Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2214(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0272/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0272/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 04/10/2016 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0367

Pieņemtie teksti
PDF 426kWORD 50k
Otrdiena, 2016. gada 4. oktobris - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2016/002 SE/Ericsson
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2016. gada 4. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Zviedrijas pieteikums EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0272/2016),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Zviedrija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2016/002 SE/Ericsson, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 26. nodaļā (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”), galvenokārt Stokholmas (SE11), Östra Mellansverige (SE12), Sydsverige (SE22) un Västsverige (SE23) reģionā, kas ir NUTS 2. līmeņa reģioni, un tā kā ir sagaidāms, ka no atlaistajiem 1556 darbiniekiem, kuri ir tiesīgi saņemt EGF ieguldījumu, pasākumos piedalīsies 918 darbinieki;

E.  tā kā pieteikums tika iesniegts saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem, kuros paredzēts, ka četru mēnešu pārskata periodā kopā vismaz 500 darba ņēmēji ir atlaisti kādā dalībvalsts uzņēmumā, ieskaitot darbinieku atlaišanu šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos un/vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos;

F.  tā kā sakarā ar stagnējošo izaugsmi un vienlaikus pieaugošo konkurenci ar Āzijas ražotājiem Ericsson ir samazinājis telekomunikāciju iekārtu ražošanas apjomu un šis process sākās pirms apmēram divdesmit gadiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Zviedrija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 3 957 918 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 6 596 531, ar kuru 918 paredzētajiem atbalsta saņēmējiem palīdzēs atgriezties darba tirgū;

2.  norāda, ka Zviedrija pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2016. gada 31. martā un ka Komisija pēc Zviedrijas sniegtās papildu informācijas saņemšanas minētā pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2016. gada 5. septembrī un tajā pašā dienā paziņoja par to Parlamentam, tādējādi ievērojot termiņu — 12 nedēļas no aizpildītā pieteikuma saņemšanas dienas;

3.  norāda, ka IT un telekomunikāciju nozarē dominē Āzijas ražotāji, kuri ir kļuvuši par ārpakalpojumu galamērķi; norāda, ka uzņēmums Ericsson pakāpeniski samazināja personālu Zviedrijā (no 21 178 2005. gadā līdz 17 858 2014. gadā), savukārt citviet pasaulē tas tika ievērojami palielināts (no 56 055 2005. gadā līdz 118 055 2014. gadā);

4.  uzsver, ka attiecīgajos reģionos vienlaicīgi tika atlaisti salīdzinoši daudzi gados vecāki darba ņēmēji, kuriem ir līdzīga pieredze, un lielākajai daļai šo darba ņēmēju, jo īpaši tiem, kuri atrodas Kistas pilsētā, kurā atlaisto darbinieku skaits bija vislielākais, nav vietējā darba tirgū pieprasīto prasmju;

5.  atzinīgi vērtē to, ka Zviedrijas iestādes iespējamo EGF palīdzību nolēma vērst uz Kistā, Katrineholmā un Kumlā esošajām ražotnēm, kurās ir vislielākās grūtības, vienlaikus sniedzot individuālu palīdzību arī citās ražotnēs atlaistajiem darbiniekiem;

6.  atgādina, ka atlaišana skārusi dažādus darbiniekus — gan fiziska darba strādniekus, gan biroja darbiniekus; un pauž bažas, ka daži darba ņēmēji saskaras ar darba tirgu, kurā pieprasījums tradicionālajās ražošanas nozarēs ir diezgan zems; ņem vērā šiem darba ņēmējiem pieejamās iespējas strādāt valsts vai privātā sektora pakalpojumu nozarēs, kam būtu nepieciešami vērienīgi pārkvalifikācijas pasākumi;

7.  ņem vērā Arbetsförmedlingen (Zviedrijas Valsts nodarbinātības dienesta) novērtējumu, kurā norādīts, ka fiziskā darba veicējiem ir pieejamas iespējas strādāt valsts vai privātā sektora pakalpojumu nozarēs, ja tiem tiks piedāvāti vērienīgi pārkvalifikācijas pasākumi;

8.  pieņem zināšanai, ka vairums attiecīgo biroja darbinieku ir inženieri, no kuriem daži ir specializējušies jomās, kuras ir raksturīgas tikai Ericsson, bet atzinīgi vērtē Zviedrijas Valsts nodarbinātības dienesta pausto pārliecību, ka individualizēts mācību programmu un konsultāciju kopums ļaus lielākajai daļai šo atlaisto darbinieku atrast jaunas un labas darbvietas;

9.  norāda, ka EGF līdzfinansētie individualizētie pakalpojumi atlaistajiem darbiniekiem ietver konsultācijas un profesionālo orientāciju, aizsargātu un atbalstītu nodarbinātību un rehabilitācijas pasākumus, izglītību un apmācību, un pabalstus darba meklētājiem; atzinīgi vērtē to, ka, sniedzot motivējošas konsultācijas un veicot karjeras plānošanu, īpaša uzmanība tiks vērsta uz dalībniekiem, kuriem ir 50 un vairāk gadu;

10.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi ir 33,92 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas gandrīz atbilst EGF regulā paredzētajam maksimālajam apjomam 35 % apmērā, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai personas, kurām paredzēts atbalsts, piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos; uzskata, ka šis salīdzinoši augstais procentuālais īpatsvars ir pamatots, ņemot vērā gados vecāku darbinieku ievērojamo īpatsvaru un to, ka dalībniekiem ar mācīšanās grūtībām tiks sniegts individuāls atbalsts;

11.  norāda, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar paredzētā atbalsta saņēmējiem un to pārstāvjiem, kā arī ar vietējiem publiskiem dalībniekiem, ņemot vērā, ka 22 % darbinieku ir sievietes un 78 % — vīrieši;

12.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

13.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darbinieku nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darbinieku profesionālās darbības laikā apgūtās prasmes un kompetenci; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

14.  atzinīgi vērtē Zviedrijas iestāžu sniegto garantiju attiecībā uz to, ka īpaša uzmanība tiks veltīta tradicionālo ar dzimumu saistīto šķēršļu pārvarēšanai, tostarp veicinot to, lai saņēmēji vīrieši atrastu darbu veselības aprūpes nozarē, un atzinīgi vērtē arī ieguldījumu, ko pasākumi sniegs 16 Zviedrijas vides kvalitātes mērķu sasniegšanā;

15.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos izklāstīt nozares, kurās darbinieki varētu atrast darbu, un to, vai piedāvātā apmācība atbilst turpmākajām ekonomikas perspektīvām un darba tirgus vajadzībām reģionos, kuros notikusi atlaišana;

16.  norāda, ka Zviedrijas iestādes ir apstiprinājušas, ka ierosinātās darbības netiks finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, tiks izslēgts jebkāds finansējuma dublēšanās risks un ka tās papildina struktūrfondu finansētās darbības; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

17.  norāda, ka līdz šim saistībā ar datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozari ir iesniegti 14 EGF pieteikumi, no kuriem 11 ir pamatoti ar globalizāciju saistībā ar tirdzniecību, bet trīs — ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi;

18.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

19.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

20.  prasa, lai Komisija nodrošinātu publisku piekļuvi dokumentiem par EGF pieteikumiem;

21.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

22.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

23.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (saskaņā ar Zviedrijas pieteikumu EGF/2016/002 SE/Ericsson)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam (ES) 2016/1858.)

Juridisks paziņojums