Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2324(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0226/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0226/2016

Συζήτηση :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.17
CRE 13/09/2016 - 4.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0336

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 523kWORD 64k
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων
P8_TA(2016)0336A8-0226/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (2015/2324(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 192, το άρθρο 265 παράγραφος 5 και το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Άλπεων (COM(2015)0366), καθώς και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης και το υποστηρικτικό αναλυτικό έγγραφο (SWD(2015)0147),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (κανονισμός περί κοινών διατάξεων ή ΚΚΔ)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης και 20ής Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Άλπεων,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2015, με θέμα την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Άλπεων(4),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, της 3ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τη μακροπεριφερειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Άλπεων(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της EE: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 23ης Μαΐου 2013, σχετικά με μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για τις Άλπεις(7)·

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 20ής Μαΐου 2014, της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τη διακυβέρνηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών (COM(2014)0284),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο «Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (COM(2011)0017),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/370/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2005, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (Σύμβαση του Aarhus),

–  έχοντας υπόψη την εναρκτήρια διάσκεψη σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Brdo (Σλοβενία) στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη διάσκεψη των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ίνσμπρουκ στις 17 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη διάσκεψη των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 96/191/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 1996, για τη σύναψη της σύμβασης για την προστασία των Άλπεων (σύμβαση των Άλπεων),

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Επιτροπής για τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων,

