Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2911(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1062/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/10/2016 - 5.2
CRE 06/10/2016 - 5.2

Antagna texter :

P8_TA(2016)0379

Antagna texter
PDF 176kWORD 47k
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Sudan
P8_TA(2016)0379RC-B8-1062/2016

Europaparlamentets resolution av den 6 oktober 2016 om Sudan (2016/2911(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Sudan,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 8 augusti 2016 från EU, företrädarna för trojkan (Norge, Förenade kungariket och Förenta staterna) och Tyskland, där Sudan Calls undertecknande av AUHIP-färdplanen välkomnades,

–  med beaktande av den oberoende expertens rapport om människorättssituationen i Sudan av den 28 juli 2016 och den särskilde rapportörens rapport om ensidiga tvångsåtgärders negativa inverkan på åtnjutandet av mänskliga rättigheter, i samband med dennes uppdrag i Sudan den 4 augusti 2016,

–  med beaktande av uttalandet av den 27 juni 2016 från talespersonen för vice ordföranden/den höga representanten om den sudanesiska regeringens tillkännagivande av ett fyra månader långt ensidigt upphörande av fientligheterna,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2296 om Sudan, som antogs vid dess 7728:e sammanträde den 29 juni 2016,

–  med beaktande av kommunikén av den 13 juni 2016 från Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd om situationen i Darfur,

–  med beaktande av artikel 5 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och artikel 7 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som båda slår fast att ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av förklaringen av den 9 april 2015 från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar om frånvaron av ett gynnsamt klimat inför det sudanesiska valet i april 2015,

–  med beaktande av förklaringen Sudan Call om upprättandet av en stat med medborgarskap och demokrati,

–  med beaktande av konventionen av den 18 december 1979 om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Konflikten i Darfur har pågått i 13 år och har skördat över 300 000 dödsoffer, och sudanesiska regeringsstyrkor fortsätter att angripa civila, särskilt i Jebel Marra. Kontinuerliga urskillningslösa bombningar av civila, bland annat sudanesiska styrkors olagliga attacker mot byar i södra Kurdufan, Blå Nilen och Darfur, har resulterat i dödsfall och förstörelse av civil infrastruktur.

B.  Den nationella säkerhetslagen från 2010 har gett den sudanesiska regeringen vittgående befogenheter att rutinmässigt hålla fångar i isolering utan åtal och under längre perioder, medan organisationer har tvingats stänga och utsatts för tillslag.

C.  Som det står i FN:s allmänna återkommande utvärdering av den 21 september 2016 har Sudan åter bekräftat sitt åtagande att ansluta sig till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.

D.  Människorättskränkningarna och övergreppen trappas upp i Darfur, särskilt i södra Kurdufan och Blå Nilen, bland annat med utomrättsliga avrättningar, övervåld, bortförande av civila, sexuellt och könsrelaterat våld mot kvinnor, kränkningar och övergrepp mot barn samt godtyckliga gripanden och kvarhållanden.

E.  Det offentliga utrymmet för politiska oppositionspartier, ett civilt samhälle och människorättsförsvarare är begränsat i Sudan. Det rapporteras att den nationella underrättelse- och säkerhetstjänsten (NISS) ständigt trakasserar, riktar in sig på och lagför människorättsförsvarare, studentaktivister och politiska motståndare bara för att de bedriver sin legitima verksamhet. Hittills i år har åtskilliga civilsamhällesaktivister gripits på godtyckligt sätt. Bland annat stoppades fyra företrädare för det sudanesiska civilsamhället på Khartoums internationella flygplats när de var på väg till ett högnivåmöte om mänskliga rättigheter tillsammans med diplomater, som hölls i Genève den 31 mars 2016.

F.  Människorättsgrupper har hittat trovärdiga bevis för att sudanesiska regeringstrupper har utfört kemiska vapenattacker mot civila; där avslöjar bybor från Jebel Marra‑regionen i Darfur de ohyggliga effekterna av misstänkta kemiska vapenattacker, den senaste i byn Gamarah den 9 september 2016. Det har även rapporterats om attacker av snabbinsatsstyrkorna (RSF), en sudanesisk militärenhet bestående av regeringsvänlig före detta milis under ledning av NISS.

