Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2880(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0990/2016

Arutelud :

PV 15/09/2016 - 8.1
CRE 15/09/2016 - 8.1

Hääletused :

PV 15/09/2016 - 11.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0349

Vastuvõetud tekstid
PDF 171kWORD 52k
Neljapäev, 15. september 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Filipiinid
P8_TA(2016)0349RC-B8-0990/2016

Euroopa Parlamendi 15. septembri 2016. aasta resolutsioon Filipiinide kohta (2016/2880(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Filipiinidel, eelkõige 8. juuni 2016. aasta resolutsiooni(1) partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja Filipiini Vabariigi vahel ning 14. juuni 2012. aasta(2) ja 21. jaanuari 2010. aasta(3) resolutsioone,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 3. septembri 2016. aasta avaldust rünnaku kohta Davaos,

–  võttes arvesse Filipiinide ja ELi vahelisi (Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) aegseid) diplomaatilisi suhteid, mis loodi 12. mail 1964. aastal, mil nimetati ametisse Filipiinide suursaadik EMÜ juures,

–  võttes arvesse Filipiinide staatust Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) asutajaliikmena pärast Bangkoki deklaratsiooni allkirjastamist 8. augustil 1967,

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingut,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 8. juuni 2016. aasta avaldust kohtuväliste hukkamiste ilmse heakskiitmise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC) tegevdirektori 3. augusti 2016. aasta avaldust olukorra kohta Filipiinidel,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindajaga seostatavat 4. septembri 2016. aasta avaldust Filipiinide kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 4. septembri 2016. aasta pressiteadet terrorirünnaku kohta Filipiinidel,

–  võttes arvesse ELi inimõigustealaseid suuniseid,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Filipiinidel ja ELil on pikaajalised diplomaatilised, majanduslikud, kultuurilised ja poliitilised suhted;

B.  arvestades, et demokraatia, õigusriigi põhimõte, inimõigused ja dialoog kodanikuühiskonna organisatsioonidega on alati olnud ELi ja Filipiinide kahepoolsete kõneluste oluline osa;

C.  arvestades väga raskeid ülesandeid, millega Filipiinide hiljuti valitud valitsus silmitsi seisab ning mis hõlmavad võitlust ebavõrdsuse ja korruptsiooni vastu ning riigis rahuprotsessi juhtimist;

D.  arvestades, et ebaseaduslik narkokaubandus Filipiinidel on jätkuvalt tõsine riiklik ja rahvusvaheline probleem; arvestades, et vastavalt USA välisministeeriumi poolt Kongressile esitatud aruandele teatas Filipiinide peamine narkootikumidevastase võitlusega tegelev amet (Philippine Drug Enforcement Agency) 2015. aastal, et 8 629 küla või barangay'd (ligikaudu 20 % riigi küladest) on teatanud narkootikumidega seotud kuritegudest, ning arvestades, et Filipiinidel on hinnanguliselt suurim metamfetamiini kasutajate määr Ida-Aasias;

E.  arvestades, et üks Rodrigo Duterte presidendikampaania keskseid loosungeid oli lubadus lõpetada kogu riigis iga tasandi narkokuriteod; arvestades, et valimiskampaania käigus ja esimestel päevadel presidendina nõudis Duterte korduvalt, et õiguskaitseasutused ja üldsus tapaksid arvatavad narkodiilerid, kes alla ei anna, samuti uimastikasutajad;

F.  arvestades, et president Duterte kinnitas avalikult, et ei algata menetlust õiguskaitsetöötajate ja kodanike vastu, kes tapavad vahistamisel vastupanu osutavad narkodiilerid;

G.  arvestades, et Filipiinide riikliku politsei esitatud andmed näitavad, et 1. juulist kuni 4. septembrini 2016 tappis politsei enam kui tuhat arvatavat narkodiilerit ja uimastikasutajat, ning arvestades, et politsei statistika kohaselt on tundmatud relvastatud isikud tapnud viimase kahe kuu jooksul enam kui tuhat väidetavat narkodiilerit ja uimastikasutajat; arvestades, et Al Jazeera teatel on narkootikumidega seoses vahistatud enam kui 15 000 kahtlusalust peamiselt kuulujuttudele ja kaaskodanike süüdistustele tuginedes, ning arvestades, et peaaegu 700 000 isikut on end „vabatahtlikult“ politseile üle andnud ja Tokhangi programmi raames ravile registreerinud, et vältida politsei või isehakanud korrakaitsjate sihtmärgiks sattumist;