–  έχοντας υπόψη την έκφραση των απόψεων των ενδιαφερομένων μερών που περιέχεται στο «Πολιτικό ψήφισμα για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή των Άλπεων», που εγκρίθηκε στη Γκρενόμπλ, στις 18 Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Νέος ρόλος των μακροπεριφερειών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας», που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2015 από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών (Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 2009, με τίτλο «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM(2009)0147),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα επιδόσεων της Επιτροπής για την Ένωση Καινοτομίας για το 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πράσινη Υποδομή (ΠΥ) – Ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης» (COM(2013)0249),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής του 2014, σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άλλων ενωσιακών προγραμμάτων που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0226/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να προαχθεί μια συνολική αρμονική ανάπτυξη, χρειάζεται να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αποτελούν σήμερα θεμελιώδες εργαλείο που συμβάλλει στον στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αυτές διέπονται από την αρχή των τριών «όχι»: όχι σε νέα νομοθεσία, όχι σε νέα χρηματοδότηση, όχι σε νέα θεσμικά όργανα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροπεριφερειακή στρατηγική για την περιοχή των Άλπεων θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιστροφή της οικονομικής ύφεσης, με επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, όπου θα συνεκτιμώνται τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της περιοχής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός των μακροπεριφερειακών στρατηγικών θα πρέπει να είναι η καλύτερη επίτευξη των κοινών στόχων διαφορετικών περιφερειών μέσω μιας προαιρετικής και συντονισμένης προσέγγισης που δεν συνεπάγεται πρόσθετες ρυθμίσεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή των Άλπεων έχει επιταχυνθεί περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με αποτέλεσμα την αύξηση φυσικών καταστροφών όπως χιονοστιβάδες και πλημμύρες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροπεριφερειακή στρατηγική επιδιώκει τον εντοπισμό πόρων και την αξιοποίηση του κοινού αναπτυξιακού δυναμικού των περιοχών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αποτελούν ένα μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στο πλαίσιο του οποίου η συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων που εκπροσωπούν το τοπικό, το περιφερειακό και το εθνικό επίπεδο έχει καίρια σημασία για την επιτυχία των στρατηγικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η υποστήριξη της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών μακροπεριφερειών προκειμένου να βελτιωθεί η συνοχή των πολιτικών τους σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη διασυνοριακών στρατηγικών και διεθνών έργων για τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας, προς όφελος της περιοχής στο σύνολό της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές ταυτότητες και η πολιτιστική κληρονομιά, ιδίως οι λαϊκοί πολιτισμοί και τα ήθη και έθιμα της περιοχής των Άλπεων, αξίζουν ιδιαίτερης προστασίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχυρή προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή που έχουν υιοθετήσει οι περιφέρειες της περιοχής των Άλπεων οδήγησε στην ανάπτυξη της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP), με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση προκλήσεων που είναι κοινές σε ολόκληρη την περιοχή των Άλπεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή των Άλπεων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη κρατών μελών και παρέχει πολυάριθμες υπηρεσίες οικοσυστήματος στις γειτονικές αστικές και περιαστικές περιοχές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροστρατηγική για την περιοχή των Άλπεων θα επηρεάσει περίπου 80 εκατομμύρια άτομα που ζουν σε 48 περιφέρειες σε επτά χώρες, πέντε εκ των οποίων είναι κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Σλοβενία) και δύο χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ (Λιχτενστάιν και Ελβετία)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων πρέπει να συνδυάζει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη σε μια περιοχή φυσικού περιβάλλοντος που αποτελεί παράλληλα σημαντικό πόλο έλξης τουριστών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συρρίκνωση του πληθυσμού αποτελεί το βασικό πρόβλημα ορισμένων αλπικών περιοχών και ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής των Άλπεων δεν μπορούν να επιβιώσουν αποκλειστικά από τον αλπικό τουρισμό και ότι, επομένως, πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο η γεωργία, η δασοκομία και άλλοι φιλικοί προς το περιβάλλον τομείς και υπηρεσίες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των περιφερειών που περιλαμβάνονται στη στρατηγική υπάρχουν σημαντικές διαφορές και, κατά συνέπεια, απαιτούνται συντονισμένες δράσεις σε επίπεδο πολιτικών και τομέων, τόσο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών (οριζόντιο επίπεδο), όσο και σε κάθε επιμέρους περιφέρεια (κάθετο επίπεδο)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή των Άλπεων διαθέτει μοναδικά γεωγραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά και ότι είναι μια διασυνδεμένη μακροπεριφέρεια και περιφέρεια διέλευσης με σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, απαιτούνται ειδικές απαντήσεις στις προκλήσεις που θέτουν το περιβάλλον, η δημογραφική εξέλιξη, οι μεταφορές, ο τουρισμός και ζητήματα σχετιζόμενα με την ενέργεια, η εποχικότητα και η πολυδραστηριότητα, και ότι η συντονισμένη χωροταξία θα μπορούσε να παραγάγει καλύτερα αποτελέσματα και προστιθέμενη αξία για την εδαφική συνοχή τόσο της περιοχής των Άλπεων όσο και των περιαλπικών περιοχών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή των Άλπεων αποτελεί «υδατόπυργο» της Ευρώπης και ότι οι Άλπεις παρέχουν ποσότητα νερού η οποία το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει μέχρι το 90% των αναγκών των περιοχών που βρίσκονται στις παρυφές τους· λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των υδάτινων πόρων για την υδροηλεκτρική παραγωγή, την άρδευση της γεωργικής γης, τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, καθώς και την παροχή πόσιμου νερού· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η διαφύλαξη της ποιότητας των υδάτων και της στάθμης των ποταμών στις Άλπεις, καθώς και η επίτευξη σωστής ισορροπίας ανάμεσα στα συμφέροντα των τοπικών πληθυσμών και στις περιβαλλοντικές ανάγκες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή των Άλπεων διατρέχεται από σύνορα και ότι η αντιμετώπιση των φραγμών αυτών συνιστά βασική προϋπόθεση για τη συνεργασία στην περιοχή, για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών, αγαθών και κεφαλαίων και, ως εκ τούτου, για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αλληλεπίδραση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για τις Άλπεις αποτελεί ευκαιρία να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία, να δημιουργηθούν δεσμοί και δίκτυα που θα συνδέουν τους ανθρώπους και τις οικονομικές δραστηριότητες και, συνακόλουθα, να αρθούν τα σύνορα και οι φραγμοί που αυτά δημιουργούν·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική της Ένωσης για την περιοχή των Άλπεων, υπογραμμίζει τόσο την ανάγκη περιορισμού των επιπτώσεων των μεταφορών διαμέσου των Άλπεων, με στόχο τη διαφύλαξη του περιβαλλοντικού πλούτου των Άλπεων, όσο και τη σημασία που έχει η εφαρμογή μιας στρατηγικής με την οποία θα εξασφαλίζεται ένα υγιέστερο και καλύτερα προστατευμένο περιβάλλον διαβίωσης για τον εντόπιο πληθυσμό·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και προϋπόθεση, ιδίως στις μεθοριακές περιοχές, για την επίτευξη των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής, εδαφικής και περιβαλλοντικής συνοχής, ισχυρής και βιώσιμης ανταγωνιστικότητας και ισότιμης πρόσβασης στην απασχόληση·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή που καλύπτει η στρατηγική για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) αποτελείται από ορεινές περιοχές στο κέντρο της και από περιαλπικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων μητροπολιτικών περιοχών, τις οποίες συνδέουν στενές αλληλεπιδράσεις και λειτουργικές σχέσεις που επηρεάζουν ως σύνολο την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη περιοχή με τα διατηρημένα οικοσυστήματα και τις υπηρεσίες της μπορεί να αποτελέσει τη βάση για πολλές οικονομικές δραστηριότητες, με έμφαση στη γεωργία, τη δασοκομία, τον τουρισμό και την ενέργεια, λαμβανομένου υπόψη του πολιτιστικού και φυσικού της πλούτου·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Άλπεων, ως η πρώτη μακροπεριφερειακή στρατηγική για ορεινή περιοχή, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και πηγή έμπνευσης για άλλες ορεινές περιοχές στην ΕΕ·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προηγούμενες μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ επιβεβαίωσαν την επιτυχία των μηχανισμών συνεργασίας αυτού του είδους και κόμισαν χρήσιμη εμπειρία για τη χάραξη νέων μακροπεριφερειακών στρατηγικών·

