Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2214(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0272/2016

Predkladané texty :

A8-0272/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/10/2016 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0367

Prijaté texty
PDF 350kWORD 47k
Utorok, 4. októbra 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/002 SE/Ericsson
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0272/2016),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF Komisiou, Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom skrátenia času na posudzovanie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Švédsko predložilo žiadosť EGF/2016/002 SE/Ericsson o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 26 (Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov) najmä v regiónoch na úrovni NUTS 2 Stockholm (SE11), Östra Mellansverige (SE12), Sydsverige (SE22) a Västsverige (SE23); a keďže sa očakáva, že 918 z 1 556 prepustených pracovníkov, ktorí majú nárok na príspevok z EGF, sa zúčastní na týchto opatreniach;

E.  keďže žiadosť bola predložená na základe kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa vyžaduje, aby počas referenčného obdobia štyroch mesiacov dosiahol počet prepustených pracovníkov najmenej 500 osôb v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov, a/alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila;

F.  keďže Ericsson, čeliaci stagnácii rastu a súčasne tvrdšej konkurencii ázijských výrobcov, už dve desaťročia znižoval objem výroby telekomunikačného hardvéru;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Švédsko má preto podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 3 957 918 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 6 596 531 EUR a pomôže 918 cieľovým príjemcom v návrate na trh práce;

2.  berie na vedomie, že Švédsko predložilo žiadosť o finančný príspevok z EGF 31. marca 2016 a že v nadväznosti na doplňujúce informácie, ktoré poskytlo Švédsko, Komisia 5. septembra 2016 dokončila posúdenie žiadosti a v ten istý deň o tom informovala Európsky parlament, čím dodržala lehotu 12 týždňov od doručenia úplnej žiadosti;

3.  konštatuje, že odvetviam IT a telekomunikačným odvetviam dominujú ázijskí výrobcovia, ktorí sa stali externými dodávateľmi; poukazuje na to, že Ericsson postupne znižoval počet zamestnancov vo Švédsku (z 21 178 v roku 2005 na 17 858 v roku 2014), ale medzičasom výrazne rástol na celom svete (z 56 055 v roku 2005 na 118 055 v roku 2014);

4.  zdôrazňuje, že postihnuté regióny sa vyznačujú pomerne veľkou skupinou starších pracovníkov s podobnými pracovnými skúsenosťami, ktorí boli prepustení v rovnakom čase, a že väčšina z nich, najmä pracovníci v meste Kista, čo je mesto s najvyšším počtom prepustených pracovníkov, nemá zručnosti, po ktorých je dopyt na miestnom trhu práce;

5.  víta rozhodnutie Švédska sústrediť možnú podporu z EGF na lokality Kista, Katrineholm a Kumla, ktoré čelia najväčším problémom, a súčasne ponúkať individualizovanú pomoc prepusteným pracovníkom na iných lokalitách;

6.  pripomína rôznorodosť pracovníkov, ktorými sú robotníci aj administratívni zamestnanci, postihnutých prepúšťaním; a vyjadruje znepokojenie nad tým, že niektorí pracovníci čelia na trhu práce pomerne nízkemu dopytu v tradičných výrobných odvetviach; berie na vedomie príležitosti pre týchto pracovníkov vo verejných alebo súkromných odvetviach služieb, ktoré si budú vyžadovať rozsiahle rekvalifikačné úsilie;

7.  uznáva posúdenie úradu Arbetsförmedlingen (švédskej verejnej služby pre zamestnanosť), že robotníci majú potenciálne možnosti vo verejných alebo súkromných odvetviach služieb, ak sa im ponúknu rozsiahle rekvalifikácie;

8.  uznáva, že väčšina dotknutých administratívnych zamestnancov sú inžinieri, z ktorých niektorí sa špecializujú na segmenty, ktoré sú vo firme Ericsson jedinečné, ale víta dôveru švédskej verejnej služby pre zamestnanosť, že personalizovaný súbor programov odbornej prípravy a poradenstva umožní väčšine týchto prepustených pracovníkov nájsť si nové pracovné miesta vysokej kvality;

9.  berie na vedomie, že personalizované služby pre prepustených pracovníkov, ktoré sú spolufinancované z EGF, zahŕňajú: poradenstvo a profesijné poradenstvo, chránené pracoviská, podporované zamestnávanie a rehabilitačné opatrenia, vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj príspevok na hľadanie zamestnania; víta osobitný dôraz, ktorý sa pri poskytovaní motivačného poradenstva a plánovania kariéry bude klásť na účastníkov vo veku 50 a viac rokov;

10.  poznamenáva, že opatrenia na podporu príjmov budú predstavovať 33,92 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je blízko maximálnej hodnoty 35 % uvedenej v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou; považuje tento pomerne vysoký percentuálny podiel za opodstatnený vzhľadom na významný podiel dotknutých starších pracovníkov a na poskytovanie individuálnej podpory pre účastníkov s poruchami učenia;

11.  konštatuje, že koordinovaný balík individualizovaných služieb bol vypracovaný po konzultáciách s cieľovou skupinou príjemcov a ich zástupcami, ako aj s miestnymi verejnými aktérmi, berúc do úvahy, že 22 % pracovníkov tvoria ženy a 78 % muži;

12.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EGF mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a je udržateľné;

13.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj samotnému podnikateľskému prostrediu;

14.  víta skutočnosť, že švédske orgány poskytli záruku, že osobitné úsilie sa vyvinie na prelomenie tradičných rodových prekážok vrátane nabádania mužských príjemcov, aby si našli pracovné miesta v sektore zdravotnej starostlivosti, ako aj prínos týchto opatrení k 16 švédskym cieľom v oblasti kvality životného prostredia;

15.  žiada Komisiu, aby v budúcich návrhoch podrobne uvádzala sektory, v ktorých pracovníci pravdepodobne nájdu zamestnanie, a to, či ponúkaná odborná príprava zodpovedá budúcim hospodárskym vyhliadkam a potrebám pracovného trhu v regiónoch zasiahnutých prepúšťaním;

16.  poznamenáva, že švédske orgány potvrdili, že navrhované opatrenia nebudú predmetom finančnej podpory z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie, že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu a že tieto opatrenia dopĺňajú opatrenia financované zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a aby nemohlo dochádzať k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

17.  poznamenáva, že odvetvia Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov sa doteraz týkalo ďalších 14 žiadostí o príspevok z EGF, pričom 11 z nich súviselo s globalizáciou týkajúcou sa obchodu a tri s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou;

18.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

19.  oceňuje zdokonalený postup, ktorý Komisia zaviedla na základe žiadosti Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z nového harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

20.  žiada Komisiu o zabezpečenie verejného prístupu k dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

21.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

22.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (v nadväznosti na žiadosť Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2016/1858.)

Právne oznámenie