-Istati Membri jirkupraw l-ammonti dovuti aktar malajr, u, b'mod partikolari, iħeġġeġ lil dawk l-Istati Membri li għandhom bżonn jirkupraw l-akbar ammonti biex itejbu l-irkupru tagħhom;

11.  Hu mħasseb dwar id-diskrepanza fil-VAT u t-telf stmat mill-ġbir tal-VAT li fl-2013 ammontaw għal EUR 168 biljun; jenfasizza l-fatt li fi 13 mis-26 Stat Membru eżaminati fl-2014, il-valur medju stmat ta' telf tal-VAT kien ta' aktar minn 15,2 %; jirrimarka li l-Kummissjoni m'għandhiex aċċess għall-informazzjoni skambjata bejn l-Istati Membri bil-għan li tipprevjeni u tiġġieled kontra l-hekk imsejħa frodi karusell; jistieden lill-Istati Membri kollha jipparteċipaw f'kull wieħed mill-oqsma ta' attività tal-Eurofisc sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' informazzjoni bil-għan li tiġi megħjuna l-ġlieda kontra l-frodi; itenni li l-Kummissjoni għandha l-awtorità li tikkontrolla u tissorvelja l-miżuri meħuda mill-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu sħiħ mis-setgħat eżekuttivi tagħha biex tikkontrolla u tgħin lill-Istati Membri fil-ġlieda tagħhom kontra l-frodi tal-VAT u l-evitar tat-taxxa; jieħu nota li, sa mill-2013, il-Kummissjoni qed tuża l-Mekkaniżmu ta' Reazzjoni Rapida biex tindirizza r-rata għolja ħafna u f'daqqa ta' frodi tal-VAT;

12.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa mekkaniżmu li jħeġġeġ l-kumpaniji jħallsu taxxi regolari minflok jevitawhom;

13.  Jinnota n-numru dejjem jikber ta' ċentri ta' koordinazzjoni appoġġjati mill-Eurojust u l-Europol; jilqa' b'sodisfazzjon ir-riżultati ta' operazzjonijiet transkonfinali Vertigo 2 u 3 u l-kooperazzjoni effiċjenti bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u ġudizzjarji fil-Ġermanja, il-Polonja, in-Netherlands, ir-Renju Unit, il-Belġju, Spanja, ir-Repubblika Ċeka u l-Isvizzera, li wassal għal newtralizzazzjoni ta' netwerks kriminali responsabbli li ffrodaw madwar EUR 320 miljun fi dħul fiskali, inkluża l-VAT;

14.  Jesprimi tħassib fir-rigward ta' kontrolli doganali u l-ġbir relatat tad-dazji tad-dwana, li huma waħda mir-riżorsi proprji fil-baġit tal-UE; jinnota li huma l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri li jwettqu spezzjonijiet biex jivverifikaw li l-importaturi jkunu konformi mar-regoli dwar it-tariffi u l-importazzjoni, u jenfasizza li l-Qorti tal-Awdituri sabet li l-kwalità tal-ispezzjonijiet tvarja minn Stat Membru għal ieħor; jistieden lill-Kummissjoni taġġorna l-Gwida għall-Awditjar Doganali, ippubblikata fl-2014, sabiex jiġu eliminati n-nuqqasijiet identifikati mill-Qorti tal-Awdituri, bħal pereżempju dawk li jikkonċernaw l-immaniġġjar tal-importazzjonijiet rilaxxati mid-dwana fi Stat Membru ieħor;

Nefqa

15.  Jinnota bi tħassib li l-għadd ta' irregolaritajiet relatati man-nefqa rrappurtati bħala frodulenti fl-2014 naqas biss b'4 %, wara żieda ta' 76 % fl-2013; iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti biex jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex inaqqsu n-numru ta' irregolaritajiet frodulenti, għalkemm mhux għad-detriment tal-istandards ta' kontroll;

16.  Huwa mħasseb dwar iż-żieda kostanti fin-numru rrapportat ta' irregolaritajiet mhux frodulenti relatati ma' fondi tal-UE ġestiti b'mod dirett, kemm mil-lat ta' numru ta' każijiet, u kemm mil-lat ta' ammonti involuti; huwa sorpriż li n-numru ta' irregolaritajiet frodulenti fl-2014 żdied b'erba' darbiet meta mqabbel mas-sena ta' qabel u jitlob lill-Kummissjoni tagħti spjegazzjonijiet dettaljati u tieħu l-azzjoni meħtieġa biex titreġġa' lura din ix-xejra;

17.  Huwa mħasseb, għaldaqstant, li fl-2014 is-settur tal-iżvilupp rurali kien jirrappreżenta l-akbar għadd ta' irregolaritajiet frodulenti rrapportati, li juri l-ikbar żieda meta mqabbel mal-2013; jinnota li madwar 71 % tan-numru totali ta' irregolaritajiet frodulenti nnotifikati għal riżorsi naturali (agrikoltura, żvilupp rurali u sajd) kienu fl-Ungerija, fl-Italja, fil-Polonja u fir-Rumanija;

18.  Jirrikonoxxi li l-irkupru tal-Istati Membri għall-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) hu taħt il-medja globali, u inqas minn nofs l-irregolaritajiet misjuba fl-2009 kienu ġew irkuprati sal-aħħar tal-2014; jinnota differenzi sinifikanti fil-ħila tal-Istati Membri li jirkupraw somom ta' flus fir-rigward ta' ħlasijiet irregolari misjuba taħt il-politika agrikola komuni, u jħeġġeġ lill-Bulgarija, Franza, il-Greċja u s-Slovakkja biex itejbu r-riżultati tagħhom b'mod sinifikanti; jirrikonoxxi li l-mekkaniżmu ta' approvazzjoni (ir-regola 50/50) tipprovdi inċentiv qawwi għall-Istati Membri biex jirkupraw ħlasijiet mhux dovuti mill-benefiċjarji tal-FAEG malajr kemm jista' jkun; jiddispjaċih li l-2014 kienet it-tielet sena konsekuttiva kkaratterizzata minn żieda fl-għadd ta' każijiet ta' irregolaritajiet frodulenti fir-rigward tal-FAEG, u r-raba' sena konsekuttiva kkaratterizzata minn żieda fl-għadd ta' każijiet frodulenti rrappurtati fir-rigward tal-iżvilupp rurali; jenfasizza l-ħtieġa għal irkupru iktar rapidu ta' fondi;

19.  Jinnota li l-irregolaritajiet marbuta mal-Politika Komuni tas-Sajd fl-2014 reġgħu ġew lura għal livell komparabbli mal-2012 wara li, għal sena, laħqu l-quċċata fl-2013; jinnota li l-aktar kategorija fejn instabu irregolaritajiet matul il-perjodu 2010-2014 kienet dik tan- "Nuqqas ta' eliġibbiltà għall-għajnuna għall-azzjoni/proġett", segwita minn "Ksur tar-regoli tal-akkwist pubbliku";

20.  Jinnota li fir-rigward tal-perjodu ta' programmazzjoni tal-politika ta' koeżjoni 2007–2013, in-numru ta' irregolaritajiet irrappurtati bħala frodulenti naqas b'5 % fl-2014 meta mqabbel mal-2013, b'306 każijiet irrappurtati; huwa mħasseb serjament dwar iż-żieda ta' aktar minn EUR 115 miljun (76 %) fl-ammonti affettwati minn irregolaritajiet frodulenti fl-2014 meta mqabbel mal-2013, l-iktar minħabba żieda qawwija (660 %) fl-ammonti involuti taħt il-Fond ta' Koeżjoni; jinnota li minn 74 każ ta' frodi stabbiliti fir-rigward tal-politika ta' koeżjoni bejn l-2008 u l-2014, 61 (82 %) ġew irrapportati minn tliet Stati Membri – il-Ġermanja (42 każ), il-Polonja (11-il każ) u s-Slovakkja (8 każijiet); jesprimi tħassib li 14-il Stat Membru għandhom proporzjon ta' frodi stabbilita ta' 0 % għal dak il-perijodu, li tista' tqajjem mistoqsijiet dwar l-effiċjenza tas-sistemi ta' kontroll tagħhom;

21.  Huwa mħasseb, barra minn hekk, li, fil-qasam tal-koeżjoni, l-intervall taż-żmien bejn l-okkorrenza ta' irregolarità, l-identifikazzjoni tagħha u r-rappurtar finali tagħha lill-Kummissjoni żdied għal 3 snin u 4 xhur; ifakkar li meta tiġi identifikata irregolarità jidħlu fis-seħħ proċeduri ulterjuri (ordnijiet ta' rkupru, investigazzjonijiet tal-OLAF, eċċ.); iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri biex titjieb l-effiċjenza tal-identifikazzjoni u r-rappurtar tagħhom;

22.  Jilqa' b'sodisfazzjon it-tnaqqis globali tal-irregolaritajiet irrappurtati fl-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni; jiddispjaċih dwar ix-xejra ta' irregolaritajiet dejjem jiżdiedu relatati mal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA) sa mill-2010, kemm fl-ammonti kif ukoll fl-għadd ta' każijiet, bit-Turkija bħala l-akbar kontributur għal dan l-iżvilupp negattiv, u jitlob lill-Kummissjoni tagħmel dak kollu li tista' biex titjieb is-sitwazzjoni, b'mod partikolari fil-kuntest tal-isforzi biex tiżdied il-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija;

Problemi identifikati u miżuri meħtieġa

Rappurtar aħjar

23.  Jinnota bi tħassib li, minkejja diversi talbiet mill-Parlament għall-istabbiliment ta' prinċipji uniformi tar-rappurtar fl-Istati Membri kollha, is-sitwazzjoni għadha mhijiex waħda sodisfaċenti u għad hemm differenzi sinifikanti fin-numru ta' irregolaritajiet frodulenti u mhux frodulenti rrappurtati minn kull Stat Membru; iqis li din il-problema toħloq stampa konfuża tas-sitwazzjoni reali rigward il-livell ta' ksur u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel sforzi serji biex tissolva l-problema ta' approċċi differenti tal-Istati Membri fil-kxif ta' irregolaritajiet, u fl-interpretazzjonijiet mhux omoġenji tal-applikazzjoni tal-qafas legali tal-UE;

24.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-impenn tal-Kummissjoni li tippubblika rapport tal-UE kontra l-korruzzjoni darbtejn fis-sena, u jistenna bil-ħerqa li jaqra r-rapport li jmiss fil-bidu tal-2016; jitlob lill-Kummissjoni żżid kapitolu dwar il-prestazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-UE fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, b'aktar analiżi mwettqa fil-livell tal-istituzzjonijiet tal-UE fir-rigward tal-politiki implimentati, ħalli jiġu identifikati fatturi kritiċi inerenti, oqsma vulnerabbli u fatturi ta' riskju li jwasslu għall-korruzzjoni;

25.  Jistieden lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas tar-rappurtar ta' każijiet ta' "suspett ta' frodi" u biex tistabbilixxi regoli dwar ir-rappurtar ta' kull azzjoni ġudizzjarja meħuda fl-Istati Membri f'dak li għandu x'jaqsam ma' frodi potenzjali fl-użu tar-riżorsi tal-UE, li jeħtieġu li r-rapportar jindika b'mod speċifiku l-azzjonijiet ġudizzjarji meħuda fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet ġudizzjarji tal-OLAF;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa sistema ta' indikaturi stretti u ta' kriterji uniformi faċilment applikabbli abbażi tar-rekwiżiti stabbiliti fil-Programm ta' Stokkolma biex jitkejjel il-livell ta' korruzzjoni fl-Istati Membri u jiġu evalwati l-politiki tal-Istati Membri kontra l-korruzzjoni; jinsab imħasseb dwar l-affidabbiltà u l-kwalità tad-data ġejja mill-Istati Membri; jappella għalhekk lill-Kummissjoni biex taħdem mill-qrib mal-Istati Membri sabiex tiggarantixxi data komprensiva, preċiża u affidabbli, mingħajr ma tinsa l-għan ta' implimentazzjoni sħiħa tal-Iskema ta' Awditu Uniku; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa indiċi ta' korruzzjoni għall-kategorizzazzjoni tal-Istati Membri;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni, bħala parti mill-evalwazzjoni annwali tar-riżultati miksuba fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, tagħti linji gwida preċiżi lill-Istati Membri dwar kif tista' tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni gradwali u kontinwa tal-obbligi meħuda minn kull Stat Membru fir-rigward tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

28.  Jistieden mill-ġdid lill-Kummissjoni tippromwovi rapidament leġiżlazzjoni dwar il-livell minimu ta' protezzjoni għall-informaturi fl-Unjoni Ewropea; jistieden lill-Kunsill sabiex jemenda r-Regolamenti tal-Persunal biex jiġi żgurat li dawn mhux biss formalment jobbligaw lill-uffiċjali biex jirrapportaw irregolaritajiet, iżda wkoll jistabbilixxu protezzjoni xierqa għall-informaturi; jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej u lil korpi oħrajn jimplimentaw l-Artikolu 22(c) tar-Regolamenti tal-Persunal mingħajr dewmien, f'każ li għadhom m'għamlux dan; jitlob bil-qawwa li l-istituzzjonijiet kollha tal-UE jadottaw regoli interni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni minn impjegati u dwar l-obbligi tagħhom, li jiffokaw fuq il-protezzjoni għall-informaturi; jemmen li dawn ir-regoli għandhom jiġu estiżi b'mod espliċitu sabiex l-informaturi jikxfu frodi fir-rigward ta' ftehimiet internazzjonali, inklużi ftehimiet kummerċjali;

29.  Jenfasizza l-importanza ta' aċċess għall-informazzjoni u t-trasparenza tal-lobbying, u li l-finanzjament tal-UE jintuża biex jappoġġa l-ħidma ta' organizzazzjonijiet indipendenti f'dan il-qasam;

30.  Jemmen li l-livell ta' trasparenza jista' jogħla permezz tal-ħolqien ta' footprint leġiżlattiva għal-lobbying tal-UE, bl-objettiv li jkun hemm bidla minn reġistru volontarju għal wieħed obbligatorju tal-UE għall-attivitajiet kollha tal-lobbying għall-istituzzjonijiet kollha tal-UE;

31.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżomm l-politika stretta tagħha dwar l-interruzzjoni u s-sospensjoni ta' pagamenti skont il-bażi legali rilevanti; jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni adottat deċiżjoni ġdida dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija Bikrija (STB); jistenna bil-ħerqa l-ħolqien ta' sistema komprensiva ta' identifikazzjoni u esklużjoni bikrija li se jiġu proposti mill-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni biex iżżomm l-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali informati aħjar dwar l-implimentazzjoni tal-politika tagħha, waqt li jitqies li dan il-proċess ma jridx jiġi ppreġudikat minn konsiderazzjonijiet politiċi;

32.  Jitlob, għalhekk, li l-Artikolu 325 tat-TFUE jiġi implimentat b'mod trasversali fl-ispettru kollu tal-politiki tal-Unjoni, u jitlob għal azzjoni, mhux biss bħala rispons għall-każijiet ta' frodi, imma wkoll biex jiġu evitati; jitlob li jkun hemm konformità mal-Artikolu 325 tat-TFUE, u b'mod partikolari mal-paragrafu 5 dwar ir-rapporti annwali, li bħalissa qed jiffaċċja dewmien ta' sena; jitlob għal simplifikazzjoni, speċjalment tal-mod li bih jintużaw is-sussidji tal-UE fil-politika ta' koeżjoni; jitlob li jiġu segwiti l-proċeduri miftiehma u għar-ratifika tal-ftehimiet li ġew konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi jew organizzazzjonijiet terzi rigward il-ġlieda kontra l-frodi fil-livell reġjonali u internazzjonali; jitlob li jkun hemm segwitu għar-rakkomandazzjonijiet għal pjan ta' azzjoni stabbiliti fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-23 ta' Ottubru 2013 dwar "Il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus: rakkomandazzjonijiet dwar azzjonijiet u inizjattivi li għandhom jittieħdu"(7), b'mod partikolari r-rakkomandazzjoni 130 dwar il-viżibbiltà tal-miżuri meħuda mill-Istati Membri biex jiġġieldu kontra l-frodi u l-kriminalità organizzata u l-paragrafu 131dwar pjan ta' azzjoni ġenerali għall-perjodu 2014-2019 biex jiġu eliminati l-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus (punti i-xxi); jitlob li jsiru disponibbli r-riżultati inizjali tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Iffalsifikar tal-Munita; jitlob, barra minn hekk, li tingħata aktar informazzjoni dwar l-istrumenti użati mill-OLAF fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni kif ukoll dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri tal-Istati Membri għall-irkupru ta' flejjes żburżati b'riżultat ta' frodi;

