Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0064(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0188/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0188/2016

Keskustelut :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0308

Hyväksytyt tekstit
PDF 255kWORD 64k
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
OLAFin valvontakomitean sihteeristö ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. heinäkuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean sihteeristön osalta (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0113),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 325 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0109/2016),

—  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 5. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 8. kesäkuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0188/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 150, 27.4.2016, s. 1.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/... antamiseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean sihteeristön osalta
P8_TC1-COD(2016)0064

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2016/2030.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma

Komissio on täysin sitoutunut OLAFin valvontakomitean sihteeristön riippumattomaan työskentelyyn. OLAF-asetukseen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ehdotetun muutoksen pääasiallisena tarkoituksena on lisätakeiden antaminen sihteeristön riippumattomuudesta. Tämä tavoite ohjaa muutetun asetuksen täytäntöönpanoa.

Kuten varapuheenjohtaja Georgieva on 20. toukokuuta 2016 päivätyssä kirjeessään vahvistanut valvontakomitean puheenjohtajalle, komissio aikoo liittää kyseisen komitean sihteeristön muutetun asetuksen soveltamisen alkamispäivästä lähtien palkkatoimistoon (PMO). Tämä liittäminen on puhtaasti hallinnollinen toimenpide, jonka tarkoituksena on helpottaa asioita tiettyjen organisatoristen ja budjettinäkökohtien suhteen. Tämä ei vaikuta sihteeristön toiminnan riippumattomuuteen.

Kuten mainitussa kirjeessä todettiin, sihteeristön hallinnollinen liittäminen PMO:hon ei vaikuta sen nykyiseen henkilöstöön tai talousarviovaroihin. Sihteeristön päällikkö on vastuussa henkilöstön johtamisesta ja arvioinnista. Sihteeristön päällikön toiminnan arviointi suoritetaan valvontakomitean raportin pohjalta.

Komissio harkitsee valvontakomiteaa kuultuaan sellaisten liikkuvuutta koskevien asianmukaisten sisäisten sääntöjen käyttöönottoa, joilla rajoitetaan sihteeristössä työskentelyn kestoa mutta taataan myös jatkuvuus, jotta sihteeristön työntekijät olisivat tosiasiallisesti riippumattomia ja jotta vältettäisiin eturistiriitojen riskiä ja pyöröovi-ilmiötä OLAFissa.

Asetuksen muuttaminen ei vaikuta valvontakomitean oikeuteen saada käyttöönsä sellaisia tietoja kuten OLAFin tietojärjestelmiin, tietokantoihin ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot.

Valvontakomitean sihteeristön henkilöstön työhuoneet ovat jatkossakin rakennuksessa, johon OLAF on tällä hetkellä sijoittautunut, millä suojellaan valvontakomitean ja OLAFin riippumattomuutta, mutta varmistetaan, että yhteydenotto niihin on helppoa.

Oikeudellinen huomautus