Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2910(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1061/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/10/2016 - 5.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0378

Vastuvõetud tekstid
PDF 176kWORD 53k
Neljapäev, 6. oktoober 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Rwanda ja Victoire Ingabire juhtum
P8_TA(2016)0378RC-B8-1061/2016

Euroopa Parlamendi 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon Rwanda ja Victoire Ingabire juhtumi kohta (2016/2910(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 23. mai 2013. aasta resolutsiooni Rwanda ja Victoire Ingabire juhtumi kohta(1),

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse põhimõtteid ja suuniseid õiglase kohtumenetluse ja õigusabi õiguse kohta Aafrikas,

–  võttes arvesse piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast ÜRO konventsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Rwanda ratifitseeris 1975. aastal,

–  võttes arvesse Rwanda olukorra 2015. aasta üldise korrapärase läbivaatamise tulemusi ja ÜRO inimõiguste komitee kokkuvõtlikku märkust,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini 3. detsembril 2015. aastal ELi nimel tehtud avaldust põhiseaduse läbivaatamise kohta Rwandas,

–  võttes arvesse ELi 18. detsembri 2015. aasta kohapeal tehtud ühisavaldust Rwanda põhiseaduse eelnõu käsitleva referendumi kohta,

–  võttes arvesse Ühinenud Demokraatiajõudude 16. märtsi 2016. aasta pressiteadet poliitvang Victoire Ingabire Umuhoza apellatsioonkaebuse kohta,

–  võttes arvesse organisatsiooni Freedom House 2015. aasta aruannet Rwanda kohta,

–  võttes arvesse Amnesty Internationali riigiaruannet „Rwanda 2015/2016“,

–  võttes arvesse Amnesty Internationali 2013. aastal avaldatud aruannet „Õigus on ohus: Victoire Ingabire üle peetud esimese astme kohtuprotsess“,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni 4. veebruari 2013. aasta vastust kirjalikule küsimusele E-010366/2012 Victoire Ingabire kohta,

–  võttes arvesse organisatsiooni Human Rights Watch 29. septembri 2016. aasta aruannet „Rwanda – opositsiooniaktivist kadunud“ (Rwanda: Opposition Activist Missing),

–  võttes arvesse rahumeelse kogunemise ja ühinemisvabaduse õigusega tegeleva ÜRO eriraportööri 2014. aasta aruannet Rwanda kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Rwanda kuulub nende väheste Aafrika riikide hulka, kellel on aastatuhande arengueesmärkide täitmisel juhtiv roll, eelkõige sellistes valdkondades nagu sooline võrdõiguslikkus, naiste mõjuvõimu suurendamine, üldine algharidus, laste ja naiste suremus, HIV levik ja keskkonnasäästlikkus;

B.  arvestades, et tugeva majanduskasvuga on kaasnenud elatustaseme märgatav paranemine, millest annab tunnistust laste suremuse vähenemine kahe kolmandiku võrra ja peaaegu üldise algkoolis õppimise saavutamine;

C.  arvestades, et on tehtud majanduslikke ja poliitilisi jõupingutusi riigi majanduse parandamiseks ja tööstus- ning teenustekesksuse suurendamiseks;

D.  arvestades, et 30. oktoobril 2012. aastal mõisteti Ühinenud Demokraatiajõudude (FDU) juht Victoire Ingabire kaheksaks aastaks vangi valitsusvastase terroristliku vandenõu ning 1994. aasta genotsiidi pisendamise eest, lähtudes tema sidemetest Rwanda demokraatlike vabastusjõududega (FDLR);

E.  arvestades, et 2016. aasta septembris ei lubatud Euroopa Parlamendi delegatsioonil vangistatud opositsioonijuhi Victoire Ingabirega kohtuda; arvestades, et kuigi visiidi keskne teema oli naiste roll ühiskonnas ja nende mõjuvõimu suurendamine, leidis Rwanda välisasjade ja koostöö ministeerium, et „riiklike kinnipidamise suuniste ja eeskirjade kohaselt kinnipeetaval Victoire Ingabirel ei ole mingit erilist põhjust ametlikul visiidil viibivate Euroopa Parlamendi liikmetega kohtuda“;