33.  Jitlob li l-UE tapplika għal sħubija fil-Grupp tal-Kunsill tal-Ewropa tal-Istati kontra l-Korruzzjoni (GRECO);

34.  Jilqa' l-fatt li fl-2014 kien hemm 48 ftehim fis-seħħ li jinkludu assistenza amministrattiva reċiproka, li jkopru 71 pajjiż, b'49 pajjiż ieħor f'negozjati, inklużi sħab kummerċjali ewlenin bħall-Istati Uniti u l-Ġappun, u jitlob li l-Parlament jinżamm infurmat b'mod kostanti dwar l-iżviluppi f'dawn in-negozjati; jenfasizza li, sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-UE u tiġi miġġielda b'mod effikaċi l-frodi, jeħtieġ li l-ewwel nett jiġi żgurat li tiġi applikata l-leġiżlazzjoni u li l-partijiet kollha josservaw il-ftehimiet internazzjonali rilevanti, inkluż il-klawsoli rilevanti kontra l-frodi u l-korruzzjoni li jipprevedu sanzjonijiet; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tkompli tikkoopera ma' pajjiżi oħra dwar miżuri kontra l-frodi u tistabbilixxi arranġamenti ta' kooperazzjoni amministrattiva; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tinkludi dispożizzjonijiet ta' kontra l-frodi u kontra l-korruzzjoni fil-ftehimiet internazzjonali kollha tal-UE sabiex twitti t-triq għal kooperazzjoni msaħħa fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, it-traffikar u kummerċ ieħor illegali jew illeċitu;

35.  Jilqa' r-rwol ewlieni li għandu l-programm tal-UE ta' assistenza makrofinanzjarja li jħeġġeġ riformi min-naħa tas-sħab kummerċjali li huma l-eqreb tal-UE; jitlob li l-Kummissjoni tkompli tirrapporta lill-Parlament u lill-Istati Membri bl-għan li jiġi żgurat li l-fondi kollha jintefqu f'konformità sħiħa mar-regolament ta' bażi u b'mod konsistenti mal-koeżjoni reġjonali u mal-promozzjoni tal-istabbiltà reġjonali, biex b'hekk jiġi limitat ir-riskju ta' użu ħażin ta' self li jitħallas lura; jitlob valutazzjoni fit-tul tal-effetti tal-programmi ta' assistenza makrofinanzjarja fir-rigward tal-isforzi biex jiġu miġġielda l-korruzzjoni u l-frodi fil-pajjiżi benefiċjarji;

36.  Itenni t-talba tiegħu li l-qrati tal-awdituri rispettivi ta' kull Stat Membru jippubblikaw dikjarazzjonijiet nazzjonali li jagħtu rendikont tal-infiq tal-fondi tal-UE;

37.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw, fil-livelli rispettivi tagħhom, bażijiet ta' data kollegati dwar irregolaritajiet fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni, inklużi dawk li jirriżultaw mill-akkwist pubbliku, peress li tali bażijiet ta' data kapaċi jipprovdu bażi għal analiżi siewja u komprensiva tal-frekwenza, is-serjetà u l-kawżi tal-irregolaritajiet, u tal-ammonti involuti fl-irregolaritajiet frodulenti; jenfasizza l-ħtieġa li l-Istati Membri jiżguraw li l-Kummissjoni tingħata data preċiża u komparabbli b'mod xieraq u fil-ħin, mingħajr żieda sproporzjonata fil-piż amministrattiv;

Kontrolli aħjar

38.  Jenfasizza n-natura kumplessa tal-irregolaritajiet; hu tal-fehma li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jridu jieħdu azzjoni soda kontra irregolaritajiet frodulenti; jemmen li l-irregolaritajiet mhux frodulenti għandhom jiġu trattati permezz ta' miżuri amministrattivi, u b'mod partikolari, permezz ta' rekwiżiti aktar trasparenti u aktar sempliċi, aktar għajnuna teknika tal-Kummissjoni lill-Istati Membri, u skambji msaħħa tal-aħjar prattiki u tat-tagħlimiet misluta; jemmen li l-metodoloġija għall-kalkolu tar-rati ta' erruri għandha tiġi armonizzata fil-livelli tal-UE u tal-Istati Membri;

39.  Jilqa' l-fatt li l-"Kontrolli Komunitarji"ex-ante u ex-post qed iwasslu dejjem aktar għal sejbiet ta' każijiet ta' irregolaritajiet, u għalhekk iqis li dawn il-kontrolli għandhom jiġu promossi aktar;

40.  Jistieden lill-awtoritajiet rilevanti fl-Istati Membri jwettqu kontrolli aħjar u biex jużaw l-informazzjoni kollha disponibbli sabiex jiġu evitati żbalji u pagamenti irregolari li jinvolvu fondi tal-UE;

41.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli ssaħħaħ ir-rwol superviżorju tagħha permezz ta' attivitajiet ta' awditjar, kontroll u spezzjoni, pjanijiet ta' azzjoni ta' rimedju u ittri ta' twissija bikrija; jistieden lill-Istati Membri jintensifikaw l-isforzi tagħhom u jisfruttaw il-potenzjal tagħhom biex jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji qabel ma jagħmlu talbiet għal rimborż mill-Kummissjoni; jissottolinja, f'dan ir-rigward, il-valur partikolari ta' azzjonijiet preventivi biex jiġu evitati żborżamenti u b'hekk tiġi eliminata l-ħtieġa għal azzjonijiet sussegwenti biex ikunu rkuprati fondi miżapproprjati;

42.  Itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tiżviluppa sistema għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti sabiex tippermetti kontroverifika tad-data tal-kontijiet bejn żewġ Stati Membri jew aktar sabiex jiġu evitati frodi transnazzjonali fir-rigward tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, biex b'hekk jiġi żgurat approċċ trasversali għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE;

43.  Jilqa' l-fatt li s-servizzi tal-Kummissjoni żviluppaw u implimentaw l-istrateġiji tagħhom kontra l-frodi fl-2014; jistieden lill-aġenziji tal-UE, l-aġenziji eżekuttivi u l-impriżi konġunti biex jagħmlu l-istess; jenfasizza r-rwol tas-Servizzi ta' Koordinazzjoni Kontra l-Frodi (AFCOS) fil-ġlieda kontra l-frodi; jilqa' l-adozzjoni ta' strateġiji nazzjonali kontra l-frodi mill-Bulgarija, il-Greċja, il-Kroazja, Malta u s-Slovakkja, u jistieden lill-Istati Membri kkonċernati jressqu strateġiji nazzjonali ta' kontra l-frodi (NAFS) malajr kemm jista' jkun; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali kontra l-frodi;

44.  Jinsab ħerqan, barra minn hekk, li jara kooperazzjoni eqreb bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar il-modi kif jiġu ġestiti l-fondi; jitlob li jingħata taħriġ komprensiv lill-persunal tal-awtoritajiet involuti fil-ġestjoni tal-fondi, b'mod partikolari l-persunal tal-AFCOS, sabiex jiżviluppaw l-istrateġiji nazzjonali tagħhom stess ta' kontra l-frodi;

45.  Jilqa' r-riżultati pożittivi tal-ewwel ħarsa ġenerali annwali tal-programm Hercule III; jesprimi tħassib li l-baġit riżervat għal dan jista' jkun insuffiċjenti; jitlob informazzjoni ulterjuri bbażata fuq il-prestazzjoni, b'mod partikolari dwar il-kontribuzzjoni tal-55 konferenza u sessjoni ta' taħriġ għall-effikaċja tal-azzjonijiet li ttieħdu mill-Istati Membri biex jiġġieldu l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE;

46.  Itenni li, skont l-Artikolu 325(2) tat-TFUE, l-Istati Membri "għandhom jieħdu l-istess miżuri sabiex jikkumbattu l-frodi li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni bħal ma jieħdu sabiex jikkumbattu l-frodi li taffettwa l-interessi finanzjarji tagħhom stess"; huwa tal-opinjoni li din id-dispożizzjoni mhijiex qed titħares fl-UE; huwa tal-opinjoni li l-Kummissjoni għandha tiżviluppa politika orizzontali dwar il-ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni; jenfasizza li l-Kummissjoni hija responsabbli wkoll mill-infiq effikaċi ta' fondi, u jistieden għaldaqstant lill-Kummissjoni tistabbilixxi rekwiżiti ta' prestazzjoni interni;

47.  Iqis li fl-istadji tal-ipprogrammar u tal-kontroll hemm bżonn ta' involviment akbar taċ-ċittadini tal-UE, u dan permezz ta' għodod ta' informazzjoni faċilment aċċessibbli, speċjalment fejn qed tiġi ffinanzjata infrastruttura importanti; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-idea ta' bbaġitjar parteċipattiv biex iċ-ċittadini jiġu involuti fil-monitoraġġ tal-infiq tal-fondi tal-UE, u biex toħloq uffiċċju elettroniku aċċessibbli għar-rappurtar ta' każijiet ta' frodi;

48.  Jinnota li d-definizzjoni, il-klassifikazzjoni u l-identifikazzjoni, kif ukoll ir-rapportar ta' irregolaritajiet għadhom ivarjaw bejn u fi ħdan l-Istati Membri, l-aktar minħabba d-definizzjonijiet differenti ta' irregolaritajiet; huwa tal-fehma li armonizzazzjoni ulterjuri hija meħtieġa, u jilqa', f'dan il-kuntest, ir-regolament delegat tal-Kummissjoni tat-8 ta' Lulju 2015 dwar ir-rapportar ta' irregolaritajiet li jissupplimenta r-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu strateġiji koerenti biex jiġu trattati l-irregolaritajiet u tiġi miġġielda l-frodi fi ħdan il-politika ta' koeżjoni; jenfasizza l-miżuri preventivi u korrettivi meħuda mill-Kummissjoni biex jiġu evitati irregolaritajiet frodulenti, inkluża l-interruzzjoni ta' 193 pagament skont il-politika ta' koeżjoni;

49.  Ifakkar li r-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni jirrikjedi li l-awtoritajiet ta' ġestjoni jistabbilixxu miżuri effikaċi u proporzjonati kontra l-frodi, li għandhom ikunu inkorporati fi strateġiji nazzjonali kontra l-frodi; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-azzjoni preventiva tagħha; jilqa' b'rabta ma' dan l-istabbiliment ta' sistema ta' identifikazzjoni bikrija ta' riskji, u b'mod partikolari jitlob li l-kapaċitajiet tekniċi u amministrattivi tal-awtoritajiet ta' ġestjoni jissaħħu sabiex jiġu żgurati sistemi ta' kontroll aktar sodi li jkunu kapaċi jnaqqsu r-riskji ta' frodi u jżidu l-kapaċità ta' detezzjoni, inkluż fir-reġjuni anqas żviluppati, mingħajr l-impożizzjoni ta' piż finanzjarju u amministrattiv żejjed; jenfasizza li l-prevenzjoni għandha tinvolvi taħriġ u appoġġ kostanti għall-persunal responsabbli mill-ġestjoni u l-kontroll tal-fondi fi ħdan l-awtoritajiet kompetenti kif ukoll skambji ta' informazzjoni u prattiki tajba; ifakkar fir-rwol kruċjali tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u s-sħab fil-ġlieda kontra l-frodi, filwaqt li jiżguraw it-trasparenza u l-prevenzjoni ta' kunflitti ta' interess;

50.  Japprezza d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li twettaq valutazzjoni ta' nofs it-term fl-2018 sabiex tistabbilixxi jekk l-istruttura regolatorja ġdida għall-politika ta' koeżjoni tipprevjenix u tnaqqasx ulterjorment ir-riskju ta' irregolaritajiet inkluża l-frodi, u huwa ħerqan li jirċievi informazzjoni dettaljata dwar l-impatt tar-regoli ġodda dwar sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll, kemm fir-rigward tar-riskju ta' irregolaritajiet u frodi kif ukoll tal-implimentazzjoni ġenerali tal-politika;

51.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri jiffaċilitaw it-trasparenza tad-data tal-awditi permezz tar-rilaxx ta' informazzjoni aktar dettaljata fir-rigward tal-Istati Membri li għandhom l-aħjar u l-agħar prestazzjoni f'kull qasam ta' politika u f'kull settur, sabiex jippermettu lill-atturi jidentifikaw l-oqsma li hemm bżonn l-aktar għajnuna u sabiex ifasslu azzjonijiet xierqa;

Id-Direttiva PIF u r-Regolament UPPE

52.  Jilqa' d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni fir-Rapport Annwali tagħha tal-2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji (rapport PIF), li tfakkar li kemm id-Direttiva PIF u r-Regolament dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (Regolament UPPE) "se tikkumplimenta u ssaħħaħ il-qafas ġuridiku u ssaħħaħ b'mod konsiderevoli l-ġlieda kontra l-frodi"; itenni l-fehma tiegħu li hemm bżonn urġenti li malajr kemm jista' jkun tiġi adottata d-Direttiva PIF, bil-VAT inkluża fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha u b'definizzjoni ċara tar-reati fil-qasam tal-PIF, regoli minimi għall-pieni massimi ta' ħabs applikabbli u regoli minimi dwar l-istatut tal-limitazzjonijiet; ifakkar fil-kawża Taricco, fejn il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-frodi fil-qasam tal-VAT hi tabilħaqq inkluża fid-definizzjoni ta' frodi rigward il-PIF fil-Konvenzjoni tal-1995 dwar il-PIF;

53.  Jisħaq fuq il-fatt li r-Regolament UPPE wkoll għandu jiġi adottatat mill-aktar fis, u jitlob b'insistenza li l-Kunsill jispjega r-raġunijiet tiegħu għalfejn dewwem in-negozjati;

Akkwist pubbliku

54.  Jinnota li l-livell ta' irregolaritajiet u frodi minħabba nuqqas ta' konformità mar-regoli tal-akkwist pubbliku għadu għoli; jistieden lill-Istati Membri jittrasponu malajr fil-liġi nazzjonali d-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku(8), li tagħmel mandatorju l-akkwist elettroniku u tintroduċi obbligi ta' monitoraġġ u rappurtar biex jitrażżnu l-frodi uirregolaritajiet serji oħra fl-akkwist; jistieden lill-Kummissjoni tagħmilha obbligatorja li tiġi ppubblikata d-dokumentazzjoni kollha relatata mal-benefiċjarji, u b'mod partikolari għas-sottokuntratturi;

55.  Jitlob lill-Kummissjoni tapplika miżuri stretti rigward id-diskrezzjoni u l-esklużjoni kwantu għall-akkwist pubbliku, b'verifiki xierqa kwantu għall-isfond imwettqa f'kull każ, u li tapplika l-kriterji tal-esklużjoni ħalli l-kumpaniji ma jitħallewx joperaw f'każ ta' kunflitt ta' interess, billi dan hu essenzjali għall-ħarsien tal-kredibilità tal-istituzzjonijiet;

56.  Jenfasizza li n-nuqqas ta' konformità mar-regoli tal-akkwist pubbliku kien sors importanti ta' żbalji għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013, inkluż l-evitar ta' akkwist pubbliku billi l-kuntratti jinqasmu f'offerti iżgħar biex b'hekk jevitaw li jaqbżu s-sollijiet, u bl-użu ta' proċeduri mhux xierqa; jirrimarka li d-direttivi l-ġodda dwar l-akkwist pubbliku għandhom jiġu implimentati sa mhux aktar tard minn April 2016; jenfasizza li biex tonqos l-inċidenza ta' irregolaritajiet jeħtieġ ikun hemm implimentazzjoni korretta tad-direttivi mill-Istati Membri; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni, biex tfassal linji gwida għall-implimentazzjoni korretta tad-Direttivi; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali kontra l-frodi; jemmen li l-kundizzjonalitajiet ex-ante għandhom il-potenzjal li jtejbu l-akkwist pubbliku; jenfasizza l-ħtieġa għal regoli trasparenti u aċċessibbli;

