Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2910(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1061/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/10/2016 - 5.1

Antagna texter :

P8_TA(2016)0378

Antagna texter
PDF 174kWORD 46k
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Rwanda, fallet med Victoire Ingabire
P8_TA(2016)0378RC-B8-1061/2016

Europaparlamentets resolution av den 6 oktober 2016 om Rwanda: fallet Victoire Ingabire (2016/2910(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2013 om Rwanda: fallet Victoire Ingabire(1),

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–  med beaktande av principerna och riktlinjerna för rätten till en rättvis rättegång och juridiskt bistånd i Afrika,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som ratificerades av Rwanda 1975,

–  med beaktande av resultatet av den allmänna återkommande utvärderingen av Rwanda 2015 och slutsatsen från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter från 2016,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av uttalandet från EU:s höga representant Federica Mogherini på EU:s vägnar den 3 december 2015, om översynen av Rwandas konstitution,

–  med beaktande av det gemensamma lokala EU-uttalandet av den 18 december 2015 om folkomröstningen om utkastet till konstitution i Rwanda,

–  med beaktande av pressmeddelandet från United Democratic Forces av den 16 mars 2016 om fallet med överklagandet från den politiska fången Victoire Ingabire Umuhoza,

–  med beaktande av rapporten från Freedom House om Rwanda 2015,

–  med beaktande av Amnesty Internationals landsrapport Rwanda 2015/2016,

–  med beaktande av Amnesty Internationals rapport Justice in jeopardy: The first instance trial of Victoire Ingabire, från 2013,

–  med beaktande av svaret från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant Catherine Ashton av den 4 februari 2013 på en skriftlig fråga E-010366/2012 om Victoire Ingabire,

–  med beaktande av uttalandet från Human Rights Watch Rwanda: Opposition Activist Missing, av den 29 september 2016,

–  med beaktande av rapporten från 2014 om Rwanda, från FN:s särskilde rapportör för rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och rätten till föreningsfrihet,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Rwanda är ett av de få länderna i Afrika som spelar en ledande roll när det gäller att uppnå millennieutvecklingsmålen, särskilt i frågor såsom jämställdhet, kvinnors egenmakt, grundläggande skolutbildning för alla, barna- och mödradödlighet, förekomsten av HIV och miljöhållbarhet.

B.  Den starka ekonomiska tillväxten har åtföljts av att levnadsstandarden blivit åtskilligt bättre, vilket intygas av att barnadödligheten gått ned med två tredjedelar och den grundläggande skolutbildningen når ut till nästan alla.

C.  Ekonomiska och politiska insatser har gjorts för att förbättra landets ekonomi och göra den mer inriktad på industri och tjänster.

D.  Den 30 oktober 2012 dömdes Victoire Ingabire, som var ordförande för Unified Democratic Forces (UDF) till åtta års fängelse för sammansvärjning för att skada myndigheterna med hjälp av terrorism och för att förringa betydelsen av folkmordet 1994, utgående från förbindelserna med Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR).

E.  I september 2016 vägrades en delegation från Europaparlamentet tillstånd att besöka oppositionsledaren Victoire Ingabire som satt i fängelse. Tyngdpunkten för besöket var visserligen kvinnors roll i samhället och kvinnors egenmakt, men utrikes- och samarbetsministern ansåg att det inte fanns någon särskild orsak till att Victoire Ingabire, en straffånge som lyder under nationella riktlinjer och regler för frihetsberövade personer, skulle få ta emot ett besök från ledamöter av Europaparlamentet som befann sig på offentligt uppdrag.

F.  Delegationen kunde vid sitt besök konstatera att en rad viktiga utmaningar kvarstår, såsom utbildningsmöjligheterna på landsbygden, mer jämlika egendomsrättigheter och bättre möjligheter att få arbete på annat håll än inom jordbruket. Framför allt inger situationen för de mänskliga rättigheterna i Rwanda fortfarande bekymmer, särskilt när det gäller deltagandet i politiken och yttrandefriheten, medan det civila samhället fortfarande är mycket svagt.

G.  Ett flertal människorättsorganisationer har tagit avstånd från rättegången i första instans mot Victoire Ingabire, eftersom allvarliga regelstridigheter noterats och hon behandlats orättvist. Amnesty International påtalar i sin rapport de skadliga uttalandena från Rwandas president före rättegången mot henne, liksom också att man använt sig av bekännelser från interner i Camp Kami, där det påstås förekomma tortyr. Efter att ha vittnat mot Victoire Ingabire i domstol av typ High Court i Rwanda 2012 trädde fyra personer som varit vittnen för åklagarsidan och stått medåtalade fram och berättade för högsta domstolen 2013 att deras vittnesmål hade förfalskats.

