Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2880(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0990/2016

Debatter :

PV 15/09/2016 - 8.1
CRE 15/09/2016 - 8.1

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.2

Antagna texter :

P8_TA(2016)0349

Antagna texter
PDF 168kWORD 43k
Torsdagen den 15 september 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Filippinerna
P8_TA(2016)0349RC-B8-0990/2016

Europaparlamentets resolution av den 15 september 2016 om Filippinerna (2016/2880(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Filippinerna, särskilt resolutionerna av den 8 juni 2016(1) om ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinerna av den 14 juni 2012(2) och av den 21 januari 2010(3),

–  med beaktande av uttalandet av den 3 september 2016 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om attacken i Davao,

–  med beaktande av de diplomatiska förbindelserna mellan Filippinerna och EU (vid den tidpunkten Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG)), vilka upprättades den 12 maj 1964 i och med att den filippinske ambassadören till EEG utnämndes,

–  med beaktande av Filippinernas status som grundande medlem av Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) efter undertecknandet av Bangkok-förklaringen den 8 augusti 1967,

–  med beaktande av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan,

–  med beaktande av uttalandet av den 8 juni 2016 från generalsekreterare Ban Ki-moon om det uppenbara accepterandet av utomrättsliga avrättningar,

–  med beaktande av uttalandet av den 3 augusti 2016 från verkställande chefen för FN:s organ för narkotikakontroll och brottsförebyggande om situationen i Filippinerna,

–  med beaktande av uttalandet av den 4 september 2016 från talespersonen för FN:s generalsekreterare, om Filippinerna,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds pressmeddelande av den 4 september 2016 om terroristattacken i Filippinerna,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Filippinerna och EU har långvariga diplomatiska, ekonomiska, kulturella och politiska förbindelser.

B.  Demokrati, rättsstatlighet, mänskliga rättigheter och dialog med det civila samhället har alltid varit en viktig del i de bilaterala samtalen mellan EU och Filippinerna.

C.  Filippinernas nyvalda regering står införda ofattbara utmaningar när det gäller att bekämpa orättvisor och korruption och att leda fredsprocessen i landet.

D.  Den olagliga narkotikahandeln i Filippinerna är ett fortsatt allvarligt nationellt och internationellt problem. 2015 hade, enligt det amerikanska utrikesdepartementets årliga rapport till kongressen rapporterade Filippinernas narkotikabekämpningsbyrå, det ledande organet för bekämpning av narkotika i landet, rapporterat att 8 629 byar eller så kallade barangayer (cirka 20 % av landets byar) uppgivit att det förekom narkotikarelaterad brottslighet, och Filippinerna anses ha flest missbrukare av metamfetaminer i Östasien.

E.  Ett av de centrala inslagen i Rodrigo Dutertes presidentkampanj var ett löfte att få slut på alla typer av narkotikarelaterad brottslighet i landet. Under sin presidentkampanj och första dagar på sitt ämbete uppmanade president Duterte flera gånger de brottsbekämpande myndigheterna och allmänheten att döda misstänkta narkotikahandlare som inte överlämnade sig såväl som narkotikamissbrukare.

F.  President Duterte uppgav offentligt att han inte hade för avsikt att åtala brottsbekämpande tjänstemän eller medborgare som dödade de narkotikahandlare som gjorde motstånd vid gripandet.

G.  De siffror som Filippinernas nationella polisväsen har släppt visar att mellan 1 juli och 4 september 2016 dödade polisen över tusen misstänka narkotikahandlare och missbrukare, och dessutom visar statistik från polisen att över tusen påstådda narkotikahandlare och missbrukare har dödats av okända beväpnade män under de senaste två månaderna. Al Jazeera har rapporterat att över 15 000 misstänkta narkotikamissbrukare har gripits, de flesta på basis av hörsägen och påståenden som andra medborgare har gjort. Nästan 700 000 har överlämnat sig ”frivilligt” till polisen och skrivit in sig för behandling med Tokhang-programmet för att undvika att bli måltavla för polisen eller medlemmar av medborgargarden.

H.  Den 8 juni 2016 fördömde generalsekreterare Ban Ki-moon ett antal utomrättsliga avrättningar och kallade dem olagliga och en kränkning av de grundläggande fri- och rättigheterna.

I.  Den 18 augusti 2016 uppmanade FN:s särskilda rapportör för utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar, Agnes Callamard, och FN:s särskilda rapportör om rätten till hälsa, Dainius Pūras, Filippinernas regering att få den nuvarande vågen av utomrättsliga avrättningar att upphöra i samband med en intensifierad kampanj mot brottslighet och narkotika riktad mot narkotikahandlare och missbrukare.

J.  Filippinernas senat och kommissionen för de mänskliga rättigheterna har inlett en egen oberoende undersökning av dödsfallen.

K.  Filippinerna var ett av de första länderna i Asien att avskaffa dödsstraffet 1987. Efter att ha återinförts avskaffades det 2006 en andra gång av den dåvarande presidenten Arroyo. Under sin valkampanj krävde president Duterte att det skulle återinföras än en gång, särskilt för olaglig narkotikahandel, och ett lagförslag behandlas nu i kongressen.

L.  Ett annat lagförslag i kongressen syftar till att sänka åldern för straffrättsligt ansvar från 15 till 9 år.

M.  Den 2 september 2016 skedde ett bombdåd på en marknad i staden Davao. Abu Sayyaf och anknutna grupper tog på sig ansvaret för dådet som krävde minst 14 dödsoffer och skadade 70. Filippinska väpnade styrkor fortsätter sin militära offensiv mot IS-anknutna militanta Abu Sayyaf-anhängare i södra provinsen Sulu.

N.  Efter attacken utlyste Filippinernas regering undantagstillstånd på grund av incidenter av laglöst våld i Mindanao.

O.  Den 26 augusti 2016, under överinseende av Norges regering undertecknades ett avtal om vapenvila utan tidsgräns mellan Filippinerna och Filippinernas nationella demokratiska front (NDFP) vilket utgör ett viktigt genombrott i det 47-års långa gerillakrig som har krävt omkring 40 000 dödsoffer.

P.  Filippinerna kommer att vara ordförandeland för Asean 2017 och president Duterte har aviserat att man under Filippinernas ordförandeskap kommer att lyfta fram Asean som en modell för regionalism och en global aktör med folkets intresse i centrum.

1.  Europaparlamentet fördömer med kraft attacken på nattmarknaden i staden Davao den 2 september 2016 och uttrycker sitt deltagande med offrens familjer. Parlamentet betonar att de ansvariga för dessa mord bör ställas till svars, men uppmanar EU‑delegationen att noggrant övervaka tillämpningen av ”laglöshet”. Parlamentet uppmanar alla stater att, i enlighet med deras skyldigheter enligt internationell rätt och relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, samarbeta aktivt med Filippinernas regering och alla andra relevanta myndigheter i detta avseende.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt narkotikahandel och missbruk i Filippinerna. Parlamentet betonar att olagliga droger utgör ett hot mot de unga i Filippinerna och ett av de allvarligaste problemen i samhället.

3.  Europaparlamentet förstår att miljoner människor i Filippinerna påverkas negativt av det utbredda narkotikamissbruket och konsekvenserna av detta. Parlamentet uttrycker dock stor oro över att så enormt många har dödats under polisinsatser och av medborgargarden i samband med en intensifierad kampanj mot brottslighet och narkotika riktad mot narkotikahandlare och missbrukare, och uppmanar enträget Filippinernas regering att få den nuvarande vågen av utomrättsliga avrättningar att upphöra.

4.  Europaparlamentet välkomnar regeringens vilja att minska den höga brottsligheten och den utbredda korruptionen, men uppmanar regeringen att anta särskilda övergripande strategier och program som också bör inkludera förebyggande åtgärder och rehabilitering, och inte endast fokusera på ett brutalt förtryck.

5.  Europaparlamentet ser mycket positivt på president Dutertes initiativ att ingjuta nytt liv i fredsprocessen med Filippinernas nationella demokratiska front (NDFP) och ser fram emot ett slut på denna konflikt inom den närmaste framtiden, eftersom ett slutligt avtal enligt förhandlingsplanen om ett slut på den väpnade konflikten kan uppnås inom ett år.

6.  Europaparlamentet betonar att åtgärder mot den olagliga narkotikahandeln måste vidtas med full respekt för nationella och internationella skyldigheter.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att säkerställa respekt för de mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter i enlighet med internationella människorättsnormer och internationella instrument som har ratificerats av Filippinerna.

8.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att omedelbart inleda en utredning över de enormt många dödsfall som skett under polisinsatserna.

9.  Europaparlamentet konstaterar att FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå är berett att fördjupa sitt samarbete med Filippinerna för att ställa narkotikahandlare inför rätta, med ett korrekt rättsskydd i linje med internationella standarder och normer.

10.  Europaparlamentet rekommenderar att ett nationellt system för att förebygga tortyr införs utan dröjsmål, enligt konventionen mot tortyr och dess fakultativa protokoll.

11.  Europaparlamentet uppmanar enträget Filippinernas regering att fördöma agerandet medborgargardens sida och utreda deras ansvar för morden. Parlamentet uppmanar enträget Filippinernas myndigheter att omedelbart göra en grundlig, effektiv och opartisk utredning för att identifiera alla skyldiga, ställa dem inför rätta i en behörig och opartisk domstol och att tillämpa de straffrättsliga påföljder som föreskrivs enligt lag.

12.  Europaparlamentet uppmanar Filippinernas regering att säkerställa ett lämpligt skydd för människorättsförsvarare, fackföreningsmedlemmar och journalister.

13.  Europaparlamentet välkomnar president Dutertes engagemang för rehabiliteringsprogram för missbrukare, och uppmanar EU att stödja regeringen i dess ansträngningar att ge narkotikamissbrukare den hjälp de behöver för att ta sig ur sitt missbruk, och att fortsätta stödja reformer av Filippinernas straffrättsliga system.

14.  Europaparlamentet rekommenderar Filippinerna att utan dröjsmål ratificera konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden och att kriminalisera påtvingade försvinnanden och utomrättsliga avrättningar i sin nationella lagstiftning.

15.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Filippinernas kongress att avstå från att återinföra dödsstraffet och från att sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar.

16.  Europaparlamentet konstaterar att samtliga empiriska bevis visar att dödsstraffet inte minskar narkotikarelaterade brott och att det skulle förstöra de stora framsteg som gjorts i Filippinernas rättssystem.

17.  Europaparlamentet uppmanar EU att använda alla tillgängliga medel för att hjälpa Filippinernas regering att respektera internationella skyldigheter på människorättsområdet, särskilt genom ramavtalet.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Filippinernas regering och nationalförsamling, medlemsstaternas regeringar och parlament i Sydostasiatiska nationers förbunds, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt till FN:s generalsekreterare.

(1) Antagna texter, P8_TA(2016)0263.
(2) EUT C 332E, 15.11.2013, s. 99.
(3) EUT C 305E, 11.11.2010, s. 11.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy