Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2020(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0146/2016

Predkladané texty :

A8-0146/2016

Rozpravy :

PV 06/07/2016 - 16
CRE 06/07/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 07/07/2016 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0317

Prijaté texty
PDF 393kWORD 140k
Štvrtok, 7. júla 2016 - Štrasburg Finálna verzia
71.zasadnutie Valného zhromaždenia OSN
P8_TA(2016)0317A8-0146/2016

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade zo 7. júla 2016 k 71. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (2016/2020(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh odporúčania Rade k 71. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), ktorý v mene skupiny PPE predložil Andrej Kovačev (B8-1374/2015),

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“), a najmä na jej články 21, 34 a 36,

–  so zreteľom na 70. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na závery Rady z 22. júna 2015 o prioritách EÚ na 70. Valnom zhromaždení OSN,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na dohovory OSN o ľudských právach a ich opčné protokoly,

–  so zreteľom na rezolúciu VZ OSN o účasti Európskej únie na práci Organizácie Spojených národov(1), ktorá zaručuje Európskej únii právo intervencie vo Valnom zhromaždení OSN, právo predkladania ústnych návrhov a pozmeňujúcich návrhov, ktoré budú na žiadosť členského štátu predložené na hlasovanie, a právo uplatňovania práva na odpoveď,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o desiatom výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti(2),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 18. apríla 2013 o zásade zodpovednosti za ochranu stanovenej OSN (R2P)(3),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 2. apríla 2014 k 69. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. novembra 2015 o úlohe EÚ v rámci OSN – ako lepšie plniť ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 21. januára 2016 o prioritách EÚ na zasadnutia UNHRC v roku 2016(6) a zo 17. júla 2014 o trestnom čine agresie(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2016 o systematickom masovom vyvražďovaní náboženských menšín zo strany tzv. ISIS/Dá’iš(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2016 o situácii utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ(9),

–  so zreteľom na parížsku dohodu z 12. decembra 2015,

–  so zreteľom na dokument z 13. júna 2012 s názvom Akčný plán na posilnenie podpory, ktorú EÚ prostredníctvom SBOP poskytuje operáciám OSN na udržiavanie mieru(10), a dokument z 23. marca 2015 s názvom Posilnenie strategického partnerstva EÚ a OSN v oblasti udržiavania mieru a krízového riadenia: priority na obdobie 2015 – 2018(11),

–  so zreteľom na usmernenia z Osla o využívaní zahraničných vojenských prostriedkov a prostriedkov civilnej ochrany pri zmierňovaní následkov katastrof z novembra 2007,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1325 (2000) a nedávnu rezolúciu Bezpečnostnej rady 2242 (2015) o ženách, mieri a bezpečnosti,

–  so zreteľom na hodnotiacu správu OSN z 15. mája 2015 o úsilí presadzovať právo a poskytovať lekársku pomoc v prípade sexuálneho vykorisťovania a zneužívania zamestnancami Organizácie Spojených národov a pridruženým personálom v mierových operáciách,

–  so zreteľom na prvú správu OSN o rezistencii voči antibiotikám vypracovanú organizáciou WHO v apríli 2014, ktorá kvalifikuje antimikrobiálnu rezistenciu ako vážnu hrozbu pre verejné zdravie v celosvetovom meradle,

–  so zreteľom na nedávne odhalenia týkajúce sa činností právnickej firmy Mossack Fonseca so sídlom v Paname a na súvisiace iniciatívy zamerané na užšiu medzinárodnú spoluprácu v boji proti daňovým únikom,

–  so zreteľom na článok 134 ods. 3 a článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0146/2016),

A.  keďže záväzok EÚ presadzovať účinný multilateralizmus a dobré globálne riadenie, ktorých jadro tvorí OSN, je neodlučiteľnou súčasťou vonkajšej politiky EÚ a vychádza z presvedčenia, že multilaterálny systém založený na univerzálnych pravidlách a hodnotách, ktoré musia byť rešpektované a dodržiavané, je najvhodnejším systémom na riešenie globálnej krízy, problémov a hrozieb;

B.  keďže EÚ by mala zohrávať aktívnu úlohu pri budovaní takej Organizácie Spojených národov, ktorá môže účinne prispievať ku globálnym riešeniam, k mieru a bezpečnosti, rozvoju, ľudským právam, demokracii a medzinárodnému poriadku založenému na právnom štáte;

C.  keďže členské štáty EÚ musia vyvinúť maximálne úsilie na koordináciu svojich činností v orgánoch a úradoch systému OSN v súlade s mandátom uvedeným v článku 34 ods. 1 ZEÚ;

D.  keďže globálne a regionálne bezpečnostné prostredie sa rýchlo zhoršuje, pričom sa stáva komplexnejším a stiera hranice medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou; keďže OSN naďalej zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní globálnej bezpečnosti a stability;

