Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2090(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0246/2016

Ingivna texter :

A8-0246/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2016 - 4.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0322

Antagna texter
PDF 158kWORD 43k
Tisdagen den 13 september 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin
P8_TA(2016)0322A8-0246/2016

Europaparlamentets resolution av den 13 september 2016 om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin (2016/2090(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 226 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt(1),

–  med beaktande av parlamentets beslut (EU) 2016/34 av den 17 december 2015 om tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod(2),

–  med beaktande av artikel 198 i arbetsordningen,

–  med beaktande av interimsbetänkandet från undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin (A8-0246/2016).

A.  Artikel 226 i EUF-fördraget utgör den rättsliga grunden för Europaparlamentet att tillsätta en tillfällig undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser av unionsrätten eller administrativa missförhållanden i anslutning till unionsrätten, utan att detta påverkar en eventuell domstolsprövning på nationell nivå eller unionsnivå. Detta är en viktig aspekt av parlamentets tillsynsbefogenheter.

B.  På grundval av ett förslag från talmanskonferensen beslutade parlamentet den 17 december 2015 att tillsätta en undersökningskommitté för att undersöka påstådd underlåtenhet att tillämpa unionsrätten i samband med utsläppsmätningar i bilindustrin, och att kommittén skulle komma med de rekommendationer som den ansåg nödvändiga.

C.  Undersökningskommittén arbetar enligt en arbetsplan som inbegriper:

   ett program för utfrågningar av inbjudna vittnen och experter i syfte att samla in relevanta muntliga uppgifter,
   begäranden om skriftliga uppgifter från vittnen och experter som bjudits in till utfrågningar,
   begäranden om handlingar i syfte att samla in relevanta skriftliga uppgifter från kommissionen, medlemsstaternas myndigheter och andra relevanta aktörer,
   två besök för att samla in information på plats,
   rapporter och studier som finansieras inom ramen för expertbudgeten,
   ett formellt skriftligt yttrande från parlamentets rättstjänst om de inbjudna gäster som kan omfattas av rättsliga förfaranden för att vittna.

D.  Undersökningskommittén har skickat ut olika frågeformulär till medlemsstaterna, unionens institutioner och övriga organ, och har gått ut med en uppmaning att inkomma med synpunkter på sin webbplats.

E.  Resultaten av den pågående undersökningen kan ge ett mervärde för unionens ramverk för typgodkännande.

F.  Parlamentet begärde i sitt beslut av den 17 december 2015 att undersökningskommittén skulle lägga fram ett interimsbetänkande inom sex månader efter det att den inlett sitt arbete.

G.  En undersökningskommitté är förhindrad att lägga fram några slutliga slutsatser av sina undersökningar innan den anser att mandatet har uppfyllts. Det är därför för tidigt för kommittén att lägga fram några synpunkter om de olika aspekterna av mandatet i detta interimsbetänkande.

H.  De muntliga och skriftliga uppgifter som hittills lämnats till och granskats av kommittén bekräftar behovet av att fortsätta undersöka samtliga punkter som ingår i kommitténs mandat.

1.  Europaparlamentet uppmuntrar undersökningskommittén att driva arbetet vidare och att till fullo uppfylla det mandat som parlamentet gav i sitt beslut av den 17 december 2015, och stöder alla åtgärder och initiativ som leder till att mandatet uppfylls.

2.  Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen och presidiet att stödja alla åtgärder som krävs för att undersökningskommittén ska kunna uppfylla sitt mandat, framför allt vad gäller tillstånd för utfrågningar och extra sammanträden, ersättning av experters och vittnens kostnader, resor eller andra tekniska hjälpmedel som är skäligen motiverade.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa snabbt stöd och full insyn när det gäller att hjälpa undersökningskommittén i dess arbete, med full respekt för principen om lojalt samarbete, och ge allt tänkbart tekniskt och politiskt stöd, särskilt genom att snabbare lägga fram begärda handlingar. Parlamentet förväntar sig att de berörda och nuvarande kommissionsledamöterna och generaldirektörerna liksom de som var ansvariga under tidigare valperioder samarbetar fullt ut. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att, med full respekt för principen om lojalt samarbete, ge undersökningskommittén det tekniska och politiska stöd som behövs, särskilt genom att ge kommissionen möjlighet att snabbare lägga fram begärda handlingar och, om överlämnandet av handlingar kräver medlemsstaternas samtycke, att påskynda sina interna förfaranden för att ge ett sådant samtycke.

4.  Europaparlamentet kräver att regeringar, parlament och behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska hjälpa undersökningskommittén i dess uppdrag med full respekt för den princip om lojalt samarbete som fastställs i unionsrätten.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EGT L 113, 19.5.1995, s. 2.
(2) EUT L 10, 15.1.2016, s. 13.

Rättsligt meddelande