Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2090(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0246/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0246/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0322

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 381kWORD 45k
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία
P8_TA(2016)0322A8-0246/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (2016/2090(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 1995, περί των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (EE) 2016/34 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις εξουσίες, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας της(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 198 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (A8-0246/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 226 ΣΛΕΕ προβλέπει τη νομική βάση για τη σύσταση από το Κοινοβούλιο προσωρινής εξεταστικής επιτροπής για να εξετάσει τις καταγγελίες παραβάσεων ή κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των εθνικών και των κοινοτικών δικαστηρίων και εκτιμώντας ότι αυτό συνιστά σημαντικό στοιχείο των εποπτικών εξουσιών του Κοινοβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων, το Κοινοβούλιο αποφάσισε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 να συστήσει εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων αστοχιών στην εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε σχέση με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, και ότι η επιτροπή θα διατύπωνε οποιεσδήποτε συστάσεις θεωρούσε απαραίτητες σχετικά με το θέμα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με πρόγραμμα εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει:

   πρόγραμμα ακροάσεων προσκεκλημένων μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων προκειμένου να συγκεντρωθούν σχετικά προφορικά στοιχεία·
   αιτήσεις παροχής γραπτών στοιχείων από μάρτυρες και εμπειρογνώμονες που έχουν κληθεί στις ακροάσεις·
   αιτήσεις υποβολής εγγράφων προκειμένου να συγκεντρωθούν σχετικά γραπτά στοιχεία από την Επιτροπή, αρχές των κρατών μελών και άλλους εμπλεκόμενους παράγοντες·
   δύο αποστολές για συγκέντρωση πληροφοριών επιτόπου·
   ενημερωτικές εκθέσεις και μελέτες η ανάθεση των οποίων πραγματοποιείται από τον προϋπολογισμό εμπειρογνωμοσύνης της·
   επίσημη γραπτή γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου όσον αφορά την πρόσκληση για κατάθεση προσώπων που ενδέχεται να υπόκεινται σε δικαστικές διαδικασίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή έχει αποστείλει διάφορα ερωτηματολόγια στα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα και άλλους φορείς της Ένωσης και ότι έχει δημοσιεύσει δημόσια πρόσκληση υποβολής στοιχείων στον ιστότοπό της·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης έρευνας θα μπορούσαν να εισφέρουν προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο έγκρισης τύπου της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην απόφασή του στις 17 Δεκεμβρίου 2015, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την εξεταστική επιτροπή να παρουσιάσει ενδιάμεση έκθεση εντός έξι μηνών από την έναρξη των εργασιών της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαρακτήρας της εξεταστικής επιτροπής την εμποδίζει από το να παρουσιάσει οποιαδήποτε τελικά συμπεράσματα τα απορρέουν από τις έρευνές της πριν θεωρήσει ότι έχει εκπληρώσει την αποστολή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, είναι πρόωρο να παρουσιάσει η επιτροπή οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με τις ποικίλες πτυχές της εντολής της σε αυτή την ενδιάμεση έκθεση·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προφορικά και τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην επιτροπή και εξεταστεί από αυτήν μέχρι σήμερα επιβεβαιώνουν την ανάγκη να διερευνηθούν περαιτέρω όλα τα σημεία που περιλαμβάνονται στην εντολή της,

1.  ενθαρρύνει την εξεταστική επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της και να εφαρμόσει πλήρως την εντολή που της δόθηκε από το Κοινοβούλιο στην απόφασή του της 17ης Δεκεμβρίου 2015 και υποστηρίζει όλες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που οδηγούν στην επίτευξη της εντολής·

2.  ζητεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων και το Προεδρείο να υποστηρίξουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται, προκειμένου η εξεταστική επιτροπή να εκπληρώσει την εντολή της, ιδίως σε ό,τι αφορά την έγκριση ακροάσεων και έκτακτων συνεδριάσεων, την αποζημίωση των εξόδων εμπειρογνωμόνων και των μαρτύρων, των αποστολών ή οιωνδήποτε άλλων τεχνικών μέσων δικαιολογούνται δεόντως·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να εξασφαλίζει την άμεση στήριξη και την πλήρη διαφάνεια του έργου της εξεταστικής επιτροπής, σεβόμενη πλήρως την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας και παρέχοντας κάθε δυνατή τεχνική και πολιτική στήριξη, ιδίως μέσω της ταχύτερης αποστολής των εγγράφων που της ζητούνται· αναμένει πλήρη συνεργασία από τους αρμόδιους υπηρετούντες Επιτρόπους και Γενικούς Διευθυντές καθώς και εκείνους που θήτευσαν προηγουμένως σε αυτές τις θέσεις· καλεί τα κράτη μέλη, με πλήρη σεβασμό της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας να προσφέρουν στην εξεταστική επιτροπή την απαραίτητη τεχνική και πολιτική στήριξη, ιδίως δίνοντας τη δυνατότητα στην Επιτροπή να υποβάλει ταχύτερα τα έγγραφα που της ζητούνται και, εάν η υποβολή των εγγράφων απαιτεί τη συγκατάθεση των κρατών μελών, με την επιτάχυνση των εσωτερικών διαδικασιών της που διέπουν τη χορήγηση αυτής της συγκατάθεσης·

4.  ζητεί από τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να συνδράμουν την εξεταστική επιτροπή στο έργο της, με πλήρη σεβασμό της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας που ορίζεται στο δίκαιο της Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 113 της 19.5.1995, σ. 2.
(2) ΕΕ L 10 της 15.1.2016, σ. 13.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου