Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2708(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0842/2016

Ingivna texter :

B8-0842/2016

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0319

Antagna texter
PDF 257kWORD 68k
Torsdagen den 7 juli 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Invändning mot en genomförandeakt: Godkända hälsopåståenden om livsmedel
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2016 om förslaget till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till kommissionens förordning (D44599/02),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel(1), särskilt artikel 13.3,

–  med beaktande av yttrandet av den 12 april 2016 från den kommitté som avses i artikel 25.1 i ovannämnda förordning,

–  med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1924/2006 ska kommissionen senast den 19 januari 2009 fastställa särskilda näringsprofiler, som livsmedel eller vissa kategorier av livsmedel måste uppfylla för att förses med näringspåståenden eller hälsopåståenden samt villkoren för användningen av näringspåståenden eller hälsopåståenden om livsmedel eller kategorier av livsmedel med hänsyn till näringsprofilerna.

B.  Ett hälsopåstående är enligt artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1924/2006 varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa.

C.  Det finns legitima farhågor att påståendena att koffein bidrar till att öka uppmärksamheten och förbättra koncentrationen inte visar ett samband mellan koffeinkonsumtion och hälsa.

D.  Kommissionen har ännu inte fastställt dessa näringsprofiler.

E.  En burk energidryck på 250 ml kan innehålla upp till 27 g socker och 80 mg koffein.

F.  Världshälsoorganisationen rekommenderar att vuxna och barn får högst 10 procent av sitt dagliga energiintag från fritt socker och anser att en ytterligare minskning till under 5 procent (ungefär 25 g) per dag skulle ge ytterligare hälsofördelar(3).

G.  EFSA har funnit bevis på att ett högt sockerintag i form av sockerhaltiga drycker kan bidra till viktuppgång.

H.  Användningen av de föreslagna hälsopåståendena kommer troligtvis att främja konsumtionen av energidrycker, och därmed kommer det dagliga intaget av socker och koffein rimligtvis att överstiga det rekommenderade högsta dagliga intaget.

I.  I artikel 3 c i förordning (EG) nr 1924/2006 förbjuds användningen av hälsopåståenden som uppmuntrar överkonsumtion av ett livsmedel.

J.  Enligt förslaget till kommissionens förordning ska påståenden om att koffein bidrar till att öka uppmärksamheten och förbättra koncentrationen inte användas för livsmedel som riktar sig till barn och ungdomar.

K.  Ungdomar utgör den största gruppen för konsumtion av energidrycker.

L.  68 procent av ungdomarna och 18 procent av barnen konsumerar regelbundet energidrycker.

M.  Energidrycksindustrins frivilliga uppförandekod för marknadsföring och märkning av energidrycker innehåller endast åtagandet att inte marknadsföra energidrycker för barn under 12 år(4).

N.  I praktiken är det svårt att kontrollera att energidrycker med de föreslagna påståendena inte säljs till barn, oavsett om de är avsedda för barn eller ungdomar, vilket innebär att villkoret för att använda det föreslagna påståendet blir ineffektivt. Det finns hur som helst inget hinder för att marknadsföra sådana drycker för ungdomar.

O.  Enligt artikel 3. a i förordning (EG) nr 1924/2006 får användningen av näringspåståenden och hälsopåståenden inte vara tvetydig eller vilseledande.

P.  Villkoret eller begränsningen att det föreslagna påståendet inte bör användas för livsmedel som riktar sig till barn eller ungdomar medför tvetydighet avseende livsmedlets potentiella negativa effekter för människors hälsa.

Q.  Kommissionen har tidigare (bekräftat av tribunalen när det gäller dextros) nekat att godkänna hälsopåståenden som har sänt en motstridig och tvetydlig signal till konsumenterna, även om godkännandet skulle ske på särskilda villkor för användning och/eller åtföljdes av ytterligare meddelanden eller varningar(5).

R.  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet drog i sitt vetenskapliga yttrande om koffeinets säkerhet slutsatsen att det inte fanns tillräckligt med information för att fastställa en säker nivå för barns koffeinintag, men att ett intag motsvarande 3 mg per kg kroppsvikt per dag troligtvis inte skulle ge upphov till hälsoproblem hos barn och ungdomar(6).

S.  Enligt artikel 3 c i förordning (EG) nr 1924/2006 får användningen av näringspåståenden och hälsopåståenden inte ”uppmuntra eller överse med överkonsumtion av ett livsmedel”.

T.  25 procent av de ungdomar som konsumerar energidrycker dricker tre eller fler burkar per gång, och de föreslagna påståendena kan komma att uppmuntra konsumtion av ännu större mängder av sådana energidrycker.

U.  Den föreslagna varningstexten (användningsvillkor) innehåller ingen varning om högsta intag per konsumtionstillfälle, utan hänvisar endast till högsta intag per dag.

V.  Regelbunden konsumtion av energidrycker har kopplats samman med huvudvärk, sömnproblem och beteendestörningar hos barn och ungdomar.

1.  Europaparlamentet motsätter sig antagandet av förslaget till kommissionens förordning.

2.  Europaparlamentet anser att förslaget till kommissionens förordning inte är förenligt med syftet och innehållet i förordning (EG) nr 1924/2006.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag till förordning.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka möjligheten att införa bestämmelser för marknadsföring av drycker med högt koffeininnehåll eller livsmedel med tillsatt koffein som riktar sig till barn och ungdomar.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och

(1) EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.
(2) EUT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4) http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5) Se tribunalens dom av den 16 mars 2016, Dextro Energy mot kommissionen, T-100/15, ECLI: EU:T:2016:150, punkt 74.
(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Rättsligt meddelande