57.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' trasparenza sħiħa fir-rigward tal-finanzjament ta' proġetti infrastrutturali kbar; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra tippreżenta proposta li tagħmel obbligatorja l-pubblikazzjoni tar-rapporti finanzjarji u l-proġetti kollha relatati ma' xogħlijiet pubbliċi kbar, inkluża dokumentazzjoni dwar is-sottokuntratturi;

58.  Jitlob lill-Kummissjoni tagħmel pubblika d-dokumentazzjoni kollha relatata mal-proġett ferrovjarju b'veloċità għolja bejn Lyon u Turin u l-finanzjament tiegħu;

59.  Jistieden lill-Kummissjoni telabora bażi ta' data għall-irregolaritajiet li tkun tista' tkun ta' sies għal analiżi siewja u komprensiva tal-frekwenza, is-serjetà u l-kawżi ta' żbalji fl-akkwist pubbliku; jistieden lill-awtoritajiet relevanti fl-Istati Membru biex jiżviluppaw u janalizzaw il-bażi ta' data għall-irregolaritajiet tagħhom stess, fosthom dawk li jsiru fl-akkwist pubbliku u biex jikkoperaw mal-Kummissjoni biex jipprovdu tali data f'mod u fi żmien li jiffaċilitaw ix-xogħol tal-Kummissjoni;

60.  Jistaqsi dwar in-natura mhux frodulenti tal-għadd dejjem jikber ta' żbalji serji li saru fil-kuntest ta' proċeduri ta' akkwist pubbliku, u jitlob lill-Kummissjoni tkun partikularment viġilanti f'dan ir-rigward, mhux biss billi tinvolvi ruħha fi djalogu mal-Istati Membri bil-għan li jkun hemm applikazzjoni aħjar ta' direttivi eżistenti u ġodda dwar l-akkwist pubbliku, iżda wkoll billi jitressqu każijiet rilevanti quddiem l-OLAF għal aktar kunsiderazzjoni;

61.  Jirrimarka li f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza, bħal pereżempju l-użu ta' fondi għar-refuġjati, spiss ikun hemm eżenzjonijiet minn proċeduri normali ta' akkwist, li jinvolvu aċċess dirett għal fondi; jiddispjaċih li, għal din ir-raġuni, spiss kien hemm każijiet ta' kondotta ħażina; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja b'mod aktar effettiv l-użu ta' tali eżenzjonijiet u l-prattika mifruxa ta' qsim ta' kuntratti ta' akkwist sabiex ma jaqbżux il-limiti minimi, biex b'hekk jiġu evitati proċeduri tal-akkwist regolari;

62.  Jinnota li fir-Rapport Speċjali Nru 10/2015 intitolat "L-isforzi biex jiġu indirizzati l-problemi relatati mal-akkwist pubbliku fin-nefqa tal-UE għall-Koeżjoni għandhom jiġu intensifikati", il-Qorti tal-Awdituri tanalizza proċeduri konnessi mal-akkwist pubbliku; jinnota li n-nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku jwassal għal żbalji li jistgħu jirriżultaw f'dewmien tal-implimentazzjoni u korrezzjonijiet finanzjarji; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw konformità sħiħa mal-kondizzjonalità ex-ante dwar l-applikazzjoni effettiva tad-dritt dwar l-akkwist pubbliku sa tmiem l-2016; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw traspożizzjoni xierqa u rapida tal-pakkett tad-direttivi dwar l-akkwist pubbliku tal-2014;

63.  Iħeġġeġ l-Istati Membri u l-Kummissjoni jisfruttaw b'mod sħiħ l-opportunitajiet mogħtija mill-għodod tat-teknoloġija tal-informazzjoni fl-akkwist pubbliku, inklużi għodod għall-akkwist elettroniku, skambju ta' prattiki tajba u valutazzjoni preventiva tar-riskju; japprezza l-għodda għat-twissija tal-frodi bbażata fuq l-internet ARACHNE żviluppata mill-Kummissjoni, li hija mmirata għall-identifikazzjoni tal-aktar proġetti riskjużi abbażi ta' sett ta' indikaturi tar-riskju, u jistieden lill-Istati Membri jużaw din l-għodda;

Ibbaġitjar ibbażat fuq riżultati u l-approċċ "valur għall-flus"

64.  Jenfasizza l-importanza ta' tmexxija bl-eżempju, u jilqa' b'sodisfazzjon l-approċċ interistituzzjonali li jimplimenta l-ibbaġitjar ibbażat fuq il-prestazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tadotta l-fażi tal-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-kontroll tal-qafas finanzjarju pluriennali skont il-prinċipju tal-ibbaġitjar ibbażat fuq ir-riżultati;

65.  Jinnota l-importanza ta' aktar riċerka u miżuri kontinwi biex jiġu evitati irregolaritajiet frodulenti, iżda jtenni wkoll it-talba tiegħu għall-adozzjoni ta' metodoloġija ġdida ffukata aktar fuq il-prestazzjoni milli fuq l-evalwazzjoni formalistika tal-programmi, f'konformità mal-prinċipju ta' baġit tal-UE ffukat fuq ir-riżultati; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-attivitajiet tagħha fir-rigward tal-applikazzjoni ta' indikaturi ta' effiċjenza u effettività fil-programmi kollha tagħha, u ma tikkonċentrax biss fuq ir-rata ta' erruri; jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni biex ma taħdimx biss fuq it-tliet kategoriji ewlenin — ekonomija, effiċjenza u effikaċja — iżda tibda tiffoka wkoll fuq it-trittiku l-ġdid (ekoloġija, ugwaljanza u etika);

66.  Jappella sabiex jiġu inklużi b'mod obbligatorju valutazzjonijiet ex-ante dwar il-valur miżjud ambjentali, ekonomiku u soċjali fil-proċess għall-għażla ta' proġetti għall-finanzjament, kemm fl-Unjoni kif ukoll barra minnha, u li r-riżultati ta' dawn il-valutazzjonijiet u l-indikaturi użati jsiru pubbliċi u jkunu għalkollox aċċessibbli;

67.  Jinnota li r-rappurtar dwar il-prestazzjoni għadu dgħajjef, u li hemm bżonn li jiġu vvalutati b'mod regolari l-parametri tal-input (finanzjarji, umani, materjali, organizzazzjonali jew regolatorji meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' programm), l-output (riżultati tal-programm), ir-riżultati (l-effetti immedjati tal-programm) u l-impatti (bidliet fuq perjodu twil fis-soċjetà);

68.  Jilqa' l-istabbiliment ta' netwerk ta' Punti ta' Kuntatt Nazzjonali tal-Istati Membri u l-inkorporazzjoni ta' għanijiet kontra l-korruzzjoni fil-proċess tas-Semestru Ewropew tal-governanza ekonomika;

69.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex b'mod immedjat tippubblika l-valutazzjoni tagħha ta' kull ftehim ma' kumpaniji tat-tabakk, bil-għan li tiġi stabbilita l-effiċjenza tagħhom fil-ġlieda kontra l-frodi u l-attivitajiet ta' falsifikazzjoni, li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE, u tivvaluta kemm hu xieraq li dawn it-tipi ta' ftehimiet jiġġeddu.

70.  Jenfasizza r-rwol tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar, il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet ta' ġestjoni fil-kontroll tar-regolarità u l-prestazzjoni tal-infiq pubbliku; jistieden lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u lill-Kummissjoni biex ikomplu jtejbu l-kooperazzjoni tagħhom mal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar fl-Istati Membri sabiex jitwessgħu l-ambitu u l-proporzjon tal-fondi u l-proġetti awditjati;

Kuntrabandu ta' tabakk u ta' prodotti ffalsifikati

71.  Jinsab imħasseb dwar is-sejbiet tal-Ombudsman Ewropew(9), li ddikjara li, bl-eċċezzjoni tad-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa, il-Kummissjoni ma kinitx qed "timplimenta b'mod sħiħ li r-regoli u l-linji gwida tad-WHO-NU dwar it-trasparenza u l-lobbying tal-industrija tat-tabakk"; huwa tal-opinjoni, għaldaqstant, li l-kredibbiltà u s-serjetà tal-Kummissjoni ġew kompromessi;

72.  Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet relevanti kollha jimplimentaw l-Artikolu 5(3) tal-Konvenzjoni Qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Kontroll tat-Tabakk (FCTC) bi qbil mar-rakkomandazzjonijiet li hemm fil-linji gwida tagħha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippubblika minnufih il-valutazzjoni tagħha tal-ftehimiet ma' kumpaniji tat-tabakk, kif ukoll valutazzjoni tal-impatt dwar l-implimentazzjoni tal-FCTC; jistieden lill-Kummissjoni turi trasparenza sħiħa rigward ftehimiet dwar it-tabakk u t-tiġdid possibbli tagħhom, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jirrapportaw regolarment dwar in-nefqa mġarrba fir-rigward ta' fondi riċevuti b'riżultat ta' ftehimiet bħal dawn;

73.  Jilqa' r-riżultati pożittivi ta' bosta operazzjonijiet doganali konġunti li jinvolvu l-kooperazzjoni tal-OLAF u tal-Istati Membri ma' bosta servizzi ta' pajjiżi terzi, li rriżultaw fil-qbid ta', fost l-oħrajn, 1.2 miljun prodott iffalsifikat fosthom fwieħa, partijiet tal-karozzi, apparat elettroniku u 130 miljun sigarett; jissottonlinja l-fatt li l-kuntrabandu ta' prodotti intaxxati ħafna jikkawża telf ta' dħul sinifikanti għall-baġits tal-UE u tal-Istati Membri, u li t-telf dirett mid-dħul doganali bħala riżultat tal-kuntrabandu tas-sigaretti waħdu huwa stmat li huwa aktar minn EUR 10 biljun kull sena; jirrimarka li t-traffikar ta' prodotti ffalsifikati hu ta' ħsara għad-dħul tal-UE u l-Istati Membri tagħha u għall-kumpaniji Ewropej;

74.  Jinsab imħasseb ħafna biż-żieda ta' każijiet ta' kuntrabandu, traffikar u ta' forom oħra ta' kummerċ illegali u illeċitu, li mhux biss għandhom impatt fuq il-ġbir tad-dazji doganali mill-Istati Membri, u b'hekk fuq il-baġit tal-UE, iżda huma wkoll assoċjati b'mod qawwi mal-kriminalità internazzjonali organizzata, mat-theddid għall-konsumatur u ma' effetti negattivi fuq il-funzjonament tas-suq uniku, u li jimminaw kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni għall-kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs; jitlob, għaldaqstant, koordinament aħjar bejn l-OLAF, l-awtoritajiet doganali u l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq sabiex mhux biss jiġġieldu kontra dawn il-problemi iżda wkoll inaqqsu l-kummerċ fl-UE ta' prodotti li jiksru l-liġijiet dwar il-proprjetà intellettwali;

75.  Jenfasizza l-importanza li ssir distinzjoni bejn il-mediċina ġenerika leġittima u l-mediċini falsifikati frodulenti sabiex jiġi evitat li l-produzzjoni u l-kummerċ leġittimu tal-mediċini ġeneriċi jiġu interrotti, u jistieden għal darb'oħra, lil dawk l-Istati Membri kollha li ffirmaw iżda għadhom ma rratifikawx il-Protokoll tan-NU biex jiġi eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk sabiex jikkonkludu mingħajr dewmien il-proċess ta' ratifikazzjoni;

Investigazzjonijiet u r-rwol tal-OLAF

76.  Jinnota r-rwol tal-OLAF fi ħdan l-ODK differenti fil-prevenzjoni ta' telf għall-baġit tal-UE, u jitlob lill-OLAF jinkludi fir-rapporti annwali futuri tiegħu aktar informazzjoni u ċifri konkreti dwar il-kontribut tiegħu biex jiġi protett il-lat tad-dħul tal-baġit tal-UE;

77.  Jilqa' l-laqgħat annwali interistituzzjonali bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni, il-Parlament, l-OLAF u l-Kumitat ta' Sorveljanza tiegħu; jinsisti fuq presidenza b'rotazzjoni bejn it-tliet istituzzjonijiet Ewropej; jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja l-inizjattiva tal-Parlament u jħeġġeġ lill-Kunsill jikkunsidra mill-ġdid il-pożizzjoni negattiva tiegħu dwar din il-kwistjoni;

78.  Itenni t-talba tiegħu dwar ir-Rapport Annwali 2013 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE(10) għal riżoluzzjoni ta' malajr tal-kwistjonijiet li għad fadal bejn l-OLAF u l-Kumitat Sorveljanza tiegħu; itenni li la l-OLAF u lanqas il-Kumitat ta' Sorveljanza tiegħu ma jistgħu jissodisfaw id-dmirijiet legali tagħhom b'mod effettiv taħt il-kondizzjonijiet ta' kooperazzjoni limitata attwali tagħhom; jinnota bi tħassib in-nuqqas ta' progress u għalhekk iqis is-sitwazzjoni attwali bħala inaċċettabbli; jistieden lill-Kummissjoni twettaq bis-sħiħ ir-rwol tagħha u taħdem b'mod attiv fuq soluzzjoni fit-tul li għandha tiġi stabbilita mingħajr dewmien;

79.  Hu tal-opinjoni li l-Kumitat ta' Sorveljanza għandu, bħala kwistjoni ta' konsistenza mal-mandat tiegħu, ikollu persunal awtonomu li jkun separat mill-persunal tal-amministrazzjoni tal-OLAF, kif ukoll awtonomija finanzjarja; jistieden lill-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF li jagħti aċċess għad-dokumenti li l-Kumitat ta' Sorveljanza jqis li huma meħtieġa sabiex iwettaq il-kompitu tiegħu skont il-mandat tiegħu; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tressaq proposta biex jinbidel ir-Regolament OLAF kif xieraq;

80.  Jinnota li hemm diskrepanza bejn l-informazzjoni miġbura mill-OLAF dwar il-frodi minn sorsi pubbliċi u privati fl-Istati Membri (Rapport tal-OLAF 2014), u l-irkupru finanzjarju nieqes ħafna mill-uniformità rakkomandat mill-OLAF lill-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa inizjattivi mmirati għaż-żieda tar-rata ta' rkupru f'każijiet ta' frodi;

81.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi trasparenza sħiħa rigward it-talbiet kollha minn prosekuturi nazzjonali biex tneħħi l-immunità tal-persunal tal-OLAF, fosthom id-Direttur Ġenerali tiegħu;

82.  Jilqa' l-effikaċja pprovata tal-investigazzjonijiet tal-oriġini mill-OLAF dwar l-eliġibbiltà ta' miżuri ta' tariffi preferenzjali, u jistieden lill-Istati Membri jieħdu kont ta' dawn is-sejbiet u jieħdu l-miżuri kollha neċessarji u xierqa f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni doganali tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni, bl-għan li jiġi evitat telf mill-baġit tal-UE minħabba l-importazzjoni ta' oġġetti li mhumiex intitolati għat-trattament ta' tariffi preferenzjali skont il-ftehimiet kummerċjali preferenzjali, tkompli tivverifika li l-Istati Membri qegħdin itejbu l-effikaċja tas-sistemi ta' mmaniġġjar tar-riskju u l-istrateġiji ta' kontroll tagħhom abbażi ta' komunikazzjoni ta' għajnuna reċiproka; jitlob lill-Kummissjoni, barra minn hekk, tagħti segwitu għall-impenn tagħha li twettaq evalwazzjonijiet ex post tal-ftehimiet kummerċjali preferenzjali li għandhom impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali sinifikanti, inkluż sistema ta' rappurtar perjodiku mill-pajjiżi benefiċjarji dwar l-immaniġġjar u l-kontroll tagħhom tal-oriġini preferenzjali;

83.  Jinnota li l-prosekuzzjoni komprensiva ta' reati, fosthom frodi, korruzzjoni, ħasil tal-flus, il-kriminalità orgaanizzata u attivitajiet illegali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE, huma kundizzjoni sine qua non għal funzjonament effikaċi tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa li jingħata segwitu sistemiku għar-rakkomandazzjonijiet tal-OLAF; huwa tal-fehma li s-segwitu għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet jeżiġi drittijiet proċedurali għall-OLAF fil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali biex jiżgura li r-rakkomandazzjonijiet jiġu rispettati u kkunsidrati mill-awtoritajiet nazzjonali;

84.  Jitlob lill-Kummissjoni tikkjarifika r-raġunijiet ewlenin għaliex l-Istati Membri mhumiex qed jagħtu segwitu għall-każijiet allegati ta' frodi li jolqtu l-interessi finanzjarji tal-UE, hekk kif ġew ippreżentati lilhom mill-OLAF;

o
o   o

85.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u lill-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF.

