Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2020(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0146/2016

Indgivne tekster :

A8-0146/2016

Forhandlinger :

PV 06/07/2016 - 16
CRE 06/07/2016 - 16

Afstemninger :

PV 07/07/2016 - 9.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0317

Vedtagne tekster
PDF 212kWORD 101k
Torsdag den 7. juli 2016 - Strasbourg Endelig udgave
FN's Generalforsamlings 71. samling
P8_TA(2016)0317A8-0146/2016

Europa-Parlamentets henstilling til Rådet af 7. juli 2016 om FN's Generalforsamlings 71. samling (2016/2020(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 71. samling forelagt af Andrey Kovatchev på vegne af EPP-Gruppen (B8-1374/2015),

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 21, 34 og 36,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings 70. samling,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 22. juni 2015 om EU's prioriteringer for FN's Generalforsamlings 70. samling,

–  der henviser til FN-pagten,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til FN's konventioner om menneskerettighederne og de valgfrie protokoller hertil,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution om Den Europæiske Unions deltagelse i De Forenede Nationers arbejde(1), som giver EU ret til komme med indlæg på FN's Generalforsamling, forelægge mundtlige forslag og ændringsforslag, der kan sættes til afstemning efter anmodning fra en medlemsstat, samt til at gøre brug af retten til at svare,

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed(2),

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 18. april 2013 om FN-princippet "Responsibility to Protect" (pligt til beskyttelse) (R2P)(3),

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 2. april 2014 om FN's Generalforsamlings 69. samling(4),

–  der henviser til sin beslutning af 24. november 2015 om EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås(5),

–  der henviser til sin beslutning af 21. januar 2016 om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016(6) og af 17. juli 2014 om aggressionsforbrydelser(7),

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2016 om systematiske massemord på religiøse mindretal begået af det såkaldte ISIS/Da'esh(8),

–  der henviser til sin beslutning af 8. marts 2016 om situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU(9),

–  der henviser til Parisaftalen af 12. december 2015,

–  der henviser til dokumenterne "Handlingsplan for, hvordan EU's FSFP-støtte til FN's fredsbevarende aktiviteter kan forbedres"(10) af 13. juni 2012 og "Strengthening the UN-EU Strategic Partnership on Peacekeeping and Crisis Management: Priorities 2015-2018"(11) af 23. marts 2015,

–  der henviser til retningslinjerne for anvendelsen af udenlandske militær- og civilforsvarsaktiver i forbindelse med katastrofehjælp fra november 2007 ("Osloretningslinjerne"),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) og dets nylige resolution 2242 (2015) om kvinder, fred og sikkerhed,

–  der henviser til FN's evalueringsrapport af 15. maj 2015 om retshåndhævelse og bestræbelser på afhjælpende bistand i forbindelse med seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug begået af FN-personale og FN-relateret personale under fredsbevarende operationer,

–  der henviser til den første FN-rapport om antibiotikaresistens, som WHO fremlagde i april 2014, hvori antibiotikaresistens karakteriseres som en "alvorlig trussel" mod den globale folkesundhed,

–  der henviser til de nylige afsløringer af det Panama-baserede advokatfirma Mossack Fonsecas aktiviteter og de dermed forbundne initiativer til et tættere internationalt samarbejde om bekæmpelse af skatteunddragelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 134, stk. 3, og artikel 113,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0146/2016),

A.  der henviser til, at EU's engagement til fordel for effektiv multilateralisme og god global regeringsførelse med FN i centrum er en integreret del af EU's udenrigspolitik og er rodfæstet i overbevisningen om, at et multilateralt system, der bygger på universelle regler og værdier, er det, der er bedst egnet til at håndtere globale kriser, udfordringer og trusler;

B.  der henviser til, at EU bør spille en proaktiv rolle i opbygningen af et FN, der kan bidrage effektivt til globale løsninger, fred og sikkerhed, udvikling, menneskerettigheder, demokrati og en international orden baseret på retsstatsprincippet;

C.  der henviser til, at EU's medlemsstater er nødt til at gøre sig alle bestræbelser på at koordinere deres foranstaltninger via FN-systemets organer i overensstemmelse med det mandat, der er indeholdt i artikel 34, stk. 1, i TEU;

D.  der henviser til, at det globale og regionale sikkerhedsklima hastigt forværres og bliver mere komplekst og udvisker linjerne mellem intern og ekstern sikkerhed; der henviser til, at FN fortsat har en nøglerolle i sikringen af global sikkerhed og stabilitet;

E.  der henviser til, at der er behov for en grundig genovervejelse af redskaberne til effektiv multilateralisme inden for rammerne af FN som følge af skiftende magtkonstellationer og -fordeling på globalt plan; der henviser til, at sådanne redskaber er nødt til i højere grad at inddrage alle aktører, både statslige og ikke-statslige, også i konfliktforebyggelses- og konfliktstyringsprocesser;

