Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0409(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0165/2015

Indgivne tekster :

A8-0165/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/10/2016 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0368

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 50k
Tirsdag den 4. oktober 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Retshjælp til mistænkte eller tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer ***I
P8_TA(2016)0368A8-0165/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. oktober 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer (COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0824),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 82, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0429/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. marts 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 30. juni 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0165/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 226 af 16.7.2014, s. 63.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. oktober 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2016/... om retshjælp til mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer
P8_TC1-COD(2013)0409

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2016/1919.)

Juridisk meddelelse