F.  arvestades, et delegatsioon märkis, et naiste olukorras esineb ikka veel märkimisväärseid lahendamata probleeme, nagu juurdepääs haridusele maapiirkondades, võrdsem omandiõigus ja parem juurdepääs töökohtadele mujal kui põllumajanduses, ja arvestades, et Rwanda inimõiguste olukord, eelkõige poliitikas osalemise ja sõnavabaduse vallas, on endiselt murettekitav ning sõltumatu kodanikuühiskond väga nõrk;

G.  arvestades, et paljud inimõigusteorganisatsioonid on Victoire Ingabire üle toimunud esimese astme kohtuprotsessi hukka mõistnud, juhtides tähelepanu sellele, et protsessil täheldati tõsiseid eeskirjaderikkumisi ja kohtualust koheldi ebaõiglaselt; arvestades, et Amnesty International on tähelepanu juhtinud Rwanda presidendi vaenulikele avalikele sõnavõttudele enne Victoire Ingabire kohtuprotsessi ning asjaolule, et kohtuprotsessil tugineti Kami vangilaagris kinnipeetavatelt saadud tunnistustele, kuigi selles laagris kasutatakse väidetavalt piinamist; arvestades, et neli prokuröripoolset tunnistajat ja üks kaassüüdistatu, kes 2012. aastal Rwanda kõrgemas kohtus Victoire Ingabire vastu tunnistusi andsid, väitsid 2013. aastal ülemkohtus, et nende tunnistused olid võltsitud;

H.  arvestades, et 13. septembril 2012. aastal esitati Victoire Ingabire Umuhoza koos kahe muu Rwanda poliitikategelase, Bernard Ntaganda ja Deogratias Mushyayidiga Euroopa Parlamendi Sahharovi mõttevabaduse auhinna kandidaatideks;

I.  arvestades, et 2015. aastal esitas Ingabire inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika kohtule apellatsiooni, süüdistades Rwanda valitsust tema õiguste rikkumises; arvestades, et 2015. aasta märtsis taandus Rwanda inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika kohtu jurisdiktsioonist, väites, et Rwanda kohtud tulevad kõigi kohalike kohtuasjadega ise toime; arvestades, et 29. veebruaril 2016. aastal, vaid mõned päevad enne seda, kui inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika kohtu kohtunikud pidid kuulama Victoire Ingabire kaebust Rwanda valitsuse vastu, võttis Rwanda valitsus tagasi oma deklaratsiooni, mille kohaselt üksikisikutel oli lubatud inimõiguste ja rahvaste õiguste kohtule otse kaebusi esitada;

J.  arvestades, et Victoire Ingabire partei FDU-Inkingi teatel on Victoire Ingabire kinnipidamistingimused 2016. aasta aprillist alates märgatavalt halvenenud; arvestades, et tal on keelatud väljastpoolt vanglast toodud ja eridieedile vastava toidu saamine ja tema arstitõend on kehtetuks tunnistatud;

K.  arvestades, et muu hulgas ei ole FDU-Inkingil võimaldatud poliitilise parteina registreeruda ja mitmeid selle liikmeid on ähvardatud, vahistatud ja kinni peetud;

L.  arvestades, et mitu opositsioonipartei liiget viibib vangistuses; arvestades, et FDU-Inkingiga seotud medõde ja poliitiline aktivist Illuminée Iragena on juba viis kuud teadmata kadunud ja kardetakse tema julgeoleku pärast; arvestades, et 23. augustil 2016. aastal vahistati FDU-Inkingi varahoidja Léonille Gasengayire ja teda süüdistati avaliku vastuhaku õhutamises;

M.  arvestades, et Rwanda on 2016. aasta maailma ajakirjandusvabaduse indeksis 180 riigi hulgas 161. kohal; arvestades, et ajakirjandusvabaduse vähenemine jätkub ning sõltumatuid ajakirjanikke on sageli ahistatud, ähvardatud ja vahistatud; arvestades, et aina sagedamini esineb ametiisikuid kritiseerinud pagendatud ajakirjanike ja välisriikide ajakirjanike ebaseaduslikku hirmutamist, nendevastast vägivalda ja kadunuks jääma sundimist;