E.  keďže dôkladné prehodnotenie nástrojov účinného multilateralizmu v rámci OSN je potrebné v dôsledku zmien globálneho usporiadania a rozdelenia moci; keďže takéto nástroje musia väčšmi zapájať zainteresované strany, tak štátne, ako aj neštátne, a to aj v oblasti procesov predchádzania konfliktom a krízového riadenia;

F.  keďže EÚ a jej členské štáty sú spolu najväčším finančným prispievateľom do systému OSN, keďže zabezpečujú asi tretinu riadneho rozpočtu OSN, takmer dve pätiny rozpočtu OSN na mierové operácie a približne polovicu všetkých príspevkov do fondov a programov OSN;

G.  keďže EÚ sa usiluje o environmentálnu udržateľnosť, a to najmä v rámci boja proti zmene klímy prostredníctvom podpory medzinárodných opatrení a činností na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia a udržateľného riadenia prírodných zdrojov;

H.  keďže EÚ je jedným z najhorlivejších obhajcov a propagátorov ľudských práv, základných slobôd, kultúrnych hodnôt a diverzity, demokracie a zásady právneho štátu;

I.  keďže bezpečnostné prostredie EÚ je čoraz nestabilnejšie a rýchlo sa mení v dôsledku veľkého počtu dlhotrvajúcich alebo novo vznikajúcich problémov vrátane násilných konfliktov, terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, nevídaných migračných vĺn a zmeny klímy, ktoré sa nedajú riešiť na národnej úrovni a ktoré si vyžadujú regionálne a globálne reakcie;

J.  keďže nové výzvy vrátane hybridnej a informačnej vojny, kybernetických hrozieb, bioinžinierstva, smrtiacich autonómnych systémov, nanotechnológie, miniaturizácie zbraní a šírenia technológií dvojakého použitia si vyžadujú rozvoj mnohostranných dohôd, na ktoré je rámec OSN najvhodnejší;

K.  keďže najnovší vývoj v oblasti šírenia zbraní hromadného ničenia a ich vozidiel čoraz viac komplikuje kontroly zbrojenia a odzbrojenie a narúša celosvetovú bezpečnosť a stabilitu; keďže OSN spolu s rovnako zmýšľajúcimi partnermi tvorí vhodný rámec na podporu úsilia o novú generáciu kontrol zbrojenia a opatrení na odzbrojenie;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