G.  Den 29 februari 2016 gjorde NISS ett brutalt tillslag mot en civilsamhällesorganisation vid namn Khartoums centrum för utbildning och mänsklig utveckling (Tracks). Både organisationens direktör Khalfálah Alafif Muktar och dess aktivister – Arwa Ahmed Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif Mukhtar, Midhat Afifadeen och Mustafa Adam – greps och åtalades för konspiration och krigföring mot staten. Fällande dom för dessa åtal kan leda till dödsstraff. Direktörens hälsa uppges vara sviktande och han får inte ta emot besök av familjen.

H.  De sudanesiska myndigheterna inskränker religionsfriheten kraftigt. Hoten mot kyrkliga ledare och skrämseltaktiken mot kristna samfund har fortsatt och tilltagit på senare år. Den tjeckiske kristne biståndsarbetaren Petr Jašek, de sudanesiska pastorerna Hassan Abduraheem Kodi Taour och Kuwa Shamal och doktoranden Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla hålls sedan nio månader frihetsberövade av NISS och står åtalade för att ha påtalat kristnas påstådda lidande i krigshärjade delar av Sudan. De senaste åren har det skett en ökning av antalet rättegångar i apostasimål och efterföljande dödsstraff.

I.  Snabbinsatsstyrkorna RSF sattes nyligen in längs Sudans nordgräns för att motverka de irreguljära migrantströmmarna. Den 31 augusti 2016 tillkännagav RSF:s befälhavare att hans styrkor patrullerade denna gräns mot Egypten och Libyen och hävdade att Sudan därigenom bekämpade olaglig migration på EU:s vägnar. EU:s delegation i Sudan förnekade detta stöd den 6 september 2016.

J.  Den 24 augusti 2016 deporterades 48 potentiella sudanesiska asylsökande från Italien till Sudan. I maj 2016 deporterade de sudanesiska myndigheterna över 400 eritreaner som gripits på väg till Libyen.

K.  De sudanesiska myndigheterna dömer i oproportionerligt hög grad kvinnor och flickor för dåligt definierade brott. Kvinnor utsätts för systeminbyggd diskriminering samt kropps- och piskstraff för vagt definierade brott mot klädkoden.

L.  Undertecknarna av Sudan Call (företrädare för politiska och väpnade oppositionspartier, däribland Nationella ummapartiet, Nationella samförståndsstyrkorna och Sudans revolutionära front) engagerar sig för att få ett slut på de konflikter som härjar i olika regioner i Sudan och för att få till stånd rättsliga, institutionella och ekonomiska reformer.

M.  Två arresteringsorder mot president al-Bashir utfärdades 2009 och 2010 av Internationella brottmålsdomstolen (ICC), som anklagade honom för att vara ansvarig för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Även om Sudan inte är signatärstat till Romstadgan åläggs landet genom FN:s säkerhetsråds resolution 1593 (2005) att samarbeta med ICC, och Sudan måste därför hörsamma ICC:s arresteringsorder.

N.  I juni 2008 kom EU:s utrikesministrar vid sitt möte i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) fram till att ”rådet är berett att överväga att vidta åtgärder mot personer som är ansvariga för att inte samarbeta med ICC”.

O.  EU genomför just nu ett projekt om bättre migrationsförvaltning med Sudan.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt den sudanesiska regeringens användning av kemiska vapen mot civila i Jebel Marra-området i Darfur och framhåller att detta är en allvarlig överträdelse av internationella normer och även en krigsförbrytelse. Parlamentet erinrar om att Sudan har anslutit sig till konventionen om kemiska vapen och efterlyser en internationell utredning av dessa anklagelser under ledning av Organisationen för förbud mot kemiska vapen. Parlamentet erinrar de sudanesiska myndigheterna om deras ansvar för att skydda de mänskliga rättigheterna.