H.  arvestades, et ÜRO peasekretär Ban Ki-moon taunis 8. juunil 2016 kohtuväliseid hukkamisi kui ebaseaduslikku ning põhiõigusi ja -vabadusi rikkuvat tegevust;

I.  arvestades, et 18. augustil 2016 nõudsid ÜRO kohtuväliste, kiirkorras toimuvate ja omavoliliste hukkamiste eriraportöör Agnes Callamard ning õigust tervisele käsitlev eriraportöör Dainius Pūras, et Filipiinide valitsus teeks lõpu praegusele kohtuväliste hukkamiste ja tapmiste lainele süvendatud kuritegevuse- ja uimastivastase kampaania raames, mille sihtmärgiks on narkodiilerid ja uimastikasutajad;

J.  arvestades, et Filipiinide Senat ja inimõiguste komisjon on käivitanud surmajuhtumite kohta oma sõltumatud uurimised;

K.  arvestades, et Filipiinid oli üks esimesi Aasia riike, kes kaotas surmanuhtluse (1987. aastal); arvestades, et pärast surmanuhtluse taastamist kaotati see teist korda president Arroyo valitsemisajal 2006. aastal; arvestades, et president Duterte nõudis oma valimiskampaanias surmanuhtluse taastamist, eelkõige ebaseadusliku narkokaubanduse vastu võitlemiseks, ning arvestades, et seaduseelnõu on praegu Kongressis arutamisel;

L.  arvestades, et teise Kongressis oleva seaduseelnõu eesmärk on vähendada vanust, millest alates saab isikut kriminaalvastutusele võtta, 15 eluaastalt üheksale;

M.  arvestades, et 2. septembril 2016 hukkus Davao linna turul toimunud pommirünnakus vähemalt 14 inimest ja 70 inimest sai vigastada ning rünnaku eest on vastutuse võtnud Abu Sayyaf koos liitlastega; arvestades, et Filipiinide relvajõud jätkavad sõjalist rünnakut ISiga seotud Abu Sayyafi võitlejate vastu lõunapoolses Sulu provintsis;

N.  arvestades, et pärast rünnakut kuulutas Filipiini valitsus välja „riikliku eriolukorra seoses ebaseadusliku vägivallaga Mindanaos“;

O.  arvestades, et 26. augustil 2016 allkirjastati Norra valitsuse egiidi all Filipiinide valitsuse ja Filipiinide Rahvusliku Demokraatliku Rinde (NDFP) vahel alaline relvarahuleping, mis tähendab suurt läbimurret 47 aastat kestnud partisanisõjas, milles on hukkunud hinnanguliselt 40 000 inimest;

P.  arvestades, et Filipiinid on 2017. aastal ASEANi eesistujariik, ning arvestades, et president Duterte on teatanud, et Filipiinide eesistumise ajal rõhutatakse ASEANi regionalismi mudeli ja globaalse osalejana, mille keskmes on inimeste huvid;

1.  mõistab teravalt hukka 2. septembril 2016 Davao linnas ööturul toimunud rünnaku ning avaldab kaastunnet hukkunute sugulastele; rõhutab, et tapmiste eest vastutavad isikud tuleks vastutusele võtta, kuid palub ELi delegatsioonil jälgida teraselt riigis valitsevat ebaseaduslikkust; nõuab, et kõik riigid teeksid rahvusvahelise õiguse kohaseid kohustusi ja asjaomaseid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone järgides selles küsimuses aktiivselt koostööd Filipiinide valitsusega ning kõikide teiste asjassepuutuvate ametiasutustega;

2.  mõistab teravalt hukka narkokaubanduse ja uimastite kuritarvitamise Filipiinidel; rõhutab, et ebaseaduslikud uimastid on oht Filipiinide noortele ja üks ühiskonna suurimaid probleeme;