Mier a bezpečnosť

Boj proti terorizmu

Nešírenie zbraní a odzbrojenie

Migrácia

Ľudské práva, demokracia a právny štát

Rozvoj

Zmena klímy

EÚ a reforma systému OSN

   a) podniknúť aktívne kroky na zabezpečenie toho, aby všetky strany priamo alebo nepriamo zapojené do ozbrojených konfliktov a ich organizácie plne dodržiavali svoje medzinárodné záväzky a normy ustanovené v medzinárodnom práve a snažili sa zabezpečiť mierové a diplomatické riešenie všetkých druhov konfliktov; naliehavo požadovať, aby to zahŕňalo aj povinnosť poskytnúť ľuďom v núdzi prístup k humanitárnej pomoci;
   b) pokračovať v mnohostranných snahách o nájdenie trvalého politického a mierového riešenia pokračujúcich konfliktov na Blízkom východe a v severnej Afrike; ďalej podporovať prácu osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Sýriu, osobitného predstaviteľa a vedúceho podpornej misie OSN v Líbyi, osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Jemen, osobitného koordinátora OSN pre blízkovýchodný mierový proces a osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN pre Západnú Saharu; požadovať od medzinárodného spoločenstva trvalú humanitárnu a politickú pomoc, aby sa mohla riešiť humanitárna situácia, a pokračovať v práci zameranej na okamžité skončenie násilia; odsúdiť jednostranné a nekoordinované opatrenia v ktorejkoľvek krízovej oblasti;
   c) podporovať vnútroštátne rokovania v Sýrii, ktoré vychádzajú z rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 2254 (2015); podporovať činnosť pracovných skupín vytvorených medzinárodnou skupinou na podporu Sýrie, ktorá dohliada na veľmi potrebnú humanitárnu pomoc poskytovanú tisícom Sýrčanov v obliehaných a iných ťažko dostupných oblastiach, ako aj ukončenie násilností v zmysle rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 2268 (2016); dôrazne odsúdiť rozsiahle porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva v Sýrii a podporovať prácu organizácií občianskej spoločnosti na zdokumentovaní dôkazov o vojnových zločinoch, zločinoch proti ľudskosti a iných prípadov porušenia ľudských práv; zdôrazniť potrebu nájsť politické riešenie konfliktu a zaistiť zapojenie žien do mierových rozhovorov; naliehavo vyzvať všetky členské štáty OSN, aby sprístupnili všetky potrebné finančné a ľudské zdroje na pomoc miestnemu obyvateľstvu a utečencom;
   d) zabezpečiť, že VZ OSN poskytne v spolupráci s EÚ a USA všetky nástroje, ktorými sa zaistí, aby riešenie založené na existencii dvoch štátov vychádzajúce z hraníc z roku 1967 s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov a s bezpečným Izraelským štátom s bezpečnými a uznávanými hranicami a nezávislým, demokratickým, priľahlým a životaschopným Palestínskym štátom, ktoré budú fungovať vedľa seba v mieri a bezpečnosti, bolo udržateľné a účinné; konať v súlade so závermi Rady o blízkovýchodnom mierovom procese, ktoré boli prijaté 18. januára 2016 a ktoré sa týkajú sústavného rozširovania osád predstavujúceho pretrvávajúcu prekážku nastolenia mieru;
   e) zdôrazňovať potrebu koordinovanej humanitárnej akcie v Jemene pod vedením OSN; vyzývať všetky zúčastnené strany, aby umožnili prístup a poskytovanie naliehavo potrebných potravín, liekov, palív a inej potrebnej pomoci prostredníctvom OSN a medzinárodných humanitárnych kanálov s cieľom riešiť naliehavé potreby civilného obyvateľstva zasiahnutého krízou v súlade so zásadami nestrannosti, neutrality a nezávislosti; požadovať pozastavenie útokov na humanitárne účely s cieľom umožniť, aby sa životu nevyhnutná pomoc dostala k jemenskému ľudu; vyzývať na nestranné a nezávislé vyšetrenie všetkých údajných porušení medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva vrátane nedávnych útokov na humanitárnu infraštruktúru a personál; vyzývať všetky strany, aby rešpektovali ľudské práva a slobody všetkých občanov Jemenu, a zdôrazňovať potrebu zlepšiť bezpečnosť všetkých príslušníkov mierových a humanitárnych misií v krajine vrátane humanitárnych pracovníkov, lekárov a novinárov; podporiť politiku zbližovania medzi Saudskou Arábiou a Iránom s cieľom zmierniť napätie v regióne a vytvoriť možnosť vyriešenia konfliktu v Jemene a inde;
   f) naďalej požadovať úplné dodržiavanie medzinárodne uznaných hraníc a územnej celistvosti krajín východnej Európy a južného Kaukazu vrátane Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny vzhľadom na porušovanie medzinárodného práva v týchto oblastiach, ako aj ich slobodné a zvrchované rozhodnutie pokračovať v európskej ceste; podporovať a oživiť diplomatické úsilie o mierové riešenie týchto prebiehajúcich a zmrazených konfliktov; naliehať na medzinárodné spoločenstvo, aby v plnej miere uplatňovalo politiku neuznania protiprávnej anexie Krymu; aktívne zvýšiť tlak na Rusko ako stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN s cieľom vyriešiť konflikt na Ukrajine;
