Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2090(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0246/2016

Predkladané texty :

A8-0246/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2016 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0322

Prijaté texty
PDF 250kWORD 63k
Utorok, 13. septembra 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle
P8_TA(2016)0322A8-0246/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o vyšetrovaní vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (2016/2090(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 226 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach upravujúcich výkon vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu(1),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie (EÚ) 2016/34 zo 17. decembra 2015 o zriadení, pôsobnosti, počte členov a dobe trvania vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle(2),

–  so zreteľom na článok 198 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na predbežnú správu Vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom odvetví (A8-0246/2016),

A.  keďže článok 226 ZFEÚ poskytuje právny základ na to, aby Európsky parlament zriadil dočasný vyšetrovací výbor na vyšetrovanie prípadov údajného porušenia alebo nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci vnútroštátnych súdov a súdov Únie, a keďže to predstavuje významný prvok kontrolných právomocí Európskeho parlamentu;

B.  keďže Európsky parlament na základe návrhu Konferencie predsedov 17. decembra 2015 rozhodol o zriadení vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajných nedostatkov pri uplatňovaní právnych predpisov Únie týkajúcich sa merania emisií v automobilovom priemysle, a že výbor predloží všetky odporúčania, ktoré považuje za nevyhnutné v tejto veci;

C.  keďže vyšetrovací výbor funguje na základe pracovného plánu, ktorý zahrnuje:

   program vypočutia pozvaných svedkov a odborníkov v záujme získania dôležitých ústnych dôkazov;
   žiadosti o písomný dôkaz od svedkov alebo expertov pozvaných na vypočutia;
   žiadosti o dokumenty v záujme získania dôležitých písomných dôkazov od Komisie, orgánov členských štátov a ďalších dôležitých subjektov;
   dve služobné cesty na získanie informácií priamo na mieste;
   brífingy a štúdie zadané v rámci jeho rozpočtu na odborné posudky;
   formálne písomné stanovisko právnej služby Európskemu parlamentu, čo sa týka pozývania hostí, ktorí môžu vystupovať ako svedkovia v rámci súdnych konaní;

D.  keďže vyšetrovací výbor rozoslal členským štátom, inštitúciám Únie a ďalším orgánom rozličné dotazníky a na svojej internetovej stránke zverejnil výzvu na predloženie dôkazov;

E.  keďže výsledky pokračujúceho vyšetrovania by mohli predstavovať pridanú hodnotu rámca Únie na typové schvaľovanie;

F.  keďže Európsky parlament v rozhodnutí zo 17. decembra 2015 požiadal, aby vyšetrovací výbor predložil predbežnú správu do šiestich mesiacov od začiatku činnosti;

G.  keďže vyšetrovací výboru má taký charakter, ktorý mu nedovoľuje, aby predkladal konečné závery vyplývajúce z vyšetrovania skôr, než zváži, či sa jeho mandát naplnil; keďže je preto predčasné, aby výbor v rámci tejto predbežnej správy predkladal zistenia týkajúce sa rozličných hľadísk jeho mandátu;

H.  keďže ústne a písomné dôkazy, ktoré výbor získal a preskúmal, potvrdzujú potrebu ďalšieho vyšetrovania všetkých bodov, ktoré obsahuje jeho mandát;

1.  nabáda vyšetrovací výbor, aby pokračoval v práci a v plnej miere vykonával mandát, ktorý mu dal Európsky parlament na základe rozhodnutia zo 17. decembra 2015, a podporuje všetky opatrenia a iniciatívy vedúce k naplneniu mandátu;

2.  žiada Konferenciu predsedov a Predsedníctvo, aby podporili všetky opatrenia potrebné na to, aby vyšetrovací výbor mohol plniť svoj mandát, najmä čo sa týka povolenia na organizovanie vypočutí a mimoriadnych stretnutí, náhrad výdavkov na znalcov a svedkov, služobných ciest a iných technických prostriedkov ktoré sú riadne odôvodnené;

3.  žiada Komisiu, aby zabezpečila urýchlenú podporu a plnú transparentnosť v rámci pomoci práci vyšetrovacieho výboru a plne rešpektovala zásadu lojálnej spolupráce, pričom zabezpečí všetku možnú technickú a politickú podporu, najmä rýchlejším predkladaním požadovanej dokumentácie; očakáva úzku spoluprácu príslušných súčasných komisárov a generálnych riaditeľstiev, ako aj tých, ktorí niesli zodpovednosť v predchádzajúcich obdobiach; žiada členské štáty, aby plne rešpektovali zásadu lojálnej spolupráce a aby poskytli vyšetrovaciemu výboru potrebnú technickú a politickú podporu, najmä tým, že umožnia Komisii, aby rýchlejšie predkladala požadované dokumenty, a ak si predloženie dokladov vyžaduje súhlas členských štátov, zrýchlením ich interných postupov na udelenie tohto súhlasu;

4.  požaduje, aby vlády, parlamenty a príslušné orgány členských štátov pomáhali vyšetrovaciemu výboru pri plnení jeho úlohách a aby plne rešpektovali zásadu lojálnej spolupráce stanovenú v právnych predpisoch Únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 113, 19.5.1995, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2016, s. 13.

Právne oznámenie