Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2214(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0272/2016

Внесени текстове :

A8-0272/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2016 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0367

Приети текстове
PDF 512kWORD 55k
Вторник, 4 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/002 SE/Ericsson
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0272/2016),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствени предприятия;

Г.  като има предвид, че Швеция подаде заявление EGF/2016/002 SE/Ericsson за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със съкращения в стопанския сектор, класифициран в разделение 26 на NACE Rev. 2 („Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“) основно в регионите от ниво 2 по NUTS Стокхолм (SE11), Източна и Централна Швеция (SE12), Южна Швеция (SE22) и Западна Швеция (SE23), и като има предвид, че се очаква 918 от 1556 съкратени работници, допустими за подпомагане от ЕФПГ, да участват в мерките;

Д.  като има предвид, че заявлението е подадено в съответствие с критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които е необходимо за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка да са били съкратени най-малко 500 работници, включително при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и/или самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

Е.  като има предвид, че изправено пред намаляващ растеж и едновременно с това пред по-голяма конкуренция от страна на производителите в Азия, Ericsson постепенно намали своето производство на телекомуникационен хардуер – процес, започнал преди две десетилетия;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Швеция има право на финансово подпомагане в размер на 3 957 918 EUR по този регламент, съставляващи 60% от общата сума в размер на 6 596 531 EUR, чрез които ще се помогне на 918 бенефициенти от целевата група да се върнат на пазара на труда;

2.  Отбелязва, че Швеция е подала заявлението за финансово участие по линия на ЕФПГ на 31 март 2016 г. и че след като Швеция е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 5 септември 2016 г. и е уведомила Парламента на същия ден, като е спазила срока от 12 седмици от получаването на попълненото заявление;

3.  Отбелязва, че секторите на информационните технологии и телекомуникациите са доминирани от азиатски производители и че Азия е на челно място като дестинация за възлагане на дейности на външни изпълнители; посочва, че дружеството Ericsson постепенно е намалявало персонала си в Швеция (от 21 178 през 2005 г. на 17 858 през 2014 г.), но в същото време е отбелязало значителен растеж в световен мащаб (от 56 055 през 2005 г. на 118 055 през 2014 г.);

4.  Подчертава, че в засегнатите региони относително голяма група от възрастни работници със сходна професионална подготовка са били съкратени по едно и също време, като повечето от тези работници, особено в Киста – градът с най-голям брой съкращения, не разполагат с уменията, които се търсят на местния пазар на труда;

5.  Приветства решението на Швеция да съсредоточи евентуалната помощ по линия на ЕФПГ в производствените обекти в Киста, Катринехолм и Кумла, тъй като тези обекти са изправени пред най-големи предизвикателства, като същевременно бъде предложена индивидуална помощ на съкратените работници в другите производствени обекти;

6.  Припомня, че засегнати от съкращенията са както работници, така и служители, и изразява загриженост, че някои работници са изправени пред пазар на труда със сравнително слабо търсене в традиционните производствени отрасли; отчита възможностите за тези работници в публичния или частния сектор на услугите, което ще изисква значителни усилия за преквалификация;

7.  Потвърждава оценката на шведската обществена служба по заетостта (Arbetsförmedlingen), че работниците разполагат с възможности за работа в публичния или частния сектор на услугите, при условие че им се осигури значителна преквалификация;

8.  Признава, че повечето от засегнатите служители са инженери, някои от които специализирани в ниши, които са уникални за Ericsson, но приветства увереността на шведската обществена служба по заетостта, че персонализиран пакет от програми за обучение и наставничество ще позволи на повечето от тези съкратени служители да намерят нови качествени работни места;

9.  Отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените работници включват: консултиране и професионално ориентиране; защитена и субсидирана заетост и мерки за трудоустрояване; образование и обучение; и помощ при търсене на работа; приветства специалния акцент, който ще бъде поставен върху участниците на възраст 50 и повече години при предоставянето на мотивационно обучение и кариерно планиране;

10.  Отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите възлизат на 33,92% от общия пакет от персонализирани услуги, близо до определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение; счита, че този относително висок процент е основателен предвид съществения дял на по-възрастните работници в целевата група и предоставянето на индивидуална подкрепа на участници с когнитивни увреждания;

11.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации с бенефициентите от целевата група и техните представители, както и с местните публични органи, като е взет под внимание факта, че 22% от работниците са жени, а 78% – мъже;

12.  Припомня, че в съответствие с член 7 на Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да бъде така проектиран, че да предвижда перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, в която ресурсите се използват ефективно;

13.  Припомня, че е важно да се подобрява пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

14.  Приветства уверението на шведските органи, че ще бъдат положени специални усилия за премахване на традиционните пречки, свързани с пола, включително да се мотивират мъжете бенефициенти да намерят работа в сектора на здравеопазването, както и приноса на мерките за 16-те цели на Швеция, свързани с качеството на околната среда;

15.  Изисква от Комисията да предоставя в бъдещите предложения допълнителни подробности относно секторите, в които работниците има вероятност да намерят работа, и дали предлаганото обучение е съобразено с икономическите перспективи и потребностите на пазара на труда в регионите, засегнати от съкращенията;

16.  Отбелязва, че шведските органи са потвърдили, че предложените действия няма да получат финансова подкрепа от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато двойно финансиране и че тези действия допълват действия, финансирани от структурните фондове; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

17.  Отбелязва, че за сектора на производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти са подадени четиринадесет заявления за подкрепа от ЕФПГ, единадесет от които се основават на свързана с търговията глобализация, а три – на световната финансова и икономическа криза;

18.  Отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

19.  Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск във връзка с новия график и потенциалното въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

20.  Изисква от Комисията да осигури публичен достъп до документите, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

21.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

22.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/002 SE/Ericsson, подадено от Швеция

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2016/1858.)

Правна информация