   g) požadovať väčšiu podporu pre úsilie medzinárodného spoločenstva a regionálnych organizácií o riešenie bezpečnostných kríz na africkom kontinente, najmä v Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Stredoafrickej republike, Mali, Nigérii, Burundi a všeobecne v oblasti Veľkých jazier; nabádať členské štáty OSN, aby zintenzívnili podporu čoraz dôležitejšej úlohy a vlastných kapacít Africkej únie pri mediácii a riadení kríz a zároveň sa snažili o vzájomné dopĺňanie sa s úsilím podporného úradu OSN pre budovanie mieru; podporovať snahy AÚ, EAC a OSN s cieľom zabrániť ďalšiemu vystupňovaniu krízy v Burundi a pracovať na podpore naliehavého inkluzívneho a skutočného dialógu v Burundi medzi vládou a opozíciou; podporovať uplatnenie nezávislého medzinárodného vyšetrovania, v rámci ktorého sa vyšetrovali všetky prípady údajného porušenia ľudských práv a ktoré má pomôcť, aby zodpovedné osoby boli brané na zodpovednosť a postavené pred súd;
   h) podporovať prebiehajúce komplexné úsilie o posilnenie mierových operácií OSN a schopnosti tejto organizácie riešiť konflikty; preskúmať a podporovať nové možné vyhliadky na posilnenie spolupráce medzi EÚ a OSN pri pretváraní ich strategických vízií týkajúcich sa bezpečnosti prostredníctvom novej globálnej stratégie EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku na jednej strane a revízie mierových operácií OSN, jej štruktúr na budovanie mieru a programu pre ženy, mier a bezpečnosť na strane druhej (rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 1325 (2000)) a synergie medzi nimi; zabezpečiť, aby proces preskúmania štruktúr OSN na budovanie mieru podporoval zásadu zodpovednosti za ochranu a úlohu žien pri budovaní mieru;
   i) privítať prijatie a podporovať vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 2242 (2015) s cieľom stanoviť, že ženy sú ústredným prvkom v rámci celého úsilia o riešenie globálnych výziev, a vyzvať na ďalšie úsilie s cieľom začleniť problematiku žien, mieru a bezpečnosti do všetkých rozličných aspektov zachovania mieru; zdôrazniť význam rovnocennej, plnej a aktívnej účasti žien na predchádzaní konfliktom a ich riešení a v procese mierových rokovaní a budovania mieru; zabezpečiť, aby sa ženám, ktoré sa stali obeťami znásilnenia vo vojne, poskytovala všetka potrebná bezpečná zdravotná starostlivosť;
   j) presadzovať kultúru prevencie v rámci systému OSN, aby sa posilnila kapacita rýchlejšie reagovať na vznikajúce krízy a možné hrozby pre mier a bezpečnosť, najmä prostredníctvom úsilia o účinnejšiu preventívnu diplomaciu, budovanie dôvery a mediáciu; usilovať sa o posilnenie systémov včasného varovania a včasnej komunikácie a ďalej rozvíjať postupy krízovej konzultácie medzi OSN, EÚ a inými regionálnymi a subregionálnymi organizáciami, ktoré zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu v oblasti medzinárodného mieru a bezpečnosti, s cieľom lepšie koordinovať ich reakcie na krízu a zabrániť zbytočnému zdvojovaniu; spolupracovať s OSN na posilňovaní úlohy a kapacity regionálnych a subregionálnych organizácií v súvislosti s udržiavaním mieru, predchádzaním vzniku konfliktov, civilným a vojenským krízovým riadením a riešením konfliktov;
   k) posilniť pomoc členských štátov mierovým operáciám a budovaniu mieru OSN, ktoré zahŕňajú ľudskoprávny aspekt a jasné stratégie ukončenia operácií, najmä poskytovaním personálu a vybavenia, a posilniť pomocnú úlohu EÚ v tejto oblasti; ďalej rozvíjať postupy na využívanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ pri podpore operácií OSN, a to aj nasadením bojových skupín EÚ alebo prostredníctvom budovania kapacít a iniciatív v oblasti reformy sektora bezpečnosti a zároveň venovať dostatočnú pozornosť otázkam, ako sú ľudské práva, trvalo udržateľný rozvoj a základné príčiny masovej migrácie;
   l) podporovať široké vymedzenie koncepcie ľudskej bezpečnosti, priblížiť ho rodovej rovnosti a ľudským právam, ako aj zodpovednosti za ochranu (ďalej len „R2P“) a naďalej podporovať úsilie o ďalšie uplatňovanie zásady R2P; podporovať OSN v tom, aby naďalej zohrávala dôležitú úlohu pri pomoci krajinám uplatňovať zásadu zodpovednosti za ochranu s cieľom dodržiavať zásady právneho štátu a medzinárodného humanitárneho práva; presadzovať kódex správania týkajúci sa akcie Bezpečnostnej rady proti genocíde, zločinom proti ľudskosti alebo vojnovým zločinom, čo zaväzuje členské štáty OSN podporovať opatrenia Bezpečnostnej rady zamerané na zabránenie týmto zločinom alebo ich ukončenie a nehlasovať proti príslušnej rezolúcii Bezpečnostnej rady;
   m) pripomenúť jednoznačné odsúdenie terorizmu a svoju plnú podporu krokom, ktoré sú zamerané na porazenie a zničenie teroristických organizácií, najmä takzvaného ISIS/Dá’iš, ktorý predstavuje jasnú hrozbu pre regionálnu a medzinárodnú bezpečnosť, zároveň však pripomenúť, že tieto opatrenia by mali vždy v plnej miere rešpektovať medzinárodné právo v oblasti ľudských práv; podporovať presadzovanie všetkých aspektov rezolúcie Bezpečnostnej rady 2178 (2014) o boji proti hrozbám, ktoré predstavujú zahraniční teroristickí bojovníci, a madridských hlavných zásad o zastavení prílevu zahraničných teroristických bojovníkov;
