Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0409(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0165/2015

Ingivna texter :

A8-0165/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2016 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0368

Antagna texter
PDF 241kWORD 47k
Tisdagen den 4 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder***I
P8_TA(2016)0368A8-0165/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade och om rättshjälp inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0824),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 82.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0429/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 mars 2014(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 30 juni 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0165/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 226, 16.7.2014, s. 63.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder
P8_TC1-COD(2013)0409

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2016/1919.)

Rättsligt meddelande