Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0409(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0165/2015

Внесени текстове :

A8-0165/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2016 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0368

Приети текстове
PDF 468kWORD 51k
Вторник, 4 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Правна помощ за заподозрени и обвиняеми в наказателното производство и за искани за предаване лица в производството по европейска заповед за арест ***I
P8_TA(2016)0368A8-0165/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2016 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно временната правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правната помощ при производствата по европейска заповед за арест (COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0824),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 82, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7-0429/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 март 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 юни 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А8-0165/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 63.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 октомври 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест
P8_TC1-COD(2013)0409

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2016/1919.)

Правна информация