   n) zintenzívniť úsilie o zakročenie proti náboru a o boj proti teroristickej propagande prostredníctvom platforiem sociálnych médií, ale aj prostredníctvom sietí radikalizovaných kazateľov šíriacich nenávisť; podporovať protiradikalizačné a deradikalizačné politiky v súlade s akčným plánom OSN na predchádzanie násilnému extrémizmu;
   o) naďalej spolupracovať s OSN v boji proti financovaniu terorizmu, a to aj využívať existujúce mechanizmy na identifikáciu teroristov a teroristických organizácií a na posilnenie celosvetového mechanizmu na zmrazovanie aktív a súčasne dodržiavať medzinárodné normy týkajúce sa riadneho procesu a právneho štátu;
   p) podporovať osobitnú skupinu OSN na boj proti terorizmu, aby sa zabezpečila koordinácia a súdržnosť v rámci uplatňovania globálnej stratégie OSN na boj proti terorizmu, pričom sa využijú zdroje a odborné znalosti 25 systémových subjektov OSN a Interpolu, neustále pripomínajúc, že úsilie vynakladané na boj proti terorizmu nesmie byť zámienkou pre potláčanie domáceho disentu alebo porušovanie práv ľudí;
   q) podporovať koordinované medzinárodné úsilie na odvrátenie rastúcej hrozby, ktorú predstavujú improvizované výbušné zariadenia (IED), najmä rozvíjaním chápania súvislosti medzi bojom proti improvizovaným výbušným zariadeniam a bojom proti terorizmu, využívajúc zdroje a odborné znalosti systémových subjektov OSN a Interpolu s cieľom umožniť výraznejšiu spoluprácu v oblasti presadzovania práva a vo vojenskej oblasti;
   r) v tejto súvislosti znovu pripomenúť potrebu primeranej kombinácie bezpečnosti, presadzovania práva, ľudských práv a sociálno-ekonomických nástrojov, ktorá ponúka adekvátnejšie možnosti reakcie na meniaci sa charakter terorizmu a násilného extrémizmu, ktorý predstavuje Dá’iš, al-Káida, aš-Šabáb, Boko Haram a ďalší;
   s) podporovať intenzívnejší prínos EÚ k iniciatívam OSN na budovanie kapacít v súvislosti s bojom proti zahraničným teroristickým bojovníkom a bojom proti násilnému extrémizmu;
   t) podporovať úsilie OSN o zabránenie neštátnym aktérom a teroristickým skupinám, aby vyvíjali, vyrábali, získavali alebo prevážali zbrane hromadného ničenia a ich nosiče, a prispieť k celkovej revízii rezolúcie Bezpečnostnej rady 1540 (2004) v roku 2016; trvať na úplnom dodržiavaní Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT), Dohovoru o chemických zbraniach a Dohovoru o biologických zbraniach, ako aj na dokončení procesu ratifikácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok; nabádať všetky členské štáty OSN, aby podpísali a ratifikovali Dohovor o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení; privítať zriadenie otvorenej pracovnej skupiny ako pomocného orgánu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, zameranej na dosiahnutie pokroku v mnohostranných rokovaniach o jadrovom odzbrojení, a nabádať všetky členské štáty EÚ, aby sa aktívne zúčastňovali na rokovaniach tejto skupiny; požiadať členské štáty OSN, aby podnikli aktívne kroky smerujúce ku globálnemu odzbrojeniu, pričom primerane zohľadnia bezpečnostný rozmer aj humanitárne aspekty jadrových zbraní;
   u) naliehavo vyzývať členské štáty, aby na 71. zasadnutí podporili rezolúciu Valného zhromaždenia OSN s názvom Účinky používania zbraní a munície obsahujúcej ochudobnený urán, a vypracovať spoločnú pozíciu EÚ, ktorá by lepšie reflektovala opakované výzvy Parlamentu na predbežné globálne moratórium a na dosiahnutie globálneho konsenzu o možných zdravotných rizikách pre civilné obyvateľstvo, komplexnej záťaži nakladania s rádioaktívnym odpadom po skončení konfliktu a finančných nákladoch spojených s používaním takýchto zbraní; zahrnúť projekty hodnotenia a odstraňovania ochudobneného uránu do nástrojov EÚ na financovanie boja proti mínam;
   v) podporovať úplné uplatňovanie Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (ATT) a nabádať všetky členské štáty OSN, aby túto zmluvu podpísali alebo aby k nej pristúpili;
   w) pracovať na účinnejších krokoch proti zneužívaniu zbraní a munície vrátane ručných a ľahkých zbraní a nedovolenému obchodovaniu s nimi, a to najmä vytvorením systému na sledovanie zbraní;
   x) podporovať politickú reakciu na celosvetovej úrovni týkajúcu sa používania ozbrojených bezpilotných lietadiel s cieľom udržať ich využívanie prísne v medziach medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva; presadzovať zákaz vývoja, výroby a používania plne autonómnych zbraní, ktoré umožňujú vykonávanie útokov bez ľudského zásahu; zabezpečiť, aby ľudské práva boli súčasťou všetkých dialógov s tretími krajinami o boji proti terorizmu;
   y) ďalej podporovať prebiehajúce úsilie OSN pri skúmaní tvorby noriem týkajúcich sa zodpovedného a bezpečného správania v kybernetickom priestore vrátane viacstranného rámca na ochranu pred kybernetickými útokmi s cieľom zaručiť uplatňovanie existujúceho medzinárodného práva a právnych predpisov v oblasti ľudských práv;
