Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2084(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0279/2016

Ingivna texter :

A8-0279/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2016 - 7.2
CRE 04/10/2016 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0364

Antagna texter
PDF 157kWORD 43k
Tisdagen den 4 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Begäran om upphävande av Giorgos Grammatikakis immunitet
P8_TA(2016)0364A8-0279/2016

Europaparlamentets beslut av den 4 oktober 2016 om begäran om upphävande av Giorgos Grammatikakis immunitet (2016/2084(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Giorgos Grammatikakis immunitet som översändes den 1 april 2016 av den biträdande åklagaren vid Greklands högsta domstol med anledning av det av Rethymnons allmänna åklagare planerade åtalet på grund av trolöshet i tjänsten i grupp i Rethymnon (Kreta) under perioden 2000–2002 (ärendenummer ABM:AB05/1956), och som tillkännagavs i kammaren den 27 april 2016,

–  efter att Giorgos Grammatikakis avsagt sig rätten att höras i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 62 i Greklands författning, artikel 54 i den grekiska civilprocesslagen och artikel 83 i det grekiska parlamentets arbetsordning,

–  med beaktande av begäran nr 5181 av den 18 november 2015 från åklagaren vid Kretas appellationsdomstol,

–  med beaktande av rapporten av den 7 april 2015 om Europaparlamentsledamoten Giorgos Grammatikakis inställelse samt dennes svaromål och styrkande handlingar,

–  med beaktande av beslut nr 104/2015 av Kretas appellationsdomstol,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0279/2016), och av följande skäl:

A.  Den biträdande åklagaren vid Greklands högsta domstol har begärt att Europaparlamentsledamoten Giorgos Grammatikakis immunitet upphävs i samband med ett åtal om ett påstått brott.

B.  Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

C.  Enligt artikel 62 i Greklands författning får parlamentsledamöter, under hela sin mandatperiod, inte åtalas, gripas, fängslas eller på annat sätt frihetsberövas utan godkännande av parlamentet.

D.  De grekiska myndigheterna planerar att åtala Giorgos Grammatikakis, tillsammans med andra personer, på grund av underlåtelse att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter.

E.  Det planerade åtalet rör en diskussion som hölls den 8 mars 1996 om möjligheten att ingå ett nytt avtal om en privat, icke-obligatorisk tilläggsgruppförsäkring för samtliga anställda vid Kretas universitet, samt påstådda olagliga utbetalningar som gjorts successivt under åren 2000–2002.

F.  Ett tidigare åtal om samma fall omfattade perioden från år 2000 och framåt och resulterade i frikännande domar för samtliga åtalade.

G.  Det är uppenbart att det planerade åtalet inte har något som helst samband med Giorgos Grammatikakis ställning som ledamot av Europaparlamentet, med tanke på att det rör hans före detta uppdrag som rektor i styrelsen vid Kretas universitet.

H.  Det planerade åtalet rör inte yttranden som ledamoten av Europaparlamentet gjort eller röster han avlagt under utövandet av sitt ämbete i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

I.  Det planerade åtalet har utvidgats till att omfatta perioden 1996–2000 och inbegriper det sista sammanträdet för styrelsen vid Kretas universitet med Giorgos Grammatikakis som rektor, där frågan diskuterades men inget beslut fattades. Det finns inget som tyder på att det planerade åtalet skulle bero på en vilja att skada Europaparlamentsledamotens politiska verksamhet.

J.  Det planerade åtalet har slutgiltigt avvisats för ett antal medåtalade ledamöter av styrelsen vid Kretas universitet och ELKE-styrelseledamöter på grund av att preskriptionstiden på 15 år har löpt ut för de påstådda brotten, medan andra personer slutgiltigt frikändes på samtliga åtalspunkter av domstolen i maj 2016.

K.  Det är förvånande att begäran om upphävande av immuniteten inkommer först cirka 20 år efter händelserna i fråga och att det grekiska rättsväsendet inte kunnat inleda åtal mot Giorgos Grammatikakis under nämnda period och nu har för avsikt att göra det, när han är ledamot av Europaparlamentet.

L.  Ett rättsväsen som agerar långsamt kommer aldrig att vara verkligt rättvist eftersom de inblandade personerna inte längre är samma personer som för 20 år sedan. Om rättsskipningen ska vara värd sitt namn måste den också äga rum inom rimlig tid.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Giorgos Grammatikakis immunitet, i enlighet med det som Giorgos Grammatikakis själv begärt för att få ett slut på detta långvariga rättsliga förfarande.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till myndigheterna i Grekland och till Giorgos Grammatikakis.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Rättsligt meddelande