N.  arvestades, et 2014. aasta oktoobris peatas valitsus määramata ajaks ringhäälingu British Broadcasting Corporation (BBC) kinyarwanda-keelsed raadiosaated, pärast seda kui BBC oli edastanud vastuolusid põhjustanud teledokumentaali Rwanda 1994. aasta genotsiidi kohta;

O.  arvestades, et demokraatia tugevdamine, sh kohtusüsteemi sõltumatuse ja opositsioonierakondade osalemise tagamine on otsustavalt tähtis, eelkõige arvestades 2017. aastal toimuvaid presidendivalimisi;

P.  arvestades, et Rwanda kohtusüsteemi puudused Victoire Ingabire kriminaalmenetluse läbiviimisel on õõnestanud süsteemi võimet käsitleda palju tähelepanu pälvivaid poliitilisi kohtuasju;

Q.  arvestades, et Rwanda on Ida-Aafrika järvede piirkonnas keskse tähtsusega riik, kes võib täita otsustavat rolli stabiliseerimisprotsessis, sh võitluses mineraalide ja muude loodusvarade ebaseadusliku kaubanduse vastu; arvestades, et Kongo Demokraatlikku Vabariiki käsitleva ÜRO ekspertide rühma 2015. aasta aruandes soovitatakse Rwanda valitsusel uurida ebaseaduslikku tina-, tantaali- ja volframikaubandust ja Kongo DVst pärit mineraalide „pesu“ Rwandas ning selle toimepanijad vastutusele võtta;

1.  mõistab teravalt hukka poliitiliselt motiveeritud kohtuasjad, poliitilistele oponentidele süüdistuste esitamise ja seisukohtade võtmise enne kohtuliku arutamise tulemusi; nõuab tungivalt, et Rwanda valitsus laiendaks majanduslikke ja sotsiaalseid saavutusi ka inimõiguste valdkonda, et liikuda täielikult nüüdisaegse ja kaasava demokraatia suunas; nõuab tungivalt, et Rwanda ametivõimud tagaksid Victoire Ingabire apellatsioonimenetluse õigluse ning vastavuse Rwanda ja rahvusvahelise õigusega sätestatud standarditele; rõhutab, et kohtumenetlused ja kohtulikud süüdistused ei saa põhineda ebamäärastel ja ebatäpsetel seadustel ja nende väärkasutamisel, nagu toimub Victoire Ingabire kohtuasja puhul;

2.  väljendab sügavat muret selle pärast, et Rwanda ülemkohus keeldus apellatsioonkaebusest, kohtuotsuse pärast, millega mõisteti Victoire Ingabirele 15- aastane vangistus, ja tema kinnipidamistingimuste halvenemise pärast; on seisukohal, et Rwandas läbi viidud apellatsioonimenetlus ei vastanud rahvusvahelistele standarditele, sh eirati Victoire Ingabire õigust süütuse presumptsioonile;

3.  rõhutab, et Rwanda taandumine inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika kohtu jurisdiktsioonist 2016. aasta märtsis, kõigest mõni päev enne Victoire Ingabire apellatsioonkaebuse arutamist, oli kaalutletud ja selle eesmärk on piirata üksikisikute ja vabaühenduste otsest pääsu kohtusse;

4.  tuletab Rwanda ametivõimudele meelde, et EL on Cotonou lepingu artikli 8 kohaselt Rwandaga peetava ametliku poliitilise dialoogi raames väljendanud muret seoses inimõiguste ja õiglase kohtuliku arutamise õiguse järgimisega; nõuab Victoire Ingabire kohtuasja viivitamatut ja erapooletut läbivaatamist faktidele toetudes, kooskõlas õigusega ja ilma igasuguste piirangute, sobimatu mõjutamise, surveavaldamise või ähvardamiseta; nõuab, et vangistuses järgitaks Victoire Ingabire õigusi, sh tema õigust omada juurdepääsu seaduslikule esindatusele, piisavale toidule ja arstiabile;