   z) presadzovať účinnejšiu podporu práci UNHCR pri vykonávaní jeho medzinárodného mandátu na ochranu utečencov, pričom sa bude venovať osobitná pozornosť zraniteľným skupinám, ako sú ženy a deti; zdôrazniť veľkú likvidnú medzeru medzi rozpočtovými potrebami a získanými prostriedkami UNHCR a požadovať výraznejšiu celosvetovú solidaritu; požadovať, aby OSN poskytovala viac finančných prostriedkov z bežného rozpočtu na financovanie základných funkcií UNHCR s cieľom zabezpečiť jeho fungovanie;
   aa) pripomínať, že je potrebná väčšia jednotnosť a koordinácia medzi vonkajším a vnútorným rozmerom migračnej politiky a rozvojovými a zahraničnopolitickými programami;
   ab) požadovať, aby sa vyvinulo väčšie úsilie o predchádzanie neregulárnej migrácii a o boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, najmä bojom proti zločineckým sieťam pomocou včasnej a účinnej výmeny príslušných informácií, a to v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv; zlepšiť metódy na identifikáciu a ochranu obetí a posilniť spoluprácu s tretími krajinami s cieľom sledovať, zhabať a vymáhať príjmy z trestnej činnosti v tomto odvetví; zdôrazňovať na úrovni OSN význam ratifikácie a úplného uplatňovania Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky a Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a s deťmi; podporovať prácu osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva migrantov,
   ac) podporiť plenárne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni týkajúce sa riešenia masívnych presunov utečencov a migrantov, ktoré sa má uskutočniť 19. septembra 2016, a požadovať, aby sa zameralo na základné príčiny migrácie a kládlo pritom primeraný dôraz na odstránenie chudoby a uplatňovanie ľudských práv a stability;
   ad) jasne a jednoznačne pripomínať, že všetky ľudské práva dohodnuté v rámci dohovorov OSN sú univerzálne, nedeliteľné, vzájomne súvisiace a vzájomne prepojené a že dodržiavanie týchto práv sa musí vynucovať; upozorňovať na porušovanie ľudských práv na celom svete; vyzývať na obhajobu slobody presvedčenia a slobody prejavu; zdôrazňovať význam slobody tlače v zdravej spoločnosti a úlohu, ktorú pritom zohráva každý občan, a obhajovať slobodu združovania a zhromažďovania;
   ae) ďalej obhajovať slobodu náboženského vyznania alebo viery; naliehavo vyzývať na vyvíjanie väčšieho úsilia o ochranu práv náboženských a iných menšín; požadovať väčšiu ochranu náboženských menšín pred prenasledovaním a násilím; požadovať zrušenie zákonov, ktoré kriminalizujú rúhanie alebo odpadnutie od viery a ktoré slúžia ako zámienka na prenasledovanie náboženských menšín a neveriacich; podporovať prácu osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery; aktívne sa usilovať o to, aby OSN uznala genocídu proti menšinám, ktorej sa dopustil tzv. ISIS/Dá’iš, a o to, aby boli Medzinárodnému trestnému súdu postúpené prípady podozrenia zo zločinov proti ľudskosti, z vojnových zločinov a genocídy;
   af) naďalej aktívne presadzovať rovnosť a nediskrimináciu; naliehať na OSN, aby aktívne podporila iniciatívy v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo svojich činnostiach a programoch a aby naďalej podporovala činnosť orgánu OSN Ženy; podporovať opatrenia na posilnenie vedúceho postavenia a účasti žien na všetkých úrovniach rozhodovania; bojovať proti násiliu voči jednotlivcom a ich diskriminácii na základe ich sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia; požiadať o zrušenie právnych predpisov členských štátov OSN, ktoré predstavujú porušovanie práv lesbičiek, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI); uvítať vôbec prvé zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o právach LGBTI osôb v roku 2015; vyzývať členské štáty OSN, aby vykonávali odporúčania osobitného spravodajcu OSN týkajúce sa súčasných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti;
   ag) podporovať práva detí, najmä prispievaním k zabezpečeniu prístupu detí k vode, hygiene, zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu, a to aj v oblastiach konfliktov a v utečeneckých táboroch, a odstránením detskej práce, mučenia, obchodovania s ľuďmi, manželstiev detí a sexuálneho vykorisťovania; podporovať a posilňovať medzinárodné úsilie prostredníctvom OSN, aby sa skoncovalo s využívaním detí v ozbrojených konfliktoch, ako aj účinnejšie sa zaoberať vplyvom situácií konfliktu a situácií po skončení konfliktu na ženy a dievčatá; podporovať prístup k zdravotnému postihnutiu založený na ľudských právach v rizikových situáciách a naliehavých prípadoch v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD);
   ah) naliehať na všetky štáty vrátane členských štátov EÚ, aby urýchlene ratifikovali opčný protokol k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorým sa zriaďuje mechanizmus podávania sťažností a predkladania otázok;
