Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0064(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0188/2016

Predkladané texty :

A8-0188/2016

Rozpravy :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0308

Prijaté texty
PDF 350kWORD 69k
Streda, 6. júla 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0113),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0109/2016),

—  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 5. apríla 2016(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 8. júna 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0188/2016),

1.  prijíma nasledujúcu svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 150, 27.4.2016, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)
P8_TC1-COD(2016)0064

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/2030.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie

Komisia je plne odhodlaná presadzovať nezávislé fungovanie sekretariátu dozorného výboru úradu OLAF. Hlavným cieľom návrhu na zmenu nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o úrade OLAF je doplniť ďalšie záruky nezávislosti sekretariátu. Vykonávanie zmeneného nariadenia sa bude riadiť týmto cieľom.

Ako potvrdila podpredsedníčka Georgievová predsedovi dozorného výboru listom z 20. mája 2016, Komisia zamýšľa pripojiť sekretariát tohto výboru k PMO odo dňa začatia uplatňovania zmeneného nariadenia. Toto pripojenie bude čisto administratívneho charakteru s cieľom uľahčiť určité organizačné a rozpočtové hľadiská. Nebude mať vplyv na nezávislé fungovanie sekretariátu.

Ako sa v liste tiež uvádza, administratívne pripojenie sekretariátu k PMO nebude mať žiadny vplyv na jeho súčasný stav zamestnancov a rozpočtové prostriedky. Vedúci sekretariátu bude zodpovedný za riadenie a hodnotenie svojich zamestnancov. Hodnotenie vedúceho sekretariátu bude vychádzať zo správy dozorného výboru.

Komisia preskúma po porade s dozorným výborom zavedenie primeraných interných pravidiel týkajúcich sa mobility, ktoré obmedzia funkčné obdobie pracovných miest sekretariátu, pričom zabezpečia kontinuitu s cieľom zaručiť ich účinnú nezávislosť a vyhnúť sa riziku konfliktu záujmov alebo problémov otáčavých dverí s úradom OLAF.

Zmena nariadenia neovplyvňuje prístup dozorného výboru k informáciám, napríklad informáciám obsiahnutým v systémoch IT, databázach a dokumentoch úradu OLAF.

Kancelárie zamestnancov sekretariátu dozorného výboru zostanú v budove, v ktorej v súčasnosti sídli OLAF, čím sa ochráni nezávislosť dozorného výboru a úradu OLAF a zároveň zabezpečí jednoduchý kontakt.

Právne oznámenie