2.  Europaparlamentet är fortsatt djupt oroat över de fortlöpande olagliga avrättningarna, bortförandena och det könsrelaterade våldet i konfliktområdena, särskilt i Darfur, södra Kurdufan och Blå Nilen, och över den åtföljande och allvarliga humanitära nöd som orsakas av de enorma inhemska folkförflyttningarna. Parlamentet vill se ett omedelbart slut på de sudanesiska styrkornas flygbombningar av civila.

3.  Europaparlamentet fördömer det godtyckliga gripandet och kvarhållandet av aktivister och det fortsatta kvarhållandet av människorättsförsvarare och journalister i Sudan. Parlamentet uppmanar med eftertryck Sudans regering att garantera ett fredligt utövande av yttrande-, förenings- och mötesfriheten. Parlamentet understryker att den nationella dialogen kan krönas med framgång endast om den förs i en miljö där yttrande-, medie-, förenings- och mötesfriheten garanteras.

4.  Europaparlamentet uppmanar Afrikanska unionen och den sudanesiska regeringen att skyndsamt utreda alla anklagelser om tortyr, misshandel, godtyckligt kvarhållande och övervåld och att ställa de ansvariga till svars i rättvisa rättegångar utan att tillgripa dödsstraff. Parlamentet uppmanar Sudans regering att utfärda ett omedelbart moratorium för alla avrättningar och att avskaffa dödsstraffet och alla former av kroppsstraff.

5.  Europaparlamentet uttrycker särskild oro över de tillträdesbegränsningar som alltjämt gäller för internationella humanitära organisationer. Parlamentet begär att den sudanesiska regeringen ska göra allt som står i dess makt för att förbättra internationella humanitära organisationers tillträde till alla som söker humanitärt bistånd i enlighet med dess åtaganden i samband med den allmänna återkommande utvärderingen. Parlamentet uppmanar med eftertryck den sudanesiska regeringen att arbeta konstruktivt med civilsamhällets organisationer för att främja medvetenheten om de mänskliga rättigheterna i Sudan utan dröjsmål.

6.  Europaparlamentet bekräftar att religions-, samvets- och trosfrihet är en universell mänsklig rättighet som måste skyddas överallt och för alla. Parlamentet begär att den sudanesiska regeringen ska upphäva alla rättsliga bestämmelser som kriminaliserar eller diskriminerar personer för deras religiösa övertygelsers skull, särskilt i fråga om apostasi och särskilt vad gäller den tjeckiske kristne biståndsarbetaren Petr Jašek, de sudanesiska pastorerna Hassan Abduraheem Kodi Taour och Kuwa Shamal och doktoranden Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla från Darfur.

7.  Europaparlamentet uttrycker oro över de tillslag som NISS i tilltagande grad gör mot medborgare som är civilsamhällesaktivister, och uppmanar Sudan att omedelbart och villkorslöst frige fångar och att framgent sätta stopp för arbiträra kvarhållanden, lägga ner alla åtal som hänför sig till dessa personers fredliga verksamhet och låta icke‑statliga organisationer, såsom Track och dess personal, och deras filialer samt studentaktivister bedriva sitt arbete utan rädsla för repressalier.

8.  Europaparlamentet konstaterar att Sudan accepterat rekommendationerna att ratificera konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och att förstärka insatserna för att förhindra tortyr och omänsklig behandling. Parlamentet uppmanar emellertid den sudanesiska regeringen att göra en omedelbar översyn av sin nationella säkerhetslag, enligt vilken det är möjligt att kvarhålla misstänkta i upp till fyra och en halv månad utan någon form av rättslig prövning, och att reformera sitt rättssystem i enlighet med internationella människorättsnormer.

9.  Europaparlamentet uppmanar den sudanesiska regeringen att upphäva den omfattande immunitet den skrivit in i landets lagstiftning, att offentliggöra resultaten från de tre statliga undersökningskommissionerna, att offentligt erkänna dödsfallens omfattning under tillslaget mot de människor som protesterade mot åtstramningarna i september 2013 och att skipa rättvisa för offren.

10.  Europaparlamentet erinrar om rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) slutsatser från juni 2008 om den sudanesiska regeringens upprepade underlåtelse att samarbeta med ICC, i vilka rådet påpekade att Sudans regering har en skyldighet, och kapacitet, att samarbeta och att alla arresteringsorder som utfärdas av ICC ska respekteras. Parlamentet uppmanar Omar al-Bashir att följa folkrätten och att inställa sig inför ICC för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.

11.  Europaparlamentet uppmanar Afrikanska unionens medlemsstater, särskilt de länder som har tagit emot president al-Bashir (Demokratiska republiken Kongo, Tchad, Sydafrika, Uganda och Djibouti), att följa Romstadgan och ICC:s domar.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU att agera för att införa riktade straffåtgärder mot de ansvariga för upprepade krigsförbrytelser och underlåtenhet att samarbeta med ICC. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att utan vidare dröjsmål upprätta en förteckning över de personer som ska omfattas av dessa straffåtgärder.

13.  Europaparlamentet konstaterar att Sudans regering undertecknade överenskommelsen om en färdplan den 16 mars 2016 och att den därefter har klargjort sina åtaganden om att inbegripa andra relevanta parter i den nationella dialogen och om att fortsatt stå fast vid alla beslut som nås mellan oppositionssignatärerna och 7+7-mekanismen, den nationella dialogens styrkommitté. Parlamentet framhåller behovet av att alla parter respekterar sina åtaganden, och efterlyser en fortsatt dialog i riktning mot ett definitivt eldupphör. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta sitt åtagande att stödja Afrikanska unionens ansträngningar att bringa fred till Sudan och det sudanesiska folket i dess övergång till en internt reformerad demokrati.

14.  Europaparlamentet uppmanar FN:s och AU:s gemensamma uppdrag i Darfur (Unamid) att etablera permanent närvaro inuti Jebel Marra. Parlamentet uppmanar Unamid att utan dröjsmål utreda och offentligt rapportera om de påstådda kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och folkrätten, som ska ha begåtts av medlemmar av sudanesiska regeringsstyrkor och oppositionsstyrkor i Jebel Marra.

15.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att noga övervaka EU:s utvecklingsbistånd i Sudan för att förhindra direkt eller indirekt stöd till lokala miliser, samt att se till att de RSF-styrkor som patrullerar Sudans gräns mot Egypten och Libyen inte påstår sig bekämpa olaglig migration på EU:s vägnar.

16.  Europaparlamentet uppmanar därför med eftertryck kommissionen och berörda medlemsstater att säkerställa fullständig insyn i projektet om bättre migrationsförvaltning med Sudan, bland annat avseende alla planerade aktiviteter och mottagare av EU-finansiering och nationell finansiering, och att sammanställa en utförlig rapport om det besök som en teknisk EU-delegation gjorde i Sudan i maj 2016.

17.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att se till att parlamentet hålls fullständigt underrättat om den dialog som upprättats inom ramen för Khartoumprocessen och att verksamhet som finansieras via EU:s förvaltningsfond för Afrika, särskilt sådan som syftar till att bygga upp den sudanesiska regeringens kapacitet, bedrivs i full överensstämmelse med befintliga avtal, varvid man bör se till att anslutningen till internationella skyldigheter och lagar medger full insyn för medborgarna och civilsamhället i EU och i Sudan.

18.  Europaparlamentet noterar med oro de fortsatta och frekventa kränkningarna av kvinnors rättigheter i Sudan, särskilt av artikel 152 i strafflagen, och uppmanar med eftertryck de sudanesiska myndigheterna att skyndsamt underteckna och ratificera konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Sudans regering, Afrikanska unionen, FN:s generalsekreterare, medordförandena för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen och Panafrikanska parlamentet samt Organisationen för förbud mot kemiska vapen.

Rättsligt meddelande