H.  Den 13 september 2012 uppställdes Victoire Ingabire, tillsammans med två andra rwandiska politiker – Bernard Ntaganda och Deogratias Mushyayidi, på förslag till Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet.

I.  Under 2015 vädjade Victoire Ingabire till Afrikanska domstolen för mänskliga och folkens rättigheter och anklagade Rwandas regering för att kränka hennes rättigheter. I mars 2015 utträdde Rwanda från den ovannämnda domstolens jurisdiktion, under föregivande av att Rwandas domstolar vore fullt kapabla att själva klara av alla lokala mål. Den 29 februari 2016 återkallade Rwandas regering sin förklaring där enskilda personer gavs rätt att ingå med klagomål direkt till Afrikanska domstolen för mänskliga och folkens rättigheter, endast några få dagar innan en rättssak som Rwandas regering anhängiggjort mot Victoire Ingabire skulle höras inför domstol.

J.  Enligt uppgifter från Victoire Ingabires parti, FDU-Inkingi, har Victoire Ingabire fått det avsevärt sämre i fängelset sedan april 2016. Hon får inte ta emot mat utifrån och inte heller får hon särskild dietkost, och hennes läkarintyg har ogiltigförklarats.

K.  FDU-Inkingi har bland annat inte kunnat lagligen registrera sig som politiskt parti och ett flertal av dess medlemmar har utsatts för hot, gripits och frihetsberövats.

L.  Ett flertal oppositionspartimedlemmar hålls i fängelse. Illuminée Iragena, som är sjuksköterska och politisk aktivist med koppling till FDU-Inkingi är försvunnen sedan fem månader tillbaka och man fruktar för hennes säkerhet. FDU-Inkingis skattmästare Léonille Gasengayire greps den 23 augusti 2016 och anklagades för anstiftan till uppror.

M.  Rwanda innehar plats 161 av 180 i det internationella pressfrihetsindexet World Press Freedom Index. Situationen för pressfriheten har hela tiden blivit värre, eftersom det ofta förekommit att obundna journalister utsatts för skrämseltaktik, hotats och gripits. Landsförvisade och utländska journalister drabbas alltmer av olaglig skrämseltaktik, våld och påtvingade försvinnanden, för att de i sina reportage kritiserat tjänstemän.

N.  I oktober 2014 inställde regeringen på obestämd tid British Broadcasting Corporations (BBC) sändningar på språket kinyarwanda, efter att BBC sänt ett kontroversiellt dokumentärprogram i tv om folkmordet i Rwanda 1994.

O.  Det är oerhört viktigt att demokratin befästs, också i form av att rättsväsendets oberoende tillförsäkras och oppositionspartier får delta, särskilt mot bakgrund av att det ska hållas presidentval 2017.

P.  I och med att rättsväsendet i Rwanda så bristfälligt skött brottmålsrättegången mot Victoire Ingabire har dess förmåga att handlägga prominenta politiska mål undergrävts.

Q.  Rwanda är en viktig aktör i regionen kring de stora sjöarna och kan spela en avgörande roll i stabiliseringsprocessen, bland annat genom att bekämpa den olagliga handeln med mineral och andra naturtillgångar. I rapporten 2015 från FN:s expertgrupp för Demokratiska republiken Kongo rekommenderades det att Rwandas regering skulle utreda och lagföra dem som medverkar i den olagliga handeln med tenn, tantal och volfram, liksom också med att rentvå mineral från Demokratiska republiken Kongo i Rwanda.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt politiskt motiverade rättegångar, åtal mot politiska motståndare och föregripandet av rättegångsresultatet. Parlamentet uppmanar med kraft Rwandas regering att utsträcka de landvinningar som gjorts på det ekonomiska och sociala planet till att också utspela sig inom de mänskliga rättigheternas område, så att landet fullständigt övergår till att bli en modern demokrati med plats för alla. Parlamentet uppmanar med kraft Rwandas myndigheter att se till att Victoire Ingabire får en rättvis rättegång i högre instans och att man då följer de normer som fastställs i Rwandas lag och internationell rätt. Parlamentet understryker att rättegångar och anklagelser mot personer som står åtalade inte kan bygga på lösligt formulerade och inexakta lagar och missbruk av dem, såsom fallet blivit med Victoire Ingabire.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att Rwandas högsta domstol avslagit hennes överklagande, liksom över att hon dömts till 15 års fängelse och att förhållandena under vilka hon hålls frihetsberövad bara blir värre. Parlamentet anser att rättegången i högre instans mot Victoire Ingabire inte följde internationella normer, såsom hennes rätt till oskuldspresumtion.