5.  mõistab hukka opositsioonierakondade juhtide, liikmete ja aktivistide, samuti ajakirjanike ja teiste Rwanda valitsuse kritiseerijateks peetavate inimeste ähvardamise, vahistamise, kinnipidamise ja neile süüdistuste esitamise ainult oma vaadete väljendamise pärast; nõuab sellega seoses tungivalt, et Rwanda ametivõimud vaataksid läbi siseriiklikud õigusnormid ja kohandaksid neid, et tagada sõnavabadus, eelkõige tuleks läbi vaadata kriminaalseadustiku artiklid 463 ja 451, millega piiratakse sõnavabadust;

6.  kutsub Rwanda valitsust üles näitama tahet uurida opositsiooniaktivistide ja ajakirjanike vastu väidetavalt toime pandud kuritarvitusi ning viima sõjaväelised kinnipidamiskeskused vastavusse Rwanda seaduste ja rahvusvaheliste standarditega; nõuab tungivalt, et Rwanda ametivõimud vabastaksid viivitamatult kõik üksikisikud ja aktivistid, keda peetakse kinni või kes on süüdi mõistetud ainult oma sõnavabaduse, ühinemisvabaduse ja rahumeelse kogunemise vabaduse kasutamise pärast, ning tagaksid täitev-, seadusandliku ja kohtuvõimu lahususe, eelkõige kohtute sõltumatuse;

7.  nõuab tungivalt, et Rwanda ametivõimud tõhustaksid pingutusi Illuminée Iragena, John Ndabarasa, Léonille Gasangayire ja teiste sunniviisiliselt kadunuks peetavate inimeste juhtumite uurimisel, avaldaksid andmed nende asukoha kohta ning vabastaksid nad või tooksid nad kohtu ette, juhul kui neid kinni peetakse, samuti tagaksid õiglase kohtumenetluse seoses valitsuse kriitikute või arvatavate kritiseerijatega, sh Frank Rusagara, Joel Mutabazi, Kizito Mihigo ja nende kaassüüdistavate kohtuasjades;

8.  nõuab tungivalt, et Rwanda ametivõimud tagaksid 2017. aastal rahumeelsed, usaldusväärsed ja läbipaistvad valimised ning kutsub valitsust üles tegema valimiste eel opositsioonierakondadega koostööd; pooldab seoses 2017. aasta presidendivalimistega ELi pikaajalist valimisvaatlusmissiooni, mis keskenduks poliitilisele ruumile ja põhivabadustele;

9.  tuletab Rwanda ametivõimudele meelde, et demokraatia aluseks on pluralistlik valitsus, toimiv opositsioon, sõltumatu meedia ja kohtuvõim, inimõiguste ning sõna- ja kogunemisvabaduse austamine; kutsub sellega seoses Rwandat üles oma poliitilist ruumi avama, järgima neid standardeid ja parandama inimõiguste olukorda; ootab, et Rwanda rakendaks rahumeelse kogunemise ja ühinemisvabaduse õigusega tegeleva ÜRO eriraportööri 2014. aasta aruandes esitatud soovitused;

10.  kutsub Rwanda ametivõime üles kiiremas korras jätkama oma deklaratsiooni läbivaatamist, mis võimaldab üksikisikutel ja vabaühendustel esitada kaebusi inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika kohtusse, ning seda deklaratsiooni taastama ja uuesti kasutusele võtma;

11.  nõuab, et EL ja selle rahvusvahelised partnerid jätkaksid Rwanda rahva toetamist rahu ja stabiilsuse rajamisel riigis ja kogu piirkonnas tervikuna;

12.  palub komisjonil jätkata korrapäraselt Rwanda valitsusinstitutsioonidele antava ELi toetuse hindamist, tagamaks et selline toetus edendab täielikult inimõigusi, sõna- ja ühinemisvabadust, poliitilist pluralismi ja sõltumatut kodanikuühiskonda;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile Federica Mogherinile, ÜRO Julgeolekunõukogule, ÜRO peasekretärile, Aafrika Liidu institutsioonidele, Ida-Aafrika Ühendusele, AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele, ELi liikmesriikidele, Victoire Ingabire kaitsjatele ning Rwanda presidendile.

(1) ELT C 55, 12.2.2016, lk 127.

Õigusalane teave