Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2912(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1068/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/10/2016 - 5.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0380

Hyväksytyt tekstit
PDF 166kWORD 41k
Torstai 6. lokakuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Thaimaa ja erityisesti Andy Hallin tapaus
P8_TA(2016)0380RC-B8-1068/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 Thaimaasta ja erityisesti Andy Hallin tapauksesta (2016/2912(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Thaimaasta ja erityisesti 20. toukokuuta 2010(1), 6. helmikuuta 2014(2), 21. toukokuuta 2015(3) ja 8. lokakuuta 2015(4) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Mogherinin komission puolesta 19. marraskuuta 2015 antaman vastauksen Andy Hallin tilanteesta,

–  ottaa huomioon unionin Thaimaan-edustuston yhdessä EU-maiden Thaimaan-edustustojen päälliköiden kanssa 14. marraskuuta 2014 antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon 20. syyskuuta 2016 annetun Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimiston lehdistötiedotteen,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön Thaimaan, Kambodžan ja Laosin maajohtajan Maurizio Bussin 21. syyskuuta 2016 antaman lausunnon työoikeusaktivisti Andy Hallille Thaimaassa langetetusta tuomiosta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvostossa esitetyn yleisen määräaikaisarvioinnin Thaimaasta ja ihmisoikeusneuvoston 11. toukokuuta 2016 antamat suositukset,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon YK:n muuttoliikettä käsittelevän alakohtaisen työryhmän Thaimaan muuttoliikkeestä 2014 antaman raportin,

–  ottaa huomioon vuonna 1998 annetun YK:n julistuksen ihmisoikeuksien puolustajista ja YK:n yleiskokouksen 17. joulukuuta 2015 antaman päätöslauselman A/RES/70/161,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimusvaltio Thaimaa on,

–  ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) 18. marraskuuta 2012 antaman ihmisoikeusjulistuksen,

–  ottaa huomioon liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että unionin kansalainen ja työntekijöiden oikeuksien puolustaja Andy Hall tuomittiin 20. syyskuuta 2016 kolmen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja 150 000 bahtin sakkoihin, koska hän oli auttanut suomalaista Finnwatch-kansalaisjärjestöä laatimaan raportin, jossa tuotiin esille työntekijöiden oikeuksien loukkauksia thaimaalaisessa ananaksen jalostuslaitoksessa nimeltä Natural Fruit Company Ltd;

B.  ottaa huomioon, että Andy Hallia syytettiin muodollisesti kunnianloukkauksesta ja tietokonerikoksesta liittyen raportin julkaisuun verkossa ja että Hallin molempia rikossyytteitä on käsitelty Thaimaan oikeusjärjestelmän kaikilla tasoilla;

C.  ottaa huomioon, että sekä Thaimaan työvoimaministeriö että Natural Fruit Company Ltd:n työntekijät totesivat aiemmissa oikeuskäsittelyissä, että yhtiössä oli tapahtunut erinäisiä työntekijöiden oikeuksien loukkauksia;

D.  ottaa huomioon, että 18. syyskuuta 2015 Prakanongin tuomioistuin Bangkokissa teki ratkaisun Andy Hallin hyväksi ja piti voimassa muiden häntä vastaan nostettujen kunnianloukkaussyytteiden hylkäämispäätökset, joista Natural Fruit Company Ltd ja Thaimaan yleinen syyttäjä ovat valittaneet ja joita korkein oikeus käsittelee parhaillaan; ottaa huomioon, että kaksi siviilioikeudellista menettelyä on keskeytetty näiden kahden rikosoikeudellisen menettelyn lopputulosta odotettaessa;

E.  ottaa huomioon, että kansainvälisten ja thaimaalaisten tiedotusvälineiden mukaan thaimaalainen siipikarjanlihaa eurooppalaisille markkinoille tuottava kanankasvattaja on uhannut siirtotyöntekijöiden oikeuksien verkostoa (MWRN), jonka neuvonantajana Hall toimii, sekä Hallia itseään ja 14:ää Myanmarista kotoisin olevaa kanatilan työntekijää vastaavilla kunnianloukkausta ja tietokonerikoksia koskevilla syytteillä;