Γενικές παρατηρήσεις και διακυβέρνηση

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Άλπεων και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης· πιστεύει ότι αποτελεί βήμα προόδου για την ανάπτυξη της περιοχής σύμφωνα με τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η στρατηγική και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του πληθυσμού της περιοχής, και κυρίως της φυγής των νέων·

2.  επισημαίνει την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της σύμβασης των Άλπεων, η οποία συμβιβάζει οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά συμφέροντα· καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να σεβαστούν τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί και να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο δέσμευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία των Άλπεων·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) προσφέρουν δυνητικά σημαντικούς πόρους και ευρύ φάσμα εργαλείων και επιλογών για τη στρατηγική· ζητεί την ενίσχυση των συνεργειών μέσω της προώθησης του συντονισμού και των συμπληρωματικοτήτων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και με άλλα ταμεία και μηχανισμούς που σχετίζονται με τους πυλώνες της στρατηγικής, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», τον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα LIFE, το πρόγραμμα COSME για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), το πρόγραμμα Interreg για την περιοχή των Άλπεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), σε σχέση με τα οποία η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνητική προστιθέμενη αξία ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, επικεντρωμένων στις ιδιαίτερες προκλήσεις της περιοχής των Άλπεων·

4.  ζητεί από την Επιτροπή και τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση, τη διαχείριση και την υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΔΕΤ να δώσουν έμφαση στη σημασία των μακροπεριφερειακών έργων και δράσεων· αναμένει ενίσχυση της από κοινού δράσης, μέσω του συντονισμού των εν λόγω πολιτικών, προγραμμάτων και στρατηγικών της ΕΕ που έχουν σημασία για τις Άλπεις και ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων στην πράξη, ούτως ώστε να αποφευχθούν πιθανές αλληλοεπικαλύψεις και να μεγιστοποιηθεί η συμπληρωματικότητα και η προστιθέμενη αξία· ζητεί από την Επιτροπή επιπλέον να διασφαλίσει ευχερή πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων στα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία·

5.  επαναλαμβάνει τη σημασία της αρχής των τριών «όχι», δεδομένου ότι οι μακροπεριφέρειες είναι πλαίσια που αξιοποιούν την προστιθέμενη αξία πρωτοβουλιών συνεργασίας και συνεργειών μεταξύ διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ·

6.  καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τις συμμετέχουσες περιφέρειες να ευθυγραμμίσουν τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές και τα μέτρα χρηματοδότησης, ώστε να συμπεριλαμβάνουν, όπου είναι εφικτό, τις δράσεις και τους στόχους της στρατηγικής EUSALP, και να προσαρμόσουν τα εγκριθέντα επιχειρησιακά προγράμματά τους για να εξασφαλιστεί ότι τα μελλοντικά σχέδια στο πλαίσιο της στρατηγικής EUSALP θα υλοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση και ότι οι διαχειριστικές αρχές θα λάβουν δεόντως υπόψη τις προτεραιότητες της EUSALP κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων (π.χ. μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, μορίων ή κονδυλίων ειδικού προορισμού)· ζητεί βελτίωση της μακροπεριφερειακής προσέγγισης ενόψει της ενδεχόμενης μεταρρύθμισης της πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020, και υπογραμμίζει πόσο σημαντικά είναι τα ολοκληρωμένα μακροπεριφερειακά έργα και μέτρα·

7.  καλεί την ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας επενδυτικής πλατφόρμας για την περιοχή των Άλπεων η οποία θα επέτρεπε την κινητοποίηση χρηματοδότησης από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές· ζητεί τη δημιουργία δεξαμενής έργων για την περιοχή που θα προσέλκυε επενδυτές· παροτρύνει, σε αυτό το πλαίσιο, την Επιτροπή, την ΕΤΕπ και τις συμμετέχουσες χώρες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες του ΕΤΣΕ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα στην περιοχή που θα εξασφαλίζουν βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση σε μακροπεριφερειακό επίπεδο·

8.  τονίζει ότι απαιτούνται κατάλληλες ενημερωτικές εκστρατείες για τη στρατηγική της ΕΕ στην περιοχή των Άλπεων και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αυξημένη προβολή της στρατηγικής και την παροχή επαρκούς πληροφόρησης σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα της στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακό και διεθνές επίπεδο· ζητεί να προωθηθούν ο συντονισμός και οι ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με την εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ, ιδίως στο πεδίο της διαχείρισης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, προκειμένου να δημιουργηθούν βιώσιμοι πόλοι έλξης τουριστών·

9.  ζητεί να δημιουργηθεί σε μακροπεριφερειακό επίπεδο μια δομή υποστήριξης της εφαρμογής για τα διοικητικά όργανα της EUSALP, σε συνεργασία και συμφωνία με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες· χαιρετίζει επιπλέον την εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στα διοικητικά της όργανα και εκτιμά ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει στην παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής·

10.  ζητεί να διαδραματίσει η Επιτροπή ενεργό ρόλο στο στάδιο υλοποίησης της EUSALP· εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, να συμμετέχει στην κοινή διαχείριση μαζί με τα κράτη και τις περιφέρειες σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και της εφαρμογής των έργων της στρατηγικής, αν μη τι άλλο προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματική συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, και ο απαραίτητος συντονισμός με άλλες στρατηγικές και μορφές χρηματοδότησης που υποστηρίζονται από την ΕΕ·

11.  ζητεί να αξιολογηθεί η εφαρμογή της EUSALP από την Επιτροπή, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και μετρήσιμους δείκτες·

12.  υποστηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές της περιοχής των Άλπεων, με σκοπό την προώθηση της δικτύωσης και των κοινών στόχων στο πλαίσιο μιας συνεπούς, συντονισμένης και ολοκληρωμένης πολιτικής (π.χ. σε ό, τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ευημερία, την υλικοτεχνική υποστήριξη και την επιχειρηματική και κοινωνική καινοτομία)· υποστηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, π.χ., στον βιώσιμο τουρισμό μεταξύ των περιφερειών, καθώς και με άλλες υφιστάμενες μακροπεριφερειακές στρατηγικές·

13.  εμμένει στην άποψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε συνεργασία με την τοπική και περιφερειακή κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στους φορείς διαχείρισης και στους επιχειρησιακούς, τεχνικούς και εκτελεστικούς φορείς της στρατηγικής, με πλήρη σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

14.  εκτιμά ότι οι επενδύσεις πρέπει να διοχετεύονται στην ίση και ουσιαστική πρόσβαση όλου του πληθυσμού της περιοχής σε μονάδες περίθαλψης και πρώτων βοηθειών και σε επείγουσα βοήθεια, ιδίως στις αγροτικές ζώνες, προκειμένου να αποτραπεί η απερήμωση·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει ανά διετία στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της EUSALP, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και μετρήσιμων δεικτών, με στόχο την αξιολόγηση της λειτουργίας και της προστιθέμενης αξίας της όσον αφορά την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, τη μείωση των ανισοτήτων και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

16.  καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον· υπογραμμίζει την ανάγκη για βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας υποδομής υδροηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αναπτύχθηκε πολύ νωρίς, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι υποδομές υδροηλεκτρικής ενέργειας στο περιβάλλον και τη γεωλογία, που θα συνοδεύεται από την προώθηση μικρών (πολύ μικρών και πάρα πολύ μικρών) υδροηλεκτρικών σταθμών· τονίζει ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων αποτελεί καίριας σημασίας παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Άλπεων και ότι, ως εκ τούτου, ο τοπικός πληθυσμός πρέπει να είναι σε θέση να δεσμευτεί υπέρ της υδροηλεκτρικής ενέργειας και να χρησιμοποιεί την προστιθέμενη αξία που αυτή παράγει· καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να συμβάλουν στην ανάπτυξη εύρυθμων δικτύων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας στη μακροπεριφέρεια, για να κατοχυρώσουν την ασφάλεια εφοδιασμού και να δημιουργήσουν δομές για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο θέμα της διασυνοριακής συνεργασίας·

17.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η κοινωνική διάσταση, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιδίωξη ενός μοντέλου ανάπτυξης που θα μπορεί να εγγυάται τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία για όλους, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ενσωμάτωσης προτεραιοτήτων και ανάληψης δράσεων για την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων·

18.  υπενθυμίζει την αρχή της καθολικής πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, η οποία πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα εδάφη της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών υπηρεσιών και της κινητικότητας και με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία· τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι συμμετέχουσες χώρες να προωθήσουν εναλλακτικές και καινοτόμες λύσεις για την περιοχή των Άλπεων στον τομέα της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων λύσεων, προσαρμοσμένων στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τις συμμετέχουσες χώρες να παράσχουν κίνητρα για την ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· υπενθυμίζει, ωστόσο, τις αρχές της οικονομικής προσιτότητας και της προσβασιμότητας σε δημόσιες υπηρεσίας ποιότητας για όλους·

19.  εκφράζει ανησυχία για την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών σε ορισμένα μέρη της περιοχής των Άλπεων· τονίζει ότι πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως οι στρατηγικές για τη διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών και την κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει την ανάγκη εκπόνησης και εφαρμογής κοινών σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση διασυνοριακής ρύπανσης· ζητεί τη συγκρότηση κοινών ομάδων ταχείας επέμβασης για τις τουριστικές περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές όπως ιλυόρροια, κατολισθήσεις εδάφους και πλημμύρες· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη καλύτερης προώθησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ·