3.  mõistab, et Filipiinidel kannatavad miljonid inimesed uimastisõltuvuse kõrge taseme ja selle tagajärgede tõttu; väljendab siiski sügavat muret politseioperatsioonide käigus ja isehakanud korrakaitsjate poolt süvendatud kuritegevuse- ja uimastivastase kampaania raames (mille sihtmärgiks on narkodiilerid ja uimastikasutajad) tapetud inimeste erakordselt suure arvu pärast, ning nõuab, et Filipiinide valitsus teeks lõpu praegusele kohtuväliste hukkamiste ja tapmiste lainele;

4.  väljendab heameelt valitsuse kavatsuse üle vähendada riigi kõrget kuritegevuse ja korruptsiooni taset, kuid palub valitsusel vastu võtta konkreetsed ja terviklikud poliitikameetmed ja programmid, mis peaksid ühtlasi sisaldama ennetus- ja rehabiliteerimismeetmeid ning mis ei keskenduks ainuüksi vägivaldsetele repressioonidele;

5.  väljendab suurt heameelt president Duterte algatuse üle elavdada Filipiinide Rahvusliku Demokraatliku Rindega (NDFP) peetavat rahuprotsessi ning ootab selle konflikti lõppu kõige lähemas tulevikus, arvestades, et läbirääkimiste kava kohaselt võib saavutada lõpliku kokkuleppe relvakonflikti lõpetamiseks aasta jooksul;

6.  rõhutab, et reageering ebaseaduslikule narkokaubandusele peab olema täielikus kooskõlas siseriiklike ja rahvusvaheliste kohustustega;

7.  nõuab, et ametiasutused tagaksid inimõiguste ja põhivabaduste austamise vastavalt Filipiinide poolt ratifitseeritud rahvusvahelistele inimõiguste normidele ja õigusaktidele;

8.  soovitab ametiasutustel käivitada viivitamata uurimise seoses politseioperatsioonide käigus tapetud erakordselt suure inimeste arvuga;

9.  märgib, et UNODC on valmis süvendama Filipiinidega koostööd, et tuua narkodiilerid kohtu ette koos asjakohaste õiguslike tagatistega vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja normidele;

10.  soovitab viivitamata kehtestada riikliku mehhanismi piinamise vältimiseks, nagu on sätestatud piinamisvastases konventsioonis ja selle fakultatiivprotokollis;

11.  nõuab, et Filipiinide valitsus mõistaks hukka isehakanud korrakaitsjate rühmade tegevuse ning uuriks nende vastutust seoses tapmistega; nõuab, et Filipiinide valitsus viiks viivitamata läbi põhjaliku, tõhusa ja erapooletu uurimise, et teha kindlaks kõik vastutavad isikud, tooks nad pädeva ja erapooletu tsiviilkohtu ette ning kohaldaks seadusega ette nähtud karistusi;

12.  palub Filipiinide valitsusel tagada asjakohane kaitse inimõiguste kaitsjatele, ametiühingutegelastele ja ajakirjanikele;

13.  väljendab heameelt president Duterte lubaduste üle seoses võõrutusravi programmidega ning nõuab, et EL toetaks valitsust tema jõupingutustes pakkuda uimastikasutajatele asjakohast abi sõltuvusest vabanemisel, ning jätkaks Filipiinide kriminaalõigussüsteemi reformide toetamist;

14.  soovitab Filipiinidel viivitamata ratifitseerida kõigi isikute kaitsmist kadunuks jääma sundimise eest käsitleva konventsiooni ning kuulutada siseriiklikus õiguses kuriteoks kadunuks jääma sundimine ning kohtuväline hukkamine;

15.  nõuab, et Filipiinide Kongress ei kehtestaks uuesti surmanuhtlust ega alandaks vanust, millest alates saab isikut kriminaalvastutusele võtta;

16.  märgib, et ühegi empiirilise tõendi kohaselt ei vähenda surmanuhtlus narkokuritegevust ning selle taastamine hävitaks Filipiinide õigussüsteemi suure saavutuse;

17.  nõuab, et EL kasutaks kõiki olemasolevaid vahendeid, et aidata Filipiinide valitsusel täita oma rahvusvahelisi inimõigustealaseid kohustusi, eelkõige raamlepingu kaudu;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele, Filipiinide valitsusele ja parlamendile, Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) liikmesriikide valitsustele, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ja ÜRO peasekretärile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0263.
(2) ELT C 332 E, 15.11.2013, lk 99.
(3) ELT C 305 E, 11.11.2010, lk 11.

Õigusalane teave