Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0064(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0188/2016

Esitatud tekstid :

A8-0188/2016

Arutelud :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Hääletused :

PV 06/07/2016 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0308

Vastuvõetud tekstid
PDF 258kWORD 64k
Kolmapäev, 6. juuli 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
OLAFi järelevalvekomitee sekretariaat ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee sekretariaadi osas (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0113),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 325, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0109/2016),

—  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kontrollikoja 5. aprilli 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 8. juuni 2016. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0188/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 150, 27.4.2016, lk 1.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee sekretariaadi osas
P8_TC1-COD(2016)0064

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2016/2030) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus

Komisjon toetab täielikult Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee sekretariaadi sõltumatut toimimist. OLAFi tegevust käsitleva määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 kavandatud muutmise peamine eesmärk on kindlustada järelevalvekomitee sõltumatust uute tagatistega. Muudetud määruse kohaldamisel juhindutakse sellest eesmärgist.

Komisjoni asepresident Georgieva kinnitas oma 20. mail 2016 järelevalvekomitee esimehele saadetud kirjas, et komisjonil on kavas liita järelevalvekomitee sekretariaat muudetud määruse kohaldamise alguskuupäevast individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametiga. See liitmine on puhtalt halduslikku laadi, eesmärgiga lihtsustada teatavaid organisatsioonilisi ja eelarvelisi aspekte. See ei kahjusta sekretariaadi sõltumatut toimimist.

Kirjas mainitakse veel, et sekretariaadi halduslik liitmine individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametiga ei mõjuta sekretariaadi praegust isikkoosseisu ja eelarvelisi vahendeid. Personali juhtimine ja hindamine jääb sekretariaadi juhataja ülesandeks. Sekretariaadi juhatajale hinnangu andmine põhineb järelevalvekomitee aruandel.

Pärast järelevalvekomiteega konsulteerimist kaalub komisjon liikuvust reguleeriva sise-eeskirja kehtestamist, millega piirataks sekretariaadis töötamise kestust ning ühtlasi tagataks järjepidevus, et suurendada sekretariaadi töötajate tegelikku sõltumatust ja ära hoida huvide konflikti ja nn pöördukse juhtumite riske OLAFiga.

Määruse muutmine ei halvenda järelevalvekomitee juurdepääsu OLAFi IT-süsteemides, andmebaasides ja dokumentides sisalduvale teabele.

Järelevalvekomitee sekretariaadi töötajate tööruumid jäetakse hoonesse, kus OLAF praegu asub, ning sellega kaitstakse järelevalvekomitee ja OLAFi sõltumatust ja tagatakse samal ajal lihtne ühenduse pidamine.

Õigusalane teave