Θέσεις εργασίας, οικονομική μεγέθυνση και καινοτομία

20.  αναγνωρίζει ότι οι αλπικές περιφέρειες έχουν περιβαλλοντικό πλούτο ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί, με το τεράστιο δυναμικό τους από την άποψη του φυσικού τοπίου, καθώς και την εξαιρετική ποικιλία οικοσυστημάτων, που εκτείνονται από τα ορεινά στα πεδινά ακόμη και στις μεσογειακές ακτές, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενός οικονομικού χώρου και μιας βιόσφαιρας που θα έχει ως βάση τη συνύπαρξη φύσης και ανθρώπου· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για πιο ενεργό συνεργασία μεταξύ των γεωργικών και των λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές (Natura 2000, εθνικά πάρκα, φυσικά πάρκα κ.λπ.), με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τουριστικών προϊόντων, καθώς και τη σημασία που έχει η διατήρηση και η προστασία των μοναδικών οικοτόπων των ορεινών περιοχών·

21.  επισημαίνει τις ευκαιρίες που ανοίγονται με τη στρατηγική για την ανάπτυξη της οικείας αγοράς εργασίας, η οποία παρουσιάζει υψηλά επίπεδα διασυνοριακής μετακίνησης εργαζομένων· θεωρεί ότι η ενίσχυση των προσόντων του εργατικού δυναμικού και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία θα πρέπει να συγκαταλέγονται μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων της στρατηγικής για την περιοχή των Άλπεων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι ΜΜΕ – πολύ συχνά οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μικρές επιχειρήσεις μεταποίησης – των τομέων της γεωργίας, του τουρισμού, του εμπορίου, της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας αποτελούν τον πυρήνα της οικονομικής δραστηριότητας με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο στην περιοχή των Άλπεων και, ως εκ τούτου, τη ραχοκοκαλιά του ζωτικού, πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος των Άλπεων και σημαντική πηγή απασχόλησης· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και των ευκαιριών απασχόλησης στην περιοχή των Άλπεων·

22.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και τη σημασία που έχει να εξασφαλισθεί ταχεία και αποτελεσματική πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, και, με αυτό τον τρόπο, σε ψηφιακές και διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η χρήση ψηφιακών διαύλων της αγοράς και της τηλεργασίας, καθώς και άλλες ευκαιρίες για τα άτομα που ζουν σε περιοχές μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, με παράλληλη προώθηση, όπου είναι εφικτό, εναλλακτικών λύσεων αντί της φυσικής μετακίνησης·

23.  θεωρεί ότι η καινοτομία και η χρήση νέων τεχνολογιών σε βασικούς τομείς της οικονομίας, με γνώμονα τις στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης και με χρηματοδότηση από τις υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ (όπως το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το COSME, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ή το Erasmus +), θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης σε τομείς στρατηγικής σημασίας όπως οι βιοεπιστήμες, η βιοοικονομία, η ενέργεια, τα βιολογικά προϊόντα, τα νέα υλικά ή οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ισχυρή υποστήριξη για τις ΜΜΕ, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιστροφή της τρέχουσας τάσης συρρίκνωσης του πληθυσμού που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές και εδάφη της περιοχής των Άλπεων·

24.  καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και των περιφερειών της περιοχής των Άλπεων να συνεργαστούν με την Επιτροπή προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα υλοποίησης, κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, κοινού προγράμματος (βάσει του άρθρου 185 ΣΛΕΕ) για τη στήριξη της ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας της περιοχής των Άλπεων, στο πλαίσιο συμβατών ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας, ενσωματωμένων στις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης·

25.  ενθαρρύνει τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών και τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων και λοιπών συναφών ενδιαφερόμενων φορέων, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη δυνατότητα αξιοποίησης συνεργειών μεταξύ αλπικών και περιαλπικών περιοχών· θεωρεί ότι οι προβλεπόμενες δράσεις θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για ευφυή εξειδίκευση σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την εξασφάλιση αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων επενδύσεων·

26.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχει για τη στρατηγική EUSALP η ανάπτυξη έργων για ενώσεις, ιδρύματα, μικροεπιχειρήσεις και ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, λόγω της επίδρασης που έχουν στις επενδύσεις, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση, αλλά και του καίριου ρόλου τους στη διατήρηση και την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας·

27.  τονίζει ότι η μακροπεριφερειακή στρατηγική για τις Άλπεις θα πρέπει αφενός να παρέχει ευκαιρίες για τη διατήρηση, την υποστήριξη και την προσαρμογή, κατά περίπτωση, παραδοσιακών μορφών οικονομικής δραστηριότητας, όπως της γεωργίας, της δασοκομίας και βιοτεχνικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας, και αφετέρου να προωθεί την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών στον εν λόγω τομέα, π.χ. μέσω του μηχανισμού InnovFin· τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε στήριξη και χρηματοδότηση, δεδομένου του ρόλου που επιτελούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