F.  ottaa huomioon, että 28. syyskuuta 2016 Thaimaan viranomaiset estivät joitakin ulkomaisia ihmisoikeusasiantuntijoita ja tutkijoita esittelemästä ja esittämästä julkisesti Amnesty International -järjestön viimeisimmän tutkimusraportin, joka sisältää tietoja oppositiopoliitikkojen, siirtotyöntekijöiden, kapinoinnista epäiltyjen ja muiden henkilöiden toistuvista kidutuksista ja pahoinpitelyistä sotilastukikohdissa, poliisiasemilla ja säilöönottotiloissa;

G.  katsoo, että vankeusrangaistuksiin johtavien kunnianloukkauslakien suhteettoman laaja käyttö väitetyistä ihmisoikeusloukkauksista raportoivia ihmisoikeuksien puolustajia vastaan rajoittaa sananvapautta niiden velvoitteiden vastaisesti, joita Thaimaalla kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sopimusvaltiona on;

H.  toteaa, että Thaimaassa asuu lähes neljä miljoonaa ulkomaalaista, joista 2,7 miljoonaa on peräisin Kambodžasta, Laosista tai Myanmarista; toteaa, että näistä maista kotoisin olevat maahanmuuttajat ovat voineet saada työlupia vuodesta 2001 mutta maassa on edelleen yli miljoona rekisteröimätöntä siirtotyöntekijää;

I.  ottaa huomioon, että Human Rights Watch -järjestö totesi 18. syyskuuta 2016 antamassaan lausunnossa, että Thaimaassa työskentelevien, Kambodžasta, Laosista ja Myanmarista peräisin olevien siirtotyöntekijöiden ihmisoikeuksia ja työntekijän oikeuksia on vuosikaudet rikottu yleisesti rangaistuksetta ja että Thaimaan työlainsäädäntö tarjoaa usein vain vähän tai ei lainkaan suojaa siirtotyöntekijöille huolimatta hallituksen vakuutuksista, että työlainsäädännöllä suojellaan kaikkia laillisesti rekisteröityjä siirtotyöntekijöitä;

J.  ottaa huomioon, että Thaimaa alkoi soveltaa yhteistyötä työntekijöiden palkkaamisessa koskevaa yhteisymmärryspöytäkirjaa Kambodžan ja Laosin kanssa vuonna 2006 ja Myanmarin kanssa vuonna 2009; ottaa huomioon, että yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisessa järjestelmässä työntekijät voivat saada työtarjouksia ja matkustusasiakirjat ennen Thaimaahan muuttamista, mutta ainoastaan viisi prosenttia näistä maista tulevista työntekijöistä on käynyt läpi yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisen prosessin;

1.  suhtautuu myönteisesti siihen, että unioni on antanut vahvan sitoumuksen Thaimaan kansalle, jonka kanssa unionilla on vahvat ja pitkäaikaiset poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset siteet;

2.  pitää Andy Hallille langetettua tuomiota valitettavana ja tuo julki huolensa oikeusprosessista ja siitä, kuinka se saattaa vaikuttaa ihmisoikeuksien puolustajien vapauteen tehdä työtään;

3.  pyytää Thaimaan hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että Hallin ja muiden ihmisoikeuksien puolustajien oikeuksia – oikeus puolueettomaan tuomioistuimeen mukaan lukien – kunnioitetaan ja suojellaan, ja pyytää myös luomaan ympäristön, jossa on mahdollista edistää ihmisoikeuksien toteutumista, sekä eritoten varmistamaan, että ihmisoikeuksien edistämistä ja suojelua ei kriminalisoida;

4.  pyytää Thaimaan viranomaisia varmistamaan, että maan kunnianloukkauslait noudattavat kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, jonka sopimusvaltio Thaimaa on, sekä tarkistamaan tietokonerikoslakia, jonka nykyinen sanamuoto on liian epämääräinen;

5.  pitää Euroopan ulkosuhdehallinnon toimintaa Andy Hallin tapauksessa kiitettävänä ja kehottaa sitä seuraamaan tilannetta jatkossakin tiiviisti; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ottamaan asian esille Thaimaan hallituksen kanssa Bangkokissa lähiaikoina järjestettävän ASEANin ja EU:n ministerikokouksen aikana;

6.  pyytää Thaimaan hallitusta ja valtion laitoksia noudattamaan Thaimaan omaan perustuslakiin perustuvia ja kansainvälisiä velvoitteita, jotka koskevat oikeuslaitoksen riippumattomuutta, oikeutta asianmukaiseen oikeusprosessiin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeutta sananvapauteen ja yhdistymisvapauteen sekä oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen;

7.  toteaa Thaimaan hallituksen edistyneen työntekijöiden hyväksikäytön torjunnassa ja thaimaalaisten ja siirtotyöntekijöiden suojelussa, mistä on osoituksena erityisesti työsuojelutarkastusjärjestelmän vahvistaminen, työnvälitystoimistoja koskeva lainsäädäntö, toimet velkaorjuuden ja ihmiskaupan ehkäisemiseksi, tiukemmat seuraamukset työntekijöiden hyväksikäytöstä, Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen nro 187 ratifiointi ja merityöyleissopimuksen allekirjoittaminen maaliskuussa 2016;

8.  pyytää Thaimaan viranomaisia hyväksymään ja panemaan täytäntöön sekä lain tasolla että käytännössä kokonaisvaltaisen ja pitkäaikaisen maahanmuuttopolitiikan, joka koskee vähäistä ammattitaitoa vaativissa tehtävissä toimivia siirtotyöntekijöitä, ja noudattamaan tässä ihmisoikeusperiaatteita ja ottamaan huomioon työmarkkinoiden tarpeet; ehdottaa ensimmäisenä askeleena tähän suuntaan työmarkkinasuhteita koskevan säädöksen tarkistamista, jotta siirtotyöntekijöille taattaisiin sama oikeus yhdistymisvapauteen kuin Thaimaan kansalaisille;

9.  vaatii, että siirtotyöntekijöitä on suojeltava tarjoamalla työnantajille vahvempia kannustimia käynnistää laillistamisprosessi ja langettamalla korkeita sakkoja tai muita rangaistuksia työnantajille, jotka eivät käynnistä laillistamisprosessia tai jotka rikkovat työlainsäädäntöä;

10.  pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ja unionin Bangkokin-edustustoa sekä jäsenvaltioiden edustustoja jatkamaan Thaimaan ihmisoikeustilanteen tarkkailua, pitämään yllä yhteyksiä hallitukseen ja kansalaisyhteiskuntaan sekä käyttämään kaikkia mahdollisia välineitä ihmisoikeuksien, ihmisoikeuksien puolustajien ja oikeusvaltion kunnioittamisen varmistamiseksi Thaimaassa;

11.  kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita varmistamaan yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa avoimen seurannan ja raportoinnin avulla, että yritykset, joiden kotipaikka on niiden alueella ja jotka harjoittavat liiketoimintaa Thaimaassa, noudattavat kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja: pitää myönteisenä suomalaisen vähittäiskauppaketjun S-ryhmän tukea Andy Hallille;

12.  uskoo vahvasti, että yritysten olisi vastattava mahdollisesti aiheuttamistaan ympäristövahingoista ja tekemistään ihmisoikeusloukkauksista ja että unionin ja jäsenvaltioiden olisi pidettävä tätä perusperiaatteenaan;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, Thaimaan hallitukselle ja parlamentille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle ja Kaakkois-Aasian maiden liiton jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 152.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0107.
(3)EUVL C 353, 27.9.2016, s. 52.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0343.

Oikeudellinen huomautus