Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2214(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0272/2016

Pateikti tekstai :

A8-0272/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/10/2016 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0367

Priimti tekstai
PDF 348kWORD 47k
Antradienis, 2016 m. spalio 4 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/002 SE/Ericsson“
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016
Rezoliucija
 Priedas

2016 m. spalio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2016/002 SE/Ericsson“) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0272/2016),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Švedija pateikė paraišką „EEGF/2016/002 SE/Ericsson“ dėl finansinės EGF paramos, po to, kai buvo atleisti darbuotojai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 26 skyriui (Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba), daugiausia NUTS 2 lygio regionuose – Stokholmo (SE11) ir Östra Mellansverige (SE12), Sydsverige (SE22) bei Västsverige (SE23) regionuose; ir kadangi tikimasi, kad priemonėmis pasinaudos 918 iš 1556 atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF paramai gauti;

E.  kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš valstybės narės įmonės būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko;

F.  kadangi susidūrusi su augimo stagnacija ir stipresne Azijos gamintojų konkurencija įmonė „Ericsson“ mažino telekomo aparatinės įrangos gamybą – šis procesas pradėtas beveik prieš du dešimtmečius;

1.  pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas ir kad todėl Švedija turi teisę gauti finansinę 3 957 918 EUR paramą pagal tą reglamentą, ši suma sudaro 60 % bendros sumos, siekiančios 6 596 531 EUR, kuri padės 918 tikslinių paramos gavėjų sugrįžti į darbo rinką;

2.  pažymi, kad Švedija paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 2016 m. kovo 31 d. ir kad, Švedijai pateikus papildomą informaciją, 2016 m. rugsėjo 5 d. Komisija baigė tos paraiškos vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą, taip laikydamasi 12 savaičių termino, skaičiuojamo nuo galutinės paraiškos gavimo dienos;

3.  pažymi, kad IT ir telekomunikacijų sektoriuje dominuoja Azijos gamintojai, ir Azija tapo veiklos iškėlimo kitur kryptimi; pažymi, kad „Ericsson“ palaipsniui mažino darbuotojų Švedijoje skaičių (nuo 21 178 – 2005 m. iki 17 858 – 2014 m.), tačiau tuo pat metu jį gerokai didino visame pasaulyje (nuo 56 055 – 2005 m. iki 118 055 – 2014 m.)

4.  pabrėžia, kad santykinai didelė panašaus išsilavinimo ir patirties vyresnio amžiaus darbuotojų grupė atleidžiama iš darbo tuo pačiu metu, ir dauguma šių darbuotojų, ypač Kistoje – miestelyje, kur atleidimų skaičius buvo didžiausias, po atleidimo neturi vietinei darbo rinkai tinkamų įgūdžių;

5.  pritaria Švedijos sprendimui potencialią EGF paramą sutelkti Kistos, Katrineholmo ir Kumlos vietovėse, kuriose iššūkiai yra didžiausi, ir taip pat pasiūlyti individualizuotą pagalbą kitose gamybos vietose atleistiems darbuotojams;

6.  primena, kad atleisti buvo įvairūs darbuotojai: ir darbininkai (vadinamieji mėlynų apykaklių darbuotojai), ir vadovaujantys (vadinamieji baltų apykaklių) darbuotojai; taip pat yra susirūpinęs, kad kai kurių darbininkų paklausa darbo rinkoje tradicinės gamybos pramonėje yra palyginti nedidelė; pripažįsta galimybes šiems darbuotojams viešojo ar privačiojo sektoriaus paslaugų sferoje, tačiau tam reikės didelio masto perkvalifikavimo;

7.  atkreipia dėmesį į Švedijos valstybinės užimtumo tarnybos (šved. k. Arbetsförmedlingen) vertinimą, kad darbininkai (vadinamieji mėlynų apykaklių darbuotojai) turi potencialių galimybių įsidarbinti viešojo ar privačiojo sektoriaus paslaugų sferoje, tačiau tam reikės didelio masto perkvalifikavimo;

8.  pripažįsta, kad daugelis atleistų vadovaujančių (vadinamųjų baltų apykaklių) darbuotojų yra inžinieriai, kai kurie jų yra specializavęsi tik „Ericsson“ būdingose unikaliose srityse, tačiau džiaugiasi Švedijos valstybinės užimtumo tarnybos pasitikėjimu, kad prie individualių poreikių pritaikytų mokymo programų paketas ir konsultuojamasis ugdymas padės daugeliui šių atleistų darbuotojų rasti naujų kokybiškų darbo vietų;

9.  pažymi, kad bendrai su EGF finansuojamos atleistiems darbuotojams skiriamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos apima: konsultavimą ir profesinį orientavimą; globojamąjį ir remiamą užimtumą ir reabilitacijos priemones; švietimą ir mokymą; išmokas ieškantiesiems darbo; taip pat pritaria tam, kad teikiant motyvacinio konsultuojamojo ugdymo ir karjeros planavimo paslaugas specialus dėmesys būtų skiriamas 50 metų amžiaus ir vyresniems dalyviams;

10.  pažymi, kad maksimali pajamų paramos priemonių suma siekia 33,92 proc. bendros suderintam prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui skirtos maksimalios 35 proc. sumos, kaip nustatyta pagal EGF reglamentą, ir kad aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje yra šių priemonių taikymo sąlyga; mano, kad šią palyginti didelę procentinę dalį galima paaiškinti atsižvelgiant į didelę atleistų vyresnio amžiaus darbininkų dalį ir į tai, kad individuali parama bus teikiama mokymosi sunkumų turintiems dalyviams;

11.  pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas parengtas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ir jų atstovais bei vietos viešaisiais subjektais, atsižvelgiant į tai, kad 22 proc. darbuotojų yra moterys, o 78 proc. – vyrai;

12.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant EGF lėšomis remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

13.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

14.  džiaugiasi Švedijos valdžios institucijų patikinimu, kad bus dedamos specialios pastangos nugalėti su lytimi susijusias kliūtis, įskaitant vyriškosios lyties paramos gavėjų skatinimą įsidarbinti sveikatos priežiūros sektoriuje, taip pat džiaugiasi, kad šiomis priemonėmis bus prisidedama siekiant 16 Švedijos aplinkos kokybės tikslų;

15.  prašo Komisijos būsimuose pasiūlymuose išsamiau nurodyti sektorius, kuriuose darbuotojai galėtų įsidarbinti, ir tai, ar siūlomas mokymas atitinka ateities ekonomines perspektyvas ir darbo rinkos poreikius tuose regionuose, kuriuose atleisti darbuotojai;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad Švedijos valdžios institucijos patvirtino, jog siūlomi veiksmai nėra finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones, kad bus išvengta dvigubo finansavimo ir kad šie veiksmai papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamų reglamentų ir kad Sąjungos finansuojamos paslaugos nesidubliuotų;

17.  pažymi, kad kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriuje iki šiol pateikta 14 kitų paraiškų dėl EGF paramos, iš jų 11 grindžiamos globalizacijos sukeltais prekybos pokyčiais ir trys – pasauline finansų ir ekonomikos krize;

18.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

19.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, atsiradusį dėl naujo tvarkaraščio, ir galimą poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

20.  prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

21.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

22.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijai pateikus paraišką „EGF/2016/002 SE/Ericsson“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2016/1858.)

Teisinis pranešimas