28.  υπογραμμίζει ότι η συνεργασία μεταξύ περιφερειών, και προπαντός η διασυνοριακή συνεργασία, είναι σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή· ενθαρρύνει τη διαμόρφωση στρατηγικών στον τομέα του τουρισμού που βασίζονται στον υφιστάμενο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο, τη βιωσιμότητα και στην καινοτομία· τονίζει την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική διάσταση των διαφόρων παραδόσεων και εθίμων της περιοχής των Άλπεων, που θα πρέπει να προάγονται και να διατηρούνται με σεβασμό στην πολυμορφία τους·

29.  σημειώνει ότι η διαχείριση και η επανεισαγωγή αρπακτικών πτηνών και σαρκοβόρων στις αλπικές περιοχές πραγματοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ενώ τα συγκεκριμένα είδη δεν περιορίζονται από διοικητικά σύνορα και ότι το φαινόμενο της αποδημίας έχει εκ φύσεως διασυνοριακό χαρακτήρα· καλεί, ωστόσο, τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις συνδεόμενες με την επανεισαγωγή των ειδών αυτών, να βελτιώσουν τον συντονισμό ανάμεσα στις διάφορες αρχές, με παράλληλη ανταλλαγή πληροφοριών, και να ενισχύσουν τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να προαχθεί η διασυνοριακή διαχείριση και η προστασία των εκτρεφόμενων ζώων και των ζώων βοσκής στο πλαίσιο της αλπικής στρατηγικής, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα για τα «μεγάλα σαρκοφάγα, τα άγρια οπληφόρα και την κοινωνία» της Σύμβασης των Άλπεων·

30.  υποστηρίζει τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς μέσω της ανάπτυξης νέων τουριστικών ευκαιριών που θα είναι προσαρμοσμένες στις περιφερειακές ανάγκες και θα αξιοποιούν τους περιφερειακούς πόρους, όπως για παράδειγμα τουριστικά θεματικά πάρκα και διαδρομές, τον οινολογικό-γαστρονομικό τουρισμό, τον πολιτιστικό, τον ιατρικό και τον εκπαιδευτικό και τον αθλητικό τουρισμό, προκειμένου να παραταθεί η τουριστική περίοδος, ώστε να μειωθεί παράλληλα η πίεση στις υποδομές και να επιτευχθεί απασχόληση στον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και στον αγροτουρισμό με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική ζωή και την άγρια πανίδα σε μη συμβατικά ξενοδοχεία, και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών· υποστηρίζει την προώθηση νέων τουριστικών δραστηριοτήτων, καλύτερα προσαρμοσμένων στην κλιματική αλλαγή και στην προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει επίσης την ανάγκη να στηριχθεί και να βελτιωθεί ο συντονισμός των υπηρεσιών ορεινής διάσωσης

31.  στηρίζει τα μέτρα που προάγουν την ελάφρυνση της πίεσης στις μεταφορικές υποδομές μέσω της καλύτερης χρονικής κατανομής των σχολικών διακοπών και των συνδεδεμένων με αυτές περιόδων διακοπών, της έξυπνης διαμόρφωσης των διοδίων και κινήτρων από την πλευρά των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών κατά τις περιόδους κορύφωσης των μετακινήσεων και τις ώρες αιχμής·

32.  υπενθυμίζει την οικονομική σημασία που έχει η προαγωγή της ανάπτυξης ήπιων και βιώσιμων τουριστικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την περιοχή των Άλπεων, μεταξύ άλλων σε παραλίμνιες πόλεις και λουτροπόλεις· παροτρύνει επίσης τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση του ποδηλάτου σε συνδυασμό με τα σιδηροδρομικά ταξίδια ή τις διατροπικές υπηρεσίες μεταφορών· επισημαίνει, βάσει των βέλτιστων πρακτικών, τις τουριστικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ·

33.  διαπιστώνει ότι το ίδιο άτομο συχνά υποχρεώνεται να ασκεί διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους, μερικές φορές σε διασυνοριακή βάση· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων τόσο αρχικής όσο και συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης· υπογραμμίζει τα οφέλη που θα είχε ένα πρόγραμμα Erasmus+ αφιερωμένο στη διασυνοριακή μαθητεία·

Κινητικότητα και συνδεσιμότητα

34.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών και διασυνοριακών μεταφορών και διατροπικών συνδέσεων με την ενδοχώρα (μεταξύ άλλων μεταξύ των μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων), με σκοπό την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της περιοχής, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και την προσέλκυση νέων κατοίκων, με παράλληλη αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανακαίνισης και/ή επέκτασης των υφιστάμενων δικτύων, με γενικό στόχο την καλύτερη εφαρμογή του δικτύου ΔΕΔ-Μ· τονίζει πόσο σημαντική είναι η κατασκευή μιας «ευφυούς» υποδομής· εκτιμά ότι οι νεόδμητες υποδομές πρέπει να γίνουν πραγματικοί «τεχνολογικοί διάδρομοι» εντός των οποίων θα υλοποιηθούν όλες οι χωριστές υποδομές, δηλαδή οι ηλεκτρικές γραμμές, οι τηλεφωνικές γραμμές, οι γραμμές ευρείας και υπερευρείας ζώνης, οι αγωγοί φυσικού αερίου, τα δίκτυα οπτικών ινών, οι σωλήνες ύδρευσης κτλ.·