   ai) prispieť k úspešnému výsledku práce medzivládnej pracovnej skupiny pre nadnárodné korporácie a iné podniky v súvislosti s ľudskými právami; podporovať ďalšie vykonávanie hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv zo strany členských štátov OSN; nabádať členské štáty OSN, aby vytvorili a realizovali národné akčné plány; podporovať projekt vysokého komisára OSN pre ľudské práva v oblasti zodpovednosti a opravných prostriedkov zameraný na zdokonalenie opravných prostriedkov vo vnútroštátnom práve, najmä v prípadoch hrubého porušovania ľudských práv v podnikateľskom sektore; vyzvať členské štáty OSN, aby nastoľovali otázku ľudských práv pri rokovaniach s medzinárodnými a národnými športovými orgánmi;
   aj) naďalej sa zasadzovať za nulovú toleranciu trestu smrti a ďalej pokračovať v úsilí o jeho všeobecné zrušenie, čo by viedlo k prijatiu ďalšej rezolúcie Valného zhromaždenia OSN o moratóriu na využívanie trestu smrti; odsúdiť nárast vynášania rozsudku trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami a požiadať o vylúčenie využívania trestu smrti za takéto trestné činy;
   ak) pripomenúť povinnosť Valného zhromaždenia zohľadňovať pri voľbe členstva v Rade OSN pre ľudské práva (UNHRC) to, ako uchádzači rešpektujú presadzovanie a ochranu ľudských práv, zásady právneho štátu a demokraciu; vyzvať na vytvorenie jasných kritérií pre členstvo v UNHRC založených na výsledkoch v oblasti ľudských práv a s ohľadom na desiate výročie UNHRC požadovať posúdenie pracovných metód a vplyvu Rady;
   al) posilňovať činnosť Medzinárodného trestného súdu (MTS) v rámci jeho úlohy skoncovať s beztrestnosťou páchateľov najzávažnejších trestných činov, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo, a zabezpečovať spravodlivosť obetiam vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy; zabezpečovať politickú, diplomatickú, finančnú a logistickú podporu pre každodenné fungovanie Medzinárodného trestného súdu; vyzvať všetky členské štáty OSN, aby sa pripojili k MTS ratifikáciou Rímskeho štatútu, a nabádať na ratifikáciu zmien z Kampaly; podporiť intenzívnu spoluprácu s MTS zo strany OSN a jej orgánov a agentúr a rozšírenie jeho vzťahu s Bezpečnostnou radou; požadovať, aby Bezpečnostná rada OSN postúpila situáciu v Kórejskej ľudovodemokratickej republike Medzinárodnému trestnému súdu;
   am) začať spolupracovať s verejnosťou a začať obsiahlu diskusiu so všetkými členmi Valného zhromaždenia OSN o význame dodržiavania ústavných obmedzení dĺžky prezidentských mandátov na celom svete;
   an) vyzvať OSN, aby riešila právne nedostatky týkajúce sa pojmu „klimatický utečenec“ vrátane jeho možného vymedzenia na medzinárodnej úrovni;
   ao) pracovať na realizácii cieľov udržateľného rozvoja v rámci programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030; usilovať sa o zlepšovanie života budúcich generácií a nabádať všetky krajiny, aby prevzali zodpovednosť a vypracovali národné rámce na splnenie 17 cieľov; povzbudzovať členské štáty OSN v tom, aby plnili svoje záväzky týkajúce sa výdavkov na rozvojovú pomoc, a vyzvať na prijatie pevného rámca ukazovateľov a využívania štatistických údajov na sledovanie pokroku a zabezpečenie zodpovednosti všetkých; trvať na tom, aby sa politické fórum na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj stalo hlavným rozhodovacím orgánom príslušným na hodnotenie realizácie cieľov udržateľného rozvoja a na následné kroky, a prezentovať spoločnú pozíciu EÚ týkajúcu sa vykonávania programu do roku 2030 pred uskutočnením politického fóra na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj v roku 2016;
   ap) zaručiť, aby sa neoslabovalo „acquis“ Pekinskej akčnej platformy, pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti ako základné ľudské právo; posilniť prístup k službám zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, pretože to prispieva k zníženiu detskej úmrtnosti a úmrtnosti matiek; podporovať plánovanie rodiny, zdravie matiek a ľahký prístup k antikoncepcii a k celej škále sexuálnych a reprodukčných zdravotných služieb ako dôležité aspekty pri záchrane životov žien, ktoré im pomáhajú vybudovať si nový život, ak sa stali obeťami znásilnenia; klásť tieto politiky do centra rozvojovej spolupráce s tretími krajinami;
   aq) trvať na potrebe posilniť súdržnosť politík v záujme rozvoja v rámci pracovných štruktúr OSN s cieľom účinne integrovať všetky rozmery trvalo udržateľného rozvoja; zdôrazniť význam všeobecného, otvoreného, transparentného, nediskriminačného, inkluzívneho a spravodlivého mnohostranného obchodného systému založeného na pravidlách a potrebu dosiahnuť uzavretie dauhaského kola rokovaní WTO o rozvoji; pripomína, že rozvoj nie je možný bez mieru, ani mier bez rozvoja, a zdôrazňuje význam cieľa udržateľného rozvoja č. 16 o mieri, spravodlivosti a riadení, ktorý by mal byť jednou z priorít pri financovaní rozvojovej spolupráce; vyzvať OSN, aby systematicky začleňovala budovanie kapacít a dobrú správu vecí verejných do svojich dlhodobých stratégií rozvoja;
