Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0064(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0188/2016

Indgivne tekster :

A8-0188/2016

Forhandlinger :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0308

Vedtagne tekster
PDF 254kWORD 64k
Onsdag den 6. juli 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Sekretariatet for OLAF's Overvågningsudvalg ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår sekretariatet for Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (COM(2016)0113 – C8–0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0113),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0109/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 5. april 2016 fra Revisionsretten(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 8. juni 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0188/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 150 af 27.4.2016, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår sekretariatet for Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
P8_TC1-COD(2016)0064

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/2030.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen går fuldt og helt ind for, at Sekretariatet for OLAF's Overvågningsudvalg fungerer uafhængigt. Hovedformålet med den foreslåede ændring af OLAF-forordningen (EU, Euratom) nr. 883/2013 er at tilføje yderligere garantier til sekretariatets uafhængighed. Dette mål vil være retningsgivende for gennemførelsen af den ændrede forordning.

Som bekræftet af næstformand Kristalina Georgieva over for formanden for Overvågningsudvalget ved skrivelse af 20. maj 2016 har Kommissionen til hensigt at knytte udvalgets sekretariat til PMO fra datoen for ikrafttrædelsen af den ændrede forordning. Denne tilknytning vil være af ren administrativ karakter og tager sigte på at lette visse organisatoriske og budgetmæssige aspekter. Den vil ikke påvirke sekretariatets uafhængighed.

Som ligeledes nævnt i den pågældende skrivelse, vil sekretariatets administrative tilknytning til PMO ikke få nogen indvirkning på dets nuværende personale og budgetmidler. Sekretariatschefen vil være ansvarlig for forvaltningen og bedømmelsen af sine ansatte. Bedømmelsen af sekretariatschefen vil blive baseret på en rapport fra Overvågningsudvalget.

Kommissionen vil efter høring af Overvågningsudvalget overveje at indføre passende interne regler om mobilitet, der begrænser varigheden af udstationering i sekretariatet, samtidig med at der sikres kontinuitet med henblik på effektuering af deres uafhængighed og for at undgå risikoen for, at der opstår interessekonflikter eller spørgsmål om svingdørsadfærd i forhold til OLAF.

Ændringen af forordningen berører ikke Overvågningsudvalgets adgang til oplysninger, såsom dem, der er indeholdt i OLAF's it-systemer, databaser og dokumenter.

Overvågningsudvalgets sekretariat vil bevare sine personalekontorer i den bygning, som for øjeblikket huser OLAF, hvilket vil beskytte Overvågningsudvalgets og OLAF's uafhængighed, samtidig med at det letter kontakten.

Juridisk meddelelse