3.  Europaparlamentet betonar att Rwandas utträde i mars 2016 från den jurisdiktion som utövas av Afrikanska domstolen för mänskliga och folkens rättigheter, vilket skedde bara några få dagar innan Victoire Ingabire skulle höras i högre instans, var helt tillrättalagt för att landet skulle kunna hindra enskilda personer och icke-statliga organisationer att ta direkt kontakt med den ovannämnda domstolen.

4.  Europaparlamentet erinrar Rwandas myndigheter om att EU vid den officiella politiska dialogen med Rwanda enligt artikel 8 i Cotonouavtalet fört på tal sina farhågor om respekten för mänskliga rättigheter och rätten till en rättvis rättegång. Parlamentet efterlyser en snabbt och opartisk omprövning av fallet Ingabire, som ska bygga på fakta, samt ske i enlighet med lagen och utan några begränsningar, obehörigt inflytande, påtryckningar eller hot. Parlamentet yrkar på att Victoire Ingabires rättigheter ska upprätthållas medan hon är i fängelse, bland dem också rätten till rättsligt ombud och till lämplig kost och behandling.

5.  Europaparlamentet fördömer alla fall där ledare och medlemmar av oppositionspartier, aktivister inom dessa liksom också journalister och andra som upplevs vara kritiska mot Rwandas regering utsatts för skrämseltaktik, gripanden, frihetsberövanden och lagföring, bara för att de uttryckt sina åsikter. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang med kraft Rwandas myndigheter att se över och anpassa landets lagar så att yttrandefriheten garanteras. Detta gäller framför allt strafflagens artiklar 463 och 451, med sina inskränkningar av yttrandefriheten.

6.  Europaparlamentet uppmanar Rwandas regering att visa sin vilja att undersöka påstådda övergrepp mot oppositionsaktivister och journalister och att få de militära interneringsanläggningarna att stämma överens med landets lag och internationella normer. Parlamentet uppmanar med kraft Rwandas myndigheter att omedelbart frige alla enskilda personer och andra aktivister som frihetsberövats eller dömts bara för att de utövat sin yttrandefrihet, föreningsfrihet och frihet att delta i fredliga sammankomster, samt att se till att det görs en åtskillnad mellan den förvaltande, den lagstiftande och den dömande makten, framför allt så, att rättsväsendets oberoende säkerställs.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Rwandas myndigheter att göra mer för att utreda fallen med Illuminée Iragena, John Ndabarasa, Léonille Gasangayire och andra personer som befaras ha fallit offer för påtvingade försvinnanden, att tala om var de befinner sig och att frige dem eller ställa dem inför rätta, om de är frihetsberövade, liksom också att faktiska eller misstänkta meningsmotståndare till eller kritiker av regeringen, bland dem Frank Rusagara, Joel Mutabazi, Kizito Mihigo och de respektive personer som står medåtalade med dem, ska få en rättvis rättegång.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Rwandas myndigheter att se till att valet 2017 sker under fredliga och trovärdiga förhållanden som präglas av insyn, och uppmanar regeringen till kontakter med oppositionen under slutspurten inför detta val. Parlamentet uttrycker sitt stöd till att EU ska sända ut ett långfristigt valobservatörsuppdrag till presidentvalet 2017, med tyngdpunkten förlagd till det politiska klimatet och de grundläggande friheterna.

9.  Europaparlamentet erinrar Rwandas myndigheter om att demokrati bygger på ett pluralistiskt styre, en fungerande opposition, oberoende medier och ett oberoende rättsväsen, respekt för de mänskliga rättigheterna samt respekt för yttrande- och mötesfriheten. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang Rwanda till ett öppnare klimat inom politiken samt till att börja följa dessa normer och få bättre namn om sig inom området mänskliga rättigheter. Parlamentet förväntar sig att Rwanda ska genomföra rekommendationerna från FN:s särskilde rapportör för rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och rätten till föreningsfrihet.

10.  Europaparlamentet uppmanar enträget Rwandas myndigheter att fortsätta översynen med landets förklaring där enskilda personer och icke-statliga organisationer ges rätt att ingå med klagomål direkt till Afrikanska domstolen för mänskliga och folkens rättigheter, samt att återställa och återinföra denna förklaring.

11.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess internationella partner att fortsätta stödja Rwandas folk i dess arbete för att bygga fred och stabilitet i landet och regionen som helhet tagen.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen till fortsatt utvärdering av EU:s stöd till Rwandas regerings institutioner, för att säkerställa att detta stöd fullt ut främjar mänskliga rättigheter, yttrande- och föreningsfrihet, politisk meningsmångfald och ett oberoende civilt samhälle.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden/den höga representanten Federica Mogherini, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, Afrikanska unionens institutioner, Östafrikanska gemenskapen, Gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, EU:s medlemsstater, Victoire Ingabires försvarare och Rwandas president.

(1) EUT C 55, 12.2.2016, s. 127.

Rättsligt meddelande