   ar) uvítať skutočnosť, že Valné zhromaždenie OSN prijalo historickú rezolúciu 68/304 z 9. septembra 2014, v ktorej sa uznáva „suverénne právo každého štátu na reštrukturalizáciu štátneho dlhu, ktoré by sa nemalo znemožňovať alebo brzdiť opatreniami pochádzajúcimi z iného štátu“, a so znepokojením konštatovalo, že „medzinárodný finančný systém nemá žiadny solídny právny rámec pre riadne a predvídateľné reštrukturalizácie štátneho dlhu“, a začalo proces na prijatie „viacstranného právneho rámca pre proces reštrukturalizácie štátneho dlhu“; vyzvať systém OSN ako celok, aby v plnej miere podporil tento proces; vyzvať EÚ a jej členské štáty, aby sa do tohto procesu aktívne zapojili;
   as) vyvinúť oveľa účinnejší a strategickejší prístup k agentúram OSN, najmä pokiaľ ide o programovanie vonkajších finančných nástrojov, s cieľom zaistiť väčšiu viditeľnosť pomoci EÚ na mieste;
   at) uskutočniť aktívne kroky na zlepšenie politického dohľadu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a to posilnením Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), a zaoberať sa návrhom na zriadenie Medzinárodného trestného súdu pre trestné činy proti životnému prostrediu v záujme účinnejšieho presadzovania environmentálnych právnych predpisov na celom svete;
   au) pracovať na posilňovaní medzinárodnej daňovej spolupráce na podporu vytvorenia medzinárodného daňového orgánu v rámci systému OSN; bojovať proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí prostredníctvom celosvetovej automatickej výmeny informácií o daňových otázkach a vytvorenia spoločnej globálnej čiernej listiny daňových rajov;
   av) uviesť globálny plán na boj proti antimikrobiálnej rezistencii s cieľom predchádzať ďalšiemu šíreniu rezistentných superbaktérií;
   aw) zabezpečiť, aby EÚ zostala v prvej línii boja proti zmene klímy a v tejto oblasti naďalej spolupracovala s OSN; zabezpečiť urýchlené vykonávanie rozhodnutí prijatých v roku 2015 na konferencii OSN o zmene klímy v Paríži;
   ax) podporovať komplexnú reformu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na základe širokého konsenzu s cieľom lepšie zohľadniť novú realitu vo svete a zabezpečiť, že Rada bude schopná účinne riešiť ohrozenia medzinárodného mieru a bezpečnosti; pracovať na splnení dlhodobého cieľa EÚ, ktorým je získanie kresla v reformovanej Bezpečnostnej rade OSN; naliehavo vyzývať členov Bezpečnostnej rady, aby nevyužívali svoje právo veta v prípadoch, v ktorých boli spáchané zločiny proti ľudskosti;
   ay) podporovať obnovu práce Valného zhromaždenia a posilnenie koordinácie a súdržnosti činnosti všetkých inštitúcií OSN, čo by malo zvýšiť efektívnosť, účinnosť, legitímnosť, transparentnosť, zodpovednosť, kapacitu a reprezentatívnosť systému; podporovať väčšiu transparentnosť v procese výberu budúceho generálneho tajomníka OSN a nadviazať na ňu, pričom kandidáti by sa predstavovali počas Valného zhromaždenia; v priebehu identifikácie a menovania najlepšieho kandidáta presadzovať rovnaké a spravodlivé príležitosti na základe rodovej a geografickej vyváženosti a podporiť výber ženy ako novej generálnej tajomníčky v prípade, že kandidáti majú podobné mimoriadne kvalifikácie;
   az) s ohľadom na správu OSN za rok 2015 a nedávne obvinenia vznesené proti francúzskym vojskám a vojskám OSN z údajného sexuálneho zneužívania detí v Stredoafrickej republike zabezpečiť, aby orgány OSN, členských štátov EÚ a SBOP EÚ bezodkladne a s maximálnou rozhodnosťou vyšetrili, trestne stíhali a odsúdili všetkých zamestnancov OSN, jednotlivých štátov a EÚ, ktorí spáchali sexuálne násilné činy;
   ba) vyzvať Európsky dvor audítorov, aby posilnil svoju spoluprácu s príslušnými kontrolnými inštitúciami sekretariátu Organizácie Spojených národov, najmä s kanceláriou útvarov interného dohľadu (OIOS), nezávislým poradným výborom pre audit (IAAC) a Radou audítorov (BoA), v záujme zlepšenia transparentnosti a vzájomného porozumenia financovania a fungovania;
   bb) vytvoriť účinný systém ochrany oznamovateľov korupcie v OSN;
   bc) so zreteľom na nedávny prípad konfliktu záujmov osobitného zástupcu OSN pre Líbyu dať podnet na vytvorenie záväzného kódexu správania, ktorý bude držiteľov funkcií zaväzovať k zachovávaniu nestrannosti v súlade s usmerneniami OSN pre účinnú mediáciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Komisii a pre informáciu Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(1) A/RES/65/276 z 3. mája 2011.
(2) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 56.
(3) Ú. v. EÚ C 45, 5.2.2016, s. 89.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2014)0259.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2015)0403.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0020.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2014)0013.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2016)0051.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2016)0073.
(10) ESVČ 01024/12, dokument Rady 11216/12.
(11) ESVČ 458/15, dokument Rady 7632/15.

Právne oznámenie