(1) ĠU L 84, 20.3.2014, p. 6.
(2) ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1.
(3) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 121.
(5) ĠU C 161 E, 31.5.2011, p. 62.
(6) ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1.
(7) Testi adottati, P7_TA(2013)0444.
(8) ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65.
(9) http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/61027/html.bookmark
(10) Testi adottati tal-11 ta' Marzu 2015, P8_TA(2015)0062.


L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-Parlament Ewropew
PDF 403kWORD 145k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Marzu 2016 dwar l-Integrazzjoni tal-Perspettiva tal-Ġeneri fil-ħidma tal-Parlament Ewropew (2015/2230(INI))
P8_TA(2016)0072A8-0034/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(3), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (KEDB),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing adottati mir-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa fil-15 ta' Settembru 1995, id-dokumenti ta' eżitu sussegwenti adottati fis-sessjonijiet speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti Beijing +5 (2000), Beijing +10 (2005) u Beijing +15 (2010) u d-dokument ta' eżitu tal-konferenza ta' rieżami Beijing +20,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2015 dwar il-Ġeneri fl-Iżvilupp,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma konġunt tal-persunal tal-21 ta' Settembru 2015 bit-titolu "Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020" (L-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Emanċipazzjoni tan-Nisa: it-Trasformazzjoni tal-Ħajjiet ta' Bniet u Nisa permezz tar-Relazzjonijiet Esterni tal-UE 2016-2020) (SWD(2015)0182), u l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2015 dwar il-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016-2020,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika, li tiddefinixxi 'ġeneru' bħala "ir-rwoli, imġibiet, attivitajiet u attributi mibnija soċjalment li soċjetà partikolari tikkunsidra xierqa għan-nisa u l-irġiel",

–  wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2011-2020), adottat mill-Kunsill Ewropew f'Marzu 2011,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-5 ta' Marzu 2010 bl-isem "Impenn imsaħħaħ għall-ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel: Karta f'Isem il-Mara" (COM(2010)0078),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Settembru 2010 bit-titolu "Strateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015" (COM(2010)0491),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni bl-isem "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impenn strateġiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  wara li kkunsidra rapport ta' riċerka tal-Kummissjoni bit-titolu "Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015" (Valutazzjoni tal-punti b'saħħithom u l-punti dgħajfa tal-istrateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015)

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għall-2014-2017,

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) dwar "Advancing women in political decision-making – Way forward" (Il-progress tan-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi – It-triq 'il quddiem), ippubblikat fl-2015,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-EIGE dwar "Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice" (Parlamenti Sensittivi għall-Perspettiva tal-Ġeneri: Rieżami Globali ta' Prattika Tajba), ippubblikat fl-2011,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-10 ta' Frar 2010 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2009(1), tat-8 ta' Marzu 2011 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2010(2), tat-13 ta' Marzu 2012 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2011(3), u tal-10 ta' Marzu 2015 dwar il-progress fl-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2013(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2003 dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-Parlament Ewropew(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Jannar 2007 dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-kumitati(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' April 2009 dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet tiegħu(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Mejju 2009 dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fir-relazzjonijiet esterni tal-UE u fil-bini tal-paċi u tan-nazzjonijiet(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2012 dwar in-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi – kwalità u ugwaljanza(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2015 dwar l-Istrateġija tal-UE għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel wara l-2015(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-3 ta' Frar 2016 dwar l-Istrateġija l-Ġdida għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fl-Ewropa wara l-2015(11),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Frar 1996 bit-titolu "L-inkorporazzjoni ta' opportunitajiet indaqs għan-nisa u l-irġiel fil-politiki u fl-attivitajiet kollha tal-Komunità" (COM(1996)0067), li fiha hija impenjat ruħha li tippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-attivitajiet u l-politiki kollha tagħha fil-livelli kollha, u b'hekk speċifikat il-prinċipju tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri,

–  wara li kkunsidra l-istudju bl-isem "Evaluation of the Strategy for Equality between women and men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing Platform for Action" (Valutazzjoni tal-Istrateġija għall-Ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015 bħala kontribut għall-ksib tal-miri tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing) ippubblikat fl-2014 mid-Dipartiment Tematiku għall-Politiki Ċ tal-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-istudju bl-isem "Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament" (L-Integrazzjoni tal-Perspettiva tal-Ġeneri fil-Kumitati u d-Delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew) ippubblikat fl-2014 mid-Dipartiment Tematiku għall-Politiki Ċ tal-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-istudju bl-isem "The EU Budget for Gender Equality" (Il-Baġit tal-UE għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi) ippubblikat fl-2015 mid-Dipartiment Tematiku għall-Politiki D tal-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra n-nota bl-isem "Guidance on the development of gender equality and the empowerment of women policies" (Gwida dwar l-iżvilupp tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-emanċipazzjoni tal-politiki tan-nisa) ippubblikata mill-UN Women f'Mejju 2014,

–  wara li kkunsidra d-dokument bl-isem "Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?" (Il-Progress fl-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE: Ma lħaqniex l-objettivi?) ippubblikat fl-2014 min-Netwerk Ewropew tal-Istituti għall-Politiki,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tar-Riżorsi Umani 2014 ippubblikat mid-Direttorat Ġenerali għall-Persunal tal-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0034/2016),

A.  billi l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jistabbilixxi l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri bħala prinċipju orizzontali u billi l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jistabbilixxi l-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi bħala valur tal-Unjoni;

B.  billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fiha dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-prinċipju orizzontali tal-ugwaljanza bejn is-sessi, u l-Artikolu 6 tat-TUE jirrikonoxxi li l-Karta għandha l-istess valur ġuridiku bħat-Trattati;

C.  billi l-ksib tal-ugwaljanza bejn is-sessi huwa element ċentrali għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, il-funzjonament tad-demokrazija, l-osservanza tal-istat tad-dritt, it-tkabbir ekonomiku, l-inklużjoni soċjali u s-sostenibilità;

D.  billi l-progress fil-ksib tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE qed jistaġna u billi b'din ir-rata fadlilha xi żmien biex tinkiseb;

E.  billi, fl-impenn strateġiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi 2016-2019, il-Kummissjoni ntrabtet li tkompli bl-azzjonijiet favur l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, anke permezz ta' eżerċizzji ta' valutazzjoni u monitoraġġ; billi wara l-2015 il-Kummissjoni ddeklassifikat l-impenn strateġiku tagħha għall-ugwaljanza bejn is-sessi għal dokument ta' ħidma tal-persunal;

F.  billi l-ħames objettiv tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli huwa l-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi sal-2030;

G.  billi l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri tfisser l-integrazzjoni ta' perspettiva tal-ġeneri f'kull aspett tal-politika tal-UE – it-tħejjija, it-tfassil, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-politiki, il-miżuri ġuridiċi u l-programmi ta' nfiq – bl-għan li tinkiseb l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel(12);

H.  billi l-integrazzjoni sistematika tal-perspettiva tal-ġeneri għandha tinkludi d-drittijiet, il-perspettivi u l-benesseri tal-persuni LGBTIQ u persuni ta' kull identità;

I.  billi l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri għandha tkun għodda proattiva u reattiva biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn is-sessi;

J.  billi l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri mhix mira politika fiha nnifisha, iżda mezz kruċjali biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn is-sessi, dejjem flimkien ma' azzjonijiet u politiki speċifiċi oħra bil-mira li javvanzaw l-ugwaljanza bejn is-sessi;

K.  billi waħda mill-kompetenzi tal-kumitat responsabbli hija li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-iżvilupp ulterjuri tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fl-oqsma kollha tal-politika;

L.  billi l-maġġoranza tal-kumitati parlamentari ġeneralment jagħtu importanza lill-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri (pereżempju fil-ħidma leġiżlattiva tagħhom, fir-relazzjonijiet ta' ħidma mal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u meta jfasslu pjanijiet ta' azzjoni dwar l-ugwaljanza), filwaqt li xi kumitati għandhom ftit jew l-ebda interess f'din il-kwistjoni;

M.  billi, mill-aħħar mandat parlamentari, il-kumitat responsabbli żviluppa prattika li jagħti kontributi ffukati għar-rapporti ta' kumitati oħra permezz ta' "emendi li jintegraw il-pespettiva tal-ġeneri"; billi skont studju ppubblikat fl-2014(13), 85 % tal-emendi li jintegraw il-perspettiva tal-ġeneri mressqa bejn Lulju 2011 u Frar 2013 ġew inkorporati fir-rapporti finali adottati mill-kumitati prinċipali; billi data ulterjuri minn Frar 2013 'il quddiem hija meħtieġa għal valutazzjoni aġġornata li trid issir dwar is-sitwazzjoni tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-Parlament;

N.  billi, bħala segwitu għar-riżoluzzjoni tal-2003 dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, kull kumitat parlamentari jaħtar wieħed mill-Membri tiegħu bħala responsabbli għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, u b'hekk jiġi stabbilit "in-netwerk għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri"; billi r-riżoluzzjonijiet sussegwenti dwar dan is-suġġett talbu l-iżvilupp kontinwu ta' dan in-netwerk u biex jiġi stabbilit netwerk simili fid-delegazzjonijiet interparlamentari; billi n-netwerk hu appoġġjat minn netwerk fil-livell tal-persunal fis-segretarjati tal-kumitati;

O.  billi mtela' kwestjonarju mill-membri tan-netwerk sabiex jiġi vvalutat l-istat attwali tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fl-oqsma ta' politika rispettivi tagħhom;

P.  billi l-QFP (qafas finanzjarju pluriennali) hu akkumpanjat minn dikjarazzjoni konġunta mit-tliet istituzzjonijiet, li qablu li l-proċeduri baġitarji annwali applikati għall-QFP 2014-2020 se jintegraw, kif xieraq, elementi sensittivi għall-ġeneri, filwaqt li jitqiesu l-modi li bihom il-qafas finanzjarju ġenerali tal-Unjoni jikkontribwixxi għal aktar ugwaljanza bejn is-sessi (u jiżgura l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri); billi, minkejja dan, l-impenn reali li jitkomplew l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa għandu jissaħħaħ, peress li l-politiki eżistenti ġew implimentati biss sa ċertu punt u ma ġewx allokati riżorsi baġitarji biżżejjed speċifikament għal kwistjonijiet dwar il-ġeneri;

Q.  billi l-ibbaġitjar skont il-ġeneri ma ġiex applikat b'mod konsistenti minn ebda istituzzjoni tal-UE;

R.  billi l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) ġie stabbilit biex jikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u jsaħħaħha, inkluża l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-politiki kollha tal-UE u fil-politiki nazzjonali li jirriżultaw minnhom; billi l-EIGE żviluppa Pjattaforma dwar l-Integrazzjoni tal-Perspettiva tal-Ġeneri kif ukoll Glossarju u Teżawru dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi biex jappoġġja lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, lill-persunal tal-istituzzjonijiet tal-UE u lill-korpi governattivi fir-rigward tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tagħhom;

S.  billi l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri tinvolvi kemm li tiġi integrata perspettiva tal-ġeneri fil-kontenut tal-politiki differenti, kif ukoll li tiġi indirizzata l-kwistjoni tar-rappreżentanza tan-nisa u l-irġiel f'oqsma partikolari ta' politika; billi ż-żewġ dimensjonijiet għandhom jitqiesu fil-fażijiet kollha tal-proċess tat-tfassil tal-politiki;

T.  billi l-politiki interni u esterni kollha tal-UE għandhom jitfasslu biex jibbenefikaw lis-subien u lill-bniet, u lill-irġiel u lin-nisa, kif ukoll lill-identitajiet l-oħra kollha tal-ġeneru bl-istess mod;

U.  billi l-implimentazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri hija elenkata fost in-nuqqasijiet ewlenin fil-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-istrateġija dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi 2010–2015;

V.  billi Parlament sensittiv għall-ġeneri għandu rwol kruċjali sabiex jiġu rimedjati l-iżbilanċi bejn il-ġeneri, għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-parteċipazzjoni ekonomika, soċjali u politika u l-espansjoni tal-qafas tal-politika dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi;

W.  billi taħriġ għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri għall-Membri tal-PE u għall-persunal tal-Parlament, partikolarment dawk f'pożizzjonijiet ta' maniġment, huwa importanti għall-promozzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fl-oqsma u l-istadji kollha tal-politika;

X.  billi mhux qed jiġu allokati biżżejjed fondi u riżorsi umani biex jiġi żgurat progress reali fl-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fl-attivitajiet tal-Parlament;

Y.  billi l-ġbir sistematiku u perjodiku ta' data u statistika diżaggregata skont il-ġeneru fil-valutazzjonijiet tal-impatt u fil-proċess tat-tfassil tal-politika huwa indispensabbli għall-analiżi tal-avvanz tal-ugwaljanza bejn is-sessi; billi aktar riċerka kwalitattiva għandha titwettaq fi ħdan il-Parlament sabiex tiġi stabbilita l-importanza u l-impatt ta' strumenti għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fuq l-eżiti tal-politika, riżoluzzjonijiet u testi leġiżlattivi;

Z.  billi r-rappreżentanza femminili f'pożizzjonijiet ewlenin ta' teħid ta' deċiżjonijiet fil-livell politiku u dak amministrattiv, inklużi fil-gruppi politiċi tal-Parlament, għadha baxxa; billi n-nisa għandhom it-tendenza li jippresjedu kumitati li huma inqas konnessi mal-allokazzjoni ta' riżorsi u mat-teħid ta' deċiżjonijiet ekonomiċi; billi sabiex tittejjeb il-kwalità tad-deċiżjonijiet li jittieħdu, il-Parlament jeħtieġ li jiżgura li l-allokazzjoni ta' pożizzjonijiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet tkun mifruxa b'mod ugwali bejn is-sessi; billi l-irġiel għandhom jimpenjaw ruħhom biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-oqsma kollha u fil-livelli kollha u Membri tal-PE irġiel għandhom jiġu mħeġġa jinvolvu ruħhom fl-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fix-xogħol tagħhom;

AA.  billi l-Parlament għandu l-istruttura organizzattiva fis-seħħ biex tiġi promossa l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fl-attivitajiet tiegħu, u din l-istruttura għandha tkun koordinata aħjar, imsaħħa u mwessa', b'rieda politika u amministrattiva friska, sabiex jintlaħaq grad ogħla ta' integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri;

AB.  billi hija meħtieġa aktar kooperazzjoni interistituzzjonali dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni sabiex jiġi żgurat li l-perspettivi tal-ġeneri jkunu jistgħu jiġu introdotti fl-istadji kollha taċ-ċiklu tal-politika, li jiffaċilita l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-Parlament stess;

AC.  billi kontribut minn partijiet interessati esterni, bħalma huma l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, gruppi lokali tad-drittijiet tan-nisa u tal-ugwaljanza bejn is-sessi, istituzzjonijiet internazzjonali, is-settur akkademiku u l-parlamenti nazzjonali, huwa importanti għat-titjib tal-proċessi tal-Parlament għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, u sabiex jitrawmu l-iskambji reċiproċi għall-promozzjoni tal-aħjar prattika;

AD.  billi r-riżoluzzjoni dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri tal-Parlament, adottata fl-2007, talbet li ssir valutazzjoni li għandha ssir kull sentejn dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tiegħu;

