Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2921(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1086/2016

Внесени текстове :

B8-1086/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0388

Приети текстове
PDF 507kWORD 57k
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Подновяване на разрешителното за пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица MON 810
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 . относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (D046170/00 — 2016/2921(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 23, параграф 3 от него,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид научното становище за актуализация на заключенията от оценката на риска и на препоръките за управление на риска относно устойчива на насекоми генетично модифицирана царевица MON 810, представено на 6 декември 2012 г. от Европейския орган за безопасност на храните(3),

—  като взе предвид научното становище за допълване на заключенията от оценката на риска за околната среда и на препоръките за управление на риска относно култивирането на устойчива на насекоми генетично модифицирана царевица  Bt11 и MON 810, прието на 6 декември 2012 г. от Европейския орган за безопасност на храните(4),

—  като взе предвид становището за актуализация на препоръките за управление на риска за ограничаване на експозицията на нецелеви люспокрили насекоми, които се считат за застрашени в защитени местообитания, на полен от Bt царевица, представено от Европейския орган за безопасност на храните на 28 май 2015 г.(5),

—  като взе предвид научното становище относно годишния доклад относно мониторинга на околната среда след пускането на пазара във връзка с култивирането на генетично модифицирана царевица  MON 810 през 2014 г. на Monsanto Europe S.A., представено на 9 март 2016 г. от Европейския орган за безопасност на храните(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара — в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители(7),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 11 и 18 април 2007 г. Monsanto Europe S.A. подаде три заявления до Комисията в съответствие с членове 11 и 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за подновяване на разрешението за съществуващите храни, хранителни съставки и фуражи, произведени от царевица MON 810, на разрешението за фуражи, съдържащи и състоящи се от царевица MON 810, и на разрешението за царевица MON 810 в продукти, състоящи се от или съдържащи такава царевица, предназначени за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, както на всеки друг вид царевица, включително за култивиране; като има предвид, че след датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията беше уведомена за тези продукти в съответствие с член 8, параграф 1, букви а) и б) и член 20, параграф 1, буква б) от посочения регламент и продуктите бяха включени в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи;

Б.  като има предвид, че на 9 март 2016 г. Monsanto Europe S.A. изпрати писмо до Комисията, с което поиска частта от заявлението относно култивирането да се разглежда отделно от останалата част на заявлението;

В.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица MON-810, както е описана в заявлението, експресира протеина Cry1Ab, получен от Bacillus thuringiensis подвид kurstaki, който придава защита срещу някои люспокрили вредители, включително европейския царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis) и розовия стъблен пробивач (Sesamia spp.);

Г.  като има предвид, че пускането на пазара на семена от генетично модифицирана царевица MON 810 за култивиране беше първоначално разрешено в съответствие с Директива 90/220/ЕИО на Съвета(8) с Решение на Комисията 98/294/EО(9); като има предвид, че на 3 август 1998 г. Франция даде на Monsanto Europe SA (наричано по-нататък Monsanto) съгласие за пускане на пазара на продукти от царевица MON 810;

Д.  като има предвид, че в съответствие с разпоредбите на член 26в, параграф 2 от Директива 2001/18/ЕО култивирането на генетично модифицираната царевица MON 810 е забранено в следните територии: Валония (Белгия); България; Дания; Германия (с изключение за научноизследователски цели); Гърция; Франция; Хърватия; Италия; Кипър; Латвия; Литва; Люксембург; Унгария; Малта; Нидерландия; Австрия; Полша; Словения; Северна Ирландия (Обединено кралство); Шотландия (Обединено кралство); Уелс (Обединено кралство);

Е.  като има предвид, че според Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) доказателствата сочат, че приблизително 95—99% от освобождавания полен се депонира в рамките на около 50 метра от източника, въпреки че при вятър във възходяща посока или при пориви на вятъра по време на отделянето на полен той може да бъде издигнат високо в атмосферата и да бъде разпръснат на голямо разстояние, достигащо до няколко километра;

Ж.  като има предвид, че ЕОБХ произволно изключи кръстосаното опрашване от обхвата на своите научни становища относно царевицата MON 810 като по този начин пренебрегна потенциалните рискове по отношение на биологичното разнообразие;

З.  като има предвид, че растението теосинт, предшественик на култивираната царевица, присъства в Испания от 2009 г. насам; като има предвид, че популациите от теосинт биха могли да приемат трансгенна ДНК, произхождаща от създадената с помощта на генното инженерство царевица MON 810, която се отглежда в Испания в някои от регионите, в които теосинтът е широко разпространен; като има предвид, че на теосинта може да бъдат прехвърлени гени, които да доведат до производството на Bt токсини от негова страна и да направят хибридите на царевицата и теосинта по-пригодни в сравнение с местните растения теосинт; като има предвид, че подобно развитие крие големи рискове както за земеделските производители, така и за околната среда;

И.  като има предвид, че испанските компетентни органи са информирали Комисията за наличието на теосинт в засетите с царевица площи в Испания, включително за много ограниченото наличие в площите, на които се отглежда генетично модифицирана царевица; като има предвид, че наличната информация сочи освен това, че теосинт е бил открит и във Франция;

Й.  като има предвид, че на 13 юли 2016 г. Комисията поиска ЕОБХ да оцени до края на септември 2016 г. дали въз основа на съществуващите научни публикации и друга относима информация са възникнали нови доказателства, които биха променили заключенията и препоръките от научните становища на ЕОБХ относно култивирането на генетично модифицираните царевици MON 810, Bt11, 1507 и GA21;

