Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2214(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0272/2016

Ingivna texter :

A8-0272/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2016 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0367

Antagna texter
PDF 259kWORD 46k
Tisdagen den 4 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2016/002 SE/Ericsson
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (EGF-förordningen),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3) (IIA av den 2 december 2013), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0272/2016), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Sverige lämnade in ansökan EGF/2016/002 SE/Ericsson om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 26 (Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik) främst i Nuts 2-regionerna Stockholm (SE11), Östra Mellansverige (SE12), Sydsverige (SE22) och Västsverige (SE23). 918 av 1556 uppsagda arbetstagare som är berättigade till stöd från fonden förväntas delta i åtgärderna.

E.  Ansökan lämnades in med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilket minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Detta omfattar även arbetstagare som har blivit uppsagda vid underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled och egenföretagare som har upphört med sin verksamhet.

F.  Med stagnerande tillväxt och en hårdare konkurrens från asiatiska tillverkare, har Ericsson trappat ned tillverkningen av teleutrustning, en process som inleddes för nästan tjugo år sedan.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.1 a i EGF-förordningen är uppfyllda och att Sverige därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 3 957 918 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 6 596 531 EUR, och kommer att hjälpa 918 stödmottagare att återvända till arbetsmarknaden.

2.  Europaparlamentet noterar att Sverige lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 31 mars 2016, och att kommissionen efter ytterligare information från Sverige avslutade sin bedömning av denna ansökan den 5 september 2016 och underrättade parlamentet samma dag, och således respekterade tidsfristen på 12 veckor från mottagandet av den fullständiga ansökan.

3.  Europaparlamentet noterar att it- och teleindustrin domineras av asiatiska tillverkare och att Asien dominerar som utlokaliseringsdestination. Parlamentet framhåller att Ericsson successivt har minskat personalen i Sverige (från 21 178 personer 2005 till 17 858 personer 2014), men samtidigt ökat kraftigt i världen som helhet (från 56 055 personer 2005 till 118 055 personer 2014).

4.  Europaparlamentet påpekar att de berörda regionerna har en relativt stor grupp äldre arbetstagare med liknande bakgrund som har blivit uppsagda samtidigt, och att de flesta av dem, särskilt de som arbetat i Kista, som har det största antalet uppsägningar, inte har den kompetens som efterfrågas på den lokala arbetsmarknaden.

5.  Europaparlamentet välkomnar Sveriges beslut att koncentrera eventuellt EGF-stöd till anläggningarna i Kista, Katrineholm och Kumla som står inför de största utmaningarna, samtidigt som man erbjuder individanpassad hjälp för de uppsagda arbetstagarna även på andra platser.

6.  Europaparlamentet påminner om att olika typer av anställda, både arbetare och tjänstemän, berörs av uppsägningarna, och är oroat av att vissa arbetstagare står inför en arbetsmarknad med tämligen låg efterfrågan inom traditionell tillverkningsindustri. Det finns möjligheter för dessa arbetstagare inom den offentliga eller privata tjänstesektorn, vilket dock skulle kräva omfattande omskolning.

7.  Europaparlamentet noterar Arbetsförmedlingens bedömning att arbetarna har möjligheter inom den offentliga eller privata tjänstesektorn, under förutsättning att de erbjuds omfattande omskolning.

8.  Europaparlamentet inser att de flesta tjänstemännen är ingenjörer av vilka vissa är specialiserade inom nischer som är unika för Ericsson, men välkomnar den svenska Arbetsförmedlingens övertygelse att ett paket med individanpassade utbildningsprogram och coachning kan hjälpa de flesta av dessa uppsagda arbetstagare att hitta nya jobb av hög kvalitet.

9.  Europaparlamentet noterar att EGF har medfinansierat individanpassade tjänster för uppsagda arbetstagare, vilket innefattat vägledning och karriärrådgivning, skyddad och understödd sysselsättning och rehabilitering, utbildning och arbetssökarbidrag. Parlamentet välkomnar att särskild uppmärksamhet kommer att ägnas deltagare över 50 år i samband med motivationshöjning och karriärplanering.

10.  Europaparlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar 33,92 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i EGF-förordningen, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning. Parlamentet anser att denna relativt höga procentandel är motiverad med hänsyn till den stora andel äldre arbetstagare som berörs samt att deltagare med inlärningssvårigheter erbjuds individuellt stöd.

11.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med de berättigade stödmottagarna och deras företrädare samt med lokala offentliga aktörer, med beaktande av att 22 % av arbetstagarna är kvinnor och 78 % är män.

12.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden bör utformas med hänsyn till framtida utsikter på arbetsmarknaden och den kompetens som krävs, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i EGF-förordningen.

13.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

14.  Europaparlamentet välkomnar de svenska myndigheternas försäkran att särskilda ansträngningar kommer att vidtas för att bryta traditionella könsmönster, bl.a. genom att uppmuntra manliga stödmottagare att finna arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn samt det bidrag som åtgärderna kommer att innebära för Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtida förslag närmare ange inom vilka sektorer arbetstagarna kan förväntas finna sysselsättning och huruvida den utbildning som erbjuds är anpassad till de ekonomiska framtidsutsikterna och arbetsmarknadsbehoven i de regioner som berörs av uppsägningarna.

16.  Europaparlamentet noterar att de svenska myndigheterna har bekräftat att de föreslagna åtgärderna inte får ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att dessa åtgärder kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

17.  Europaparlamentet noterar att sektorn för tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik hittills har varit föremål för 14 ansökningar, varav 11 grundar sig på handelsrelaterad globalisering och 3 på den globala finansiella och ekonomiska krisen.

18.  Europaparlamentet betonar på nytt att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

19.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran om att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen skapar och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att allmänheten får tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

21.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2016/1858.)

Rättsligt meddelande