Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0306(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0201/2016

Ingivna texter :

A8-0201/2016

Debatter :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0352

Antagna texter
PDF 237kWORD 38k
Torsdagen den 15 september 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I
P8_TA(2016)0352A8-0201/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 september 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0668),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 79.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0405/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 30 juni 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0201/2016),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 september 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om inrättandet av en europeisk resehandling för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna och om upphävande av rådets rekommendation av den 30 november 1994
P8_TC1-COD(2015)0306

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/1953.)

Rättsligt meddelande