F.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater tilsammen er den største økonomiske bidragyder til FN-systemet, idet de tegner sig for omkring en tredjedel af FN's almindelige budget, knapt to femtedele af FN's fredsbevarelsesbudget og omkring halvdelen af alle bidrag til FN's fonde og programmer;

G.  der henviser til, at EU arbejder for miljømæssig bæredygtighed, navnlig i forbindelse med bekæmpelsen af klimaforandringer, ved at fremme internationale foranstaltninger og tiltag med henblik på at bevare og forbedre miljøets kvalitet og en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne;

H.  der henviser til, at EU er en af de mest dedikerede forsvarere og fortalere for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, kulturelle værdier og mangfoldighed, demokrati og retsstatsforhold;

I.  der henviser til, at EU's sikkerhedsmæssige situation er stadig mere ustabil og omskiftelig på grund af det store antal langvarige og nyopståede udfordringer, herunder voldelige konflikter, terrorisme, organiseret kriminalitet, hidtil usete migrationsbølger og klimaforandringer, som er umulige at tackle på nationalt plan, og som kræver regionale og globale modsvar;

J.  der henviser til, at nye udfordringer, herunder hybrid krigsførelse og informationskrigsførelse, cybertrusler, bioteknologi, dødbringende autonome systemer, nanoteknologi, miniaturisering af våben samt udbredelsen af teknologier med dobbelt anvendelse, gør det påkrævet at udarbejde multilaterale aftaler, hvilket FN-rammerne er bedst egnede til;

K.  der henviser til, at den seneste udvikling med hensyn til spredning af masseødelæggelsesvåben og fremføringsmidlerne hertil gør våbenkontrol og nedrustning stadig mere vanskelig og undergraver den globale sikkerhed og stabilitet; der henviser til, at FN udgør en passende ramme for at fremme bestræbelserne på en ny generation af våbenkontrol og nedrustningsforanstaltninger side om side med ligesindede partnere;

1.  retter følgende henstillinger til Rådet:

Fred og sikkerhed

Bekæmpelse af terrorisme

Ikkespredning og nedrustning

Migration

Menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten

Udvikling

Klimaforandringer

EU og reform af FN-systemet

   a) at tage aktive skridt for at sikre, at alle parter, der er direkte eller indirekte involveret i væbnede konflikter, og deres organisationer fuldt ud lever op til deres internationale forpligtelser og de standarder, der er fastsat i folkeretten, og bestræber sig på at sikre fredelige, diplomatiske løsninger på konflikter af enhver art; indtrængende at opfordre til, at dette også indbefatter forpligtelsen til at yde humanitær bistand til mennesker i nød
   b) at fortsætte med at støtte de multilaterale forsøg på at finde varige politiske og fredelige løsninger på de igangværende konflikter i Mellemøsten og Nordafrika; fortsat at støtte det arbejde, der udføres af FN's generalsekretærs særlige udsending til Syrien, den særlige repræsentant og chefen for FN's støttemission i Libyen, FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen, FN's særlige koordinator for fredsprocessen i Mellemøsten og FN's generalsekretærs særlige repræsentant for Vestsahara; at opfordre til, at der fortsat ydes humanitær, finansiel og politisk bistand fra det internationale samfund med henblik på at håndtere den humanitære situation, og til, at man arbejder hen imod omgående at få standset volden; at fordømme unilaterale, ikke-koordinerede tiltag i ethvert kriseområde
   c) at støtte de interne syriske forhandlinger, der er styret af FN's Sikkerhedsråds resolution 2254 (2015); at støtte arbejdet i de taskforcer, der er etableret af den internationale støttegruppe for Syrien, som fører tilsyn med leveringen af den stærkt tiltrængte humanitære bistand til tusindvis af syrere i belejrede og vanskeligt tilgængelige områder og den indstilling af kamphandlingerne, som blev godkendt ved FN's Sikkerhedsråds resolution 2268 (2016); kraftigt at fordømme de udbredte menneskerettighedskrænkelser og overtrædelserne af den humanitære folkeret i Syrien og støtte det arbejde, der udføres af civilsamfundsorganisationer, med at nedfælde beviser på krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og andre menneskerettighedskrænkelser; at understrege, at det er nødvendigt at finde en politisk løsning på konflikten og sikre inddragelsen af kvinder i fredsforhandlingerne; indtrængende at opfordre alle FN's medlemsstater til at stille alle de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer til rådighed for at hjælpe lokalbefolkningen og flygtningene
   d) at sikre sig, at FN's Generalforsamling i samarbejde med EU og USA tilvejebringer alle instrumenter til at sikre en holdbar og effektiv tostatsløsning på grundlag af grænserne fra 1967, med Jerusalem som hovedstad i begge stater og med en sikker israelsk stat med sikre og anerkendte grænser og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat, der lever side om side i fred og sikkerhed; at handle i overensstemmelse med Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten, som blev vedtaget den 18. januar 2016, hvad angår den fortsatte udvidelse af bosættelserne som en vedvarende forhindring for fred
   e) at understrege, at der er behov for en koordineret humanitær indsats i Yemen under ledelse af FN; indtrængende at opfordre alle parter til at tillade indførsel og levering af mad, medicin, brændstof og anden nødvendig bistand, som der er desperat behov for, gennem FN's og de internationale humanitære organisationers kanaler for at imødekomme den kriseramte civilbefolknings presserende behov i overensstemmelse med principperne om upartiskhed, neutralitet og uafhængighed; at opfordre til en "humanitær pause", således at det bliver muligt at få livreddende bistand frem til det yemenitiske folk snarest muligt; at opfordre til en upartisk og uafhængig undersøgelse af alle påståede overtrædelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret, herunder de seneste angreb rettet mod nødhjælpsinfrastruktur og -arbejdere; at opfordre alle parter til at respektere menneskerettighederne og frihedsrettighederne for alle yemenitiske borgere og understrege vigtigheden af at forbedre sikkerheden for alle, der arbejder på freds- og nødhjælpsmissioner i landet, herunder nødhjælpsarbejdere, læger og journalister; at opfordre til en tilnærmelsespolitik mellem Saudi-Arabien og Iran for at tage brodden af de regionale spændinger og som en vej hen imod konfliktløsning i Yemen og andre steder
   f) at vedblive med at kræve fuld respekt for de internationalt anerkendte grænser og den territoriale integritet i landene i Østeuropa og Sydkaukasus, herunder Georgien, Moldova og Ukraine, i lyset af krænkelserne af folkeretten i disse områder og af hensyn til deres frie og suveræne beslutning om at vælge en europæisk vej; at støtte og give ny kraft til de diplomatiske bestræbelser på at nå frem til en fredelig bilæggelse af disse vedvarende og fastfrosne konflikter; indtrængende at opfordre det internationale samfund til fuldt ud at implementere politikken med ikke at anerkende den ulovlige annektering af Krim; aktivt at øge presset på Rusland i dets egenskab af permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd for at få løst konflikten i Ukraine
   g) at opfordre til øget støtte til de bestræbelser, der gøres af det internationale samfund og regionale organisationer for at håndtere sikkerhedskriser på det afrikanske kontinent, navnlig i Somalia, Sudan, Sydsudan, Den Centralafrikanske Republik, Mali, Nigeria, Burundi og De Store Søers Område som helhed; at tilskynde FN's medlemsstater til at optrappe støtten til Den Afrikanske Unions øgede rolle og egne kapaciteter inden for mægling og krisestyring og samtidig stræbe efter komplementariteter med det arbejde, der udføres af FN's Fredsopbygningsstøttekontor (UN Peace Building Support Office); at støtte de bestræbelser, som AU, EAC og FN har udfoldet for at forhindre en yderligere optrapning af krisen i Burundi og at arbejde for at fremme en bydende nødvendig inkluderende og ægte dialog internt i Burundi mellem regeringen og oppositionen; at støtte, at man benytter sig af en uafhængig international undersøgelse, som har undersøgt alle påståede menneskerettighedskrænkelser, og hjælper med at få draget gerningsmændene til ansvar og få dem bragt for en domstol
   h) at støtte den igangværende omfattende indsats for at styrke FN's fredsoperationer og organisationens evne til at håndtere konflikter; at undersøge nye muligheder for og tilskynde til et styrket samarbejde mellem EU og FN i forbindelse med omlægningen af deres strategiske visioner om sikkerhed gennem på den ene side den nye samlede EU-strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitik og på den anden side FN's revision af sine fredsoperationer, fredsopbygningsstruktur og dagsorden for kvinder og fred og sikkerhed (Sikkerhedsrådets resolution 1325 (2000)) og synergier imellem dem; at sikre, at processen med at evaluere FN's fredsopbygningsstruktur fremmer princippet om beskyttelsesansvar og kvinders rolle i fredsopbygning
   i) at bifalde vedtagelsen af og støtte gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds nylige resolution 2242 (2015), som gør kvinder til en central komponent i alle bestræbelser på at tackle globale udfordringer, samt at opfordre til nye bestræbelser på at integrere dagsordenen for kvinder og fred og sikkerhed i alle de forskellige dimensioner af fredsbevarelse; at understrege betydningen af kvinders lige, fulde og aktive deltagelse i forebyggelse og løsning af konflikter samt i fredsforhandlinger og fredsopbygningsprocessen; at sikre, at kvindelige ofre for krigsvoldtægter ydes al den nødvendige, sikre lægelige bistand
   j) at fremme en forebyggelseskultur inden for FN-systemet for at forbedre dets kapacitet til at reagere hurtigere på kriser, der er ved at opstå, og potentielle trusler mod fred og sikkerhed, navnlig gennem mere effektivt forebyggende diplomati, tillidsskabelses- og mæglingsbestræbelser; at bestræbe sig på at forbedre systemer for tidlig varsling og tidlig kommunikation og yderligere at udvikle procedurer for krisekonsultation mellem FN, EU og andre regionale og subregionale organisationer, som spiller en stadig vigtigere rolle i international fred og sikkerhed, for bedre at koordinere deres kriseberedskab og undgå unødig overlapning; at samarbejde med FN om at styrke regionale og subregionale organisationers rolle og kapacitet inden for fredsbevarelse, konfliktforebyggelse, civil og militær krisestyring og konfliktløsning
   k) at øge medlemsstaternes støtte til FN's fredsbevarende og fredsopbyggende operationer, som inkluderer en menneskerettighedskomponent og klare exitstrategier, navnlig ved at bidrage med personale og udstyr, og styrke EU's faciliterende rolle i denne henseende; yderligere at udvikle procedurer for anvendelsen af EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik til støtte for FN-operationer, bl.a. gennem udsendelse af EU's kampgrupper, eller gennem kapacitetsopbygning og sikkerhedssektorreforminitiativer, samtidig med at der rettes særlige opmærksomhed mod spørgsmål som menneskerettighederne, bæredygtig udvikling og de underliggende årsager til massemigration
   l) at fremme en bred definition af begrebet menneskelig sikkerhed, således at det kommer nærmere på kønsligestilling og menneskerettighederne, og princippet om beskyttelsesansvar (R2P), og fortsat at støtte bestræbelserne på at fremme operationalisering af R2P; at støtte FN i fortsat at spille en afgørende rolle ved at hjælpe lande med gennemførelsen af R2P for at værne om retsstatsprincippet og den humanitære folkeret; at fremme adfærdskodeksen i forbindelse med Sikkerhedsrådets indsats mod folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser, som pålægger FN's medlemsstater at støtte foranstaltninger truffet af Sikkerhedsrådet med sigte på at forhindre eller sætte en stopper for sådanne forbrydelser og ikke at stemme imod en dermed forbundet resolution fra Sikkerhedsrådet