Valutazzjoni ġenerali tal-qafas istituzzjonali eżistenti

1.  Huwa tal-fehma li, sabiex tiġi integrata perspettiva tal-ġeneri fi proċess ta' politika, għandhom jiġu kkunsidrati żewġ aspetti differenti: il-kontenut tal-politika u r-rappreżentanza tal-ġeneri differenti fl-amministrazzjoni u fit-teħid tad-deċiżjonijiet; jinnota wkoll li data ċara dwar l-impatti tal-politika huma kruċjali għat-titjib kontinwu tal-ugwaljanza bejn is-sessi;

2.  Jinnota li fl-istruttura organizzattiva tal-Parlament, entitajiet differenti huma responsabbli mill-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri kemm fil-livell ta' politika kif ukoll fil-livell tal-ħajja tax-xogħol:

   il-Grupp ta' Livell Għoli dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u d-Diversità, li huwa responsabbli mill-promozzjoni ta' ugwaljanza sħiħa bejn in-nisa u l-irġiel f'kull aspett tal-ħajja tax-xogħol fis-Segretarjat tal-Parlament;
   il-kumitat responsabbli għal azzjoni speċifika mmirata lejn l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-kumitati u d-delegazzjonijiet l-oħra;
   in-netwerk għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri;
   is-servizzi responsabbli mill-implimentazzjoni b'suċċess ta' rappreżentanza bilanċjata tal-ġeneri differenti fir-rigward tal-pożizzjonijiet kollha fl-organigramma;

3.  Jiddispjaċih li l-attivitajiet ta' dawn il-korpi differenti responsabbli mill-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri mhumiex qed jiġu koordinati jew integrati fil-Parlament jew ma' istituzzjonijiet oħra (l-ebda mekkaniżmu ta' kooperazzjoni interistituzzjonali għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri); jintrabat li jistabbilixxi kooperazzjoni effettiva bejn l-atturi kollha f'dan il-qafas istituzzjonali, abbażi ta' mekkaniżmi speċifiċi bħall-monitoraġġ u l-feedback dwar il-prestazzjoni;

4.  Itenni l-impenn tiegħu li regolarment jadotta u jimplimenta pjan ta' politika għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-Parlament, bl-għan ġenerali li jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel permezz tal-inkorporazzjoni effettiva tal-perspettiva tal-ġeneri fil-politiki u l-attivitajiet, inklużi l-istrutturi ta' teħid ta' deċiżjonijiet u l-amministrazzjoni;

5.  Jitlob li n-netwerk għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, li jirrappreżenta kumitati iżda wkoll delegazzjonijiet interparlamentari, jiġi żviluppat kontinwament u li jkun involut bis-sħiħ fil-monitoraġġ regolari tas-sitwazzjoni attwali tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fl-oqsma ta' politika; jinnota l-ħtieġa għal parteċipazzjoni akbar u parteċipazzjoni attiva mill-Membri tal-PE fin-netwerk u jitlob li s-sostituti tal-Membri tal-PE jiġu miżjuda fin-netwerk sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni, bħalma jsir għall-kumitati u d-delegazzjonijiet;

6.  Jenfasizza li, skont l-istudju tal-2014 imsemmi hawn fuq dwar din il-kwistjoni, l-aktar għodda effettiva biex tiddaħħal perspettiva tal-ġeneri fil-proċess ta' politika kien l-użu ta' proċeduri li jinvolvu kooperazzjoni ma' kumitati oħra; jenfasizza l-ħtieġa li l-kumitati l-oħra jappoġġjaw il-ħidma dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u jimplimentawha fl-attivitajiet tagħhom;

7.  Jistieden lis-servizzi responsabbli jkomplu jaħdmu fuq miżuri speċifiċi li jippromwovu l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; jiddispjaċih li fost l-uffiċjali tal-PE, in-nisa għadhom fil-maġġoranza fil-grupp ta' funzjoni tal-assistenti (AST); jitlob li jkun hemm analiżi annwali tal-qagħda attwali tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament, ibbażata fuq data diżaggregata skont il-ġeneri, fil-livelli kollha tal-persunal u l-korpi politiċi, inklużi l-assistenti parlamentari, u li dan ir-rappurtar isir pubbliku;

8.  Jitlob li jiġu indirizzati l-ostakli strutturali, u biex jinħoloq ambjent favorevoli li jħeġġeġ il-parteċipazzjoni tan-nisa f'pożizzjonijiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet fil-livelli kollha, bħal miżuri ta' rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u miżuri ta' azzjoni pożittiva, li permezz tagħhom l-għadd tal-ġeneru sottorappreżentat ikun jista' jiżdied f'pożizzjonijiet li huma ddominati minn nisa jew mill-irġiel; jitlob lill-partiti politiċi biex jagħrfu r-responsabilitajiet tagħhom favur il-promozzjoni tan-nisa, peress li s-setgħa li jirreklutaw, jagħżlu u jinnominaw il-kandidati tinsab f'idejn dawn il-partiti;

9.  Jiddeplora l-fatt li l-miri għall-bilanċ bejn is-sessi fil-livell tal-maniġment intermedju u superjuri adottati mill-Bureau fl-2006 (ir-rapport Kaufmann) ma ntlaħqux sal-iskadenza tal-2009, u lanqas sal-lum; jinnota li dawn il-miri ġew sussegwentement ikkonfermati mill-Grupp ta' Livell Għoli dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u d-Diversità għas-snin sussegwenti; iħeġġeġ it-teħid ta' miżuri effettivi, korrettivi u estensivi sabiex jintlaħqu dawn il-miri tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-iqsar żmien possibbli;

10.  Jinnota li l-Grupp ta' Livell Għoli dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u d-Diversità huwa responsabbli mill-adozzjoni ta' Pjan ta' Azzjoni għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza u d-Diversità fil-Parlament u mill-iżgurar tal-implimentazzjoni tiegħu; jistieden lill-grupp ta' livell għoli, bl-appoġġ tas-servizzi kompetenti, jippreżenta pjan direzzjonali komprensiv għall-ugwaljanza bejn is-sessi li juri kif għandha tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa fil-pożizzjonijiet ta' maniġment intermedju u superjuri għal 40 % sal-2020; jistieden lid-Direttorat Ġenerali għall-Persunal u lill-gruppi politiċi biex jikkunsidraw li jipproponu kemm mara kif ukoll raġel għal pożizzjonijiet ta' Kap ta' Unità meta jkun hemm pożizzjonijiet vakanti;

11.  Jirrakkomanda li r-rapporteur permanenti dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, ladarba dik il-pożizzjoni tkun ġiet stabbilita, għandu jaħdem flimkien mal-Grupp ta' Livell Għoli biex jiżgura li jintlaħqu l-miri tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri għas-Segretarjat tal-Parlament u l-persunal tiegħu ;

12.  Jistieden lill-gruppi politiċi jikkunsidraw li jipproponu kemm mara kif ukoll raġel għall-pożizzjoni ta' President tal-kumitati u l-gruppi;

13.  Jinnota li r-rappreżentanza indaqs bejn il-ġeneri f'kull kumitat hija mixtieqa, sa fejn jippermettu ċ-ċirkostanzi; jistieden lill-gruppi politiċi jikkunsidraw in-nomina ta' Membri tal-PE mill-ġeneru sottorappreżentat f'kull Kumitat, b'mod ikkoordinat; jistieden lill-gruppi politiċi biex jaħtru numru ugwali ta' Membri tal-PE irġiel u nisa bħala membri u sostituti tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, biex jinkoraġġixxu l-involviment tal-irġiel fil-politika tal-ugwaljanza bejn is-sessi;

Għodod għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri

14.  Jenfasizza li l-prattika li jintużaw emendi li jintegraw il-perspettiva tal-ġeneri wriet li hi aktar effettiva mill-opinjonijiet peress li jkunu aktar konċiżi, jistgħu jitressqu malajr u jikkonċernaw kwistjonijiet ewlenin, speċifiċi u delimitati; itenni l-istedina tiegħu lill-kumitat kompetenti biex jinkludi din il-prattika ta' emendi li jintegraw il-perspettiva tal-ġeneri fir-Regoli ta' Proċedura, b'kunsiderazzjoni għar-rwol speċifiku tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri bħala prinċipju orizzontali; jitlob li jkun hemm kooperazzjoni eqreb bejn il-kumitati u koordinazzjoni effettiva bejn in-netwerk għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u l-kumitat kompetenti kemm fil-livell politiku kif ukoll f'dak amministrattiv, bl-għan li tinkiseb dimensjoni tal-ġeneru sostanzjali fir-rapporti; jenfasizza l-importanza tar-rwol tal-membri tan-netwerk f'kull kumitat fl-iffaċilitar ta' kontribut effettiv mill-kumitat kompetenti permezz ta' emendi li jintegraw il-perspettiva tal-ġeneri u opinjonijiet, u jitlob koordinazzjoni effettiva bejn il-membri responsabbli tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u membri tan-netwerk tal-proċedura tal-emendi li jintegraw il-perspettiva tal-ġeneri; itenni l-ħtieġa ta' koordinazzjoni mill-qrib bejn il-kumitat kompetenti u l-kumitati ewlenin dwar emendi li jintegraw il-perspettiva tal-ġeneri u opinjonijiet, biex jiġi żgurat l-aħjar skedar u ppjanar għal kontribut effettiv għar-rapport tal-kumitat ewlieni;

15.  Jiddispjaċih li, minkejja d-dikjarazzjoni interistituzzjonali dwar l-iżgurar tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri mehmuża mal-QFP, s'issa ma ttieħdet l-ebda miżura dwar l-ibbaġitjar għall-perspettiva tal-ġeneri ; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li jiġi sorveljat mill-qrib kif il-prinċipji tad-dikjarazzjoni konġunta ġew implimentati fir-rigward tal-proċeduri baġitarji annwali, u jitlob li l-kumitat responsabbli jingħata rwol formali fir-reviżjoni tal-QFP;

16.  Jenfasizza li bbaġitjar sensittiv għall-ġeneri fil-forma ta' ppjanar, ipprogrammar u bbaġitjar li jikkontribwixxi għall-avvanz tal-ugwaljanza bejn is-sessi u t-twettiq tad-drittijiet tan-nisa huwa waħda mill-għodod ewlenin li jintużaw minn dawk li jfasslu l-politika biex jindirizzaw disparitajiet bejn is-sessi; jiddispjaċih li l-eżerċizzju ta' bbaġitjar għall-perspettiva tal-ġeneri wera li l-perspettiva tal-ġeneri għadha 'l bogħod milli tiddaħħal fil-politiki kollha, fil-livelli kollha u f'kull stadju tal-proċess ta' tfassil ta' politiki; jinnota li, f'dan il-kuntest, huwa kruċjali b'mod partikolari li tinbena kapaċità interna dwar ibbaġitjar sensittiv għall-perspettiva tal-ġeneri sabiex jissaħħaħ ir-rwol ta' skrutinju tal-Parlament dwar dawn il-kwistjonijiet; jinnota li l-implikazzjonijiet ta' deċiżjonijiet ta' nfiq u dħul għandhom impatt estremament differenti fuq in-nisa u l-irġiel u jenfasizza li l-Membri tal-PE fuq il-kumitati rilevanti għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni dawn l-effetti differenti fit-tfassil tal-baġits; jenfasizza li bbaġitjar sensittiv għall-perspettiva tal-ġeneri jippromwovi r-responsabilità u t-trasparenza fir-rigward tal-impenn tal-Parlament lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi;

17.  Jieħu nota li l-Kummissjoni impenjat ruħha li tkompli l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri billi tinkorpora kunsiderazzjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-valutazzjonijiet tal-impatt u fl-evalwazzjonijiet b'konformità mal-prinċipji tar-Regolamentazzjoni Aħjar u qed tikkunsidra li toħroġ rapport dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-Kummissjoni fl-2017;

18.  Jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li jiġu allokati biżżejjed riżorsi wkoll fil-livell tal-Parlament sabiex jiġu żviluppati valutazzjonijiet tal-impatt fir-rigward tal-ġeneru u analiżijiet imsejsa fuq il-perspettiva tal-ġeneri; jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjonijiet tal-impatt sistematiċi abbażi tal-ġeneru fuq proposti leġiżlattivi jew ta' politika ġodda, abbażi tal-valutazzjoni msaħħa tal-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali u biex ikun garantit li l-UE qed tirrispetta d-drittijiet tan-nisa; jenfasizza li tali analiżijiet u metodi użati għall-ġbir ta' data għandhom ikunu sensittivi għall-esperjenzi ta' persuni LGBTIQ; jissottolinja li l-kumitati għandhom jiġu mħeġġa jieħdu vantaġġ minn kompetenzi esperti interni kif ukoll kompetenzi esperti esterni ta' istituzzjonijiet u korpi oħra mis-settur pubbliku jew privat li huma attivi fil-promozzjoni tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri;

19.  Jistieden lill-EIGE jippreżenta informazzjoni b'mod regolari lil kull kumitat bl-għan li l-perspettiva tal-ġeneri tiġi enfasizzata f'kull settur tat-tfassil ta' politiki u biex jagħmel id-data u l-għodod li żviluppa disponibbli, bħall-pjattaforma għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, bħala parti minn eżerċizzju usa' ta' bini ta' kapaċitajiet indirizzat ukoll għall-persunal u l-assistenti parlamentari; jistieden lis-Servizz ta' Riċerka biex iwettaq riċerka kwalitattiva u kwantitattiva dettaljata regolari dwar il-progress tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament u l-funzjonament tal-istruttura organizzattiva ddedikati għalih;

20.  Jiddispjaċih li, attwalment, l-EIGE m'għandux biżżejjed riżorsi biex iwettaq ix-xogħol kollu li huwa mitlub li jagħmel, u għalhekk jenfasizza li hemm ħtieġa li jiġi żgurat li l-baġit tal-EIGE jiġi emendat f'konformità mal-mandat estensiv tiegħu;

21.  Jinnota li, fir-risposti għall-kwestjonarji dwar is-sitwazzjoni tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-kumitati parlamentari, għodod speċifiċi ġew enfasizzati bħala effettivi fl-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-kumitati, fosthom:

   id-distribuzzjoni ta' dokumenti ewlenin u l-inklużjoni ta' kwistjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi f'termini ta' riferenza ta' studji kkummissjonati;
   l-enfasi fuq l-użu ta' terminoloġija u ta' definizzjonijiet speċifiċi fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi;
   il-promozzjoni ta' valutazzjoni ex-ante u ex-post tal-abbozzi ta' proposti għal leġiżlazzjoni relatati ma' ftehimiet futuri;
   it-taħriġ u l-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni għall-Membri, il-persunal, il-konsulenti politiċi u l-assistenti;

u jirrakkomanda bil-qawwa l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ulterjuri ta' dawn l-għodod fil-ħidma tal-Parlament;

22.  Ifakkar li l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-valutazzjonijiet u l-programmi teħtieġ ukoll miżura ta' segwitu effettiva li għandha titwettaq sabiex jiġu indirizzati l-effettività u l-problemi possibbli ta' kull azzjoni; jenfasizza li huwa importanti li jiġu implimentati miżuri korrettivi fejn ikun meħtieġ, u li tiġi żviluppata l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri jekk jiġi nnutat nuqqas ta' progress wara l-implimentazzjoni tal-miżuri korrettivi;

23.  Jirrakkomanda li d-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni tal-Parlament jinkludi perspettiva tal-ġeneri aktar b'saħħitha fir-rappurtar tiegħu fit-tfassil tal-politika tal-Parlament;

24.  Jesprimi l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-iżvilupp immirat u regolari ta' taħriġ għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, b'riżorsi adegwati u mfassal apposta għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-Parlament, indirizzat għall-membri kollha tal-persunal tal-Parlament li jaħdmu f'oqsma politiċi, b'taħriġ aktar estensiv previst għall-maniġment medju u superjuri, b'mod partikolari l-Kapijiet tal-Unità; jitlob li jkun magħmul disponibbli taħriġ tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri għall-Membri tal-PE, l-assistenti parlamentari u l-persunal tal-gruppi politiċi; jitlob li jiġi organizzat taħriġ dwar it-tmexxija għan-nisa, filwaqt li n-nisa jiġu offruti l-esperjenza ta' pożizzjonijiet ta' tmexxija; jirrakkomanda li sessjonijiet ta' taħriġ ikunu jinkludu informazzjoni dwar il-forom ta' diskriminazzjoni multipla u intersezzjonali; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li s-servizzi kollha tiegħu jkunu konxji mir-responsabilitajiet tagħhom fl-implimentazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, inklużi dawk inkarigati mir-riżorsi umani, is-sigurtà u l-faċilitajiet; jissuġġerixxi l-introduzzjoni ta' linji gwida speċifiċi ta' riżorsi umani li jimplimentaw b'mod effettiv l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri sabiex itejbu l-benesseri tal-persunal kollu, inklużi nies LGBTIQ, fil-post tax-xogħol;

