Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2090(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0246/2016

Esitatud tekstid :

A8-0246/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2016 - 4.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0322

Vastuvõetud tekstid
PDF 153kWORD 50k
Teisipäev, 13. september 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimine
P8_TA(2016)0322A8-0246/2016

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2016. aasta resolutsioon autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta (2016/2090(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 226,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 19. aprilli 1995. aasta otsust 95/167/EÜ, Euratom, ESTÜ Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise erisätete kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2015. aasta otsust (EL) 2016/34 autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamise, volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 198,

–  võttes arvesse autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni vaheraportit (A8-0246/2016),

A.  arvestades, et ELi toimimise lepingu artikkel 226 annab Euroopa Parlamendile õigusliku aluse ajutise uurimiskomisjoni moodustamiseks, et uurida väidetavaid rikkumisi või haldusomavoli liidu õiguse rakendamisel, ilma et see piiraks liikmesriikide või liidu kohtute jurisdiktsiooni, ning arvestades, et see on parlamendi järelevalvevolituste oluline osa;

B.  arvestades, et parlament otsustas 17. detsembril 2015 esimeeste konverentsi otsuse põhjal moodustada uurimiskomisjoni, et uurida liidu õiguse väidetavat kohaldamata jätmist seoses heitkoguste mõõtmisega autotööstuses, ning et komisjon esitab selles küsimuses kõik soovitused, mida ta peab vajalikuks;

C.  arvestades, et uurimiskomisjon tegutseb töökava kohaselt, mis hõlmab järgmist:

   kutsutud tunnistajate ja ekspertide kuulamise kava, et koguda olulisi suulisi tõendeid;
   kirjalike tõendite nõudmist kuulamistele kutsutud tunnistajatelt ja ekspertidelt;
   dokumendipäringuid komisjonile, liikmesriikide ametiasutustele ja muudele asjaosalistele, et koguda olulisi kirjalikke tõendeid;
   kahte lähetust teabe kogumiseks kohapeal;
   eksperdiabi eelarve alusel tellitud ülevaateid ja uuringuid;
   ametlikku kirjalikku arvamust parlamendi õigusteenistuselt seoses selliste külaliste tunnistama kutsumisega, kelle suhtes võidakse käivitada kohtumenetlus;

D.  arvestades, uurimiskomisjon on saatnud mitmeid küsimustikke liikmesriikidele, liidu institutsioonidele ja muudele asutustele ning on esitanud oma veebisaidil avaliku kutse tõendite esitamiseks;

E.  arvestades, et jätkuva uurimise tulemused võivad anda lisaväärtust liidu tüübikinnituse raamistikule;

F.  arvestades, et parlament nõudis oma 17. detsembri 2015. aasta otsuses, et uurimiskomisjon esitaks kuue kuu jooksul pärast töö alustamist vaheraporti;

G.  arvestades, et uurimiskomisjoni olemus ei luba tal esitada uurimise põhjal tehtud lõplikke järeldusi enne, kui ta on seisukohal, et tema volitused on täidetud; arvestades seega, et uurimiskomisjoni vaheraportis oleks liiga vara esitada tähelepanekuid tema volituste eri aspektide kohta;

H.  arvestades, et siiani esitatud ja uurimiskomisjonis läbi vaadatud suulised ja kirjalikud tõendid kinnitavad vajadust uurida edasi kõiki komisjoni volitustes sisalduvaid punkte;

1.  julgustab uurimiskomisjoni tööd jätkama ja rakendama täielikult Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2015. aasta otsusega antud volitusi ning toetab kõiki meetmeid ja algatusi, mis viivad volituste täitmiseni;

2.  palub esimeeste konverentsil ja juhatusel toetada kõiki meetmeid, mida uurimiskomisjon vajab oma volituste täitmiseks, eelkõige seoses kuulamiste ja erakorraliste koosolekute lubamise, tunnistajate ja ekspertide kulude hüvitamise, lähetuste ja muude nõuetekohaselt põhjendatud tehniliste vahenditega;

3.  palub Euroopa Komisjonil tagada uurimiskomisjoni abistamisel kiire toetus ja täielik läbipaistvus, järgides täielikult lojaalse koostöö põhimõtet ning tagades kogu võimaliku tehnilise ja poliitilise toetuse, eelkõige nõutavate dokumentide kiirema esitamise abil; ootab täielikku koostööd asjassepuutuvatelt praegustelt volinikelt ja peadirektoraatidelt, samuti varasematel ametiaegadel vastutavatel kohtadel töötanud isikutelt; palub liikmesriikidel järgida täielikult lojaalse koostöö põhimõtet ning osutada uurimiskomisjonile vajalikku tehnilist ja poliitilist toetust, eelkõige võimaldades Euroopa Komisjonil esitada nõutavaid dokumente kiiremini ning, juhul kui dokumentide esitamiseks on vaja liikmesriikide nõusolekut, kiirendades oma sisemenetlusi sellise nõusoleku andmiseks;

4.  nõuab, et liikmesriikide valitsused, parlamendid ja pädevad asutused aitaksid uurimiskomisjoni tema ülesannete täitmisel, järgides täielikult liidu õiguses sätestatud lojaalse koostöö põhimõtet;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT L 113, 19.5.1995, lk 2.
(2) ELT L 10, 15.1.2016, lk 13.

Õigusalane teave