К.  като има предвид, че в точка 22 от своя проект на решение за изпълнение Комисията твърди, че по отношение на местната смъртност ЕОБХ разглежда две равнища на „допустима“ местна смъртност (0,5% и 1%), но като има предвид, че в своето научно становище, прието на 28 май 2015 г. за актуализация на препоръките за управление на риска за ограничаване на експозицията на нецелеви люспокрили насекоми, които се считат за застрашени в защитени местообитания, на полен от Bt царевица, ЕОБХ всъщност ясно посочва, че всяко конкретно ниво на защита, използвано от експертната група на ЕОБХ по ГМО за онагледяване в становището, има за цел единствено да послужи за пример и че всеки приложен в становището праг трябва по необходимост да бъде произволен и следва да подлежи на изменение в съответствие с действащите в рамките на Съюза цели за опазване;

Л.  като има предвид, че в своя проект на решение за изпълнение Комисията е избрала равнището на местна смъртност от под 0,5% и че в приложението предвижда произволни разстояния за изолиране от най-малко 5 метра между площи, засети с царевица Bt11, и защитено местообитание според определението в член 2, параграф 3 от Директива 2004/35/ЕО, въпреки, че ЕОБХ ясно заявява, както беше потвърдено, че налагането на 20-метрово разстояние около защитено местообитание за изолиране от най-близките посеви на царевица Bt11/MON 810, което е четири пъти повече от разстоянието, предвидено от Комисията, се очаква да намали местната смъртност дори на изключително силно чувствителни ларви на неприцелни люспокрили насекоми до равнище под 0,5%;

М.  като има предвид, че в своето научно становище, прието на 28 май 2015 г. за актуализация на препоръките за управление на риска за ограничаване на експозицията на нецелеви люспокрили насекоми, които се считат за застрашени в защитени местообитания, ЕОБХ посочва, че понастоящем няма достатъчно данни, позволяващи да се анализира смъртността сред ларвите, причинена от Bt, в контекста на общата смъртност;

Н.  като има предвид, че съществуват данни за системно пренебрегване на резултатите от мониторинга на околната среда след пускането на пазара, тъй като ЕОБХ отбелязва, че докладът за 2014 г. показва частично неспазване по отношение на създаването на свободни от Bt царевица убежища в Испания, което се е наблюдавало и през предходните години и че методологически слабости, сходни с тези, установени в предходните годишни доклади за мониторинг на околната среда след пускането на пазара във връзка с царевица MON 810 са установени при анализа на отговорите на въпросниците на земеделските производители и при прегледа на публикациите;

О.  като има предвид, че експертната група на ЕОБХ по ГМО напразно всяка година настоятелно повтаря препоръките си относно мониторинга на околната среда след пускането на MON 810, а именно да се предоставя по-подробна информация относно методиката за изготвяне на извадки, намаляване на възможността за проява на предубеденост във въпросниците за земеделските производители и за гарантиране на идентифицирането на всички съответни научни публикации; като има предвид, че по отношение на подобряването на рамката на извадката на проучването сред земеделските производители, групата за ГМО напразно повтаря всяка година значението на националните регистри на отглежданите ГМО и препоръките си към притежателите на съгласие да обмислят как могат да използват по най-добрия начин информацията, записана в националните регистри и да насърчат диалог с отговорните за управлението на тези регистри, там където се отглежда царевица MON 810;

1.  Счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  Счита, че оценката на риска във връзка с култивирането, извършена от ЕОБХ, е непълна, а препоръките за управление на риска, предложени от Комисията, са недостатъчни;

3.  Счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която според общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, е да предоставя основа за гарантирането на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите във връзка с генетично модифицирани храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

4.  Отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО); Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810. (Научно становище за актуализация на заключенията относно оценката на риска и препоръките относно управлението на риска във връзка с генетично модифицираната устойчива на насекоми царевица MON 810. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(12):3017. [стр. 98 и сл.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.)
(4) Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО); Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations for the cultivation of the genetically modified insect resistant maize Bt11 and MON 810 (Научно становище за допълване на заключенията от оценката на риска за околната среда и на препоръките за управление на риска относно култивирането на устойчива на насекоми генетично модифицирана царевица  Bt11 и MON 810). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012;10(12):3016 [стр.32], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО); Scientific Opinion updating risk management recommendations to limit exposure of non-target Lepidoptera of conservation concern in protected habitats to Bt-maize pollen (Научно становище за актуализация на препоръките за управление на риска за ограничаване на експозицията на нецелеви люспокрили насекоми, които се считат за застрашени в защитени местообитания, на полен от Bt царевица). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015 г.;13(7):4127, стр. 31 и сл., doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО); Scientific opinion on the annual post-market environmental monitoring (PMEM) report on the cultivation of genetically modified maize MON 810 in 2014 from Monsanto Europe (Научно становище относно годишния доклад относно мониторинга на околната среда след пускането на пазара във връзка с култивирането на генетично модифицирана царевица  MON 810 през 2014 г. от Monsanto Europe S.A., EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016;14(4):4446 [стр. 26 и сл.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7) Приети текстове, P7_TA(2014)0036.
(8) Директива 90/220/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. за преднамерено разпространяване на генетично модифицирани организми в околната среда (ОВ L 117, 8.5.1990 г., стр. 15).
(9) Решение 98/294/ЕО на Комисията от 22 април 1998 г. относно пускането на пазара на генетично модифицирана царевица (Zea mays L. линия MON 810) съгласно Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 32; специално българско издание: глава 03, том 024, стр. 143—144).

Правна информация