   m) at gentage sin utvetydige fordømmelse af terrorisme og sin fulde støtte til foranstaltninger, der sigter mod at besejre og udrydde terrororganisationer, navnlig den såkaldte "ISIS/Da'esh", som udgør en klar trussel mod den regionale og internationale sikkerhed, men samtidig huske på, at disse foranstaltninger altid bør overholde den internationale menneskerettighedslovgivning fuldt ud; at støtte promoveringen af alle aspekter af Sikkerhedsrådets resolution 2178 (2014) om imødegåelse af truslerne fra udenlandske terrorkrigere og om de vejledende principper fra Madrid, der skal dæmme op for strømmen af udenlandske terrorkrigere
   n) at intensivere bestræbelserne på at slå ned på rekruttering og bekæmpe terrorpropaganda gennem sociale medieplatforme, men også gennem netværk af radikaliserede hadprædikanter; at støtte radikaliseringbekæmpelses- og afradikaliseringspolitikker i overensstemmelse med FN's handlingsplan for forebyggelse af voldelig ekstremisme
   o) fortsat at samarbejde med FN om bekæmpelse af finansiering af terrorisme, herunder at anvende eksisterende mekanismer til at udpege terrorister og terrororganisationer og styrke ordninger for indefrysning af aktiver på verdensplan under overholdelse af internationale standarder om en behørig rettergang og om retsstatsprincippet
   p) at yde støtte til FN's Taskforce for Terrorbekæmpelse med henblik på at sikre koordinering af og sammenhæng i gennemførelsen af FN's globale terrorbekæmpelsesstrategi ved hjælp af ressourcerne og ekspertisen i 25 enheder i FN-systemet og Interpol, idet der altid huskes på, at bestræbelser på at bekæmpe terrorisme ikke må benyttes som påskud for at undertrykke interne meningsforskelle eller krænke folks rettigheder
   q) at fremme en koordineret international indsats for at imødegå den stigende trussel, som improviserede eksplosive anordninger (IED'er) udgør, navnlig ved at udvikle en forståelse for sammenhængen mellem IED-bekæmpelse og terrorbekæmpelse, gennem anvendelse af ressourcerne og ekspertisen i FN-systemets og Interpols instanser for at muliggøre et øget politimæssigt og militært samarbejde
   r) i denne forbindelse at gentage, at der er behov for et passende miks af sikkerheds-, retshåndhævelses- og menneskerettighedsinstrumenter samt socioøkonomiske instrumenter, som giver mere fyldestgørende muligheder for at reagere på den omskiftelige form for terrorisme og voldelig ekstremisme, som frembydes af Da'esh, al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram og andre
   s) at støtte et øget bidrag fra EU's side til FN's kapacitetsopbygningsinitiativer i forbindelse med bekæmpelsen af terrorkrigere og voldelig ekstremisme
   t) at støtte FN's indsats for at forhindre ikkestatslige aktører og terrorgrupper i at udvikle, fremstille, erhverve eller overføre masseødelæggelsesvåben og fremføringsmidler hertil og bidrage til den omfattende revision af FN's Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) i 2016; at insistere på en fuldstændig overholdelse af traktaten om ikkespredning af kernevåben, konventionen om kemiske våben og konventionen om biologiske våben samt på færdiggørelse af ratifikationsprocessen for traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger; at tilskynde alle FN's medlemsstater til at undertegne og ratificere konventionen om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion; at bifalde nedsættelsen af en åben arbejdsgruppe som et underorgan under FN's Generalforsamling, der har som målsætning at gå videre med multilaterale forhandlinger om atomvåbennedrustning, og at alle EU's medlemsstater deltager aktivt i dens arbejde; at anmode FN's medlemsstater om at tage aktive skridt i retning af global nedrustning, idet der tages behørigt hensyn til såvel den sikkerhedsmæssige som den humanitære dimension af atomvåben
   u) indtrængende at opfordre medlemsstaterne til at støtte FN's Generalforsamlings resolution "Effects of the use of arms and ammunitions containing depleted uranium" på den 71. samling og udarbejde en fælles EU-holdning, som bedre afspejler Parlamentets gentagne opfordringer til et globalt forsigtighedsmoratorium og den globale konsensus, der er under udvikling, om de potentielle sundhedsrisici for civile, de komplekse byrder ved håndteringen af radioaktivt affald efter konflikter og de økonomiske omkostninger, der er forbundet med anvendelsen af sådanne våben; at opfordre til, at projekter om vurdering og oprensning af forarmet uran medtages i EU's finansieringsinstrumenter til minerydning
   v) at fremme en fuldstændig gennemførelse af traktaten om våbenhandel (ATT) og tilskynde alle FN's medlemsstater til at undertegne eller tiltræde ATT
   w) at arbejde hen imod en mere effektiv indsats mod spredning af og ulovlig handel med våben og ammunition, herunder håndvåben og lette våben, navnlig ved at udvikle et system til sporing af våben
   x) at advokere for en politisk reaktion på globalt plan på anvendelsen af væbnede droner med henblik på at holde anvendelsen heraf nøje inden for den internationale menneskerettighedslovgivnings og den humanitære folkerets grænser; at advokere for et forbud mod udvikling, fremstilling og anvendelse af fuldautomatiske våben, som gør det muligt at udføre angreb uden menneskelig involvering; at sikre, at menneskerettighederne indgår i alle dialoger med tredjelande om terrorbekæmpelse