35.  ζητεί μια ολιστική προσέγγιση για τον μελλοντικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την κυκλοφορία και το περιβάλλον στις Άλπεις· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη στροφή προς άλλους τρόπους μεταφοράς με στόχο τη μετάβαση από τις οδικές μεταφορές στις σιδηροδρομικές, ιδίως στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, και ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει αυτή τη μετάβαση· ζητεί, πάντα το πλαίσιο αυτό, τα έσοδα από τις οδικές μεταφορές να χρησιμοποιούνται για να δοθεί ώθηση στην εφαρμογή και την ανάπτυξη αποτελεσματικών και φιλικών προς το περιβάλλον σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, καθώς και για τη μείωση του θορύβου και της ρύπανσης του περιβάλλοντος, και επισημαίνει πιθανά έργα σε τομείς όπως η διαχείριση της κυκλοφορίας, η τεχνολογική καινοτομία, η διαλειτουργικότητα, κ.λπ.· ζητεί, επιπλέον, επέκταση των υφιστάμενων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των διατροπικών και διαλειτουργικών συστημάτων ποιότητας, στην περιοχή των Άλπεων· τονίζει τη σημασία που έχει η διασφάλιση συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας σε όλους τους κατοίκους της περιοχής·

36.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της σύνδεσης οδών μεταφοράς με άλλα μέρη της Ευρώπης και τη χρησιμότητα των διασυνδέσεων με τους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών), με παράλληλη βελτιστοποίηση της χρήσης των ήδη υφιστάμενων υποδομών· υπενθυμίζει ότι το ορεινό ανάγλυφο συνεχίζει να αποτελεί εμπόδιο στην προσέγγιση μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αυξήσει τη χρηματοδότηση για υποδομές διασυνοριακών μεταφορών· καλεί, ως εκ τούτου, τις συμμετέχουσες χώρες να επικεντρώσουν επίσης τις προσπάθειές τους στην υλοποίηση και στον σχεδιασμό βιώσιμων συμπληρωματικών έργων χωρίς αποκλεισμούς, μεριμνώντας παράλληλα για τη σύνδεση και την ανάπτυξη του υφιστάμενου δικτύου ΔΕΔ-Μ·

37.  εφιστά την προσοχή στην έλλειψη αποτελεσματικών μη ρυπογόνων συνδέσεων στις ορεινές περιοχές, καθώς και μεταξύ ορεινών και παρακείμενων περιοχών· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τις καθαρές και καλύτερες συνδέσεις με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ιδίως για τα σιδηροδρομικά δίκτυα, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να βελτιωθεί η συνοχή και η ποιότητα ζωής σε αυτές τις περιοχές· υποστηρίζει και προωθεί την εγκατάσταση στην περιοχή των Άλπεων·

38.  καλεί τα κράτη που συμμετέχουν στη μακροπεριφερειακή στρατηγική να λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι και να θεσπίσουν συμφωνίες για τους διασυνοριακούς εργαζομένους στην μακροπεριφέρεια των Άλπεων·

39.  υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων μορφών τοπικής μεταφοράς κατά παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων της έξυπνης ενημέρωσης για τις μεταφορές, της διαχείρισης των μεταφορών, της τηλεπληροφορικής των μεταφορών και της πολυτροπικότητας, λαμβανομένων, επίσης, υπόψη των δυνατοτήτων ανάπτυξης κοινών διαπεριφερειακών δραστηριοτήτων στο πεδίο αυτό·

40.  τονίζει την έλλειψη αποτελεσματικών ψηφιακών συνδέσεων στις ορεινές περιοχές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη βελτίωση των συνδέσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και να προωθηθεί η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στις περιοχές αυτές και να ενθαρρυνθεί η επανεγκατάσταση·

41.  τονίζει τη σημασία των δημόσιων επενδύσεων στις ορεινές περιοχές προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αδυναμία της αγοράς να παράσχει ψηφιακή συνδεσιμότητα σε αυτές τις περιοχές· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς και γενικευμένης παροχής ευρυζωνικού δικτύου και στις ορεινές περιφέρειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα απομακρυσμένων οικισμών και οικονομικών περιοχών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για το θέμα αυτό·

Περιβάλλον, βιοποικιλότητα, κλιματική αλλαγή και ενέργεια

42.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προστασία και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας στην περιοχή των Άλπεων· ζητεί να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για την εισαγωγή καινοτόμων μέτρων για την προστασία και τη διατήρησή της, καθώς και να εξεταστεί διεξοδικά ο ρόλος των μεγάλων αρπακτικών και η ενδεχόμενη καθιέρωση μέτρων προσαρμογής, σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με το κεκτημένο της Ένωσης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιοποικιλότητα, το έδαφος και τα ύδατα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η λήψη κάθε είδους μέτρου για να αποφευχθεί η επικάλυψη με ήδη υφιστάμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες·