L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-kumitati

25.  Itenni t-talba li jiġi onorat l-impenn li jinħareġ rapport biannwali dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-Parlament; huwa konxju mir-rwol li għandu n-netwerk għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-valutazzjoni tal-istat attwali tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri f'kull qasam ta' politika u jirrakkomanda li l-kwestjonarju li jservi bħala bażi għar-rapport imsemmi hawn fuq isir metodu ta' monitoraġġ annwali;

26.  Jinnota li, fit-tweġibiet tagħhom għall-kwestjonarji, il-membri tan-netwerk ġeneralment wieġbu li, fil-qasam ta' politika speċifiku tagħhom, il-bżonnijiet speċifiċi għall-ġeneru kienu qed jiġu kkunsidrati f'diversi attivitajiet bħal rapporti, emendi dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, studji, seduti ta' smigħ, missjonijiet u skambji ta' fehmiet;

27.  Jilqa' l-inizjattivi speċifiċi meħuda minn diversi kumitati parlamentari f'dan il-qasam; jiddispjaċih li maġġoranza kbira tal-kumitati la adottaw u lanqas iddiskutew pjan ta' azzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi għal ħidmithom; jenfasizza kemm huwa importanti li l-korpi kompetenti kollha jaħdmu mal-kumitati u d-delegazzjonijiet kollha sabiex jaqsmu l-aħjar prattiki, fosthom, permezz tan-netwerk għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, u biex jistabbilixxu proċedura ċara, li tkun inkorporata fir-Regoli ta' Proċedura, dwar l-adozzjoni ta' pjan ta' azzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi minn kull kumitat u delegazzjoni; jirrakkomanda li kull kumitat jorganizza seduta ta' smigħ dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-qasam tiegħu ta' politika darba kull sentejn, biex jikkoinċidi mat-tfassil ta' rapport dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri;

28.  Jissottolinja l-ħtieġa li jiġi evalwat bir-reqqa l-funzjonament tan-netwerk għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u li jiġu identifikati modi kif jiġi żgurat involviment aktar mill-qrib u aktar għarfien fost il-membri tan-netwerk; jirrakkomanda li l-membri u s-sostituti tan-netwerk għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri jieħdu impenn għall-ugwaljanza bejn is-sessi, iżda jirrimarka li dawn mhux neċessarjament iridu jkunu membri tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, billi dan jippermetti li grupp akbar ta' Membri tal-PE jaħdem fuq l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri; jirrakkomanda kuntatt u skambji regolari bejn il-kumitat responsabbli u n-netwerk;

29.  Jirrakkomanda li n-netwerk għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri jkun kopresjedut mill-kumitat responsabbli ma' membru ieħor tan-netwerk, u li dan tal-aħħar jinħatar fuq bażi ta' rotazzjoni minn fost il-kumitati differenti sabiex jingħata l-messaġġ li l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri tikkonċerna lill-kumitati kollha;

30.  Hu tal-fehma li jeħtieġ li jinħoloq korp ta' monitoraġġ intern sabiex ikun hemm segwitu u evalwazzjoni ex-post tal-implimentazzjoni ta' għodod u azzjonijiet; jappella għall-formulazzjoni ta' deskrizzjonijiet speċifiċi tal-funzjonijiet għall-membri tal-persunal responsabbli mill-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-kumitati; jistieden lill-awtoritajiet kompetenti jevalwaw il-progress tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-kumitati u d-delegazzjonijiet darbtejn fis-sena;

Kooperazzjoni interistituzzjonali bħala appoġġ għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri

31.  Jemmen li relazzjonijiet interistituzzjonali aktar b'saħħithom se jtejbu l-bilanċ bejn il-ġeneri fit-tfassil tal-politiki tal-UE; jinnota li għadha ma ġie stabbilita l-ebda kooperazzjoni strutturata dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri ma' sħab istituzzjonali oħra, bħall-Kummissjoni u l-EIGE; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi qafas adegwat għall-istabbiliment ta' kooperazzjoni interistituzzjonali għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, u wkoll li jinvolvu partijiet interessati oħra f'dan il-qasam;

32.  Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi r-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika u l-pożizzjonijiet tal-Parlament u tal-Kunsill billi tadotta immedjatament komunikazzjoni dwar Strateġija ġdida għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u d-Drittijiet tan-Nisa wara l-2015 li tindirizza kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn il-ġeneri f'konformità mal-aġenda internazzjonali;

33.  Jirrakkomanda li d-data tiġi pprovduta annwalment mill-Ombudsman Ewropew lill-Grupp ta' Livell Għoli tal-Parlament dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u d-Diversità, f'dak li jirrigwarda l-ilmenti dwar amministrazzjoni ħażina relatata mal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament, bir-rispett dovut għad-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw il-qadi tad-dmirijiet tal-Ombudsman;

34.  Jemmen li l-iskambju tal-aħjar prattika ma' organizzazzjonijiet oħra se jsaħħaħ il-bini tal-kapaċitajiet tal-Parlament u l-effettività fl-implimentazzjoni tal-intergrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri; jitlob li jiġu organizzati skambji tal-aħjar prattika fil-livelli kollha ma' istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra bħall-UN Women, il-Kunsill tal-Ewropa, l-istituzzjonijiet tal-UE u l-partijiet interessati involuti fil-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, bħal korpi tal-ugwaljanza bejn is-sessi, is-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi; iħeġġeġ il-parteċipazzjoni fil-programmi speċifiċi ta' bini ta' kapaċitajiet ta' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra u l-ksib tal-appoġġ tagħhom fl-organizzazzjoni ta' programmi mfassla apposta għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri;

35.  Jitlob li d-Direttorat Ġenerali għall-Persunal jagħmel skambju tal-aħjar prattiki b'rabta mal-ugwaljanza bejn is-sessi u d-diversità u tal-assistenza teknika, pereżempju mal-Kungress tal-Istati Uniti u korpi nazzjonali għall-ugwaljanza, dwar il-promozzjoni ta' komunitajiet ta' minoranzi etniċi u razzjali sottorappreżentati fi proċeduri ta' reklutaġġ għal perjodu qasir ta' żmien u f'kompetizzjonijiet tal-EPSO; jitlob li jkun hemm enfasi fuq apprendisti, u biex jiġu żviluppati inizjattivi u programmi dedikati għall-promozzjoni ta' programmi ta' apprendistati taż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ, b'mod partikolari n-nisa, minn gruppi sottorappreżentati ta' minoranza etnika u razzjali;

36.  Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm djalogu miftuħ u kontinwu mal-parlamenti nazzjonali sabiex jiġu stabbiliti skambji regolari ta' opinjonijiet, skambju ta' tekniki ġodda u rappurtar lura dwar valutazzjoni tal-impatt tal-politiki, bl-għan ta' promozzjoni ta' approċċ komuni u l-iżvilupp ulterjuri tal-aħjar prattiki għall-avvanz tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri; jirrakkomanda li jiġu organizzati laqgħat interparlamentari regolari dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri;

o
o   o

37.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 341 E, 16.12.2010, p. 35.
(2) ĠU C 199 E, 7.7.2012, p. 65.
(3) ĠU C 251 E, 31.8.2013, p. 1.
(4) Testi adottati, P8_TA(2015)0050.
(5) ĠU C 61 E, 10.3.2004, p. 384.
(6) ĠU C 244 E, 18.10.2007, p. 225.
(7) ĠU C 184 E, 8.7.2010, p. 18.
(8) ĠU C 212 E, 5.8.2010, p. 32.
(9) ĠU C 251 E, 31.8.2013, p. 11.
(10) Testi adottati, P8_TA(2015)0218.
(11) Testi adottati, P8_TA(2016)0042.
(12) SWD(2015)0278.
(13) "Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament" (L-Integrazzjoni tal-Perspettiva tal-Ġeneri fil-Kumitati u d-Delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew), Dipartiment Tematiku għall-Politiki Ċ tal-Parlament Ewropew.


Is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati u li jfittxu l-asil fl-UE
PDF 390kWORD 139k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Marzu 2016 dwar is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati u li jfittxu l-asil fl-UE (2015/2325(INI))
P8_TA(2016)0073A8-0024/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(3), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 8 u 78 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-1951 u l-Protokoll tal-1967 dwar l-Istatus ta' Rifuġjati,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) u r-Rakkomandazzjoni Ġenerali Nru 32 tal-14 ta' Novembru 2014 tal-Kumitat CEDAW dwar id-dimensjoni relatata mal-ġeneru tal-istatus ta' rifuġjat, l-asil, iċ-ċittadinanza u l-apolidija tan-nisa,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni u l-Programm ta' Azzjoni ta' Beijing adottati mir-Raba' Konferenza Dinjija tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Nisa fil-15 ta' Settembru 1995 u d-dokumenti ta' eżitu sussegwenti adottati fis-sessjonijiet speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti Beijing +5, Beijing +10, Beijing +15 u Beijing +20,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Mejju 2015 bl-isem "Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni" (COM(2015)0240),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Mejju 2015 bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra t-traffikar tal-migranti (2015 - 2020)' (COM(2015)0285),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-migrazzjoni tat-12 ta' Ottubru 2015, u b'mod partikolari l-impenn espress fihom lejn id-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u l-bniet,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/629/JHA,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi lista komuni ta' pajjiżi ta' oriġini sikuri tal-UE għall-iskopijiet tad-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali, u li jemenda d-Direttiva 2013/32/UE (COM(2015)0452),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali depożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill bl-isem "Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016-2020" tas-26 ta' Ottubru 2015,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma konġunt tal-persunal tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà tal-25 ta' Marzu 2015 bl-isem "Implimentazzjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat fl-2014" (SWD(2015)0076),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 1325 u 1820 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (UNSCR) dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Diċembru 2015 dwar ir-Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew fl-inkjesta fuq inizjattiva proprja OI/5/2012/BEH-MHZ li tikkonċerna l-Frontex(1)

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0024/2016),

A.  billi numru straordinarju u li dejjem qed jikber ta' rġiel, nisa u tfal qed ifittxu protezzjoni internazzjonali fl-UE minħabba kunflitti kontinwi, instabilità reġjonali u ksur ta' drittijiet tal-bniedem, inkluż vjolenza sessista u stupru bħala armi tal-gwerra;

B.  billi hemm grad għoli ta' inugwaljanza bejn is-sessi tal-applikanti għal asil fl-Unjoni Ewropea; billi n-nisa jikkostitwixxu madwar terz tal-persuni li japplikaw għal asil; billi bejn il-bidu tal-2015 u Novembru tal-istess sena, madwar 900 000 ruħ qasmu l-Baħar Mediterran biex jilħqu x-xtut tal-Ewropa, u n-nisa u t-tfal ammontaw għal madwar 38 % tat-total; billi l-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati (UNHCR) irrapporta li, minn Jannar 2016, in-nisa u t-tfal jikkostitwixxu 55 % ta' dawk li jaslu l-Greċja biex ifittxu asil fl-UE; billi wisq nies tilfu ħajjithom matul dawn il-vjaġġi ta' tama u ħafna minnhom kienu nisa;

C.  billi n-nisa kif ukoll il-persuni LGBTI huma soġġetti għal forom speċifiċi ta' persekuzzjoni bbażata fuq il-ġeneru, li spiss għadha mhijiex rikonoxxuta fil-proċeduri għall-asil;

D.  billi r-Riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà ma laħqitx l-objettiv primarju tagħha li tħares lin-nisa u żżid sostanzjalment il-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċessi politiċi u tat-teħid ta' deċiżjonijiet;

E.  billi, skont l-UNHCR, madwar 20 000 mara u tifla minn pajjiżi ta' oriġini li jipprattikaw il-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF) jfittxu asil fi Stati Membri tal-UE kull sena; billi numru kbir ta' nisa li jippreżentaw talba għal asil ikunu qed jagħmlu hekk abbażi ta' biża' mill-MĠF;

F.  billi, skont stima tal-UNHCR, 71 % tal-applikanti nisa għal asil fl-UE minn pajjiżi li jipprattikaw il-MĠF huma vittmi tal-MĠF; billi l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem ħadet deċiżjonijiet li jwaqqfu t-tkeċċija ta' bniet f'riskju li jiġu furzati jsofru mutilazzjoni ġenitali, minħabba l-ħsara irreparabbli li probabbli ssirilhom fis-saħħa fiżika u psikoloġika tagħhom;

G.  billi n-nisa u l-bniet li jfittxu asil għandhom ħtiġijiet speċifiċi ta' protezzjoni u tħassib differenti mill-irġiel, li jirrikjedu li l-implimentazzjoni tal-politiki u proċeduri tal-asil kollha, inkluża l-valutazzjoni ta' applikazzjonijiet għal asil, ikunu sensittivi għad-differenzi bejn il-ġeneri u jkunu individwali; billi t-talbiet għal asil relatati ma' vjolenza għandhom jiġu ttrattati b'mod li jipproteġi lin-nisa minn vittimizzazzjoni sekondarja waqt il-proċess tal-asil;

H.  billi l-proċess ta' integrazzjoni u d-drittijiet tan-nisa u l-bniet jiġu mminati meta l-istatus ġuridiku tagħhom ikun dipendenti fuq il-konjuġi tagħhom;

I.  billi l-atti rilevanti li jagħmlu s-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil għandhom ikunu trasposti u implimentati skont il-Konvenzjoni ta' Ġinevra dwar l-Istatus tar-Rifuġjati u strumenti rilevanti oħra;

J.  billi t-trattament tan-nisa u l-bniet li qed ifittxu asil fl-Istati Membri huwa inkonsistenti, u fadal ħafna nuqqasijiet sinifikanti;

K.  billi n-nisa rifuġjati u dawk li jfittxu asil ikunu ta' spiss soġġetti għal diversi forom ta' diskriminazzjoni u huma aktar vulnerabbli għall-vjolenza sesswali u sessista fil-pajjiżi ta' oriġini, ta' tranżitu u ta' destinazzjoni tagħhom; billi n-nisa u l-bniet mhux akkumpanjati, in-nisa kapijiet ta' unità domestika, in-nisa tqal, il-persuni b'diżabilità u l-anzjani huma partikolarment vulnerabbli;

L.  billi r-rifuġjati nisa mhux biss jiffaċċjaw theddid għas-sikurezza personali tagħhom (vjaġġi twal u perikolużi lejn eżilju, fastidju, indifferenza uffiċjali u, ta' sikwit, abbuż u vjolenza sesswali, anke meta jkunu laħqu post li jidher sikur u l-istigmatizzazzjoni soċjali li tirriżulta), iżda huma wkoll responsabbli għas-sigurtà fiżika, is-sigurtà soċjali u s-sopravivenza tal-familji tagħhom;

M.  billi bosta rifuġjati li waslu fl-Ewropa jgħixu f'kundizzjonijiet improvizzati f'kampijiet jew fit-toroq, u n-nisa u l-bniet huma partikolarment vulnerabbli;

N.  billi n-netwerks kriminali qegħdin japprofittaw ruħhom min-nuqqas ta' passaġġ sikur lejn l-UE għall-persuni li jfittxu asil u r-rifuġjati, l-instabilità reġjonali, il-kunflitt u l-vulnerabilità tan-nisa u l-bniet li jippruvaw jaħarbu, sabiex jisfruttawhom permezz tat-traffikar u l-isfruttament sesswali;

