Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2214(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0272/2016

Texte depuse :

A8-0272/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/10/2016 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0367

Texte adoptate
PDF 270kWORD 54k
Marţi, 4 octombrie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2016/002 SE/Ericsson)
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 4 octombrie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Suediei– EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0272/2016),

A.  întrucât Uniunea a creat instrumente legislative și bugetare cu scopul de a acorda ajutor suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele modificărilor structurale majore survenite în practicile comerciale mondiale ca urmare a globalizării sau ale crizei financiare și economice mondiale și de a susține reintegrarea acestora pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a stabili contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența procesării cererilor privind mobilizarea FEG de către Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Suedia a depus cererea EGF/2016/002 SE/Ericsson pentru o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat la NACE Revizia 2, diviziunea 26 (Fabricarea computerelor, produselor electronice și optice), în principal în regiunile de nivel NUTS2 Stockholm (SE11), Östra Mellansverige (SE12), Sydsverige (SE22) și Västsverige (SE23); și întrucât se preconizează că 918 din cei 1 556 de lucrători eligibili pentru contribuții din partea FEG vor participa la aceste măsuri;

E.  întrucât cererea a fost introdusă în temeiul criteriilor de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul FEG, conform cărora contribuția financiară este asigurată dacă într-o perioadă de referință de patru luni au fost concediați cel puțin 500 de lucrători dintr-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii concediați de furnizorii și producătorii din aval și/sau persoanele care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea;

F.  întrucât, în condițiile unei creșteri stagnante și fiind totodată confruntată cu o concurență mai acerbă din partea producătorilor asiatici, Ericsson și-a redus constant producția de echipamente pentru telecomunicații, proces care a început cu două decenii în urmă,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Suedia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 3 957 918 EUR, reprezentând 60% din costurile totale de 6 596 531 EUR, contribuție ce îi va ajuta pe cei 918 lucrători vizați să se reintegreze pe piața muncii;

2.  remarcă faptul că autoritățile suedeze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 31 martie 2016 și că, după ce Suedia a prezentat informații suplimentare, evaluarea acesteia a fost finalizată de către Comisie la 5 septembrie 2016 și adusă la cunoștința Parlamentului în aceeași zi, fiind astfel respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii complete;

3.  constată că sectorul TIC și cel al telecomunicațiilor sunt dominate de producători asiatici, către care se externalizează producția; subliniază că Ericsson și-a scăzut treptat numărul de angajați din Suedia (de la 21 178 în 2005 la 17 858 în 2014), dar, în același timp, numărul angajaților săi a înregistrat o creștere enormă la nivel mondial (de la 56 055 în 2005 la 118 055 în 2014);

4.  subliniază că în regiunile afectate se înregistrează un număr relativ ridicat de lucrători mai în vârstă cu experiență similară, care au fost disponibilizați în același timp, iar majoritatea acestor lucrători, mai ales cei din Kista, oraș în care au avut loc cele mai multe disponibilizări, nu au competențele cerute pe piața de muncă locală;

5.  salută decizia Suediei de a concentra eventuala asistență din partea FEG în unitățile din Kista, Katrineholm și Kumla, care se confruntă cu cele mai mari dificultăți, oferindu-le totodată asistență individualizată lucrătorilor disponibilizați de la alte unități;

6.  atrage din nou atenția asupra faptului că disponibilizările au afectat diverse categorii de angajați, atât muncitori din producție, cât și lucrători de birou; își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la faptul că unii muncitori se confruntă cu o piață a muncii pe care cererea de competențe în sectoarele de producție tradiționale este destul de scăzută; ia act de posibilitățile ce li se oferă acestor lucrători în sectoarele de servicii public sau privat, care ar implica eforturi de recalificare importante;

7.  ia act de aprecierea Arbetsförmedlingen (Oficiul public din Suedia pentru ocuparea forței de muncă), potrivit căreia muncitorii din producție pot avea posibilitatea de a se angaja în sectorul public sau privat în activități din domeniul serviciilor, cu condiția să li se ofere măsuri ample de recalificare;

8.  recunoaște că majoritatea lucrătorilor de birou afectați sunt ingineri, unii dintre aceștia fiind specializați în domenii de nișă ce există numai în cadrul Ericsson, dar salută încrederea Oficiul pentru ocuparea forței de muncă din Suedia privind faptul că un pachet personalizat de programe de formare și îndrumare le va permite majorității dintre acești lucrători disponibilizați să-și găsească un nou loc de muncă de înaltă calitate;

9.  ia act de faptul că serviciile personalizate cofinanțate de FEG și destinate lucrătorilor disponibilizați includ următoarele: consiliere și orientare profesională, încadrare în muncă protejată și asistată și măsuri de reabilitare, educație și formare profesională și alocații pentru căutarea unui loc de muncă; salută atenția specială care li se va acorda participanților cu vârsta de 50 de ani și mai mult atunci când se vor oferi măsuri de îndrumare motivațională și de planificare a carierei;

10.  observă că finanțarea măsurilor de sprijinire a venitului reprezintă 33,92% din pachetul de servicii personalizate, cotă ce se apropie de cea maximă de 35% prevăzută în Regulamentul privind FEG, iar aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare; consideră că acest procent relativ ridicat este justificat de proporția importantă a lucrătorilor mai în vârstă din rândul celor vizați și de asigurarea unui sprijin individual participanților cu tulburări de învățare;

11.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat prin consultare cu beneficiarii vizați și cu reprezentanții lor, precum și cu actorii publici de la nivel local, având în vedere faptul că 22% din lucrători sunt femei, iar 78% sunt bărbați;

12.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite prin FEG ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și durabilă;

13.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea aptitudinilor și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

14.  salută asigurările date de autoritățile suedeze că se va depune un efort special pentru spargerea barierelor de gen tradiționale, inclusiv prin încurajarea participanților bărbați să-și găsească locuri de muncă în sectorul îngrijirii sănătății, precum și faptul că măsurile preconizate vor contribui la realizarea celor 16 obiective ale Suediei referitoare la calitatea mediului;

15.  solicită Comisiei să indice, în propunerile viitoare, sectoarele în care lucrătorii ar putea să își găsească un loc de muncă și să precizeze dacă oferta în materie de formare corespunde perspectivelor economice viitoare și nevoilor de pe piața muncii din regiunile afectate de disponibilizări;

16.  ia act de faptul că autoritățile suedeze confirmă că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că acestea sunt complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale, pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor în vigoare și pentru a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

17.  constată că, până în prezent, sectorul de fabricare a computerelor, produselor electronice și optice a făcut obiectul a 14 cereri în temeiul FEG, 11 dintre acestea fiind bazate pe aspecte comerciale legate de globalizare, iar trei pe criza economică și financiară mondială;

18.  reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

19.  salută procedura îmbunătățită introdusă de Comisie ca urmare a solicitării Parlamentului de a se accelera eliberarea subvențiilor; ia act de intervalul de timp limitat prevăzut de noul calendar și de potențialul impact asupra eficacității prelucrării dosarelor;

20.  solicită Comisiei să asigure accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

21.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2016/1858.)

Notă juridică