Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2214(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0272/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0272/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/10/2016 - 7.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0367

Hyväksytyt tekstit
PDF 256kWORD 44k
Tiistai 4. lokakuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/002 SE/Ericsson
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. lokakuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 – C8‑0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0272/2016),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Ruotsi jätti hakemuksen EGF/2016/002 SE/Ericsson rahoitustuen saamiseksi EGR:stä sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 26 (Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus) luokitellulta toimialalta oli vähennetty työntekijöitä pääasiassa NUTS 2 -tason alueilla Tukholma (SE11), Itäinen Keski-Ruotsi (SE12), Etelä-Ruotsi (SE22) ja Länsi-Ruotsi (SE23), ja toteaa, että EGR-tukeen oikeutetuista 1 556 vähennetystä työntekijästä 918:n odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin;

E.  toteaa, että hakemus perustui EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä;

F.  ottaa huomioon, että kasvun hidastuminen ja samalla aasialaisten tuottajien taholta tulevan kilpailun kiristyminen ovat johtaneet siihen, että Ericsson on supistanut televiestinnän laitteistojen tuotantoaan, ja tämä prosessi alkoi jo lähes kaksi vuosikymmentä sitten;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Ruotsi on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 3 957 918 euroa eli 60 prosenttia 6 596 531 euron kokonaiskustannuksista, jolloin voidaan helpottaa 918:n kohteena olevan edunsaajan paluuta työmarkkinoille;

2.  toteaa, että Ruotsi jätti EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 31. maaliskuuta 2016 ja että Ruotsin toimitettua lisätietoja komissio antoi siitä arvionsa 5. syyskuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä, joten se noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi kulua asianmukaisesti täytetyn hakemuksen jättämisestä;

3.  toteaa, että tietotekniikan ja televiestinnän aloja hallitsevat valmistajat Aasiassa, josta on tullut ulkoistamisen määräpaikka; huomauttaa, että Ericsson on asteittain vähentänyt henkilöstöään Ruotsissa (21 178 työntekijästä vuonna 2005 17 858 työntekijään vuonna 2014) mutta kasvanut samaan aikaan huomattavasti maailmanlaajuisesti (56 055 työntekijästä vuonna 2005 ja 118 055 työntekijään vuonna 2014);

4.  tähdentää, että asianomaisilla alueilla on suhteellisen suuri ja taustaltaan samanlainen ikääntyvien työntekijöiden ryhmä, joka on irtisanottu samana ajankohtana, ja että useimmilla näistä työntekijöistä ei ole paikallisilla työmarkkinoilla tarvittavia taitoja, mikä koskee etenkin Kistan kaupunkia, jossa työntekijöitä vähennettiin eniten;

5.  panee tyytyväisenä merkille Ruotsin päätöksen keskittää mahdollinen EGR-tuki erityisesti Kistan, Katrineholmin ja Kumlan tuotantopaikkoihin, joiden haasteet ovat suurimmat, sekä tarjota yksilöllistä apua myös muiden tuotantopaikkojen vähennetyille työntekijöille;

6.  muistuttaa, että hyvin monenlaiset työntekijät, niin ruumiillisen työn tekijät kuin toimihenkilöt, ovat työntekijävähennysten kohteena; on huolissaan siitä, että joidenkin työntekijöiden kysyntä perinteisen valmistusteollisuuden alalla on melko vähäistä; on tietoinen siitä, että näille työntekijöille löytyy työtilaisuuksia julkisen tai yksityisen sektorin palvelualoilla, mikä edellyttää merkittävää uudelleenkoulutusta;

7.  panee merkille Ruotsin julkisen työvoimapalvelun (Arbetsförmedlingen) arvion, että ruumiillista työtä tekeville löytyy mahdollisia työtilaisuuksia julkisen tai yksityisen sektorin palvelualoilla, jos heille järjestetään merkittävää uudelleenkoulutusta;

8.  toteaa, että useimmat vähennetyistä toimihenkilöistä ovat insinöörejä ja jotkut heistä ovat erikoistuneita toimimaan sellaisilla markkinasektoreilla, joita vain Ericssonilla on, mutta panee tyytyväisenä merkille, että Ruotsin julkinen työvoimapalvelu on vakuuttunut, että useimmat näistä vähennetyistä työntekijöistä onnistuvat yksilöllisen koulutusohjelmapaketin ja valmennuksen ansiosta löytämään uuden laadukkaan työpaikan;

9.  panee merkille, että EGR:stä yhteisrahoitettuja vähennetyille työntekijöille tarjottuja yksilöllisiä palveluja ovat muun muassa neuvonta ja uraohjaus, tuettu työllistyminen ja kuntoutus, koulutus ja työnhakuavustukset; pitää ilahduttavana, että motivoiva ohjaus ja urasuunnittelu on tarkoitus suunnata erityisesti 50 vuotta täyttäneille kohteena oleville edunsaajille;

10.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus on 33,92 prosenttia yksilöllisten palvelujen koko paketista eli lähellä EGR-asetuksessa asetettua 35 prosentin enimmäisrajaa ja että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin; pitää tätä suhteellisen korkeaa prosenttiosuutta perusteltuna, kun otetaan huomioon ikääntyneiden työntekijöiden merkittävä osuus sekä yksilöllisen tuen tarjoaminen osallistujille, joilla on oppimisvaikeuksia;

11.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu kohteena olevia edunsaajia sekä heidän edustajiaan ja paikallisia julkisia toimijoita ja otettu huomioon, että 22 prosenttia työntekijöistä on naisia ja 78 prosenttia miehiä;

12.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti EGR:n varoilla tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

13.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä vähennettyjen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

14.  panee tyytyväisenä merkille Ruotsin viranomaisten vakuutuksen, että erityisesti pyritään murtamaan perinteisiä sukupuoleen liittyviä esteitä muun muassa kannustamalla miespuolisia edunsaajia löytämään töitä terveydenhuollon alalla, sekä sen, että toimenpiteet edistävät kuuttatoista ympäristön laatua koskevaa Ruotsin tavoitetta;

15.  pyytää komissiota määrittämään tulevissa ehdotuksissa, miltä aloilta työntekijät todennäköisesti löytävät työtä ja onko koulutustarjontaa mukautettu tuleviin talousnäkymiin ja työmarkkinoiden tarpeisiin alueilla, joihin irtisanomiset kohdistuivat;

16.  toteaa Ruotsin viranomaisten vahvistaneen, ettei suunniteltuihin toimiin saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

17.  toteaa, että tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen alalla on tähän mennessä jätetty 14 EGR-hakemusta, joista 11 perustui kauppaan liittyvään globalisaatioon ja kolme maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin;

18.  muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; panee merkille uuden aikataulun aiheuttamat määräaikoihin liittyvät paineet ja mahdolliset vaikutukset tapausten tutkintaan;

20.  pyytää komissiota varmistamaan EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

21.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

22.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemuksen johdosta – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2016/1858.)

Oikeudellinen huomautus