O.  billi n-nisa li huma vittmi tal-vjolenza u t-traffikar huma aktar esposti għar-riskju ta' mard trażmess sesswalment;

P.  billi l-Uffiċċju tal-UNHCR irrapporta każijiet ta' vjolenza u abbuż, inkluża vjolenza sesswali, kontra rifuġjati nisa u tfal, matul il-vjaġġ tagħhom u inkluż fiċ-ċentri ta' akkoljenza affollati fl-UE;

Q.  billi n-nisa u l-bniet li jfittxu kenn fl-UE sikwit jaħarbu minn reġimi oppressivi fir-rigward tan-nisa, li ma jirrikonoxxux l-ugwaljanza tan-nisa mal-irġiel, li jittolleraw il-vjolenza kontra n-nisa, l-abbuż u ż-żwiġijiet tat-tfal, bikrija u furzati;

R.  billi ta' spiss, iċ-ċentri ta' akkoljenza ma jkun fihom l-ebda żoni interni li jkunu xierqa għall-ommijiet li jokkupawhom u li jkollhom isostnu u jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom; billi, barra minn hekk, il-faċilitajiet ta' assistenza legali ma jagħtux appoġġ adegwat fl-għoti ta' informazzjoni u fl-għajnuna fit-tiftix għall-membri tal-familja;

S.  billi l-ħtiġijiet l-aktar bażiċi għall-prevenzjoni ta' vjolenza bbażata fuq il-ġeneri, li huma kmamar tal-banju, doċoċ u arranġamenti tal-irqad separati għan-nisa, mhumiex rispettati fil-faċilitajiet ta' akkoljenza u ta' transitu madwar l-Unjoni Ewropea;

T.  billi l-bniet li qed jaħarbu l-kunflitt u l-persekuzzjoni huma f'riskju akbar ta' żwieġ tat-tfal bikri u furzat, ta' stupru u abbuż sesswali u fiżiku, u ta' prostituzzjoni;

U.  billi s-separazzjoni mill-membri tal-familja, inkluż meta jkunu detenuti, tesponi lin-nisa u t-tfal għal riskji akbar;

V.  billi r-riunifikazzjoni tal-familja, għalkemm huwa dritt bażiku tal-bniedem, hija sistematikament imdewma u saħansitra miksura, u billi n-nisa u t-tfal huma l-ewwel vittmi taċ-ċaħda u d-dewmien ta' dan id-dritt;

W.  billi n-nisa huma ta' sikwit furzati jaċċettaw xogħol mhux dikjarat f'kundizzjonijiet degradanti sabiex ikunu jistgħu joqogħdu fil-pajjiż tal-wasla tagħhom;

X.  billi l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing enfasizzat il-ħtieġa li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti fil-livelli ta' teħid ta' deċiżjonijiet u l-ħtieġa li nisa rifuġjati, spustati u migranti jiġu involuti kif jixraq f'deċiżjonijiet li jaffettwawhom;

Y.  billi l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli Nru 5 huwa intiż sabiex tinkiseb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-għajxien għan-nisa sal-2030;

1.  Jemmen li, biex tittejjeb is-sigurtà u s-sikurezza tar-rifuġjati nisa u bniet, alternattivi sikuri u legali lejn l-UE għandhom ikunu disponibbli għal dawk li qed jaħarbu l-kunflitt u l-persekuzzjoni, u li għandha titqies l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; jenfasizza b'mod partikolari li aktar Stati Membri għandhom jipparteċipaw fi Programmi ta' Risistemazzjoni tal-UE; jemmen li l-leġiżlazzjoni u l-politiki dwar l-immigrazzjoni irregolari m'għandhomx jipprevjenu l-aċċess għall-proċeduri ta' asil tal-UE; jenfasizza li d-dritt għal asil huwa stabbilit fl-Artikolu 18 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE;

2.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jinfetħu immedjatament alternattivi sikuri u legali ta' asil, sabiex jiġu miġġielda n-netwerks ta' kuntrabandu kif ukoll sabiex kulma jmur in-nisa, it-tfal, l-anzjani u l-persuni b'diżabilità jkunu jistgħu ifittxu kenn bla ma jissugraw ħajjithom; huwa mħasseb ħafna dwar l-imwiet, il-pushbacks u l-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fil-fruntieri esterni tal-UE; iqis li r-responsabilitajiet u l-ispejjeż u l-benefiċċji jridu jinqasmu mit-28 Stat Membru kollha u mhux biss mill-pajjiżi tal-ewwel wasla; jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' solidarjetà fost l-Istati Membri;

3.  Jenfasizza l-importanza li n-nisa rifuġjati jkunu reġistrati individwalment u jingħatawlhom id-dokumenti li jiggarantixxu s-sikurezza personali tagħhom, il-libertà tal-moviment u l-aċċess għal servizzi essenzjali, kif mitlub mill-UNHCR;

4.  Jenfasizza li l-prinċipju ta' ugwaljanza bejn il-ġeneri għandu jiġi osservat fil-kumitati ta' koordinazzjoni u kull tip ieħor ta' korp li jirrappreżenta r-rifuġjati, kemm f'żoni urbani kif ukoll rurali, u fil-kampijiet tar-rifuġjati, inkluż f'żoni fejn ir-rifuġjati jiġu mibgħuta lura, sabiex jiġi żgurat li d-drittijiet tan-nisa rifuġjati u li jkunu qed ifittxu asil jiġu rispettati u li l-ħtiġijiet tagħhom jiġu ssodisfati;

5.  Itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri kollha u lill-Unjoni Ewropea biex jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (il-Konvenzjoni ta' Istanbul);

6.  Jitlob lill-Istati Membri biex, f'kollaborazzjoni mal-UE, jiggarantixxu konsulenza għat-trawma u kura psikoloġika speċjalizzati għan-nisa li jkunu esperjenzaw ħsara abbażi tal-ġeneru, bl-involviment dirett ta' nisa kwalifikati li jkunu speċjalisti fil-qasam, u li jkunu disponibbli fl-istadji kollha tal-proċess tal-asil;

7.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar rapporti li nisa u tfal qed jinvolvu rwieħhom f'sess għas-sopravvivenza biex iħallsu l-kuntrabandisti sabiex ikomplu l-vjaġġ tagħhom u jfittxu asil fl-UE; jenfasizza mill-ġdid li alternattivi sikuri u legali lejn l-Ewropa huma essenzjali biex din ir-realtà tiġi evitata b'mod effikaċi;

8.  Iħeġġeġ lill-UE tinkludi perspettiva sensittiva għall-ġeneri fl-istabbiliment ta' mekkaniżmu għall-ilmenti fi ħdan l-uffiċċju tal-uffiċjal tal-Frontex għad-Drittijiet Fundamentali u tindirizza ksur tad-drittijiet tal-bniedem imwettaq mill-Frontex, mill-Istati Membri u minn uffiċjali f'pajjiżi terzi waqt li jikkooperaw mal-Frontex, kif mitlub fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-2 ta' Diċembru 2015 dwar ir-Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew fl-inkjesta fuq inizjattiva proprja OI/5/2012/BEH-MHZ dwar il-Frontex;

9.  Jitlob miżuri mmirati biex jiżguraw l-integrazzjoni sħiħa tan-nisa rifuġjati u li jkunu qed ifittxu asil, billi tiġi evitata kull forma ta' sfruttament, abbuż, vjolenza u traffikar;

10.  Jenfasizza li l-politiki u l-miżuri kollha tal-migrazzjoni u l-asil fl-UE għandhom iqisu l-ġeneru fit-tfassil, l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni tagħhom;

Id-dimensjoni tal-ġeneri fid-determinazzjoni tal-istatus ta' rifuġjat

11.  Jitlob li, bħala parti minn riformi usa' lejn il-politika tal-migrazzjoni u l-asil, tiġi adottata ġabra komprensiva ta' linji gwida dwar il-ġeneru fl-UE kollha, li tqis bis-sħiħ id-dimensjonijiet soċjali, kulturali u politiċi tal-persekuzzjoni u tinkludi miżuri ta' akkoljenza u integrazzjoni;

12.  Jissottolinja li anke f'pajjiżi meqjusa sikuri, in-nisa jistgħu jsofru persekuzzjoni sessista, filwaqt li l-persuni LGBTI jistgħu ukoll jiġu soġġetti għal abbuż, u b'hekk ikollhom talba leġittima għall-protezzjoni; jistieden lill-Istati Membri kollha jadottaw proċeduri tal-asil u jagħmlu ħilithom biex jiżviluppaw programmi ta' taħriġ li jkunu sensittivi għall-ħtiġijiet tan-nisa b'identitajiet emarġinati multipli, inklużi nisa LGBTI; iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jiġġieldu l-isterjotipi dwar l-imġiba u l-karatteristiċi ta' nisa LGBTI u biex japplikaw b'mod sħiħ il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE fir-rigward tat-talbiet għal asil tagħhom; jenfasizza l-ħtieġa ta' faċilitajiet ta' akkoljenza sensittivi għal-LGBTI fl-Istati Membri kollha; jenfasizza li l-vjolenza kontra individwi LGBTI hija komuni fil-faċilitajiet ta' akkoljenza;

13.  Jenfasizza li forom ta' vjolenza bbażati fuq il-ġeneri, inklużi iżda mhux limitati għall-istupru u l-vjolenza sesswali, il-MĠF, iż-żwieġ furzat, il-vjolenza domestika, l-hekk imsejħa reati tal-unur u diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru approvata mill-istat, jikkostitwixxu persekuzzjoni u diskriminazzjoni bejn is-sessi u għandhom ikunu raġunijiet validi għat-tfittxija ta' asil fl-UE u li dan għandu jkun rifless f'linji gwida ġodda dwar il-ġeneri;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni tiġbor statistiċi bir-reqqa dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali bl-għan li jiżdiedu aktar kategoriji ta' data disaggregata skont il-ġeneri, b'mod partikolari fir-rigward tal-istadji fil-proċess tal-asil wara li tkun ittieħdet deċiżjoni inizjali;

15.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida interpretattivi dwar il-MĠF li jikkunsidraw b'mod sħiħ il-Linji Gwida tal-UNHCR dwar il-persekuzzjoni sessista u n-Nota ta' Gwida dwar il-MĠF u li jiddeskrivu b'mod ċar l-obbligi tal-Istati Membri, b'enfasi partikolari fuq l-identifikazzjoni u l-komunikazzjoni ma' persuni vulnerabbli li jkunu qed ifittxu asil; jenfasizza li vittmi tal-MĠF jista' jkollhom diffikultà biex jesprimu t-trawma tagħhom mill-MĠF; jistieden lill-Istati Membri jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-forom kollha ta' vjolenza kontra n-nisa, inkluża l-MĠF, ikunu jistgħu jiġu rikonoxxuti bħala forma ta' persekuzzjoni u li l-vittmi jkunu jistgħu għalhekk jibbenefikaw mill-protezzjoni offruta mill-Konvenzjoni tal-1951 dwar l-Istatus tar-Rifuġjati, f'konformità mal-Artikolu 60 tal-Konvenzjoni ta' Istanbul;

16.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-proċeduri ta' asil fil-fruntieri jikkonformaw mal-Linji Gwida tal-UNHCR dwar il-Protezzjoni Internazzjonali, b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda l-persekuzzjoni relatata mal-ġeneru, u mal-Linji Gwida tal-UNHCR dwar it-Talbiet tar-Refuġjati relatati mal-Orjentazzjoni Sesswali u l-Identità tal-Ġeneru, li jispjegaw b'mod ċar l-obbligi tal-Istati Membri;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni, fid-dawl tas-sitwazzjoni deskritta, twettaq rieżami tal-finanzjament miżjud u tal-kamp ta' applikazzjoni usa' tal-Programmi Daphne u Odysseus, u tivvaluta jekk dawn il-programmi jistgħux jiġu adattati għas-sitwazzjoni attwali, sabiex jiġu protetti r-rifuġjati nisa;

18.  Jinnota l-proposta tal-Kummissjoni li tiġi stabbilita lista tal-UE komuni ta' pajjiżi ta' oriġini sikuri; jitlob li jittieħdu l-passi xierqa kollha biex ikun żgurat li dan l-approċċ ikun konsistenti mal-prinċipju tan-non-refoulement u li d-drittijiet tan-nisa, tat-tfal u ta' gruppi vulnerabbli oħra ma jiġux imminati; jitlob li jiġi applikat id-divrenzjar fuq il-bażi tal-ġeneru; jemmen li kwalunkwe lista ta' pajjiżi ta' oriġini sikuri m'għandhiex tirriżulta fi trattament proċedurali anqas favorevoli għan-nisa li t-talbiet tagħhom għal asil ikunu bbażati fuq biża' jew esperjenza ta' vjolenza bbażata fuq il-ġeneru; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu evitati deċiżjonijiet mgħaġġlin li ma jqisux kif jixraq il-perikli, u anke t-theddida ta' mewt, li qed jiffaċċjaw in-nisa li jkunu sofrew vjolenza sessista jekk l-applikazzjoni tagħhom tiġi miċħuda u jkunu furzati jirritornaw lejn pajjiżhom;

19.  Jitlob approċċi aktar objettivi u sensittivi għall-ġeneri għall-valutazzjoni ta' kredibilità fl-Istati Membri kollha u taħriġ imsaħħaħ fil-valutazzjoni ta' kredibilità li jinkorpora dimensjoni tal-ġeneri għal min jieħu d-deċiżjonijiet; jenfasizza li l-valutazzjonijiet ta' kredibilità qatt ma jistgħu ikunu kompletament preċiżi u m'għandhomx jintużaw bħala l-unika bażi għal deċiżjoni tal-asil negattiva; jirrakkomanda li meta jiġu vvalutati t-talbiet għal asil min-nisa, il-profili kulturali, soċjali u psikoloġiċi inklużi l-isfond kulturali, l-edukazzjoni, it-trawma, il-biża', il-mistħija u/jew l-inugwaljanzi kulturali bejn l-irġiel u n-nisa, għandhom jiġu kkunsidrati;

20.  Jistieden lill-Istati Membri jagħtu raġunijiet għal deċiżjonijiet pożittivi dwar l-asil sabiex issir disponibbli d-data meħtieġa dwar il-kunsiderazzjoni li tingħata lill-vjolenza sessista u tiġi żgurata trasparenza fil-konfront tar-raġunijiet li abbażi tagħhom ikunu ġew approvati l-applikazzjonijiet għal asil skont il-Konvenzjoni;

21.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jipprovdu lin-nisa informazzjoni dwar il-proċeduri tal-asil, id-drittijiet tagħhom u s-servizzi speċifiċi disponibbli għal nisa li japplikaw għal asil; jissottolinja d-dritt tan-nisa li jippreżentaw talba għal asil indipendenti mill-konjuġi tagħhom bħala element ewlieni għall-emanċipazzjoni tan-nisa u l-prinċipju tan-non-refoulement; iħeġġeġ lill-Istati Membri jinfurmaw lin-nisa kollha bid-dritt tagħhom li jagħmlu talba indipendenti għal asil u b'hekk jippermettu lin-nisa japplikaw għall-istatus ta' rifuġjat jew ta' persuna tfittex l-asil, u li jżommu dan l-istatus, tkun xi tkun is-sitwazzjoni tal-membri l-oħrajn tal-familja tagħhom;

22.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ kemm id-Direttiva 2011/36/UE dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu kif ukoll id-Direttiva 2012/29/UE li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità;

23.  Huwa tal-fehma li għandha tittieħed azzjoni immedjata f'termini ta' għajnuna umanitarja kull meta tkun issuspettata vjolenza sessista, minħabba espożizzjoni għolja ħafna ta' gruppi vulnerabbli bħan-nisa u t-tfal għal forom ta' vjolenza fiżika u koerċizzjoni morali tul ir-rotot migratorji illegali, fejn it-tipi kollha ta' drittijiet huma miċħuda;

24.  Jenfasizza li n-nisa u l-bniet huma partikolarment vulnerabbli għall-isfruttament mill-kuntrabandisti; jistieden, għaldaqstant, lill-Istati Membri jżidu l-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija tagħhom, inkluż mal-Europol, il-Frontex, l-Eurojust u l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) biex jiġġieldu b'mod effettiv kontra l-kuntrabandu u t-traffikar ta' migranti;

