Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2708(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0842/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0842/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0319

Hyväksytyt tekstit
PDF 257kWORD 70k
Torstai 7. heinäkuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Delegoidun säädöksen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat sallitut terveysväitteet
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2016 ehdotuksesta komission asetukseksi muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 432/2012 muuttamisesta (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi (D44599/02),

–  ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006(1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon edellä mainitun asetuksen 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean 12. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan b alakohdan(2),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan,

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 4 artiklassa komissiota vaaditaan vahvistamaan viimeistään 19. tammikuuta 2009 ravintosisältöprofiilit, joita elintarvikkeiden tai eräiden elintarvikeryhmien on vastattava, jotta niiden yhteydessä voidaan esittää ravitsemus- tai terveysväitteitä, sekä elintarvikkeita tai elintarvikeryhmiä koskevien, ravintosisältöprofiileihin perustuvien ravitsemus- ja terveysväitteiden käytön edellytykset;

B.  toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 2 artiklan 5 kohdan mukaan ’terveysväitteellä’ tarkoitetaan väitettä, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välillä on yhteys;

C.  ottaa huomioon perustellun huolen siitä, että väitteet, joiden mukaan kofeiini lisää valppautta ja auttaa parantamaan keskittymistä, eivät osoita kahvinkulutuksen ja "terveyden" välistä yhteyttä;

D.  ottaa huomioon, että komissio ei ole vielä vahvistanut näitä ravintosisältöprofiileja;

E.  ottaa huomioon, että 250 millilitraa energiajuomaa voi sisältää jopa 27 grammaa sokeria ja 80 milligrammaa kofeiinia;

F.  panee merkille Maailman terveysjärjestön suosituksen, jonka mukaan enintään 10 prosenttia aikuisten ja lasten päivittäisestä energiansaannista saisi tulla vapaista sokereista ja että osuuden vähentämisellä edelleen alle viiteen prosenttiin päivässä (noin 25 grammaan) saataisiin lisää terveyshyötyjä(3);

G.  toteaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen havainneen, että runsas sokerien saanti sokerilla makeutettujen juomien muodossa voi edistää painonnousua;

H.  toteaa, että esitettyjen terveysväitteiden käyttö todennäköisesti lisää energiajuomien kulutusta, ja sen seurauksena sokerin ja kofeiinin päiväsaannin voidaan perustellusti odottaa ylittävän suositellun päiväsaannin ylärajan;

I.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 3 artiklan toisen kohdan c alakohdassa kielletään elintarvikkeen liialliseen kulutukseen rohkaisevien terveysväitteiden käyttö;

J.  ottaa huomioon, että ehdotuksen komission asetukseksi mukaisesti väitteitä siitä, että kofeiini lisää valppautta ja auttaa parantamaan keskittymistä, ei saa käyttää lapsille ja nuorille tarkoitetuissa elintarvikkeissa;

K.  ottaa huomioon, että nuoret ovat suurin energiajuomia kuluttava ryhmä;

L.  ottaa huomioon, että 68 prosenttia nuorista ja 18 prosenttia lapsista kuluttaa säännöllisesti energiajuomia;

M.  ottaa huomioon, että energiajuomateollisuuden vapaaehtoisissa markkinointia ja merkitsemistä koskevissa käytännesäännöissä sitoudutaan ainoastaan olemaan markkinoimatta energiajuomia alle 12-vuotiaille lapsille(4);

N.  toteaa, että käytännössä on vaikeaa valvoa, ettei esitettyjä väitteitä sisältäviä energiajuomia myydä lapsille riippumatta siitä, onko ne suunnattu lapsille tai nuorille, mikä tekee esitettyihin väitteisiin liitetyistä käytön ehdoista tehottomia; toteaa, että joka tapauksessa mikään ei estä tällaisten juomien markkinointia nuorille;

O.  toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 3 artiklan toisen kohdan a alakohdan mukaan ravitsemus- ja terveysväitteet eivät saa olla moniselitteisiä tai harhaanjohtavia;

P.  toteaa, että ehto tai rajoitus, jonka mukaan esitettyjä väitteitä ei saisi käyttää lapsille tai nuorille suunnatuissa elintarvikkeissa, tekisi niistä moniselitteisiä suhteessa tällaisten elintarvikkeiden ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheuttamiin kielteisiin vaikutuksiin;

Q.  toteaa, että komissio on aiemmin (minkä yleisen tuomioistuimen dekstroosia koskenut tuomio vahvisti) kieltäytynyt hyväksymästä terveysväitteitä, jotka antoivat kuluttajille ristiriitaisen ja moniselitteisen viestin, vaikka väitteet olisikin pitänyt hyväksyä tietyin käyttöä koskevin ehdoin ja/tai niihin oli liitetty muita viestejä tai varoituksia(5);

R.  ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen totesi tieteellisessä lausunnossaan, että käytettävissä ei ole riittäviä tietoja, joihin voisi perustaa lasten turvallisen kofeiinialtistumisen, mutta 3 milligrammaa elopainokiloa kohti vuorokaudessa ei todennäköisesti vielä aiheuta turvallisuusriskiä lapsille ja nuorille(6);

S.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 3 artiklan c kohdassa todetaan, että ”ravitsemus- ja terveysväitteet eivät saa [...] rohkaista elintarvikkeen liialliseen kulutukseen tai suvaita sitä”;

T.  ottaa huomioon, että 25 prosenttia nuorista energiajuomien kuluttajista juo kolme tölkkiä tai enemmän yhdellä kertaa ja esitetyt väitteet voivat kannustaa nauttimaan vielä suurempia määriä tällaisia energiajuomia;

U.  toteaa, ettei esitetty varoitusmerkintä (käyttöä koskevat ehdot) varoita millään tavoin yhdellä kertaa nautittavasta enimmäismäärästä, vaan siinä viitataan vain päivittäiseen enimmäismäärään;

V.  ottaa huomioon, että energiajuomat on liitetty niitä säännöllisesti kuluttavien lasten ja nuorten päänsärkyihin, uniongelmiin ja käytösongelmiin;

1.  vastustaa ehdotuksen komission asetukseksi hyväksymistä;

2.  katsoo, että ehdotus komission asetukseksi on ristiriidassa asetuksen (EY) N:o 1924/2006 tavoitteen ja sisällön kanssa;

3.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen asetukseksi;

4.  kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan paljon kofeiinia sisältävien juomien tai lisättyä kofeiinia sisältävien elintarvikkeiden markkinointia lapsille ja nuorille koskevia sääntöjä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.
(2)EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4)http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5)Katso Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.3.2016, Dextro Energy v. komissio, T-100/15, ECLI:EU:T:2016:150, 74 kohta.
(6)http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Oikeudellinen huomautus