   y) i højere grad at støtte FN's igangværende indsats for at undersøge udviklingen af normer for ansvarlig og sikker adfærd i cyberspace, herunder en multilateral ramme imod cyberangreb, med henblik på at sikre anvendelsen af eksisterende folkeret og menneskerettighedslovgivning
   z) at fremme øget støtte til UNHCR's arbejde med at gennemføre dets internationale mandat til at beskytte flygtninge, idet der sættes særligt fokus på udsatte grupper som kvinder og børn; at fremhæve den store finansieringskløft mellem UNHCR's budgetbehov og de midler, der er modtaget, og anmode om større global solidaritet; at efterlyse flere midler fra FN's almindelige budget til UNHCR's kernefunktioner for at sikre, at det kan fungere
   aa) at minde om, at der er behov for øget sammenhæng og koordination mellem den interne og eksterne dimension af migrationspolitikken og udviklings- og udenrigsdagsordenerne
   ab) at kræve, at der gøres en større indsats for at forhindre irregulær migration og for at bekæmpe menneskesmugling og menneskehandel, navnlig ved at bekæmpe kriminelle netværk gennem rettidig og effektiv udveksling af relevante oplysninger af efterretningsmæssig art, samtidig med at den internationale menneskerettighedslovgivning overholdes; at forbedre metoderne til at identificere og beskytte ofre og forstærke samarbejdet med tredjelande om at opspore, beslaglægge og inddrive udbyttet af kriminelle aktiviteter i denne sektor; i FN-regi at fastholde vigtigheden af ratificeringen og den fuldstændige gennemførelse af FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og protokollerne dertil om bekæmpelse af menneskesmugling til lands, ad søvejen og ad luftvejen og om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn; at støtte det arbejde, der udføres af FN's særlige rapportør om migranters menneskerettigheder
   ac) at støtte plenarmødet på højt plan i FN's Generalforsamling med henblik på at behandle spørgsmålet om store strømme af flygtninge og migranter, som er planlagt til at finde sted den 19. september 2016, og kræve, at der fokuseres på de underliggende årsager til migration, med behørigt fokus på fattigdomsbekæmpelse, virkeliggørelse af menneskerettighederne og stabilitet
   ad) klart og bestemt at gentage, at alle de menneskerettigheder, der er opnået enighed om i FN's konventioner, er universelle, udelelige, indbyrdes afhængige og indbyrdes forbundne, og at overholdelsen af disse rettigheder skal håndhæves; at gøre opmærksom på menneskerettighedskrænkelser og overgreb overalt i verden; at kræve, at menings- og ytringsfriheden forsvares; at fremhæve betydningen af en fri presse i et sundt samfund og den enkelte borgers rolle deri og forsvare forenings- og forsamlingsfriheden
   ae) fortsat at advokere for religions- og trosfrihed; indtrængende at opfordre til en større indsats for at beskytte religiøse og andre mindretals rettigheder; at opfordre til en øget beskyttelse af religiøse mindretal mod forfølgelse og vold; at opfordre til ophævelse af love, der kriminaliserer blasfemi og apostasi og tjener som påskud for forfølgelse af religiøse mindretal og ikketroende; at støtte det arbejde, der udføres af den særlige rapportør om religions- og trosfrihed; aktivt at arbejde for, at FN anerkender folkedrabet på mindretal, som begås af det såkaldte ISIS/Da'esh, og for en overdragelse af sager om formodede forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og folkedrab til Den Internationale Straffedomstol (ICC)
   af) at fortsætte med aktivt at fremme lighed og ikkediskrimination; indtrængende at opfordre FN til aktivt at støtte initiativer til at integrere kønsaspektet i dets aktiviteter og programmer og fortsat at støtte UN Women's arbejde; at støtte foranstaltninger, der styrker kvinders lederskab og deltagelse på alle beslutningsniveauer; at bekæmpe vold og diskrimination mod personer på grund af deres seksuelle orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk; at opfordre til ophævelse af lovgivning i FN-medlemsstater, som krænker rettighederne for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle og interseksuelle (LGBTI-personer); at hilse det første møde nogensinde i FN's Sikkerhedsråd om LGBTI-rettigheder i 2015 velkommen; at opfordre FN's medlemsstater til at gennemføre henstillingerne fra FN's særlige rapportør om nutidige former for racisme, racediskrimination, fremmedhad og hermed beslægtet intolerance
   ag) at fremme børns rettigheder, navnlig ved at medvirke til at sikre børns adgang til vand, sanitet, sundhedspleje og uddannelse, også i konfliktområder og flygtningelejre, og udrydde børnearbejde, tortur, menneskehandel, børneægteskaber og seksuelt misbrug; at støtte og styrke den internationale indsats gennem FN for at få standset brugen af børn i væbnede konflikter og mere effektivt at gøre noget ved konsekvenserne af konflikt- og postkonfliktsituationer for kvinder og piger; at støtte en menneskerettighedsbaseret tilgang til handicap i risiko- og katastrofesituationer i overensstemmelse med FN's konvention om rettighederne for personer med handicap
   ah) indtrængende at opfordre alle stater, herunder EU's medlemsstater, til hurtigt at ratificere den valgfrie protokol til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder om klage og undersøgelsesmekanismer