25.  Jenfasizza l-importanza kruċjali li jingħataw indukrar tat-tfal u kura ta' persuni dipendenti matul l-iskrinjar u l-intervisti tal-asil, sabiex tiġi żgurata opportunità ġusta li ssir talba għal asil;

Il-ħtiġijiet tan-nisa fi proċeduri ta' asil

26.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri debitament jinfurmaw lin-nisa li jkunu qed ifittxu asil dwar id-drittijiet tagħhom u b'mod partikolari dwar id-dritt li jitolbu intervistatur u interpretu ta' ġeneru femminili u li jkollhom intervista personali separatament minn kwalunkwe parti terza; iħeġġeġ lill-Istati Membri jwettqu taħriġ komprensiv u obbligatorju għall-intervistaturi u l-interpreti dwar il-vjolenza sesswali, it-trawma u l-memorja; iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw li dawn id-drittijiet jiġu rispettati; iħeġġeġ lill-Istati Membri jkunu konformi mal-Artikolu 15(3) tad-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Asil;

27.  Jinnota bi tħassib li ħafna assistenti soċjali ta' asil fl-UE mhumiex midħla tal-MĠF; jistieden lill-Istati Membri jaħdmu fuq livell nazzjonali mal-awtoritajiet tal-asil tagħhom biex jistabbilixxu proċeduri aħjar biex jappoġġjaw u jassistu n-nisa u l-bniet li jkunu sofrew jew li qegħdin f'riskju ta' MĠF;

28.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jipprovdu informazzjoni aġġornata u aċċessibbli dwar il-proċess tal-asil, drittijiet u intitolamenti speċifiċi għan-nisa li jfittxu asil;

29.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiggarantixxu aċċess sħiħ għad-drittijiet u għas-saħħa sesswali u riproduttiva, inkluż aċċess għal abort sikur u jallokaw riżorsi addizzjonali għall-għoti ta' kura tas-saħħa b'urġenza;

30.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiggarantixxu l-protezzjoni u l-assistenza tan-nisa matul il-permanenza tagħhom f'kampijiet tar-rifuġjati, fil-kontrolli fuq il-fruntieri u naturalment wara d-dħul tagħhom fl-UE;

31.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul) u biex japplikaw l-Artikolu 59 tagħha,li jiddikjara b'mod ċar li l-partijiet għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jissospendu l-proċedimenti ta' espulsjoni u/jew jagħtu permess ta' residenza awtonomu fl-eventwalità ta' xoljiment taż-żwieġ lil dawk il-migranti nisa li l-istatus ta' residenza tagħhom jiddependi fuq il-konjuġi tagħhom;

32.  Jitlob li n-nisa li jfittxu asil u li jkunu migranti jingħataw status legali indipendenti minn dak tar-raġel tagħhom, sabiex jiġi evitat l-isfruttament, titnaqqas il-vulnerabilità u tinkiseb ugwaljanza akbar;

33.  Jenfasizza li n-nisa u l-bniet li jkunu migranti mingħajr dokumenti għandu jkollhom aċċess sħiħ għad-drittijiet fundamentali bażiċi tagħhom u li alternattivi legali ta' migrazzjoni għandhom jiġu żviluppati;

34.  Jenfasizza l-ħtieġa għal proċeduri ta' riunifikazzjoni tal-familji li jagħtu drittijiet individwali għan-nisa u l-bniet li jkunu qed jingħaqdu mal-familji tagħhom fl-UE, biex b'hekk ma jkollhomx għalfejn jiddependu minn relazzjoni possibbilment abbużiva mal-membru tal-familja ta' ġeneru maskili għal aċċess għas-saħħa, l-edukazzjoni jew ix-xogħol;

35.  Jikkundanna bil-qawwa l-użu tal-vjolenza sesswali fuq in-nisa bħala arma tal-gwerra; iqis li għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-migranti nisa u bniet abbużati fil-kunflitti, billi jiġi żgurat aċċess għall-għajnuna medika u psikoloġika;

36.  Jilqa' l-iżvilupp ta' modulu ġdid ta' taħriġ dwar il-Ġeneru, l-Identità tal-Ġeneru u l-Orjentazzjoni Sesswali mill-EASO; jitlob l-inkorporazzjoni sħiħa tal-integrazzjoni tal-ġeneri u l-ibbaġittjar tal-ġeneri fil-ħidma tal-EASO permezz ta' punti fokali dwar il-ġeneri u kollegament formali mal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE); jitlob informazzjoni dwar il-pajjiż ta' oriġini li tinkludi s-sitwazzjoni tan-nisa, kemm legalment kif ukoll de facto, inkluża l-informazzjoni dwar il-persekuzzjoni tan-nisa, jew it-theddida tagħha, minn partijiet mhux statali;

37.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jagħmlu użu sħiħ mir-Regolament ta' Dublin biex jiżguraw li l-familji jkunu jistgħu ikunu flimkien u li t-talbiet tagħhom għal asil jiġu pproċessati mill-istess awtoritajiet;

Akkoljenza u detenzjoni

38.  Jitlob għat-tmiem tad-detenzjoni kollha tat-tfal fl-UE, u jitlob li l-ġenituri jkunu jistgħu jgħixu ma' wliedhom f'faċilitajiet xierqa mfassla apposta waqt li jistennew id-deċiżjoni tagħhom rigward asil;

39.  Jissottolinja li d-detenzjoni ta' persuni li jfittxu asil għandha tiġi evitata, u tkun tista' tiġi applikata biss meta l-għan tagħha jkun leġittimu u jkun ġie determinat li hi kemm meħtieġa kif ukoll proporzjonata f'kull każ individwali, u qatt ma tista' tkun ġustifikata fil-każ ta' kwalunkwe persuna taħt l-età ta' 18-il sena; iqis li r-rispett tad-dritt li jintalab asil jimplika l-istabbiliment ta' arranġamenti ta' akkoljenza miftuħa u umani għal dawk li jfittxu asil, inkluż trattament sikur, dinjituż u kompatibbli mad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati alternattivi għad-detenzjoni inklużi approċċi ffukati fuq l-involviment li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' gruppi vulnerabbli;

40.  Jenfasizza li ħafna nisa li qed ifittxu asil u rifuġjati esperjenzaw vjolenza estrema u li d-detenzjoni tista' tkompli tiggrava t-trawma tagħhom; jenfasizza li d-detenzjoni ta' dawk li jfittxu asil għas-sempliċi konvenjenza amministrattiva tikser id-dritt għal-libertà kif stabbilit fl-Artikolu 6 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE; jitlob tmiem immedjat, fl-Istati Membri kollha, tad-detenzjoni tat-tfal, tan-nisa tqal u li qed ireddgħu u ta' vittmi ta' stupru, vjolenza sesswali u traffikar, u li jsir disponibbli appoġġ psikoloġiku xieraq;

41.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jnaqqsu l-limiti massimi tad-dewmien ta' detenzjoni qabel ir-ritorn sa taħt il-limitu stipulat fid-Direttiva dwar ir-Ritorn; jikkunsidra li d-detenzjoni fit-tul tagħmel ħsara lill-gruppi vulnerabbli b'mod sproporzjonat;

42.  Iħeġġeġ biex in-nisa li jkunu qed ifittxu asil u jkunu f'detenzjoni li jkunu ġew soġġetti għal abbuż sesswali jingħataw pariri mediċi u konsulenza, inkluż f'każijiet li jirriżultaw fi tqala, u jingħataw il-kura tas-saħħa u mentali, l-appoġġ u l-għajnuna legali meħtieġa; Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri immedjati biex jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta' akkoljenza, transitu u detenzjoni jkunu sikuri, umani u adegwati, b'faċilitajiet ta' akkomodazzjoni u faċilitajiet sanitarji separati għan-nisa u l-familji; jirrimarka li l-forniment ta' kits bażiċi xierqa għall-iġjene għan-nisa u t-tfajliet kollha għandu jkun prattika standard fil-programmi ta' assistenza;

43.  Jirrimarka li l-involviment tan-nisa rifuġjati direttament jew indirettament fil-ġestjoni tad-distribuzzjoni ta' oġġetti tal-ikel u mhux jiżgura li l-prodotti inkwistjoni jiġu distribwiti u kkontrollati direttament min-nisa adulti membri ta' unitajiet domestiċi, u b'hekk ikun garantit li dawn jitqassmu b'mod ġust;

44.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħammru ċ-ċentri ta' akkoljenza għar-rifuġjati u l-persuni li jfittxu asil b'żoni adatti għall-appoġġ u l-indukrar tat-tfal tagħhom;

45.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw jew isaħħu mekkaniżmi għall-monitoraġġ taċ-ċentri ta' akkoljenza ffullati fl-UE, fejn l-istandards minimi biex tittaffa l-vjolenza sessista mhux neċessarjament japplikaw, sabiex jiġi evitat li l-fastidju tan-nisa u t-tfal jitkompla wkoll fil-pajjiż tal-wasla;

46.  Jenfasizza li l-ħtiġijiet ta' persuni vulnerabbli bħal nisa vittmi tal-vjolenza u bniet, b'mod partikolari bniet mhux akkumpanjati, għandhom jingħataw prijorità fil-proċeduri ta' akkoljenza;

47.  Jenfasizza l-importanza li l-faċilitajiet ta' akkoljenza jiġu mgħammra b'assistenza legali adegwata għan-nisa sabiex jingħataw appoġġ siewi f'termini ta' informazzjoni u t-tiftix għal membri tal-familja;

48.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri għall-prevenzjoni tal-impożizzjoni ta' żwiġijiet furzati fuq in-nisa u l-bniet ladarba jkunu kisbu l-istatus ta' rifuġjati, minn irġiel li jkunu qed jittamaw li jiggarantixxu aċċess sikur għalihom infushom u li mingħajr iż-żwieġ ma jkunux intitolati għal tali aċċess;

49.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti għal investigazzjonijiet indipendenti dwar l-allegazzjonijiet kollha, inkluż l-abbuż sesswali u l-vjolenza sessista f'postijiet ta' detenzjoni tal-immigranti jew fuq il-fruntieri, u biex jingħata aċċess lill-ġurnalisti u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili xierqa;

50.  Iqis li, meta n-nisa li jfittxu asil jinżammu detenuti, ikunu jinħtieġu faċilitajiet u materjali biex jintlaħqu l-ħtiġijiet ta' iġjene speċifiċi tan-nisa, l-użu ta' gwardji u gwardjani nisa għandu jiġi promoss u l-persunal kollu assenjat biex jaħdem mad-detenuti nisa għandu jirċievi taħriġ dwar il-ħtiġijiet u d-drittijiet tal-bniedem speċifiċi għall-ġeneru tan-nisa;

51.  Huwa tal-fehma li n-nisa li jkunu qed ifittxu asil u jkunu f'detenzjoni għandhom jingħataw protezzjoni, appoġġ u konsulenza immedjati, u t-talbiet tagħhom iridu jiġu investigati minn awtoritajiet kompetenti u indipendenti, b'rispett sħiħ għall-prinċipju ta' kunfidenzjalità, inkluż fejn in-nisa jkunu qed jinżammu flimkien ma' żwieġhom/seħibhom/qraba oħra tagħhom; iqis li l-miżuri ta' protezzjoni għandhom iqisu speċifikament ir-riskji ta' ritaljazzjoni;

52.  Jistieden lill-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali biex jaħdmu flimkien mas-soċjetà ċivili u mal-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem sabiex itaffu l-kundizzjoni ħażina tar-rifuġjati li jgħixu f'kundizzjonijiet improvizzati, b'mod partikolari fir-rigward ta' nisa u bniet vulnerabbli;

Inklużjoni soċjali u integrazzjoni

53.  Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw u jimplimentaw miżuri speċifiċi biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol tan-nisa rifuġjati u li qed ifittxu asil, inklużi l-korsijiet tal-lingwa, it-tagħlim tul il-ħajja u t-taħriġ; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali jiżguraw id-dritt tal-aċċess għall-edukazzjoni lir-rifuġjati bniet; jenfasizza l-importanza ta' edukazzjoni informali u mhux formali u ta' skambju kulturali fl-inklużjoni u l-emanċipazzjoni tat-tfajliet u l-bniet; jenfasizza l-importanza tat-twessigħ tal-aċċess għall-edukazzjoni għolja għar-rifuġjati nisa; jitlob proċeduri robusti u trasparenti fil-proċeduri għar-rikonoxximent ta' kwalifiki miksuba minn barra;

54.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu disponibbli finanzjament u riżorsi oħra għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tad-drittijiet tal-bniedem li jagħtu l-assistenza, jippromwovu l-inklużjoni, u jimmonitorjaw is-sitwazzjoni tar-rifuġjati u ta' dawk li jfittxu asil fl-UE, b'mod partikolari fir-rigward tal-indirizzar tal-ostakli u l-vulnerabilitajiet li jġarrbu n-nisa u l-bniet;

55.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jagħtu lill-mexxejja nisa li ġew persegwitati fil-pajjiżi ta' oriġini tagħhom u li issa huma rifuġjati, garanziji li jistgħu jwettqu l-attivitajiet politiċi u soċjali tagħhom favur id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi b'mod sikur fl-UE;

56.  Jenfasizza l-importanza kritika tal-aċċessibilità, tal-indukrar tat-tfal ta' kwalità għolja u ta' kura għal dipendenti oħra biex jippermettu l-emanċipazzjoni ekonomika u soċjali tar-rifuġjati nisa;

57.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu użu mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej kif ukoll mill-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni biex jippromwovu l-integrazzjoni tar-rifuġjati fis-suq tax-xogħol, b'enfasi partikolari fuq l-indukrar tat-tfal;

58.  Jitlob proċeduri aktar rapidi u effiċjenti għar-riunifikazzjoni tal-familja u l-ġbir ta' data disaggregata skont il-ġeneru dwar deċiżjonijiet relatati mar-riunifikazzjoni tal-familja; jenfasizza l-importanza tal-aċċess għall-għajnuna legali f'każijiet ta' riunifikazzjoni tal-familja;

59.  Jemmen li r-rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet pożittivi ta' asil jippermetti opportunitajiet aħjar għal impjiegi, integrazzjoni u riunifikazzjoni tal-familja;

60.  Jenfasizza li l-pajjiżi ospitanti għandhom jiggarantixxu d-dritt għal edukazzjoni pubblika ta' kwalità mingħajr ħlas, għas-servizzi tal-kura tas-saħħa, speċjalment is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, għal impjieg li jaqbel mal-ħtiġijiet u l-kapaċitajiet tar-rifuġjati nisa, u għal akkomodazzjoni li tissodisfa l-ħtiġijiet tar-rifuġjati nisa u bniet; jenfasizza li l-politiki soċjali huma essenzjali għall-integrazzjoni;

61.  Jitlob programmi komprensivi u li jkollhom riżorsi adegwati biex jindirizzaw il-ħtiġijiet tas-saħħa mhux sodisfati fuq perjodu qasir u twil ta' rifuġjati nisa, inkluża konsulenza psikosoċjali u għat-trawma;

62.  Jenfasizza r-rwol pożittiv importanti li intrapriżi soċjali u mudelli kummerċjali alternattivi, bħal soċjetajiet mutwi u kooperattivi, jista' jkollhom sabiex ir-rifuġjati nisa jiġu emanċipati ekonomikament u integrati fis-swieq tax-xogħol, kif ukoll fl-oqsma soċjali u kulturali;

63.  Jinkoraġġixxi l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri dwar l-involviment ta' organizzazzjonijiet lokali bbażati fil-komunità u l-parteċipazzjoni diretta tar-rifuġjati fir-rappreżentazzjoni tal-opinjonijiet tan-nisa rifuġjati u li qed ifittxu asil ma' min ifassal il-politika;

64.  Huwa tal-fehma li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jaqdu rwol vitali fl-inklużjoni tan-nisa rifuġjati u li qed ifittxu asil, speċjalment rigward l-inklużjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol; iħeġġeġ lil dawk l-awtoritajiet sabiex irawwmu d-djalogu u d-dibattitu bejn nisa rifuġjati u nisa lokali;

o
o   o

65.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-UNHCR.

(1) Testi adottati, P8_TA(2015)0422.

Avviż legali