Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2211(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0273/2016

Teksty złożone :

A8-0273/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/10/2016 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0366

Teksty przyjęte
PDF 426kWORD 53k
Wtorek, 4 października 2016 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/001 FI/Microsoft
P8_TA(2016)0366A8-0273/2016
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 – C8-0348/2016 – 2016/2211(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0490 – C8-0348/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0273/2016),

A.  mając na uwadze, że choć globalizacja na ogół pobudza wzrost gospodarczy, taki wzrost należy również wykorzystywać w celu poprawy sytuacji osób zmagających się z negatywnymi skutkami globalizacji;

B.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

C.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

D.  mając na uwadze, że Finlandia złożyła wniosek EGF/2016/001 FI/Microsoft o przyznanie wkładu finansowego z EFG zgodnie z kryteriami interwencji określonymi w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG w związku ze zwolnieniem 2161 osób w przedsiębiorstwie Microsoft Mobile Oy oraz u ośmiu jego dostawców i producentów znajdujących się na niższym etapie łańcucha dostaw w Finlandii, prowadzących działalność w dziale 62 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwo w zakresie informatyki i działalność powiązana”);

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności ustanowione w rozporządzeniu w sprawie EFG;

F.  mając na uwadze, że za kontrolę finansową działań wspieranych z EFG odpowiedzialne jest zainteresowane państwo członkowskie, zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Finlandia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 5 364 000 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 8 940 000 EUR;

2.  zwraca uwagę, że Finlandia złożyła wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 11 marca 2016 r. oraz że po przekazaniu przez Finlandię dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę wniosku w dniu 29 lipca 2016 r. – a zatem dotrzymała 12-tygodniowego terminu od momentu otrzymania kompletnego wniosku – i uznała, że warunki przyznania wkładu finansowego z EFG zostały spełnione;

3.  zauważa, że głównym powodem zwolnień w przedsiębiorstwie Microsoft jest jego malejący udział w rynku telefonów wykorzystujących system operacyjny Microsoft Windows, który to udział spadł z ponad 50 % w 2009 r. do 0,6 % w drugim kwartale 2016 r.;

4.  przypomina, że pod względem zatrudnienia udział Unii w globalnym sektorze technologii informacyjno‑komunikacyjnych maleje w ostatnich latach oraz że w gospodarce fińskiej sektor ten odgrywa kluczową rolę – w 2014 r. w tym sektorze zatrudnionych było 6,7 % pracowników, co jest najwyższym odsetkiem wśród państw członkowskich; uważa, że zwolnienia w przedsiębiorstwie Microsoft mają związek z tendencją utrzymującą się w całej fińskiej branży elektronicznej od upadku Nokii w kraju swojego pochodzenia, w związku z którą wpłynęły cztery wcześniejsze wnioski; stwierdza, że wydarzenia te są bezpośrednio związane ze zmianami w strukturze światowego handlu spowodowanymi globalizacją;

5.  przypomina, że branża oprogramowania ma charakter wysoce międzynarodowy, a przedsiębiorstwa z tej branży konkurują ze sobą w skali światowej, co oznacza, że wszyscy uczestnicy rynku mogą starać się o pozyskanie tych samych klientów, a miejsce zamieszkania i pochodzenie kulturowe pracowników mają ograniczone znaczenie;

6.  stwierdza, że niniejszy wniosek stanowi kontynuację serii wcześniejszych wniosków, z których wszystkie dotyczyły pogorszenia się pozycji Nokii w Finlandii, oraz że oczekuje się wpłynięcia dwóch dalszych powiązanych wniosków dotyczących pracowników zwolnionych w branży ICT;

7.  zwraca uwagę, że zwolnienia skoncentrowały się w regionach NUTS 2 Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) i Länsi-Suomi (FI197) i dotyczą pracowników o bardzo zróżnicowanych kwalifikacjach, a 89 % z nich jest w wieku od 30 do 54 lat; wyraża zaniepokojenie już i tak trudną sytuacją w dziedzinie zatrudnienia w odniesieniu do osób o wysokich kwalifikacjach i wyższym wykształceniu, których perspektywy na znalezienie pracy byłyby w przeciwnym razie jak zawsze dobre, zwłaszcza kobiet, które mają więcej trudności ze znalezieniem pracy, jeśli wziąć pod uwagę, że stanowią niemal połowę beneficjentów objętych pomocą;

8.  zauważa, że do chwili obecnej branża „Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwo w zakresie informatyki i działalność powiązana” była przedmiotem dwóch wniosków o wkład z EFG, z których oba oparte były na kryterium globalizacji handlu (EGF/2013/001 FI/Nokia i EGF/2015/005 FI/Computer programming);

9.  podkreśla znaczenie branży ICT dla zatrudnienia w regionach Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi i Länsi-Suomi oraz potencjał zwolnionych pracowników w zakresie wnoszenia wkładu w tę branżę, jeśliby uzyskali odpowiednie wsparcie na kontynuowanie kształcenia, szkolenia i realizację planów założenia własnej działalności gospodarczej;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze Finlandii rozpoczęły świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług już w dniu 11 września 2015 r., a więc na długo przed złożeniem wniosku o przyznanie z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet, ponieważ takie działania kwalifikują się do współfinansowania z EFG;

11.  z zadowoleniem przyjmuje, że duża część (niemal 80 %) całego pakietu jest przeznaczona na usługi zindywidualizowane;

12.  zauważa, że Finlandia planuje wdrożyć sześć rodzajów środków na rzecz zwolnionych pracowników objętych wnioskiem: (i) środki w zakresie coachingu i inne środki przygotowawcze; (ii) usługi dotyczące zatrudnienia i przedsiębiorczości; (iii) szkolenia zawodowe; (iv) dopłaty do wynagrodzeń; (v) dotacje na rozpoczęcie działalności; (vi) dodatki na podróż, zakwaterowanie i przeprowadzkę; zwraca uwagę, że na kontrolę i sprawozdawczość przeznaczono wystarczające środki;

13.  zauważa, że dopłaty do wynagrodzeń, o których mowa w ust. 12, wyniosą od 30 do 50 % kosztu wynagrodzenia pracownika i będą udostępniane przez okres od 6 do 24 miesięcy; wzywa państwa członkowskie, by przy wykorzystywaniu dopłat do wynagrodzeń zadbały w szczególny sposób o to, by zwolnieni pracownicy zatrudniani dzięki dopłatom nie otrzymywali w całości lub częściowo stanowisk, które wcześniej w danym przedsiębiorstwie zajmowali inni pracownicy; wyraża zadowolenie, że władze fińskie zapewniły, iż zwrócą na tę kwestię szczególną uwagę;

14.  zauważa, że środki wspierania dochodu stanowią 16,64 % całego pakietu zindywidualizowanych środków, co jest wartością znacznie poniżej limitu 35 % określonego w rozporządzeniu w sprawie EFG, i że działania te są uzależnione od czynnego uczestnictwa objętych pomocą beneficjentów w poszukiwaniu pracy lub szkoleniach;

15.  zwraca się do Komisji o ocenę skutków środków wsparcia dochodu na przestrzeni kilku lat oraz o udostępnienie informacji na ten temat w trosce o to, aby środki te były z korzyścią dla wysokiej jakości zatrudnienia i nie stanowiły dopłaty do krótkoterminowych umów generujących niskie koszty;

16.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w porozumieniu z przedstawicielami osób objętych pomocą oraz z partnerami społecznymi, krajowymi i regionalnymi;

17.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane do potrzeb zwolnionych pracowników, do ich umiejętności i kompetencji oraz do faktycznej sytuacji gospodarczej;

18.  zauważa, że wniosek w sprawie przedsiębiorstwa Microsoft będzie wdrażany we współpracy z projektem w zakresie mobilności pracowników w Europie na lata 2014–2020 w ramach krajowych działań na rzecz rozwijania usług EURES; zauważa, że międzynarodowe imprezy rekrutacyjne będą organizowane na skalę regionalną we współpracy z EFG i służbami EURES; z zadowoleniem przyjmuje takie środki oraz fakt, że władze fińskie zachęcają zwolnionych pracowników do pełnego korzystania z prawa do swobodnego przepływu;

19.  zauważa, że w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uruchomiono krajowy pakiet środków dotyczący modeli współpracy między przedsiębiorstwem zatrudniającym a przedsiębiorstwem zwalniającym; zauważa, że wyniki stosowania tego pakietu mogą być użyteczne przy wdrażaniu projektów w ramach niniejszego wniosku o wkład z EFG; z zadowoleniem przyjmuje starania władz fińskich polegające na poszukiwaniu synergii z innymi działaniami finansowanymi ze środków krajowych lub unijnych;

20.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

21.  zauważa, że w przypadku wcześniejszych wniosków o pomoc z EFG osobiste świadczenie usług zwolnionym pracownikom okazało się nader korzystnym rozwiązaniem;

22.  zauważa, że władze fińskie potwierdziły, iż na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy unijnych ani instrumentów finansowych, będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania oraz że działania te uzupełnią działania finansowane z funduszy strukturalnych; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania rocznej analizy porównawczej tych danych, aby w pełni zagwarantować przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapobiec powielaniu usług finansowanych przez Unię;

23.  z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie Finlandii, że wkład finansowy z EFG nie zastąpi działań, które zainteresowane przedsiębiorstwo ma obowiązek podjąć na mocy prawa krajowego lub na podstawie układów zbiorowych;

24.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zwraca uwagę na presję czasu wynikającą z nowego harmonogramu oraz na potencjalne skutki dla skuteczności rozpatrywania spraw;

25.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

26.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

27.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (w następstwie wniosku z Finlandii – EGF/2016/001 FI/Microsoft)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2016/1857.)

Informacja prawna