   ai) at bidrage til et vellykket resultat af arbejdet i den mellemstatslige arbejdsgruppe for transnationale selskaber og andre virksomheder for så vidt angår menneskerettighederne; at støtte FN-medlemsstaternes fortsatte gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne; at tilskynde FN's medlemsstater til at udvikle og gennemføre nationale handlingsplaner; at støtte FN's menneskerettighedskommissærs projekt om ansvarlighed og retsmidler, der sigter mod at forbedre de nationale retsmidler, navnlig i tilfælde af grove menneskerettighedskrænkelser i erhvervslivet; at opfordre FN's medlemsstater til at tage spørgsmålet om menneskerettighederne op over for internationale og nationale sportsorganer
   aj) fortsat at advokere for nultolerance over for dødsstraf og arbejde videre i retning af en verdensomspændende afskaffelse af dødsstraffen ved at vise vejen frem mod vedtagelsen af den næste resolution fra FN's Generalforsamling om et moratorium for anvendelsen af dødsstraf; at tage skarpt afstand fra stigningen i afsigelsen af dødsdomme for narkotikarelaterede lovovertrædelser og opfordre til, at man udelukker anvendelse af dødsstraf for denne type lovovertrædelser
   ak) at minde om, at generalforsamlingen ved valg af medlemmer af FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) er forpligtet til at tage hensyn til kandidaternes respekt for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, retsstaten og demokratiet; at opfordre til, at der opstilles klare kriterier for medlemskab af UNHRC, som er baseret på landenes resultater på menneskerettighedsområdet, og i betragtning af tiåret for UNHRC's oprettelse opfordre til, at der foretages en vurdering af Menneskerettighedsrådets arbejdsmetoder og indflydelse
   al) at styrke Den Internationale Straffedomstols (ICC's) arbejde for at gøre en ende på straffrihed for gerningsmændene bag de mest alvorlige forbrydelser, der berører verdenssamfundet, og sikre retfærdighed for ofrene for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab; at yde politisk, diplomatisk, finansiel og logistisk støtte til ICC's daglige virke; at opfordre alle FN's medlemsstater til at tiltræde domstolen ved at ratificere Romstatutten og tilskynde til ratificering af Kampalaændringerne; at fremme et stærkt samarbejde mellem domstolen og FN og dets organer og organisationer samt en udvidelse af dens forbindelser med Sikkerhedsrådet; at opfordre til, at FN's Sikkerhedsråd overdrager situationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea til ICC
   am) at gå i dialog med offentligheden og afholde en omfattende drøftelse med alle medlemmer af FN's Generalforsamling om vigtigheden af at respektere de forfatningsmæssige begrænsninger på præsidenters valgperiode overalt i verden
   an) at opfordre FN til at afhjælpe de juridiske mangler i forbindelse med begrebet "klimaflygtning", herunder at udarbejde en mulig international definition deraf
   ao) at arbejde hen imod gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling; at arbejde hen imod at forbedre livet for de kommende generationer og tilskynde og støtte landene i at påtage sig ejerskab og etablere nationale rammer for gennemførelsen af de 17 mål; at tilskynde FN's medlemsstater til at leve op til deres tilsagn om udgifter til udviklingsbistand og opfordre til, at der vedtages en solid ramme af indikatorer og anvendes statistiske data til at overvåge fremskridtene og sikre ansvarliggørelse af alle; at insistere på, at Det Politiske Forum på Højt Niveau vedrørende Bæredygtig Udvikling (HLPF) skal være det primære beslutningsorgan med kompetence til at sikre opfølgning på og evaluering af gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling, og at fremlægge en fælles EU-holdning om gennemførelsen af 2030-dagsordenen forud for HLPF i 2016
   ap) at sikre, at reglerne i Beijinghandlingsplanen om adgang til uddannelse og sundhed som en grundlæggende menneskeret ikke undergraves; at forbedre adgangen til seksuelle og reproduktive sundhedstjenester, da dette bidrager til at mindske spædbørns- og mødredødeligheden; at fremme familieplanlægning, mødres sundhed, let adgang til prævention og alle ydelser inden for seksuel og reproduktiv sundhed som vigtige elementer, der bidrager til at redde kvinders liv og hjælper dem til at genopbygge deres liv, hvis de er blevet udsat for voldtægt; at sætte disse politikker i centrum for udviklingsarbejdet med tredjelande
   aq) at fastholde, at det er nødvendigt at styrke den udviklingsvenlige politikkohærens i FN's arbejdsstrukturer med henblik på reelt at integrere alle dimensioner af bæredygtig udvikling heri; at fremhæve betydningen af et universelt, regelbaseret, åbent, gennemsigtigt, ikkediskriminerende, inkluderende og retfærdigt multilateralt handelssystem samt behovet for at nå frem til en afslutning på WTO's Dohaudviklingsrunde; at minde om, at udvikling ikke er mulig uden fred, ligesom fred ikke er mulig uden udvikling, og fremhæve betydningen af SDG 16 om fred, retfærdighed og regeringsførelse, som bør være en af prioriteterne ved finansiering af udviklingssamarbejde; at opfordre FN til systematisk at indarbejde kapacitetsopbygning og god regeringsførelse i langsigtede udviklingsstrategier
   ar) at se positivt på FN's Generalforsamlings vedtagelse af den skelsættende resolution 68/304 af 9. september 2014, der anerkendte "enhver stats suveræne ret til at omlægge sin statsgæld, som ikke bør modarbejdes eller hindres af nogen foranstaltninger, der hidrører fra en anden stat", og hvori det med bekymring blev bemærket, at "det internationale finansielle system ikke har en solid retlig ramme for en velordnet og forudsigelig omlægning af statsgæld", og der blev indledt en proces for vedtagelse af "en multilateral retlig ramme for statsgældsomlægningsprocesser"; at opfordre FN-systemet som helhed til at støtte denne proces fuldt ud; at opfordre EU og dets medlemsstater til aktivt at deltage i denne proces
   as) at udvikle en langt mere effektiv og strategisk tilgang til FN-organisationerne, navnlig hvad angår programmeringen af de eksterne finansielle instrumenter, for at sikre en større synlighed af EU-bistanden på stedet
   at) at tage aktive skridt til at forbedre den politiske kontrol med området bæredygtig udvikling ved at styrke FN's miljøprogram (UNEP) og tage forslaget om at etablere en international straffedomstol for miljøforbrydelser op med sigte på at håndhæve miljølovgivningen mere effektivt i hele verden
   au) at arbejde hen imod at få styrket det internationale samarbejde på skatteområdet og støtte oprettelsen af et internationalt skatteorgan inden for rammerne af FN-systemet; at modvirke skatteunddragelse og hvidvaskning af penge gennem en verdensomspændende automatisk udveksling af oplysninger om skattespørgsmål og udarbejdelse af en fælles overordnet sortliste over skattely
   av) at iværksætte en global plan for bekæmpelse af antimikrobiel resistens for at forebygge en yderligere spredning af resistente superbakterier
   aw) at sikre, at EU forbliver i front i bekæmpelsen af klimaforandringer og fortsat samarbejder med FN på dette område; at sikre en hurtig gennemførelse af de beslutninger, der blev truffet på FN's konference om klimaforandringer i 2015 i Paris
   ax) at støtte en omfattende reform af FN's Sikkerhedsråd på grundlag af en bred konsensus for bedre at afspejle realiteterne i den nye verdensorden og sikre, at Sikkerhedsrådet er i stand til at tage effektivt hånd om trusler mod den internationale fred og sikkerhed; at arbejde hen imod EU's langsigtede mål om et sæde i et reformeret FN-Sikkerhedsråd; indtrængende at opfordre Sikkerhedsrådets medlemmer til at afstå fra at benytte deres vetoret i situationer, hvor der begås forbrydelser mod menneskeheden
   ay) at fremme en revitalisering af arbejdet i generalforsamlingen og en bedre koordinering og større kohærens i alle FN-institutionernes aktiviteter, hvilket bør kunne styrke systemets effektivitet, legitimitet, gennemsigtighed, ansvarlighed, kapacitet og repræsentativitet; at støtte og bygge videre på den øgede gennemsigtighed i processen for udvælgelse af FN's næste generalsekretær, hvor kandidaternes fremlæggelser finder sted i FN's Generalforsamling; i forbindelse med indkredsningen og udnævnelsen af den bedste kandidat at fremme lige og fair muligheder på grundlag af kønsbalancen og den geografiske balance og støtte udpegelsen af en kvinde som den næste generalsekretær, såfremt flere kandidater har samme fremragende kvalifikationer
   az) i lyset af FN's rapport fra 2015 og de nylige beskyldninger mod franske tropper og FN-tropper om seksuelt misbrug af børn i Den Centralafrikanske Republik at sikre, at FN, EU's medlemsstater og EU's FSFP-organer hurtigst muligt og med den største beslutsomhed efterforsker, retsforfølger og dømmer enhver FN-, EU- eller nationalt ansat, som har begået seksuel vold
   ba) at anmode Den Europæiske Revisionsret om, at den styrker sit samarbejde med de respektive kontrolinstitutioner i FN-sekretariatet, navnlig FN's Interne Overvågningskontor (OIOS), Det Uafhængige Rådgivende Revisionsudvalg (IAAC) og Revisionsråde (BoA) med henblik på at øge gennemsigtigheden og den gensidige forståelse af finansiering og funktionsmåde
   bb) at etablere et effektivt system til beskyttelse af FN-whistleblowere
   bc) i lyset af den nylige sag om interessekonflikt hos FN's særlige repræsentant for Libyen at iværksætte en bindende adfærdskodeks, der pålægger embedsmænd at opretholde deres upartiskhed som fastsat i FN-vejledningen om effektiv mægling;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionen samt til orientering til FN's Generalforsamling og FN's generalsekretær.

(1) A/RES/65/276 af 3. maj 2011.
(2) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 56.
(3) EUT C 45 af 5.2.2016, s. 89.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0259.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0403.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0020.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0013.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0051.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0073.
(10) EEAS 01024/12, Rådets dokument 11216/12.
(11) EEAS 458/15, Rådets dokument 7632/15.

Juridisk meddelelse