Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2708(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0842/2016

Indgivne tekster :

B8-0842/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0319

Vedtagne tekster
PDF 261kWORD 69k
Torsdag den 7. juli 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Indsigelse mod gennemførelsesretsakt: Tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2016 om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens forordning (D44599/02),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer(1), særlig artikel 13, stk. 3,

–  der henviser til udtalelse af 12. april 2016 fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, i ovennævnte forordning,

–  der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b), i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(2),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c),

A.  der henviser til, at artikel 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 pålægger Kommissionen senest den 19. januar 2009 at fastsætte særlige ernæringsprofiler, som fødevarer eller visse fødevarekategorier skal overholde for at bære ernærings- eller sundhedsanprisninger, og betingelserne for anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer eller fødevarekategorier for så vidt angår ernæringsprofiler;

B.  der henviser til, at en "sundhedsanprisning" i henhold til artikel 2, punkt 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006 betyder enhver anprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at der er sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og sundhed;

C.  der henviser til, at der er legitim bekymring over, at påstanden om, at koffein bidrager til at øge årvågenheden og forbedre koncentrationsevnen, ikke er udtryk for nogen sammenhæng mellem koffeinforbrug og sundhed;

D.  der henviser til, at Kommissionen endnu ikke har fastsat disse ernæringsprofiler;

E.  der henviser til, at en dåse energidrik på 250 ml kan indeholde op til 27 g sukker og 80 mg koffein;

F.  der henviser til, at Verdenssundhedsorganisationen anbefaler, at voksne og børn ikke indtager mere end 10 % af deres daglige energi i form af frit sukker, og til, at en yderligere nedskæring til under 5 % (ca. 25 g) om dagen ville medfører yderligere fordele for sundheden(3);

G.  der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har fundet beviser på, at omfattende indtagelse af sukker i form af søde drikke kan bidrage til vægtforøgelse;

H.  der henviser til, at anvendelsen af de foreslåede sundhedsanprisninger sandsynligvis vil fremme forbruget af energidrikke, og til, at det dermed med rimelighed kan forventes, at den daglige indtagelse af sukker og koffein vil overstige den anbefalede maksimale indtagelse;

I.  der henviser til, at artikel 3, litra c, i forordning (EF) nr. 1924/2006 forbyder sundhedsanprisninger, som tilskynder til overdreven forbrug af en fødevare;

J.  der henviser til, at i henhold til udkastet til Kommissionens forordning må påstandene om, at koffein bidrager til at øge opmærksomheden og til at forbedre koncentrationen, ikke anvendes i forbindelse med fødevarer, der er målrettet mod børn og unge;

K.  der henviser til, at unge udgør den største gruppe af forbrugere af energidrikke;

L.  der henviser til, at 68 % af unge og 18 % af børn regelmæssigt indtager energidrikke;

M.  der henviser til, at energidrikindustriens frivillige adfærdskodeks for markedsføring og mærkning af energidrikke kun forpligter sig til ikke at markedsføre energidrikke til børn under 12 år(4);

N.  der henviser til, at det i praksis er vanskeligt at kontrollere, at energidrikke med de foreslåede sundhedsanprisninger ikke sælges til børn, uanset om de markedsføres specifikt til børn og unge eller ej, hvilket gør betingelsen for anvendelsen af de foreslåede anprisninger virkningsløs; der henviser til, at der under alle omstændigheder ikke er noget, der forhindrer markedsføring af sådanne drikke til unge;

O.  der henviser til, at ernærings- og sundhedsanprisninger i henhold til artikel 3, litra c), i forordning (EF) nr. 1924/2006 ikke må være tvetydige eller vildledende;

P.  der henviser til, at betingelsen eller begrænsningen om, at den foreslåede anprisning ikke må anvendes på fødevarer, der markedsføres specifikt til børn eller unge vil gøre dem tvetydige i forhold til de potentielle negative konsekvenser af sådanne fødevarer for menneskets sundhed;

Q.  der henviser til, at Kommissionen tidligere (som bekræftet af Domstolen i sagen om dextrose) har nægtet at godkende sundhedsanprisninger, som indeholdt modsigende eller tvetydige oplysninger til forbrugerne, selv om de godkendtes på særlige betingelser med hensyn til anvendelse og/eller var ledsaget af supplerende oplysninger eller advarsler(5);

R.  der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet i sin videnskabelige udtalelse om koffeins uskadelighed konkluderede, at der ikke forelå tilstrækkelige oplysninger til at fastsætte et sikkert niveau for børns indtagelse af koffein, men at et indtag svarende til 3 mg pr. kg kropsvægt pr. dag formentlig ikke ville give anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder for børn og unge(6);

S.  der henviser til, at det af artikel 3, litra c), i forordning (EF) nr. 1924/2006 fremgår, at "ernærings- og sundhedsanprisninger ikke må [...] tilskynde til eller billige overdrevent forbrug af en fødevare";

T.  der henviser til, at 25 % af unge forbrugere af energidrikke drikker tre eller flere dåser i træk, og at de foreslåede anprisninger muligvis vil tilskynde til forbrug af endnu større mængder af sådanne energidrikke;

U.  der henviser til, at den foreslåede advarselsdeklaration (betingelserne for anvendelse) ikke indeholder nogen advarsel om det maksimale forbrug på én gang, men kun omtaler det maksimale forbrug om dagen;

V.  der henviser til, at energidrikke er blevet sammenkædet med hovedpine, søvnforstyrrelser og adfærdsproblemer hos børn og unge, som regelmæssigt indtager dem;

1.  modsætter sig vedtagelse af udkastet til Kommissionens forordning;

2.  mener, at udkastet til Kommissionens forordning ikke er i overensstemmelse med formålet og indholdet i forordning (EF) nr. 1924/2006;

3.  opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til forordning tilbage;

4.  opfordrer medlemsstaterne til at overveje at indføre bestemmelser om drikkevarer med et højt koffeinindhold eller fødevarer med koffeintilskud til børn og unge

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(3) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4) http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5) Se Domstolens dom af 16. marts 2016, Dextro Energy mod Kommissionen, T-100/15, EU:T:2016:150, punkt 74.
(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Juridisk meddelelse