Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2214(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0272/2016

Predložena besedila :

A8-0272/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/10/2016 - 7.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0367

Sprejeta besedila
PDF 340kWORD 52k
Torek, 4. oktober 2016 - Strasbourg Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/002 SE/Ericsson
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Švedska – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljnjem besedilu: Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0272/2016),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi kot 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo na učinkovitejši način, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Švedska vložila vlogo EGF/2016/002 SE/Ericsson za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 26 NACE Revizija 2 (Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov), predvsem v regijah na ravni NUTS 2 Stockholm (SE11), Östra Mellansverige (SE12), Sydsverige (SE22) in Västsverige (SE23), in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 918 izmed 1556 presežnih delavcev, upravičenih do prispevka iz ESPG;

E.  ker je bila vloga predložena na podlagi merila za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 presežnih delavcev podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri njegovih dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so opustile dejavnost;

F.  ker podjetje Ericsson ob stagnaciji rasti in hkrati močnejši konkurenci azijskih proizvajalcev zmanjšuje proizvodnjo telekomunikacijske opreme in ta proces traja že dve desetletji;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Švedska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 3 957 918 EUR v skladu s to uredbo, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 6 596 531 EUR, ki bodo pomagali 918 ciljnim upravičencem, da se vrnejo na trg dela;

2.  ugotavlja, da je Švedska 31. marca 2016 predložila vlogo za finančni prispevek iz ESPG in da je Komisija na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Švedska, 5. septembra 2016 dokončala oceno vloge in jo istega dne sporočila Parlamentu, s čimer je spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge;

3.  ugotavlja, da v sektorju informacijske in telekomunikacijske industrije prevladujejo proizvajalci v Aziji, ki je postala kraj za zunanje izvajanje; poudarja, da podjetje Ericsson postopoma zmanjšuje število zaposlenih na Švedskem (z 21 178 v letu 2005 na 17 858 v letu 2014), v svetovnem obsegu pa se število njegovih zaposlenih izjemno povečuje (s 56055 v letu 2005 na 118055 v letu 2014);

4.  poudarja, da je bila v prizadetih regijah sočasno odpuščena razmeroma velika skupina starejših delavcev s podobnimi delovnimi izkušnjami, od katerih večina – zlasti tisti v mestu Kista, kjer je službo izgubilo največ ljudi – nima znanja in veščin, iskanih na lokalnem trgu dela;

5.  pozdravlja odločitev Švedske, da bo podporo iz ESPG namenila predvsem krajem Kista, Katrineholm in Kumla, ki se soočajo z največjimi izzivi, hkrati pa bo zagotovila prilagojeno pomoč presežnim delavcem v drugih krajih;

6.  opozarja na raznolikost zaposlenih, ki jih je prizadelo odpuščanje, saj so med njimi tako delavci v proizvodnji kot pisarniški delavci; zaskrbljen je tudi, ker nekateri delavci stopajo na trg dela, na katerem je povpraševanje v tradicionalnih proizvodnih sektorjih razmeroma nizko; se zaveda priložnosti za te delavce v javnem ali zasebnem delu storitvenega sektorja, ki pa bi zahtevale obsežno preusposabljanje;

7.  je seznanjen z oceno švedskega zavoda za zaposlovanje (Arbetsförmedlingen), da imajo proizvodni delavci možnost zaposlitve v javnem in zasebnem storitvenem sektorju, če bodo deležni obsežnega preusposabljanja;

8.  ugotavlja, da je večina visoko izobraženih delavcev inženirjev in da so nekateri specializirani za niše, kjer deluje samo Ericsson, vendar pozdravlja optimizem švedskega zavoda za zaposlovanje, da bo prilagojeni sveženj programov in mentorstva večini pomagal pri iskanju novih visoko kakovostnih delovnih mest;

9.  ugotavlja, da usklajeni sveženj prilagojenih storitev za presežne delavce, ki bodo sofinancirane iz ESPG, obsega: svetovanje in poklicno usmerjanje; zaščiteno in podporno zaposlitev ter rehabilitacijske ukrepe, izobraževanje in usposabljanje ter nadomestilo za iskanje zaposlitve; pozdravlja dejstvo, da bo udeležencem, starejšim od 50 let, namenjena posebna pozornost pri motivacijsko zasnovanem mentorstvu in poklicnem načrtovanju;

10.  ugotavlja, da bo za dohodkovno podporo namenjenih 33,92 % celotnega svežnja prilagojenih storitev, kar je precej blizu pragu 35 %, določenem v uredbi, in da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja upravičencev do pomoči pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju; meni, da je mogoče ta razmeroma velik odstotek upravičiti s precejšnjim deležem starejših delavcev in ponujanjem prilagojene podpore udeležencem z učnimi motnjami;

11.  ugotavlja, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s ciljnimi prejemniki, njihovimi predstavniki in lokalnimi javnimi akterji, ob upoštevanju, da je 22 % delavcev žensk in 78 % moških;

12.  želi spomniti, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki bodo podprte s sredstvi ESPG, predvideti razmere na trgu dela ter potrebna znanja in spretnosti v prihodnosti in da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

13.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na vsej njihovi poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

14.  pozdravlja zagotovilo švedskih organov, da si bodo posebej prizadevali, da bi odstranili tradicionalne ovire zaradi spola, na primer da bodo moške upravičence spodbujali, naj iščejo delo v zdravstvenem sektorju, pozdravlja pa tudi prispevek teh ukrepov k 16 švedskim ciljem za boljše okolje;

15.  poziva Komisijo, naj v prihodnjih predlogih podrobneje navede sektorje, v katerih bodo imeli delavci več možnosti za zaposlitev, in to, ali je ponujeno usposabljanje prilagojeno gospodarskim obetom in prihodnjim potrebam na trgu delovne sile v regijah, kjer je prišlo do odpuščanja;

16.  ugotavlja, da so švedski organi potrdili, da se za predlagane ukrepe ne črpa finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da bo dvojno financiranje preprečeno in da se dopolnjujejo z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih predpisov in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

17.  ugotavlja, da je bilo doslej za sektor proizvodnje računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov vloženih še 14 drugih vlog za pomoč iz ESPG, od teh 11 zaradi sprememb v trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, tri pa zaradi svetovne finančne in gospodarske krize;

18.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

19.  pozdravlja izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; ugotavlja, da utegne zaradi novega časovnega razporeda primanjkovati časa, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost pri preučitvi posameznih primerov;

20.  poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

21.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

22.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (na podlagi vloge Švedske – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2016/1858.)

Pravno obvestilo