43.  υπογραμμίζει ότι η μακροπεριφέρεια των Άλπεων προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες ως προς την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων που θα μπορούσαν να την αναδείξουν σε μοναδικό εργαστήριο πειραματισμού για την κυκλική οικονομία· θα υποβάλει, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2017, δοκιμαστικό σχέδιο για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων στον τομέα αυτό, με στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών όσον αφορά την κυκλική οικονομία, π.χ. στους τομείς της παραγωγής, της κατανάλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων·

44.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν η αυτοπαραγωγή ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η υποστήριξη της ανάπτυξης των πλέον αποδοτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή, από την υδροηλεκτρική έως την ηλιακή, την αιολική και τη γεωθερμική ενέργεια, καθώς και να προαχθεί η ανάπτυξη μορφών ανανεώσιμης ενέργειας ειδικά για τις Άλπεις· επισημαίνει τον αντίκτυπο που έχει στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα η χρήση διαφορετικών τύπων καύσης για θέρμανση· στηρίζει τη βιώσιμη χρήση της δασικής ξυλείας, χωρίς να μειωθεί η υφιστάμενη δασική έκταση, στοιχείο σημαντικό για την ισορροπία στα ορεινά οικοσυστήματα και για την προστασία από χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις και πλημμύρες·

45.  υπογραμμίζει ότι επείγει η ανάπτυξη νέων στρατηγικών για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία εγείρει ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, καθώς και της κλιματικής αλλαγής, ιδίως στις πλέον εκβιομηχανισμένες και πυκνοκατοικημένες περιοχές της μακροπεριφέρειας, με παράλληλο εντοπισμό των υφιστάμενων πηγών ρύπανσης και στενή παρακολούθηση των εκπομπών ρύπων· ζητεί, κατά συνέπεια, από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν βιώσιμες πολιτικές μεταφορών σύμφωνες με τους στόχους της COP 21 του Παρισιού,και να στηρίξουν την προστασία και τη διατήρηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος σε ολόκληρη τη μακροπεριφέρεια των Άλπεων·

46.  τονίζει τη σημασία των υποδομών μεταφοράς ενέργειας και υποστηρίζει τα έξυπνα συστήματα διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας, καθώς και τις επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας για την παραγωγή και τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, σύμφωνα με το δίκτυο ΔΕΔ-Ε (Διευρωπαϊκό Δίκτυο Ενέργειας) και μέσω της υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έργων ενδιαφέροντος για την ενεργειακή κοινότητα (PECI)· τονίζει τη σημασία που έχει η εκμετάλλευση τοπικών, και ιδιαίτερα ανανεώσιμων, ενεργειακών πόρων για τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές· ζητεί την προώθηση της αποκεντρωμένης παραγωγής/αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς·

47.  παροτρύνει τις συμμετέχουσες χώρες να καταβάλουν από κοινού προσπάθειες για την εφαρμογή χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης εδαφικής διαχείρισης, με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων φορέων (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ερευνητική κοινότητα, ΜΚΟ, κ.λπ.) της περιοχής·

48.  ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και του έργου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Παρακολούθησης των Παγετώνων, δεδομένων των πρόσφατων αποφάσεων της διάσκεψης COP21 στο Παρίσι και της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί στο εξής·

49.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η κλιματική αλλαγή και η αύξηση των θερμοκρασιών συνιστούν σοβαρή απειλή για την επιβίωση ειδών που ζουν σε μεγάλα υψόμετρα και η τήξη των πάγων αποτελεί περαιτέρω πηγή ανησυχίας, δεδομένου ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στα υπόγεια ύδατα· ζητεί ένα διακρατικό σχέδιο μεγάλης εμβέλειας για την καταπολέμηση της τήξης των παγετώνων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρη την οροσειρά των Άλπεων·

50.  καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού και να αναπτύξουν τις διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, στο πλαίσιο του μίγματος παραγωγής ενέργειας· υπογραμμίζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των υδροηλεκτρικών σταθμών· καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να συμβάλουν στην ανάπτυξη εύρυθμων δικτύων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας στη μακροπεριφέρεια·

51.  τονίζει ότι η διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού όχι μόνο θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια της μακροπεριφέρειας, αλλά θα αυξήσει επίσης τον ανταγωνισμό, πράγμα που θα έχει σημαντικά οφέλη για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής·

o
o   o

52.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των χωρών που συμμετέχουν στην EUSALP (Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Λιχτενστάιν, Αυστρία, Γερμανία και Σλοβενία).

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
(4) ΕΕ C 32 της 28.1.2016, σ. 12.
(5) ΕΕ C 19 της 21.1.2015, σ. 32.
(6) ΕΕ C 349 Ε της 29.11.2013, σ. 1.
(7) ΕΕ C 55 της 12.2.2016, σ. 117.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου