Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2214(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0272/2016

Esitatud tekstid :

A8-0272/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/10/2016 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0367

Vastuvõetud tekstid
PDF 261kWORD 54k
Teisipäev, 4. oktoober 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/002 SE/Ericsson
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 4. oktoobri 2016. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0272/2016),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta kokkulepet;

C.  arvestades, et EGFi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele EGFi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada EGFi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisaega, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Rootsi ametiasutused esitasid taotluse EGF/2016/002 SE/Ericsson, et saada EGFist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Rev. 2 osa 26 („Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine“) alla kuuluvas majandussektoris peamiselt NUTS 2. tasandi piirkondades Stockholmis (SE11), Östra Mellansveriges (SE12), Sydsveriges (SE22) ja Västsveriges (SE23), ning arvestades, et 1556 koondatud töötajast, kes vastavad EGFist toetuse saamise tingimustele, osaleb meetmetes eeldatavalt 918 töötajat;

E.  arvestades, et taotlus esitati EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohaste sekkumiskriteeriumide alusel, milles on seatud tingimuseks, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on liikmesriigi ettevõttes koondatud vähemalt 500 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kelle on koondanud nimetatud ettevõtte tarnijad või tootmisahela järgmise etapi tootjad, ja/või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on oma tegevuse lõpetanud;

F.  arvestades, et Ericsson, seistes silmitsi pidurdunud majanduskasvu ning samal ajal Aasia tootjate tugevneva konkurentsiga, on vähehaaval tõmmanud telekommunikatsiooni riistvara tootmist koomale ning et see protsess sai alguse peaaegu kaks aastakümmet tagasi;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja et seetõttu on Rootsil õigus saada nimetatud määruse alusel 3 957 918 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 6 596 531 euro suurustest kogukuludest ja mis aitab sihtrühmaks oleval 918 toetusesaajal tööturule naasta;

2.  märgib, et Rootsi ametiasutused esitasid taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks 31. märtsil 2016 ning komisjon lõpetas hinnangu andmise pärast Rootsilt täiendava teabe saamist 5. septembril 2016 ja tegi selle samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks, pidades sellega kinni 12-nädalasest tähtajast, mis algab täidetud taotluse kättesaamisest;

3.  võtab teadmiseks, et IT- ja telekommunikatsioonisektoris domineerivad Aasia tootjad, mis on muutunud äritegevuse allhanke sihtkohaks; juhib tähelepanu sellele, et Ericsson on järk-järgult Rootsis töötavate isikute hulka vähendanud (21 178-lt 2005. aastal 17 858-le 2014. aastal), kuid samal ajal maailmamastaabis tohutult suurenenud (56 055-lt 2005. aastal 118 055-le 2014. aastal);

4.  rõhutab, et asjaomases piirkonnas kaotas samaaegselt töö suhteliselt suur hulk vanemaealisi ja suhteliselt samasuguse taustaga töötajaid, kellest enamikul, eelkõige Kistas (linn, kus koondatuid oli kõige rohkem) elavatel isikutel puuduvad kohalikul tööturul vajatavad oskused;

5.  tunneb heameelt Rootsi otsuse üle keskenduda EGFi võimaliku toetuse puhul eelkõige Kista, Katrineholmi ja Kumla tootmisüksustele, mis seisavad silmitsi suurimate probleemidega, kuid annab samal ajal individuaalset abi ka teistest tootmisüksustest koondatud töötajatele;

6.  tuletab meelde, et koondamistest on mõjutatud erinevad töötajad, nii lihttöölised kui ka spetsialistid, ja väljendab muret selle pärast, et osa töötajaid seisab silmitsi tööturu suhteliselt madala nõudlusega traditsioonilises tootvas tööstuses; tunnistab nende töötajate võimalusi avalike või erasektori teenuste valdkonnas, mis nõuab aga suuri jõupingutusi ümberõppeks;

7.  võtab teadmiseks Arbetsförmedlingeni (Rootsi riiklik tööturuasutus) hinnangu, et lihttöölistel on võimalusi avalike või erasektori teenuste valdkonnas, kui neile pakutakse põhjalikku ümberõpet;

8.  tõdeb, et enamik spetsialistidest on insenerid, kellest mõni on spetsialiseerunud ainult Ericssonis kitsalt vajatavale valdkonnale, kuid väljendab heameelt Rootsi riikliku tööturuasutuse veendumuse üle, et koolituskavade individuaalsed abipaketid ja individuaalne nõustamine võimaldavad enamikul nendest koondatud töötajatest leida uue kvaliteetse töö;

9.  märgib, et EGFist kaasrahastatavad koondatud töötajatele pakutavad individuaalsed teenused hõlmavad järgmist: nõustamine ja kutsenõustamine; kaitstud ja toetatud töökohad ja rehabilitatsioonimeetmed; haridus ja koolitus; tööotsingutoetus; peab kiiduväärseks, et 50-aastastele ja vanematele osalejatele pööratakse motivatsiooninõustamisel ja karjääri planeerimisel eritähelepanu;

10.  märgib, et sissetulekut toetavatele meetmetele kulutatakse 33,92 % individuaalsete teenuste kogupaketist, mis on EGFi määruses sätestatud maksimummäära (35 %) lähedal, ning et selliste meetmete tingimuseks on sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivne osalemine tööotsimis- või koolitusmeetmetes; on seisukohal, et see suhteliselt suur protsent on õigustatud, arvestades koondamistest mõjutatud vanemate töötajate märkimisväärset osakaalu ning individuaalse abi andmist õpiraskustega osalejatele;

11.  märgib, et kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett on koostatud sihtrühma kuuluvate toetusesaajate ja nende esindajatega ning kohalike riigiasutustega konsulteerides, võttes arvesse, et 22 % töötajatest on naised ja 78 % mehed;

12.  tuletab meelde, et kooskõlas EGFi määruse artikliga 7 tuleks EGFist rahastatava individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

13.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka praegusele ettevõtluskeskkonnale;

14.  tunneb heameelt Rootsi ametiasutuste kinnituse üle, et erilist tähelepanu pööratakse traditsiooniliste soobarjääride murdmisele, sh sellele, et motiveerida meessoost toetusesaajaid leidma tööd tervishoiusektoris, ning sellele, et meetmed aitaksid saavutada 16 Rootsi keskkonnakvaliteedi eesmärki;

15.  palub, et komisjon kirjeldaks tulevastes ettepanekutes täpsemalt, millistes sektorites võiksid töötajad tõenäoliselt tööd leida ning kas pakutav koolitus on kooskõlas majanduse tulevikuväljavaadete ning koondamistest mõjutatud piirkondade tööturu vajadustega;

16.  märgib, et Rootsi ametiasutused on kinnitanud, et kavandatavateks meetmeteks ei anta rahalist toetust liidu muudest fondidest või rahastamisvahenditest, välistatud on topeltrahastamine ning need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

17.  märgib, et praeguseks on arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmise sektorilt EGFile laekunud 14 taotlust, millest 11 puhul on põhjenduseks toodud kaubanduse globaliseerumine ja 3 puhul ülemaailmne finants- ja majanduskriis;

18.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

19.  tunneb heameelt, et tulenevalt parlamendi nõudmisest toetuste eraldamist kiirendada, kehtestas komisjon parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

20.  palub komisjonil tagada üldsuse juurdepääsu kõigile EGFi vahendite kasutamisega seotud dokumentidele;

21.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

22.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

23.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega ((EL) 2016/1858).

Õigusalane teave